Υπ. Εσωτερικών Εγκύκλιος 17/11.06.2015 (Αρ. Πρωτ. οικ. 19845) Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εσωτερικών Εγκύκλιος 17/11.06.2015 (Αρ. Πρωτ. οικ. 19845)
Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας :101 83 Αθήνα

Πληροφορίες : Κ. Γκαμπέτα (για μητρώο νπδδ)

e-mail :k.gabeta@ypes.gr

Τηλέφωνο :213-1364332

Πληροφορίες : Μ. Διαμάντη (για μητρώο επιχειρήσεων)

e-mail : m.diamanti@ypes.gr

Τηλέφωνο : 213-1364390

FAX :213-1364359

Αθήνα, 11 /06/2015

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 19845

Εγκύκλιος : 17

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Της Χώρας

1. Υπουργείο Οικονομικών

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τους)

2. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τους)

3. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γεν. Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων

4. Κ.Ε.Δ.Ε.

5. ΕΝ.ΠΕ.

6. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 937 Β΄/21.5.2015 δημοσιεύθηκαν οι υπ’ αρ.: 16457/12.5.2015 και 16456/12.5.2015 Υπουργικές Αποφάσεις (ΑΔΑ: 7ΞΩ5465ΦΘΕ-42Ω και 6ΔΞΡ465ΦΘΕ-ΛΘΩ), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρ. 25 και 26 του ν. 4257/2014.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας δημιουργείται και τηρείται «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και «Μητρώο επιχειρήσεων», στα οποία καταχωρούνται ανεξαιρέτως όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (εφεξής νπδδ) και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ αντίστοιχα.

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 των ως άνω Αποφάσεων, τα δύο Μητρώα τηρούνται στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των Διευθύνσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 των Υπουργικών Αποφάσεων στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο σύμφωνα με υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης εγκυκλίου (υποδείγματα 1 και 2).

Στις περιπτώσεις που σε νομικά πρόσωπα ή ανώνυμες εταιρείες του άρ. 252 του ν. 3463/2006 συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ, η σχετική υποχρέωση για αποστολή των στοιχείων ανήκει στο δήμο της έδρας του νπδδ ή της ανώνυμης εταιρείας , ενώ ειδικά για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής, η ευθύνη για αποστολή των στοιχείων ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής. (άρθρο 2)

Με την καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο κάθε νπδδ ή επιχείρηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. (άρθρο 1)

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων από την κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδεται η βεβαίωση του άρθρου 25 του ν. 4257/2014 προκειμένου για νπδδ και του άρ. 26 του ίδιου νόμου προκειμένου για επιχειρήσεις (υποδείγματα 3 και 4 αντίστοιχα ). Η βεβαίωση αφορά στο έτος έκδοσης αυτής και ισχύει μέχρι το τέλος αυτού, υπό την προϋπόθεση μη τροποποίησης των αναφερόμενων στο άρ. 3 των Υπουργικών αποφάσεων στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των τηρούμενων στο Μητρώο στοιχείων, ο αρμόδιος υπάλληλος κάθε ΟΤΑ οφείλει να γνωστοποιεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις σχετικές αλλαγές και αντίστοιχα το νπδδ ή η επιχείρηση να ζητάει νέα έκδοση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον και ο λόγος της εκ νέου έκδοσής της.

Συνεπώς, κάθε χρόνο, προκειμένου τα νπδδ να εξασφαλίσουν την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από φορέα του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση καταχώρησής τους στο τηρούμενο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μητρώο.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλουν, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, την ανωτέρω βεβαίωση.

Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι την ολοκλήρωση της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής για την τήρηση των Μητρώων νπδδ και επιχειρήσεων ΟΤΑ τα στοιχεία των Μητρώων τηρούνται σε τοπικές βάσεις δεδομένων με τη χρήση απλού λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

Στο παράρτημα της παρούσης περιλαμβάνονται: Υπόδειγμα υπολογιστικού φύλλου για την καταχώρηση των στοιχείων των νπδδ των δήμων και των περιφερειών (υπόδειγμα 1) Υπόδειγμα υπολογιστικού φύλλου για την καταχώρηση των στοιχείων των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών (υπόδειγμα 2)1 Υπόδειγμα βεβαίωσης καταχώρησης νπδδ (υπόδειγμα 3) Υπόδειγμα βεβαίωσης καταχώρησης επιχειρήσεων (υπόδειγμα 4)

1 Για τη διευκόλυνσή σας όλα τα υποδείγματα σας αποστέλλονται και ηλεκτρονικά.

Σας επισημαίνουμε ότι η τήρηση των βάσεων δεδομένων γίνεται με κεφαλαία γράμματα.

Η αποστολή των στοιχείων προς κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τα ανωτέρω υποδείγματα, προκειμένου η τήρηση του κάθε μητρώου να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλη την επικράτεια.

Η ισχύς εκάστης Υπουργικής Απόφασης άρχεται από 1ης Ιουλίου 2015. Από την έναρξη ισχύος τους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποστείλουν αμελλητί τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 3 των Υπουργικών Αποφάσεων στοιχεία των νπδδ και των επιχειρήσεων αυτών.

Από το έτος 2016 και εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας για τις ενέργειές τους καθώς επίσης και να μας κοινοποιήσετε τις αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων – χρηστών των Μητρώων που θα οριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 των Υπουργικών Αποφάσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (.pdf)

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Νικόλαος Βούτσης

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: