Με την καταβολή φόρου θα εκπίπτουν οι δαπάνες που καταβάλλονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κρατών

Print Friendly, PDF & Email

Με την καταβολή φόρου θα εκπίπτουν οι δαπάνες που καταβάλλονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Στο ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ που κατατέθηκε χθες στη Βουλή εκτός, από τις τις αλλαγές στο Φ.Π.Α., τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, κ.λπ., υπάρχει και μία διάταξη η οποία τροποποιεί την παράγραφο ιγ’ του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. (μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες).

Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Εντούτοις, συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών προβλέπεται ότι εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις (καταβολή παρακρατούμενου φόρου επί του συνόλου της επιχειρηματικής δαπάνης και επιστροφή στον φορολογούμενο αζημίως για το Δημόσιο, εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής). Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ρύθμισης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Τι ακριβώς προβλέπει η διάταξη του νομοσχεδίου:

“Άρθρο 21 – Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση με το ν. 4172/2013, Α’ 167)
1. Η περίπτωση ιγ’ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) αναμορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε.
(β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε.
(γ) Είναι συνδεόμενη, εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).
(δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια – κατ΄ επάγγελμα- ομοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.

Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούμενος οφείλει, προκειμένου να μην εμπίπτει στην μη έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.

Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ’ και δ’, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύον στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί το συνόλου της εν λόγω δαπάνης.

Εφόσον εντός δωδεκαμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος, αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στο φορολογούμενο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ ανωτέρω».”

Εφόσον ψηφιστεί η ανωτέρω διάταξη, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις συναλλαγές μεταξύ των ημεδαπών εταιριών και των εταιριών που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (κάτω του 13%), αλλά και σε χώρες που θεωρούνται μη συνεργάσιμες, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις του υπ. Οικ.

Να θυμίσουμε ότι, για το 2014 τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι αυτά που αναφέρονται στην απόφαση “Αριθμ. πρωτ.: Δ12 1039188 ΕΞ 2014/4.3.2014 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013” ενώ τα μη συνεργάσιμα κράτη αναφέρονται αντίστοιχα στην απόφαση “Αριθμ. πρωτ.: ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014/4.3.2014 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014”.

Ενδεικτικά ορισμένα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι:
Άγιος Μαρίνος
Αλβανία
Ανδόρα
Βουλγαρία
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Γιβραλτάρ
Γκέρνσεϋ
Ιρλανδία
Κατάρ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κύπρος
ΠΓΔΜ

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com