Δελτίο Τύπου – Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότη

Print Friendly, PDF & Email

Δελτίο Τύπου – Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΠΑΝ ΙΙ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015
Δελτίο Τύπου – Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΠΑΝ ΙΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,

με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες

Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ/63206/499/11.6.2015 (ΑΔΑ: ΩΩ0Σ465ΦΘΗ-Α5Λ) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη παρατάθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΠΑΝ ΙΙ και τροποποιήθηκε ο Οδηγός Προγράμματος ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται το Κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» ως εξής:

«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 18 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι έως τις 30-9-2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου».

2. Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.2Δ «Παραλαβή έργου», του Κεφαλαίου 13 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως εξής:

Η φράση «Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου».

3. Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου 13.3 «Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης» ως εξής:

Η φράση «Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:», αντικαθίσταται ως εξής:

«Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:»

4. Τροποποιείται η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.3 «Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης», του Κεφαλαίου 13 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», ως εξής:

«Επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση ΔΕΝ τεκμηριώσει είτε στο σύνολο, είτε εν μέρει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατά την ολοκλήρωση, τότε οφείλει το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, να το πράξει αποστέλλοντας τα σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ (συμπληρωματικός διοικητικός έλεγχος). Σε περίπτωση που δεν επιτύχει του στόχους αυτούς ή σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει / αποστείλει ούτε κατά την ολοκλήρωση, ούτε έξι (6) μήνες μετά τα σχετικά παραστατικά, η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%».

Στο δικτυακό μας χώρο (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική Απόφαση προς πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

(Visited 10 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com