Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

Print Friendly, PDF & Email

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

Αριθμ. 43453/634

(ΦΕΚ Β΄ 3691/31.12.2014)

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/85 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄91).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 και του άρθρου 20, περ. ιβ΄ του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 180).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚΑ΄194).

12. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α΄ 197), όπως ισχύει.

13. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89 της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C326/50, 26.10.2012).

14. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/56, 24.12.2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L24/1, 29.01.2004).

17. Τη με αριθμό 6/28−02−2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α΄ 38).

18. Τη με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

19. Τη με αριθμό 3800/359/01−03−2012 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας» (ΦΕΚ Β΄ 565).

20. Τη με αριθμό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

21. Τη με αριθμό οικ. 2559/74/27−01−2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2013−2014» (ΦΕΚ Β΄ 223).

22. Τη με αριθμό 55/11−11−2014, απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το αριθμό 100568/24−11−2014 έγγραφο του.

23. Τη με αριθμό 44434/517/07−01−2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 15.134,40€, η οποία όμως δεν είναι νέα καθόσον έχει προβλεφθεί στην με αριθμό οικ. 2559/74/27−01−2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2013−2014» (ΦΕΚ Β΄ 223),

αποφασίζουμε:

Την έγκριση της επιχορήγησης, συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτών (15.134,40€), των παρακάτω αναφερόμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εξής:

1) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT» για ποσό τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (3.585,60€)

2) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «MALIA PARK» για ποσό χίλια εκατόν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (1.166,40€)

3) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ» για ποσό πεντακόσια δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (518,40€)

4) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΑΞΤΕΕ» για ποσό πέντε χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ευρώ (5.760,00€)

5) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ» για ποσό τέσσερις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ (4.104,00€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com