Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.

Print Friendly, PDF & Email

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210 3375315-7

FAX : 210 3375001

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1081788 ΕΞ2015

ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.

Σε συνέχεια σχετικού σας e-mail, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την 1096649/1906/Α0012/ΠΟΛ.1271/18.10.1996 διαταγή κοινοποιήθηκε η 491/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Η γνωμοδότηση αυτή έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία ότι, η χορηγούμενη στους δικαιούχους αγρότες αποζημίωση, για την πρόωρη παύση της γεωργικής τους δραστηριότητας, πρέπει ως εισόδημα να υπαχθεί στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ΄ κατηγορία) και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά.

2. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω γνωμοδότησης, η καταβαλλόμενη βάσει του κανονισμού, των διατάξεων της κ.υ.α. και του ν.2040/92, αποζημίωση στους εντασσόμενους στο κοινοτικό καθεστώς της ενθάρρυνσης της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας αγρότες, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της αυτόν ως αποζημίωσης, φέρει, ως παροχή, τα εννοιολογικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του εισοδήματος (σταθερή πηγή, περιοδικότητα παροχής – που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μηνιαία) και

ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά (βλ. 157/92 γνμ. ΝΣΚ). Η παροχή αυτή που προβλέπεται από τον κανονισμό (1096/88) και τον ν.2040/92 ικανοποιεί τον ίδιο σκοπό που ικανοποιεί και η σύνταξη και που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση εισοδήματος στους απόμαχους της εργασίας λόγω της επέλευσης του γήρατος.

3. Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου ΚΦΕ ( ν.4172/2013) που ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και επόμενα, σας γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση αυτή για την πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περ. α’ παρ.2 άρθ.7 ν.4172/2013) δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2040/92 εξακολουθούν να ισχύουν και κατά συνέπεια και το σκεπτικό της γνωμοδότησης ΝΣΚ 491/1996.

Ο Αναπληρωτής

Προϊστάμενος της Δ/νσης

Παν. Μπαλάσκας

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us: