Τροπολογία σχετικά με την παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

Print Friendly, PDF & Email

Τροπολογία σχετικά με την παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Τροπολογία σχετικά με την παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Στο νομοσχέδιο: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.»,

κατατέθηκε η τροπολογία «Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την εταιρική χρήση, η οποία έληξε στις 31.12.2014.» με την οποία προβλέπεται ότι ο χρόνος μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

Αναλυτικότερα, η τροπολογία έχει ως εξής:

Αρ. Τροπολογίας: 199/50 26.6.2015

Περιγραφή: Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την εταιρική χρήση, η οποία έληξε στις 31.12.2014.

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού

«Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ για την εταιρική χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014»

Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»

Του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροπολογία ρυθμίζονται προσωρινά, ειδικά για την εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2014, θέματα που αφορούν στην εμπρόθεσμη σύγκλιση γενικής συνέλευσης και τη συνακόλουθη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, μετά την υποχρεωτική συμπερίληψη των φορολογικών δηλώσεων σ’ αυτές, σύμφωνα με το ν. 4308/2014.

Συγκεκριμένα, μετά τη θέση σε εφαρμογή του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών αυτών προϋποτίθεται μεταξύ άλλων και ο υπολογισμός των φορολογικών υποχρεώσεών τους, άρα η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, όσον αφορά το τρέχον έτος η καταληκτική προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 30-6-2015, με ενδεχόμενη παράταση. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι βραχύτερες προθεσμίες που ορίζονται στο εταιρικό δίκαιο για την σύγκλιση των τακτικών γενικών συνελεύσεων και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η επιδιωκόμενη προσωρινή επίλυση του προβλήματος, η οποία δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, εντάσσεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και πρόκειται να επιλυθεί οριστικά με την πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ.

Προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο …

«Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com