ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 16/28.01.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «εταιρείες που καταχώρήσεις έχουν «δ

Print Friendly, PDF & Email

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 16/28.01.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «εταιρείες που καταχώρήσεις έχουν «διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες, με διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ και διαφορετική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που έχουν το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ».

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ακαδημίας 6 – 106 81 Αθήνα

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 2015

Αρ. Πρωτ. : …16…

Προς :

• Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΘ

• Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΒΕΘ

Κοινοποίηση :

ο Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

• Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ

Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «εταιρείες που καταχώρήσεις έχουν «διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες, με διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ και διαφορετική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που έχουν το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ».

Σχετικό : Έγγραφο του ΕΒΕΘ (αρ. πρωτ. 34958/09-12-2014)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι, επί του ερωτήματος σας σχετικά με «διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες με το ίδιο ΑΦΜ», η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

1. Στο εγκατεστημένο για το ΓΕΜΗ, πληροφοριακό σύστημα, δεν προβλέφθηκε έλεγχος για μοναδική εγγραφή εταιρείας με την ίδια επωνυμία και τον ίδιο ΑΦΜ, δεδομένου ότι με τα ίδια αυτά στοιχεία καταχωρούνται και οι έδρες και τα Υποκαταστήματα των εταιρειών.

2. Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις επιστολές μας 182/18-07-2013 και 201/25-10-2013 :

α) Στη διάταξη του άρθρ. 2, παρ. 2, εδάφ. Β, του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«………..Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. ………… Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ……» και

β) Στις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3419/2005 ορίζεται ότι: «κάθε καταχώριση υπόκειται σε διόρθωση ………… » και «η διόρθωση και η μεταβολή πραγματοποιούνται μετά από αίτηση του υπόχρεου…………».

Συνεπώς και η διόρθωση των διπλοκαταχωρίσεων (που έγιναν από δύο Υπηρεσίες ΓΕΜΗ), είναι υποχρέωση του κάθε Υπόχρεου, ο οποίος θα πρέπει να κληθεί για να επιλέξει μια εκ των δύο Υπηρεσιών ΓΕΜΗ (είτε αυτή του ΕΒΕΘ, είτε αυτή του ΒΕΘ) και στη συνέχεια να ενημερωθεί η ΚΥ ΓΕΜΗ της ΚΕΕ, για να επιφέρει τις ανάλογες μεταβολές και έτσι ο κάθε υπόχρεος να εμφανίζεται με έναν αριθμό ΓΕΜΗ ως προς την καταχώρηση της έδρας.

Επίσης η ΚΥ ΓΕΜΗ της ΚΕΕ εντέλλεται, να αναζητήσει στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, την ύπαρξη και άλλων τέτοιων περιπτώσεων και σε καταφατική περίπτωση, να ενημερώσει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, για να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες (κλήσης κάθε υπόχρεου για να επιλέξει μια Υπηρεσία ΓΕΜΗ κ.ο.κ.).

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com