ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.

Print Friendly, PDF & Email

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ακολουθούν οι υποχρεώσεις σε τίτλους και ανά ημέρα για την μήνα Μάρτιο

ΑΠΔ

ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Περίοδος: Δεκέμβριος 2014)
ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων (Περίοδος: Ιανουάριος 2015)
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων (Περίοδος: Ιανουάριος 2015)

Μέχρι 2 Μαρτίου

Δημοτικοί κ.λπ. φόροι

Εμπόριο ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)
Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. (Περίοδος: Φεβρουαρίου) – Για μη υπόχρεους στο ΦΠΑ
Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ. (Περίοδος: Φεβρουαρίου) – Για μη υπόχρεους στο ΦΠΑ

Μέχρι 10 Μαρτίου

Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Υποχρεώσεις από τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου

Χαρτόσημο δανείων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Μέχρι 16 Μαρτίου

Υποχρεώσεις από τον ΦΠΑ

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα (ΠΟΛ. 1170/08.07.2013) (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Καταβολή αγγελιόσημου

Καταβολή αγγελιόσημου και ειδικού φόρου στις διαφημίσεις (Περίοδος: Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου)

Μέχρι 20 Μαρτίου

Υποχρεώσεις από τον ΦΠΑ

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Ειδικός Φόρος Πολυτελείας (άρθρο 17, ν. 3833/2010) (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Μέχρι 26 Μαρτίου

Παρακρατούμενοι φόροι

Παρακράτηση φόρου σε μερίσματα του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από τόκους του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται για δικαιώματα και λοιπές πληρωμές του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 και υποπαρ. Δ.1 παρ. 14 του Ν. 4254/2014 (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Μέχρι 30 Μαρτίου (υποβολή δήλωσης)

Φορολογία Εισοδήματος

Καταβολή πέμπτης δόσης φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έκλεισαν ισολογισμό 30.06.2014
Καταβολή έκτης δόσης φόρου εισοδήματος προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), κοινωνιών και κοινοπραξιών που έκλεισαν ισολογισμό 30.06.2014

Παρακρατούμενοι φόροι

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) και συντάξεις (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ. (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου σε μερίσματα του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Περίοδος: Ιανουαρίου – καταβολή φόρου)
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από τόκους του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Περίοδος: Ιανουαρίου – καταβολή φόρου)
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται για δικαιώματα και λοιπές πληρωμές του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 και υποπαρ. Δ.1 παρ. 14 του Ν. 4254/2014 (Περίοδος: Ιανουαρίου – καταβολή φόρου)
Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου σε εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα (άρθρο 64 παρ. 2 Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1028/20.01.2014) (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

Αποζημίωση Ν. 2112/20 λόγω απόλυσης μισθωτών (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από ασφαλιστικές εταιρίες προς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα (άρθρα 62 και 64 Ν. 4172/2013) (Περίοδος: Ιανουαρίου)
Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Υποχρεώσεις από άλλες διατάξεις

Μισθωτήρια συμβόλαια (Περίοδος: μισθώσεις που αρχίζουν τον μήνα Φεβρουάριο)

Δημοτικοί κ.λπ. φόροι

Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. (Περίοδος: Φεβρουαρίου) – Για υπόχρεους στο ΦΠΑ
Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ. (Περίοδος: Φεβρουαρίου) – Για υπόχρεους στο ΦΠΑ
Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Motels, ξενοδοχείων, bungalows κ.λπ.) (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Υποχρεώσεις από τον ΦΠΑ

Υποβολή (περιοδικής) δήλωσης ΦΠΑ (Περίοδος: Φεβρουαρίου)
Υποβολή (περιοδικής) δήλωσης επί οριστικής παύσης των εργασιών (Περίοδος: Φεβρουάριος)
Υποβολή δήλωσης INTRASTAT (Περίοδος: Φεβρουαρίου)
Εισφορά στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Ειδικός φόρος κινηματογράφων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών σωματείων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Εισφορά εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

ΑΠΔ

ΑΠΔ Κοινών επιχειρήσεων (Περίοδος: Φεβρουάριος 2015)
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων (Περίοδος: Φεβρουάριος 2015)
ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Περίοδος: Ιανουάριος 2015)

Ειδικές υποχρεώσεις

Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α.
Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
Ε9: μεταβολές στα ακίνητα από 01/01/2014 έως 31/12/2014
Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Περίοδος: χρήση 2014)
Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια (Περίοδος: χρήση 2014)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τις προσωπικές εταιρίες και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες ενεργούν προσωρινές απολήψεις κερδών
Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014

Μέχρι 31 Μαρτίου

Ειδικές υποχρεώσεις

Υποβολή Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. υπαγόμενων στην ασφάλιση υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. για ορισμένους υπόχρεους
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η)
Διακοπή λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης

Μέχρι 30 Απριλίου

Ειδικές υποχρεώσεις

Υποβολή καταστάσεων πελατών και προμηθευτών (Περίοδος: ημερολογιακό έτος 2014)

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Ειδικές υποχρεώσεις

Υποβολή καταστάσεων προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών (Περίοδος: ημερολογιακό έτος 2014)

Μέχρι 30 Οκτωβρίου

Ακολουθούν οι υποχρεώσεις για τον μήνα Μάρτιο αναλυτικά

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. Υποχρεώσεις νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.)

Καταβάλλεται η πέμπτη δόση φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες) που έκλεισαν ισολογισμό 30.06.2014 (άρθρο 107, παρ. 1, Ν. 2238/1994).

Μέχρι 31 Μαρτίου

2. Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα

– Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση εισοδήματος υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. (παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους – μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. (παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)

Σε ένα μήνα από τη λήξη εκάστου έτους

– Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. (παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)

Σε ένα μήνα από τη διάλυση

Β. Υποχρεώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), κοινωνιών και κοινοπραξιών

Καταβάλλεται η έκτη δόση του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό 30.06.2014. (Άρθρο 64§3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Μαρτίου

Γ. Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

1. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων

– Σημείωση 1: όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής του ασφαλίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄67) (άρθρο 4 της ΠΟΛ. 1049/11.02.2014)

– Σημείωση 2: ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος (παράγραφος 6 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013)

α) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) και συντάξεις (Περίοδος: Ιανουαρίου)

– Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με το σύστημα φορολόγησης στην πηγή:

α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους,

β) κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα (παράγραφος 1 του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013).

– Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο (παράγραφος 1 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013).

Φορολογητέο εισόδημα
(Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
(%)

≤ 25.000

22%

25.000,01 έως και 42.000

32%

> 42.000

42%

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του (παράγραφος 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31 Μαρτίου

β) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά (Περίοδος: Ιανουαρίου)

– Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά (παράγραφος 5 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31 Μαρτίου

γ) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα (Περίοδος: Ιανουαρίου)

– Το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15 (παράγραφος 2 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013)

– Το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10% (παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013)

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του (παράγραφος 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31 Μαρτίου

δ) Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ. (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Οι υπηρεσίες που παρέχει διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία (παράγραφος 2δ του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013).

Μέχρι 31 Μαρτίου

2. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (φυσικών και νομικών προσώπων)

α) Παρακρατούμενοι φόροι σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων

Σημείωση 1: [αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις α1) μερίσματα, α2) τόκους, α3) δικαιώματα ( royalties )] Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (άρθρο 1 της ΠΟΛ 1012/03.01.2014)

Σημείωση 2: Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (παράγραφος 7 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

α1) Παρακράτηση φόρου σε μερίσματα του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό (παράγραφος 1 του άρθρου 36 του Ν. 4172/2013).

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για μερίσματα είναι δέκα τοις εκατό (10%) (παράγραφος 1α του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Σημείωση: Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στα μερίσματα που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα ή οντότητες (άρθρου 2 περ. γ΄και δ΄ Ν. 4172/2013) σε συνδεδεμένη εταιρία φορολογικό κάτοικο κράτους – μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος. (άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 4172/2013)

Μέχρι 30 Μαρτίου (υποβολή δήλωσης)

Μέχρι 31 Μαρτίου (καταβολή φόρου)

α2) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από τόκους του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (παράγραφος 1 του άρθρου 37 του Ν. 4172/2013).

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τόκους είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (παράγραφος 1β του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

Μέχρι 30 Μαρτίου (υποβολή δήλωσης)

Μέχρι 31 Μαρτίου (καταβολή φόρου)

α3) Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται για δικαιώματα και λοιπές πληρωμές του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 και υποπαρ. Δ.1 παρ. 14 του Ν. 4254/2014 (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων (παράγραφος 1 του άρθρου 38 του Ν. 4172/2013).

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είναι είκοσι τοις εκατό (20%) ( παράγραφος 1γ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64 (παράγραφος 5 του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013).

Μέχρι 30 Μαρτίου (υποβολή δήλωσης)

Μέχρι 31 Μαρτίου (καταβολή φόρου)

β) Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Σημείωση 1: Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου με συντελεστή είκοσι (20%) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί και τον παρακρατηθέντα φόρο ( ΠΟΛ 1048/11.02.2014 άρθρο 4)

Μέχρι 31 Μαρτίου

Σημείωση 2: Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (παράγραφος 7 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι: αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο (παράγραφος 1δ του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013).

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είναι είκοσι τοις εκατό (20%) (παράγραφος 1δ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. (παράγραφος 8 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

γ) Παρακράτηση φόρου σε εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Σημείωση 1: Όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που αναλογεί. ( ΠΟΛ 1027/20.01.2014 άρθρο 3).

Μέχρι 31 Μαρτίου

Σημείωση 2: Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (παράγραφος 7 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Κατ΄ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (παράγραφος 1δ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 (παράγραφος 5β του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013).

3. Προκαταβολή φόρου σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς

Σημείωση: Σύμφωνα με τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις 6 και 8 του http://www.gsis.gr/ η υποβολή της δήλωσης φόρου μηχανικών πραγματοποιείται πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν υπάρχει δηλαδή τακτή ημερομηνία καθώς η συγκεκριμένη δήλωση αφορά προκαταβλητέο φόρο.

Η καταληκτική ημερομηνία (που θα αναγράφει και η Ταυτότητα Οφειλής) πληρωμής μιας δήλωσης φόρου μηχανικών που υποβάλλεται σήμερα είναι την ίδια μέρα. Άρα:

– οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες που κάνουν χρήση του web banking θα έχουν περιθώριο να πληρώσουν εμπρόθεσμα μέχρι την ώρα της ίδιας ημέρας που η τράπεζα τους μεταφέρει ποσά (διαφέρει αναλόγως της τράπεζας).

– οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες που θα πληρώσουν μέσω πιστωτικού ιδρύματος έχουν περιθώριο για την εμπρόθεσμη πληρωμή μέχρι το κλείσιμο του ταμείου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων.

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής (παράγραφος 4 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013).

4. Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις (παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1031/24.1.2014).

Οι δικηγορικοί σύλλογοι που υπολογίζουν προκαταβλητέο φόρο και παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/ το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (άρθρο 3 της ΠΟΛ. 1031/24.1.2014)

Μέχρι 31 Μαρτίου

5. Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα (άρθρο 64 παρ. 2 Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1028/20.01.2014) (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Σημείωση 1: Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει το είδος των αγαθών και υπηρεσιών, το καθαρό ποσό της αξίας ανά συντελεστή φόρου, τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τον παρακρατηθέντα φόρο. ( ΠΟΛ 1028/20.01.2014 άρθρο 3)

Μέχρι 31 Μαρτίου

Σημείωση 2: Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (παράγραφος 7 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)].

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:

αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και

δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.) (παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

Δ. Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

1. Ωφέλεια από μεταβίβαση τίτλων (άρθρο 42 Ν. 4172/2013)

Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων:

α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),

γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

δ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου 2009 και εξής (παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013).

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (άρθρο 43 του Ν. 4172/2013).

Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παραγράφου 1 του άρθρου 42, φορολογείται, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4172/2013, χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης [Σ.Σ. δήλωση υπεραξίας], όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις του N. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους (παράγραφος 4 της ΠΟΛ 1032/26.01.2015).

Για τα νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στις ανωτέρω μεταβιβάσεις τίτλων η φορολόγηση της υπεραξίας γίνεται με τις γενικές διατάξεις (παράγραφος 2 του άρθρου 47 και άρθρο 58 του Ν. 4172/2013)

2. Αποζημίωση Ν. 2112/20 λόγω απόλυσης μισθωτών (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Σημείωση: Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος. (άρθρο 59 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ και άρθρο 60 παρ. 6 Ν. 4172/2013)].

Μέχρι 31 Μαρτίου

Όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν δήλωση και να καταβάλλουν τον παρακρατηθέντα φόρο για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν λόγω απολύσεως προσωπικού κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης.

Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης
(ευρώ)

Φορολογικός
Συντελεστής

≤ 60.000

0%

60.000,01-100.000

10%

100.000,01-150.000

20%

>150.000

30%

3. Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄) και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για πωλήσεις μετοχών που διενεργούνται από 1ης Απριλίου 2011. (παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998)

Μέχρι 16 Μαρτίου

4. Αφορολόγητα αποθεματικά ΑΕ και ΕΠΕ που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 του Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεματικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10§4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους με την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται με συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. (Άρθρο 101§1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23§2 Ν. 2214/94).

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της αύξησης κεφαλαίου

5. Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Περίοδος: Ιανουαρίου)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998 επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ

12%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ

15%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ

18%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω

20%

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

Από την επιβολή του «τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data).

Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998 επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματός τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μέχρι 31 Μαρτίου

6. Παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από ασφαλιστικές εταιρίες προς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα (άρθρα 62 και 64 Ν. 4172/2013 ) (Περίοδος: Ιανουαρίου)

– Σημείωση 1: όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής του ασφαλίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄67) (άρθρο 4 της ΠΟΛ. 1049/11.02.2014).

Μέχρι 31 Μαρτίου

– Σημείωση 2: Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (παράγραφος 7 του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 4172/2013).

Υπόκειται σε παρακράτηση το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (παράγραφος 1ε του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013).

Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%).

Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη (παράγραφος 1ε΄ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).

7. Φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας

[ Σημείωση: με το άρθρο 90 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014) αναστέλλεται, από 1-1-2015 και μέχρι τις 31.12.2016, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας].

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Χαρτόσημο δανείων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Καταβάλλεται το χαρτόσημο: α) Των δανείων μεταξύ των εμπόρων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών μέσα στο μήνα Φεβρουάριο. [Το χαρτόσημο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια μεταξύ εμπόρων τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες σε 1%].

Μέχρι 16 Μαρτίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΦΑΣ

Ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων για τους επιτηδευματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Π.Δ. 1123/1980.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.1 έως 6.2.4 της ΠΟΛ. 1003/2014 (ερμηνευτική εγκύκλιος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) έγινε δεκτό ότι για την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, κ.λπ.) της 31/12/2014 στο βιβλίο απογραφών ισχύουν τα εξής:

«6.2.3 Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου.».

Εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου

IV . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πολυώροφες οικοδομές

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδομές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. Εργολαβίες – υπεργολαβίες

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συμφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3§1 Ν. 4045/60, 16§2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2§5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. Μισθωτήρια συμβόλαια (Περίοδος: μισθώσεις που αρχίζουν τον μήνα Φεβρουάριο)

α) Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία (ΠΟΛ 1013/07.01.2014 άρθρο 1)

β) Διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)

β1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/.

β2. Οι υπόχρεοι που είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1916 τ.Β΄/9.12.2010). Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

β3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτής στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο εκμισθωτή μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

β4. Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η συμπλήρωση της οικείας εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, η οποία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/ (ΠΟΛ 1013/07.01.2014 άρθρο 2 παρ. 1-4)

Μέχρι 31 Μαρτίου

4. Συντάκτες μελετών τεχνικών έργων

– Υποβάλλονται στο Πολεοδομικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37§2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. Δεξιώσεις και συγκεντρώσεις συλλόγων οργανισμών – σωματείων – οργανώσεων ιδρυμάτων κ.λπ.

Οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία κ.λπ., όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ανωτέρω δημόσια οικονομική υπηρεσία φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου. (Ν. 2238/1994 άρθρο 82 παρ. 4)

Μέσα σε 5 ημέρες από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

6. Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μεταξύ τραγουδιστή και κέντρων διασκέδασης κ.λπ.

– Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματός του, καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. … Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιμο, για κάθε παράβαση ογδόντα (580) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ. (Ν. 2238/1994 άρθρο 82 παρ. 7)

Μέσα σε 10 ημέρες από την κατάρτιση

V. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. Εμπόριο ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου και αποστέλλεται το γραμμάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 10 Μαρτίου

2. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Καταβάλλεται, με υποβολή δήλωσης, στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Φεβρουαρίου μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα (Άρθρο 6§4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέχρι 10 Μαρτίου

3. Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ. (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Φεβρουαρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται – είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο – φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα επί των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23§2 ν. 3756/31.3.2009]

Μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέχρι 10 Μαρτίου

4. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Motels, ξενοδοχείων, bungalows κ.λπ.) (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας για τα τέλη των ακαθάριστων εσόδων κάθε μήνα, το οποίο ανέρχεται σε 0,5%. (Άρθρο 6§6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992, άρθρο 17 παρ. 6 Ν.2130/93 και άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3756/2009).

Μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται από τον υπόχρεο ο Φ.Π.Α.

5. Τέλος διαφήμισης

Με τον νόμο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόμενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος, είτε με έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.

– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήμιση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, βάσει του εκδιδόμενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.

Όταν τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσμα, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

VΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταργείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 (Ν. 4281/2014 άρθρο 1 παράγραφος 8Β)

1. Υποβολή (περιοδικής) δήλωσης ΦΠΑ (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

(Ν. 2859/2000 άρθρο 38, ΠΟΛ. 1267/2011 και ΠΟΛ. 1129/2013, ΠΟΛ 1108/14.04.2014)

Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο (Ν. 2859/2000 άρθρο 38 παρ. 1)

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου (Ν. 2859/2000 άρθρο 38 παρ. 4).

Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων ( ΠΟΛ 1108/14.04.2014 άρθρο 1 παράγραφος 2)

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου. ( ΠΟΛ 1108/14.04.2014 άρθρο 1 παράγραφος 3)

Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. ( ΠΟΛ 1267/30.12.2011 άρθρο 2 παρ. 1)

Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, ενώ οι δηλώσεις αυτές από 1.4.2012 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. ( ΠΟΛ 1267/30.12.2011 άρθρο 2 παρ. 2)

Για φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2010 οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. ( ΠΟΛ 1267/30.12.2011 άρθρο 2 παρ. 3)

Α) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ ( ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) υποχρεούνται να υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του μηνός Φεβρουαρίου 2015 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (taxisnet)

Μέχρι 31 Μαρτίου

Β) Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003 άρθρο 2 παρ. 1)

Μέχρι 31 Μαρτίου

2. Ειδική δήλωση Φ.Π.Α.

Η “Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου”, υποβάλλεται ως “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” από τον υποκείμενο στο φόρο όταν:

(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, για κάθε μεταβίβαση ορίζοντας ή κάθετης ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” μπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ. 1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συμβαλλόμενων, περιγραφής του ακινήτου, κ.λπ.

Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση πριν την “παράδοση” του ακινήτου, (περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1054/2006, ΠΟΛ. 1071/2006 και ΠΟΛ.1053/2006).

3. Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα ( ΠΟΛ. 1170/08.07.2013) (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου. Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των πραγματοποιούμενων πράξεων, καθώς και κάθε άλλης πράξης για την οποία οφείλεται φόρος από τα πρόσωπα αυτά για την ίδια φορολογική περίοδο. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η υποβολή της περιοδικής δήλωσης έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός και πλέον η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1129/2013 – ΦΕΚ 1365/Β’/4.6.2013). Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ έως ότου υλοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της από τα πρόσωπα αυτά.

Στο «Μητρώο VIES» εγγράφονται όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 1, περ. β’ του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για έναρξη πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, δηλώνουν την έναρξη λήψης υπηρεσιών ενδοκοινοτικά. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα εγγράφονται στο «Μητρώο VIES» υποχρεωτικά, εάν το ύψος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πραγματοποιούν, χωρίς τον ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ ή προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και για ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών ανεξαρτήτως ύψους. Η εγγραφή αυτή μπορεί να ανακληθεί, εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, με υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από την έναρξη αυτής.

Μέχρι 20 Μαρτίου

4. Υποβολή περιοδικής δήλωσης επί οριστικής παύσης των εργασιών (Περίοδος: Φεβρουάριος)

Στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων (παρ. 4 άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1108/14.04.2014)

Μέχρι 31 Μαρτίου

5 . Μετάταξη σε άλλο καθεστώς ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση με την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 μήνες από τη μετάταξη

6. Αυτοψία

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αυτό πράγματι απαιτείται, κατά την κρίση του, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δημιουργούν υπόνοιες (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, της νομικής μορφής όπως μονοπρόσωπες ΕΠΕ κλπ). ( ΠΟΛ. 1173/25.11.2010 παρ. 4)

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, εκτός εάν αντικειμενικά δυσχερείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν. ( ΠΟΛ. 1102/14.07.2005 άρθρο 7)

7. Δηλώσεις έναρξης και παύσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών. (Άρθρο 29§5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 10 ημέρες από τη μεταβολή

8. Ειδικές υποχρεώσεις υποκειμένων στον ΦΠΑ που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο ταυτόχρονα με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν μόνο οι πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξομοίωσης», για το έτος 2015 έχει καθοριστεί στο ύψος των 150.000 EURO προκειμένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειμένου για τις αποστολές (Άρθρο 36§5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000 και Δελτίο Τύπου Ελ. Στατ. (27/01/2015))

Μέχρι 31 Μαρτίου

β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

1. Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.

2. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet.) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet.) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. ( ΠΟΛ. 1127/25.09.2009 άρθρο 2 παρ. 1- 3)

Μέχρι 26 Μαρτίου

9. Δήλωση απόδοσης ΦΠΑ από τον ιδιοκτήτη οικοδομής

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής δεν καλύπτεται με δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.Ο.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

10. Εκπτώσεις χορηγούμενες λόγω κύκλου εργασιών

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96, ΠΟΛ. 1212/22.07.1996).

11. Εισφορά στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούμενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που ελήφθησαν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 31 Μαρτίου

VIΙ . ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Δήλωση Έναρξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ( ΠΟΛ 1006/31.12.2013 άρθρο 4)

Τα πρόσωπα του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄) που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία εξαιρούνται από τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μέσης Στάσης (ΥΜΣ), υποχρεούνται, να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση, δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή.

Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

1. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη».

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, ημεδαπά και αλλοδαπά, υποβάλλουν έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη».

Η επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξή του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο.

3. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Μ5 «Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης». Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης.

Με την υποβολή της εν λόγω δήλωσης, συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι, το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν έχει νόμιμα συσταθεί.

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, που αφορούν στην υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται το ίδιο έντυπο, ως μεταβολή.

Με την περαίωση των εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης, στις περιπτώσεις που η δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, συνυποβάλλεται ταυτόχρονα από τον ιδρυτή, δήλωση διακοπής των εργασιών της ίδρυσης.

Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής

2. Δήλωση Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ( ΠΟΛ 1006/31.12.2013 άρθρο 7)

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), υποχρεούνται, να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, για τις μεταβολές που αφορούν στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας τους καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, που παρασχέθηκαν, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός δέκα (10) ημερών, από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται.

Τα φυσικά πρόσωπα, υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης Εργασιών/ Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Μεταβολή».

Με τη δήλωση μεταβολής, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6 της παρούσας.

Εντός δέκα ημερών

3. Αδράνεια – Εποχική δραστηριότητα

– Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της, γνωστοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή δήλωσης μεταβολής. Με την ίδια δήλωση, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που με τη λύση τους τίθενται σε εκκαθάριση, δηλώνουν τη θέση τους σε εκκαθάριση, προσκομίζοντας τη σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή το στοιχείο εκείνο από το οποίο προκύπτει η λύση τους (π.χ. καταστατικό από το οποίο προκύπτει η λήξη του χρόνου διάρκειας).

– Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισμένο χρονικό διάστημα (εποχικές επιχειρήσεις), δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε με δήλωση έναρξης είτε με δήλωση μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εντός δέκα ημερών

4. Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

1. Τα φυσικά πρόσωπα, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός της ίδιας προθεσμίας και πάντως, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, από τους κληρονόμους. Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα.

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται.

Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση. ( ΠΟΛ. 1006/31.12.2013 άρθρο 8 παρ. 1-2)

Εντός δέκα ημερών

VIIΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α΄), στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που λειτουργούν σε πόλεις με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, επιβάλλεται ειδικός φόρος σε ποσοστό 8% που διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. Για την περιοχή της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης, το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 12%.

Τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου μειώνονται κατά 50% όταν πρόκειται για υπαίθριους κινηματογράφους και για τους χειμερινούς κινηματογράφους των περιοχών Δ΄, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 1262/1982.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3220/2004, ο ειδικός φόρος αυτός αποδίδεται από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών δημόσια οικονομική υπηρεσία, μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Μέχρι 31 Μαρτίου

ΙΧ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου 1,2% εντός δύο μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των μετοχών.

X . ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισμών μηνός Φεβρουαρίου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 31 Μαρτίου

XΙ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τους ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρηση τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ143/Α /7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε. Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009].

Μέχρι 31 Μαρτίου

XIΙ. EIΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010) (Περίοδος: Φεβρουαρίου)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας μηνός Φεβρουαρίου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επομένου μηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. στην αρμόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. ΠΟΛ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 26 Μαρτίου

XIIΙ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (Περίοδος: Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου)

Κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, κατατίθενται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων από το διαφημιζόμενο ή εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, από τον διαφημιστή κατ’ εντολή του διαφημιζομένου, ο μεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε τράπεζες συμβεβλημένες με αυτό, το δε αγγελιόσημο στο όνομα του μέσου ενημέρωσης, στο οποίο έγινε η διαφημιστική προβολή, σε τράπεζες συμβεβλημένες με τα κατά νόμο αρμόδια για την είσπραξη του αγγελιόσημου ασφαλιστικά ταμεία και σε σχετικούς λογαριασμούς τους. Τα δε σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται στο τιμολόγιο, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται σε αυτά. Τα ποσά του αγγελιοσήμου που κατατίθενται στους ανωτέρω λογαριασμούς των ασφαλιστικών ταμείων είναι ακατάσχετα και αναπαλλοτρίωτα για οποιαδήποτε αιτία.

Οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με την είσπραξη, τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την κατανομή του αγγελιοσήμου, αφαιρείται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. στο τέλος κάθε διμήνου από τις αντίστοιχες εισπράξεις αγγελιοσήμου και το υπόλοιπο κατανέμεται στους δικαιούχους.

Η κατανομή του αγγελιοσήμου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. εντός του επομένου μήνα κάθε διμήνου, αρχής γενομένης από το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. (παρ. 7 άρθρο 12 του Ν. 2328/1995, ΠΟΛ. 1217/1996)

Μέχρι 20 Μαρτίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΑΠΔ

Δεκέμβριος 2014

Με το υπ΄ αριθμ. Ε40/10/15.01.2014 Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προβλέπονται οι ακόλουθες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. *

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. * (Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Δεκέμβριος & Δ.Χ.

2014

01/02/2015

02/03/2015

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010).

Από 1/2015 έως 12/2015

Με το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ε40/941/24.12.2014 κοινοποιήθηκαν αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2015 έως 12/2015 .

Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε)

ΜΗΝΑΣ

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή
Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015

02/02/2015

02/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2015

02/03/2015

31/03/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

01/04/2015

30/04/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

04/05/2015

02/06/2015

ΜΑΙΟΣ

2015

02/06/2015

30/06/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

2015

03/08/2015

31/08/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015

01/09/2015

30/09/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/10/2015

02/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2015

02/11/2015

30/11/2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/12/2015

04/01/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015

04/01/2016

01/02/2016

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε)

ΜΗΝΑΣ

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015

01/02/2015

02/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2015

01/03/2015

31/03/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

01/04/2015

30/04/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

01/05/2015

02/06/2015

ΜΑΙΟΣ

2015

01/06/2015

30/06/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

2015

01/08/2015

31/08/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015

01/09/2015

30/09/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/10/2015

02/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2015

01/11/2015

30/11/2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/12/2015

04/01/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/01/2016

01/02/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 – 12/2015

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02/02/2015

02/03/2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01/02/2015

02/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02/03/2015

31/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01/03/2015

31/03/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

01/04/2015

30/04/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

01/04/2015

30/04/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

04/05/2015

02/06/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01/05/2015

02/06/2015

ΜΑΙΟΣ

02/06/2015

30/06/2015

ΜΑΙΟΣ

01/06/2015

30/06/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

03/08/2015

31/08/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

01/08/2015

31/08/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/09/2015

30/09/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/09/2015

30/09/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01/10/2015

02/11/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01/10/2015

02/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02/11/2015

30/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01/11/2015

30/11/2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01/12/2015

04/01/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01/12/2015

04/01/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04/01/2016

01/02/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

01/01/2016

01/02/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.*
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 – 12/2015.

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.*
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015

01/03/2015

31/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2015

01/04/2015

30/04/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

01/05/2015

02/06/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

01/06/2015

30/06/2015

ΜΑΙΟΣ

2015

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

01/08/2015

31/08/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

2015

01/09/2015

30/09/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015

01/10/2015

02/11/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/11/2015

30/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2015

01/12/2015

04/01/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/01/2016

01/02/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/02/2016

29/02/2016

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010 ).

2. Υποβολή Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. υπαγόμενων στην ασφάλιση υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Με το από 26/02/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (βλ. και το υπ΄ αριθμ. Ε40/60/26.02.2015 Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ορίζονται τα ακόλουθα: «Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων με υποχρέωση υποβολής (συμπληρωματικών) Α.Π.Δ. για εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 και εφεξής και μόνο για τους ασφαλισμένους για τους οποίους δεν έχει αποδοθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ορθός χαρακτηρισμός στην κατηγορία, νέος/παλιός ασφαλισμένος, δίνεται η δυνατότητα, μόνο για τους εν λόγω ασφαλισμένους να υποβληθούν αντίστοιχες συμπληρωματικές Α.Π.Δ ανά μισθολογική περίοδο στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως 30/04/2015.

Επισημαίνεται ότι για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) που δεν παρουσιάζουν την ανωτέρω διαφοροποίηση (ανάγκη μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων), οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ θα πρέπει να υποβληθούν εντός της τασσόμενης ημερομηνίας από την σχετική Εγκ. 63/2014 (έως 28/02/2015).».

Μέχρι 30 Απριλίου για ορισμένους υπόχρεους

3. Υποβολή καταστάσεων πελατών και προμηθευτών (Περίοδος: ημερολογιακό έτος 2014)

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) ( ΠΟΛ. 1022/07.01.2014 άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄)

Οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015. ( ΠΟΛ. 1022/07.01.2014 άρθρο 4 παρ. 1 όπως ισχύει μετά και την ΠΟΛ 1017/15.01.2015 παρ. 1)

Με το από 20/02/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί παράταση έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών του έτους 2014.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

(Προηγούμενη προθεσμία: μέχρι 2 Μαρτίου)

4. Υποβολή καταστάσεων προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών (Περίοδος: ημερολογιακό έτος 2014)

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. ( ΠΟΛ. 1022/07.01.2014 άρθρο 6 όπως ισχύει μετά και την ΠΟΛ 1017/15.01.2015 παρ. 2)

Με το από 20/02/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί παράταση έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών του έτους 2014.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 30 Οκτωβρίου

(Προηγούμενη προθεσμία: Μέχρι 30 Απριλίου)

5. Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α.

Οι εργοδότες καλούνται σε εφαρμογή και των προβλέψεων της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.3996/2011, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος /2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ.

Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνεται για μεν τους εργοδότες του τ. ΤΕΑΥΕΚ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ, στην οποία έχει δημιουργηθεί σχετική “διαδικτυακή πύλη”, για δε τους εργοδότες των λοιπών Τομέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ http://www.etea.gov.gr/ παρατίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με την απαιτούμενη γραμμογράφηση των προς αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων κατά Τομέα του τ. ΤΕΑΙΤ και πληροφορίες – οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους ανάλογα με τον Τομέα ασφάλισης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 31 Μαρτίου

(Η παράταση δόθηκε με το από 10/12/2014 Δελτίο Τύπου του ΕΤΕΑ)

(Προηγούμενη προθεσμία: μέχρι 31 Δεκεμβρίου)

6. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015/23.01.2015 (βλ. και Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών (23/01/2015)) ορίζεται ότι η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 30/01/2015 με το ΔΕΣ Γ 1130662 ΕΞ2014/25.09.2014 έγγραφό για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 31 Μαρτίου 2015.

ΠΑΡΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 31 Μαρτίου

(Προηγούμενη προθεσμία: μέχρι 30 Ιανουαρίου)

7. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η)

Με το από 26/02/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται τα ακόλουθα:
«Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνου Σκουρλέτη, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, για την γνωστοποίηση των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, έως και τις 30 Απριλίου 2015.
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι: «Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 30 Απριλίου 2015.»
Η απόφαση λήφθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο υποβολής των στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής καταγραφή τους.». (βλ. και την Aριθμ. οικ. 7896/2344/26.02.2015 απόφαση)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 30 Απριλίου

(Προηγούμενη προθεσμία: μέχρι 28 Φεβρουαρίου)

8. Ε9: μεταβολές στα ακίνητα από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.

Επίσης, στην ερώτηση 5 του Οδηγού που δημοσίευσε το Υπ. Οικονομικών σχετικά με την υποβολή του Ε9 δίνεται η ακόλουθη απάντηση:

«5. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης);

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 01/01/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ημερών (30) από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δηλώνονται πλέον από τους φορολογούμενους το επόμενο έτος από το έτος μεταβολής, αλλά άμεσα στο τρέχον έτος. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9 θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.»

Μέχρι 31 Μαρτίου

9. Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες

Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης
Με το από 27/02/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φορολογούνται υπό προϋποθέσεις ως μισθωτοί και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. στ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.
Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.
Επισημαίνεται ότι μετά τη μεταβολή της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εφόσον βεβαίως ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 31 Μαρτίου

(Προηγούμενη ημερομηνία: μέχρι 20 Φεβρουαρίου)

10. Διακοπή λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης, η έχουσα την τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας κατασκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά την έκδοση της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσει αυτήν, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω taxis net. Εξαιρετικά για τις βλάβες που αφορούν το πρώτο τρίμηνο 2015 η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. ( ΠΟΛ 1023/21.01.2015, από 22/01/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών)

Μέχρι 30 Απριλίου

11. Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Περίοδος: χρήση 2014)

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Eφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονική κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος. Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. ( ΠΟΛ 1033/28.01.2014 άρθρο 4)

Μέχρι 31 Μαρτίου

12. Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια (Περίοδος: χρήση 2014)

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρικές πράξεις. Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. ( ΠΟΛ 1033/28.01.2014 άρθρο 3)

Μέχρι 31 Μαρτίου

13. Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τις προσωπικές εταιρίες και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες ενεργούν προσωρινές απολήψεις κερδών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι τα μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 10% και με τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περίπτωσης α’ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα μερίσματα που καταβάλλουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ. 1011/02.01.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8 Β’/8.1.2014). Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες ενεργούν προσωρινές απολήψεις κερδών, η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η απόληψη . Σε περίπτωση που έχουν ήδη λάβει χώρα προσωρινές απολήψεις κερδών μέχρι την έκδοση της ΠΟΛ 1042/26.01.2015, χωρίς να έχει παρακρατηθεί φόρος, γίνεται δεκτό ότι οι υπόχρεοι μπορούν να προβούν στην απόδοση του οφειλόμενου παρακρατούμενου φόρου έως τις 31.03.2015 χωρίς κυρώσεις.

Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 2 άρθρου 36 και παρ. 3 άρθρου 64 ν.4172/2013). Στα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ. ( ΠΟΛ 1042/26.01.2015 παρ. 4)

Μέχρι 31 Μαρτίου

14. Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014

Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1013/07.01.2014 (ΦΕΚ Β΄ 32) απόφασης για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014. ( ΠΟΛ. 1027/22.01.2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Μέχρι 31 Μαρτίου

(Προηγούμενη προθεσμία: μέχρι 27 Φεβρουαρίου)

(Visited 20 times, 1 visits today)
Please follow and like us: