Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Print Friendly, PDF & Email

Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Αριθ. ΔΕΛ Β 1022542 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β΄ 372/18.03.2015)

Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών”.

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478 Β΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Τo υπ’ αριθ. 1893/13.1.2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

11. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για επιστροφή ΦΠΑ:

1. της χρονικής περιόδου 1/8/2014−31/8/2014 της επιχείρησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (ΑΦΜ 094027509) και 2. της χρονικής περιόδου 1/1/2014−30/9/2014 της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΑΦΜ 090000045).

B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us: