Καταληκτική προθεσμία απόδοσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014

Print Friendly, PDF & Email

Live αναζήτηση
νόμων
Live αναζήτηση
αποφάσεων

Αναζήτηση
Ανά κλάδο
Αναζήτηση ανά κλάδο
Θεματική
αναζήτηση
Αναζήτηση ανά θέμα
Κωδικοποιημένοι
νόμοι
Κωδικοποιημένοι νόμοι

Εκτύπωση
Αποστολή σε φίλο με email
Εκτύπωση σε word

Προσθήκη στην βιβλιοθήκη σας
Ανοιγμα θέματος στην κοινότητα λογιστών
Προσθήκη στα αγαπημένα

Ειδήσεις › Οικονομικές Ειδήσεις
Δείτε επίσης

Το σχόλιο της Δευτέρας

Καταληκτική προθεσμία απόδοσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Καθώς πλησιάζει σιγά σιγά ο καιρός για την απόδοση του φόρου μερισμάτων, θεωρήσαμε σκόπιμο να ασχοληθούμε σήμερα με το ζήτημα αυτό παραθέτοντας τις σχετικές διατάξεις καθώς κι έναν χρηστικό πίνακα, έτσι ώστε να φρεσκάρουμε όλοι τη μνήμη μας αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.

Ι. Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014 ισχύουν τα ακόλουθα :
Χρόνος καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013.

Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.

Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

ΙΙ. Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015).

Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2)
Φορολογικό έτος Ημ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
από Το αργότερο έως το αργότερο μέχρι τον το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014) 01/01/14 – 31/12/14 30/06/15 7ο 2015 30-9-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 01/01/14 – 31/12/14 31/03/15 4ο 2015 30-6-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 01/01/14 – 31/12/14 30/04/15 5ο 2015 31-7-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 01/01/14 – 31/12/14 7ο 2015* 30-9-2015

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα – με την επιφύλαξη τυχόν ενδεχόμενης παράτασης-, η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 30η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014.

(Visited 33 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com