Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετ

Print Friendly, PDF & Email

Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ’ εντολή του Δημοσίου

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν γίνει αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ’ εντολή του Δημοσίου, δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις με το έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ2015/25.5.15 της Γ.Γ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 12 του ν.4172/2013, το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρείται, μεταξύ άλλων, η αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου.

Από τα έγγραφα ερωτήματα διαπιστώνεται ότι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή γενικά μισθωτοί αποσπώνται από τις υπηρεσίες τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ως ειδικοί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο έργων (εκτιμήσεις, πιστοποιήσεις κτλ.) και λαμβάνουν αποζημιώσεις εκτός έδρας ή αποζημιώσεις εξόδων τους είτε από τις νέες αυτές δημόσιες υπηρεσίες είτε από τρίτους (π.χ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές αυτές (αποζημιώσεις) αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.12 του ν.4172/2013), χωρίς να εξετάζεται εάν καταβάλλονται από την υπηρεσία τους ή από άλλη υπηρεσία και κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση 20% σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του ν.4172/2013.

(Visited 29 times, 1 visits today)
Please follow and like us: