ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 15/28.01.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με το «Αν μπορεί ΙΚΕ, με έδρα την Ελλάδ

Print Friendly, PDF & Email

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 15/28.01.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με το «Αν μπορεί ΙΚΕ, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της ΙΚΕ σε τράπεζα του εξωτερικού».

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 2015

Αρ. Πρωτ. : …15…

Προς :

• Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κοινοποίηση :

• Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

• Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ

Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με το «Αν μπορεί ΙΚΕ, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της ΙΚΕ σε τράπεζα του εξωτερικού».

Σχετικό : Έγγραφο σας (αρ. πρωτ. 4297/04-12-2014)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι, επί του ερωτήματος σας σχετικά με το «Αν μπορεί ΙΚΕ, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της ΙΚΕ σε τράπεζα του εξωτερικού», η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 (περί ΙΚΕ) ορίζονται τα εξής : «Όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικό στις κεφαλαιουχικές εταιρείες : (α) οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συνάγεται κάτι διαφορετικό…………………»

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν.2190/1920 περί ΑΕ (όπως ισχύει) ορίζονται τα εξής : «Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα …………………….».

Συνεπώς με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν μπορεί ΙΚΕ, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της ΙΚΕ σε τράπεζα του εξωτερικού.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com