ΠΟΛ 1068/24.03.2015 Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλλ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1068/24.03.2015

Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων −χρηστών Φ.Η.Μ..

Πρωτότυπο έγγραφο

Αριθμ. ΠΟΛ. 1068

(ΦΕΚ Β΄ 497/01.04.2015)

Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων −χρηστών Φ.Η.Μ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12,15 και 40 του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ251 Α΄).

2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την Πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ.

1.1. Συνίσταται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) (Επιτροπή) που απαρτίζεται από τρεις (3) υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή της Γ.Γ.Π.Σ. κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) εκπροσώπους Α.Ε.Ι. (μέλη Δ.Ε.Π.) Πληροφορικής και δύο (2) εκπροσώπους του Συνδέσμου Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.). Εκ των 3 υπηρεσιακών υπαλλήλων που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ένας είναι ο Διευθυντής της Δ.ΥΠ.ΗΔΎ. ως πρόεδρος της, και ένας ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δ΄ των «Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών».

1.2. Η ως άνω Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και χορήγηση άδειας καταλληλότητας χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 40 του Ν.4308/2014. Η Επιτροπή εξετάζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία χορήγησης εντός ευλόγου χρόνου άνευ υπαίτιας βραδύτητας.

1.3. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει και η ανάκληση άδειας καταλληλότητας και η απαγόρευση περαιτέρω χρήσης εγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα στη λειτουργία του τύπου Φ.Η.Μ. που σχετίζονται με τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Άρθρο 2

Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. − Ισχύς αδειών − Προϋποθέσεις για λήψη αδειών

2.1 Προ της διάθεσης στην αγορά και της θέσης του σε λειτουργία, κάθε τύπος Φ.Η.Μ. λαμβάνει άδεια καταλληλότητας, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Δ/νσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. , κατόπιν σχετικής απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ. (Επιτροπή).

2.2 Η άδεια καταλληλότητας του Φ.Η.Μ., έχει ισχύ πέντε (5) ετών.

2.3 Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ., και έχει έδρα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα (υποκατάστημα, γραφείο κ.λπ. ή εναλλακτικά ως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4172/2013), εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών.

2.4 Για την έναρξη της υποχρέωσης χρήσης Φ.Η.Μ από νέες κατηγορίες οντοτήτων του Ν.4308/2014 ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών των Φ.Η.Μ., απαιτείται να έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας Φ.Η.Μ., τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικοί εισαγωγείς/κατασκευαστές Φ.Η.Μ..

2.5 Η δυνατότητα πώλησης Φ.Η.Μ. σε οντότητα/χρήστη, παύει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας καταλληλότητας.

2.6 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ. προκειμένου να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. είναι:

α) Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

β) Να διαθέτει δίκτυο εξουσιοδοτημένων τεχνικών που διασφαλίζει την επιδιόρθωση βλαβών εντός σύντομου διαστήματος και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών.

γ) Να εγγυάται την επάρκεια ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη από την πώληση του Φ.Η.Μ.

δ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα για την ομαλή πορεία της καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας.

Άρθρο 3

Διαδικασία για την λήψη της άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ.

3.1 Η ενδιαφερόμενη να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση καταθέτει σχετικό αίτημα/φάκελο στο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών, που εμπεριέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Α.

3.2. Η ενδιαφερόμενη να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση προσκομίζει στο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δείγμα του Φ.Η.Μ. προς έλεγχο του υλικού και του λογισμικού (Hardware και Software).

3.3. Το Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δύναται να αναθέτει τους ελέγχους Hardware και Software των Φ.Η.Μ. σε διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο Α.Ε.Ι. το οποίο συντάσσει αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, η οποία πιστοποιεί εάν το δείγμα Φ.Η.Μ. είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Το κόστος των ελέγχων καλύπτεται από την επιχείρηση που αιτείται την άδεια καταλληλότητας.

3.4. Ο έλεγχος του Hardware του Φ.Η.Μ. −για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφάλειας− δεν απαιτείται, εάν το δείγμα Φ.Η.Μ. συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE διαπιστευμένου εργαστηρίου, εγχωρίου ή της αλλοδαπής, και προσκομίζονται οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης (test reports).

3.5. Με μέριμνα του Τμήματος Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών συγκεντρώνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης των εργαστηρίων, γίνεται προέλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών της ενδιαφερόμενης να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρησης, και ακολούθως τίθεται ο πλήρης φάκελος στη διάθεση της Επιτροπής.

3.6. Η Επιτροπή καλείται σε συνεδρίαση με ευθύνη του προέδρου της, εξετάζει τον πλήρη φάκελο άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. (συνοδευτικές εκθέσεις αξιολόγησης των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων και τα δικαιολογητικά έγγραφα του φακέλου) και αποφασίζει για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. στην επιχείρηση.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις επιχείρησης−κατόχου άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ.

Η επιχείρηση−κάτοχος άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

4.1 Φυλάσσει με ασφάλεια, το δείγμα Φ.Η.Μ. που ελέγχθηκε, για 15 έτη από την ημερομηνία λήψης της άδειας καταλληλότητας. Κάθε Φ.Η.Μ. του συγκεκριμένου τύπου που διατίθεται ή χρησιμοποιείται στην αγορά, πρέπει να είναι πανομοιότυπος με το φυλασσόμενο δείγμα, τόσο από πλευράς λογισμικού (software) όσο και από πλευράς υλικού (hardware).

4.2. Διαβιβάζει εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους ηλεκτρονικά στο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών το αρχείο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών για κάθε τύπο Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας ή άδεια τεχνικής υποστήριξης.

4.3. Παρέχει για κάθε Φ.Η.Μ. έγγραφη εγγύηση πέντε (5) ετών, για αποκατάσταση βλάβης ή αντικατάσταση σώματος (όχι φορολογικής μνήμης).

4.4. Διαθέτει με κάθε Φ.Η.Μ. πλήρες φυλλάδιο με Οδηγίες Χρήσης στα Ελληνικά καθώς και Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ.

4.5. Διαβιβάζει, για κάθε εισαγόμενο ή παραγόμενο Φ.Η.Μ. ή φορολογική μνήμη, καθώς επίσης για κάθε πωλούμενο Φ.Η.Μ. ή φορολογική μνήμη, στο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΎΠ.ΗΛΎ.) το σχετικό Αριθμό Μητρώου. Η διαβίβαση των στοιχείων των Φ.Η.Μ. γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή μέχρι να τεθεί σε λειτουργία σχετική εφαρμογή του TAXISNET για την καταγραφή των εν λόγω στοιχείων.

4.6. Σφραγίζει την κεφαλή της βίδας ασφαλείας κάθε Φ.Η.Μ. πριν την, για οποιοδήποτε λόγο, διάθεσή του.

4.7. Για κάθε αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή firmware) του Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, καταθέτει αίτημα με περιγραφή των προτεινομένων αλλαγών στο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών και με υπεύθυνη δήλωση διαβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση αυτή πληροί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και δεν αλλοιώνει ούτε επηρεάζει την ασφάλεια των καταχωρούμενων φορολογικών δεδομένων.

4.8. Το Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού λογισμικού (Software ή Firmware) από διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο Α.Ε.Ι. για κάθε αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή Firmware) του Φ.Η.Μ.. Στην περίπτωση αυτή, η αναβάθμιση εγκρίνεται από την Επιτροπή, η οποία αποφασίζει επίσης για την αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή Firmware) και του φυλασσόμενου δείγματος.

Άρθρο 5

Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης Φ.Η.Μ.

5.1. Με την έγκριση της Επιτροπής, η έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση δύναται να αναθέσει την τεχνική υποστήριξη του Φ.Η.Μ. σε άλλη επιχείρηση, παρέχοντας σε αυτή «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.». Ωστόσο, η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ. σε άλλη επιχείρηση δεν απαλλάσσει την έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση από κάθε σχετική ευθύνη ως προς την ασφάλεια των σχετικών φορολογικών δεδομένων.

5.2 Η «Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης Φ.Η.Μ.» παρέχει στον κάτοχο της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη Άδεια Καταλληλότητας Φ.Η.Μ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αναβάθμισης του λογισμικού (software ή Firmware), εξαιρουμένου ωστόσο του δικαιώματος νέων πωλήσεων.

5.3 Το Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της ΔΥΠΗΛΥ δύναται να αναθέτει την «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.», κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, σε άλλη επιχείρηση, σε περίπτωση που η έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για την τεχνική υποστήριξη του Φ.Η.Μ.

5.4 Σε κάθε περίπτωση, η έχουσα την άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. επιχείρηση, αναλαμβάνει την περαιτέρω φύλαξη του δείγματος του Φ.Η.Μ..

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις πωλητή (κατασκευαστή, εισαγωγέα ή μεταπωλητή) Φ.Η.Μ.

6.1. Ο πωλητής Φ.Η.Μ., δηλώνει ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ11) και εντός δέκα (10) ημερών από την πώληση ή την τυχόν επιστροφή (ακύρωση πώλησης) κάθε νέου Φ.Η.Μ. στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών − Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών.

6.2. Ο πωλητής Φ.Η.Μ., για κάθε Φ.Η.Μ. που πωλεί, παραδίδει στον τελικό χρήστη το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης καθώς και το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από αυτόν.

6.3. Ο πωλητής Φ.Η.Μ. εκπαιδεύει τον τελικό χρήστη στην λειτουργία του Φ.Η.Μ. και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις τεχνικού Φ.Η.Μ.

7.1. Η εξουσιοδότηση των τεχνικών γίνεται από την επιχείρηση που κατέχει την «Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ.» ή την «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.».

7.2. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός του Φ.Η.Μ., ενημερώνει εγγράφως, σφραγίζει και υπογράφει το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., μετά από οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στον Φ.Η.M. (Hardware ή Software).

7.3. Επανασφραγίζει την κεφαλή της βίδας ασφαλείας του Φ.Η.Μ., μετά από κάθε τεχνική επέμβαση.

7.4. Ενημερώνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών, σε κάθε περίπτωση παράτυπης λειτουργίας κάποιου Φ.Η.Μ. ή παραβίασης της σφραγίδας της κεφαλής της βίδας ασφαλείας.

7.5. Τεχνική επέμβαση σε Φ.Η.Μ., όπου απαιτείται αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, κάνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι, από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή άδειας τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ., τεχνικοί.

7.6. Ρυθμίσεις/αλλαγές στον προγραμματισμό Φ.Η.Μ., στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μπορούν να κάνουν και μη εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί, πάντα με την υποχρέωση ενημέρωσης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλίου Συντήρησης.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις κατόχου/χρήστη Φ.Η.Μ.

Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

8.1. Διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014 στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών −Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ13 ή Δ14) και εντός της καθορισμένης προθεσμίας από την έναρξη ή παύση χρήσης του Φ.Η.Μ.. Η ημερομηνία έναρξης ή παύσης καθορίζεται από την ημερομηνία του πρώτου ή τελευταίου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ αντίστοιχα.

8.2. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του Βιβλίου Συντήρησης του Φ.Η.Μ., την σφράγιση και ενημέρωση του από κάθε τεχνικό (πιστοποιημένο ή μη) που επεμβαίνει στο Hardware ή το Software του Φ.Η.Μ. καθώς και την άμεση παράδοση του στα ελεγκτικά όργανα, αν και όταν αυτό ζητηθεί.

8.3. Επιτρέπει την αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

8.4. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και την καλή λειτουργία του Φ.Η.Μ. πριν και μετά την πλήρωση της φορολογικής μνήμης και ειδικότερα για την δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης.

8.5. Αντικατάσταση Φορολογικής Μνήμης Φ.Η.Μ. επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση βλάβης αυτής, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας. Εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ των ταξιμέτρων, όπου η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης επιτρέπεται και σε περίπτωση πλήρωσης της εντός της ισχύος της άδειας καταλληλότητας.

8.6. Εκδίδει Ζ μετά την πάροδο 24 ωρών από την πρώτη συναλλαγή μετά το τελευταίο Ζ.

8.7. Οι ταμειακές μηχανές με πρόγραμμα εστιατορίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους εστίασης.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Φ.Η.Μ.

9.1 Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μεταβίβασης Φ.Η.Μ. καθορίζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Β.

9.2 Η επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντος Φ.Η.Μ. από την οντότητα / χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5 Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση ο Φ.Η.Μ. θεωρείται νέος−καινούργιος.

Άρθρο 10

Τήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων

10.1 Το Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών διαθέτει πλήρη πρόσβαση (δικαίωμα εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης, ελέγχου) στους ηλεκτρονικούς πίνακες και τα ηλεκτρονικά αρχεία του TAXIS και του TAXISNET που αφορούν εγκεκριμένους τύπους Φ.Η.Μ., αγορές, πωλήσεις, παύσεις, μεταβολές Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατασκευαστριών εταιρειών κατόχων αδειών καταλληλότητας Φ.Η.Μ. ή αδειών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατόχων Φ.Η.Μ., στοιχεία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., αναλυτικά και συγκεντρωτικά δεδομένα πωλήσεων Φ.Η.Μ..

10.2 Το Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών σε συνεργασία με την Δ/νση Υπολογιστικών Υποδομών της ΓΓΠΣ και το Γραφείο Ασφαλείας της ΓΓΠΣ, καθορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 πινάκων, με σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας αυτών.

Άρθρο 11

Παραβιάσεις−Παραβάσεις

11.1 Παραβιάσεις−παραβάσεις ΦΗΜ που εντοπίζονται από αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή καταγγελίες σχετικά με το λογισμικό (software ή firmware) ή υλικό (hardware) ή, κατά περίπτωση, του οδηγού (driver) του ΦΗΜ αναφέρονται στο Τμήμα Δ΄ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών.

Το Τμήμα Δ΄, κατόπιν αξιολόγησης παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή η οποία κατά την κρίση της συντάσσει έκθεση για την επιβεβαίωση ή όχι της παραβίασης – παράβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (.pdf)

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος 2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

(Visited 27 times, 1 visits today)
Please follow and like us: