Monthly Archives: January 2015

ΠΟΛ 1032/26.01.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης ε

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167Α’), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την υποπαρ. Δ1 της
παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α’) και το άρθρο 88 του ν.
4316/2014 (ΦΕΚ 270Α’), αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σας παρέχουμε τις
ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του
ν.4172/2013, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των
ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε
φόρο εισοδήματος Φυσικών προσώπων,
α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά,
εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με
ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),
γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
1
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
δ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.
Σε περίπτωση που οι ως άνω τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.
2. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:
i) ως μετοχές των περιπτώσεων α’ και β’ των πιο πάνω διατάξεων νοούνται τόσο αυτές των ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών εταιρειών (διαπραγματεύσιμες και μη σε χρηματιστηριακή αγορά), καθόσον ο νόμος δεν κάνει διάκριση. Επίσης, ως μετοχές νοούνται και οι εταιρικές μερίδες της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά μετοχές, καθόσον αυτές, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 284 του ν.4072/2012, παρίστανται με μετοχές και κάθε εταιρική μερίδα αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες μετοχές. Επίσης, στην περ. β’ των ως άνω διατάξεων εμπίπτει και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών «warrants» που αποκτήθηκαν λόγω συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών «Εθνική Τράπεζα», «Alpha Bank» και «Τράπεζα Πειραιώς».
ii) Στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης γ’ εμπίπτει, αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, το εισόδημα (υπεραξία) από μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής σε κοινοπραξία δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 293 του ν.4072/2012, ορίζεται ότι εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρία. Περαιτέρω, στις ίδιες διατάξεις εμπίπτει και η μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, κοινωνιών και αστικών εταιριών.
Επισημαίνεται ότι εμπίπτουν και τα μερίδια των ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Ειδικά για την υπεραξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί με το ν.4172/2013 και με τις οποίες ορίζεται ότι αυτή απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος ενώ αντίθετα, η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ με έδρα σε τρίτες χώρες φορολογείται ελλείψει
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
απαλλακτικής διάταξης. Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ γίνεται δεκτό, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία ΔΕΕ (C-370/11, Επιτροπή κατά Βελγίου) ότι αυτή εξομοιώνεται με αυτή των μεριδιούχων των ημεδαπών ΟΣΕΚΑ.
iii) Ως υπεραξία από μεταβίβαση ομολόγων της περίπτωσης δ’ δεν νοείται η τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας κτήσης των τίτλων αυτών κατά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω απόκτησής τους στη δευτερογενή αγορά. Επισημαίνεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσεται και η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003, καθόσον οι διατάξεις αυτές ως ειδικότερες κατισχύουν του άρθρου 42 του ν.4172/2013. Γίνεται δεκτό ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με την πάγια νομολογία ΔΕΕ, της ίδιας απαλλαγής τυγχάνουν και τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (C-370/11, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-338/11, Santander, C-436/06, Gr0nfeldt, C-265/04, Bouanich, C- 345/05, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, C-219/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας).
iv) Στην έννοια του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παραγώγων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 42, εμπίπτει και η υπεραξία κατά το κλείσιμο θέσης επενδυτή η οποία προκύπτει κατά τη λήξη ή πριν τη λήξη της σύμβασης.
3. Ειδικά για την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, διευκρινίζεται ότι εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνον όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο από μισό τοις εκατό (0,5%).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατά το χρόνο που πωλεί μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μικρότερο του 0,5% των μετοχών της συγκεκριμένης ΑΕ της οποίας μεταβιβάζει τις μετοχές, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση αυτή δεν υπόκειται στη φορολογία του
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
άρθρου 42, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης των μετοχών, αλλά και τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται.
Επειδή είναι δυνατόν κάποιοι μέτοχοι με ποσοστό 0,5% ή μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας (κατά το χρόνο πώλησης) να είχαν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας αυτής τόσο πριν όσο και μετά την 1.1.2009, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι επί πωλήσεως αυτών, θα εφαρμόζεται η μέθοδος της FIFO, ούτως ώστε μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος να έχουν εξαντληθεί οι μετοχές που είχαν αποκτηθεί μέχρι τον κρίσιμο ως άνω χρόνο και ο νόμος να εφαρμόζεται απρόσκοπτα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ζητείται αντίστοιχη κατάσταση από τις χρηματιστηριακές εταιρίες η οποία θα φυλάσσεται από το φυσικό πρόσωπο και θα προσκομίζεται σε περίπτωση ελέγχου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ελλείψει ρητής διάταξης στο νόμο, η μη συμμετοχή εταίρου, μέλους ή μετόχου στην αύξηση του κεφαλαίου οποιασδήποτε εταιρίας δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλων.
4. Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42, φορολογείται, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4172/2013, χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους (Δ12Α 1049253 ΕΞ2014/17.3.2014 έγγραφό μας).
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42, και για μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, δηλαδή μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών και μεριδίων ή μερίδων αυτής καθώς και για μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και όταν ο επιτηδευματίας μεταβιβάζει υποκατάστημα της ατομικής επιχείρησης.
Στη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία, ως τιμή πώλησης και κτήσης θα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης. Η τιμή κτήσης εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα θεωρείται ότι είναι μηδενική. Ειδικότερα και ενδεικτικά, στοιχεία της ατομικής επιχείρησης κατά το έτος μεταβίβασης και κατά το έτος έναρξης εργασιών, όπως πάγια της επιχείρησης, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κλπ., συμβάλλουν στην εκτίμηση του προσδιορισμού της αξίας πώλησης και κτήσης της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, κατά τον έλεγχο από τη Φορολογική Αρχή. Η
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
υπεραξία από τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, αφορά όχι την καθ’ αυτό πώληση των παγίων και εμπορευμάτων στο νέο ιδιοκτήτη καθόσον αυτά σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του μεταβιβάζοντος. Ευνόητο, ότι σε περίπτωση αποσβεσμένων πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, ολόκληρο το τίμημα της πώλησης αποτελεί φορολογητέο έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υπεραξία εν προκειμένω, αντιστοιχεί στην άυλη αξία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ., και φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ δεν αφορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην περίπτωση εισφοράς ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη αυτή που προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920 ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά περίπτωση. Όταν οι πιο πάνω τίτλοι εισφέρονται σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη η ονομαστική αξία των τίτλων που λαμβάνει ο εισφέρων ως αντάλλαγμα.
Τέλος, επισημαίνεται ότι παράλληλα διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 με τις οποίες επιβάλλεται φόρος 2%ο επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών.
5. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013, προσδιορίζεται η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42 και η οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που εισέπραξε και της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος. Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην αξία κτήσης ή πώλησης. Επομένως, έξοδα προμήθειας χρηματιστηριακών εταιρειών, μεταβιβαστικά έξοδα Ε.Χ.Α.Ε, έξοδα Χ.Α, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 2%, κλπ. διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την πώληση των τίτλων.
Δηλαδή, αν φυσικό πρόσωπο αποκτήσει μετοχές καθαρής αξίας, βάσει πινακιδίου, 100 ευρώ και καταβάλει δαπάνες που συνδέονται με την αγορά τους συνολικού ποσού 20 ευρώ και στη συνέχεια πουλήσει τις ως άνω μετοχές έναντι 150 ευρώ και ταυτόχρονα επιβαρυνθεί με σχετικές δαπάνες ύψους 10 ευρώ, το τελικό πόσο της υπεραξίας επί του οποίου οφείλεται φόρος ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ (140 ευρώ – 120 ευρώ).
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
Αναλυτικότερα, προκειμένου για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (π.χ. μετοχές, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), οι τιμές κτήσης και πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρίες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές, κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής.
Προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ, μερίδων προσωπικών εταιριών, κλπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης. Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων.
Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.
Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης στις πιο πάνω περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη και οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης, όπως για παράδειγμα, τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου ανεξάρτητα αν με αυτές μεταβάλλεται ο αριθμός ή η αξία των τίτλων, κλπ. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση δωρεάν χορήγησης μετοχών στους μετόχους λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικό λόγω υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών, από φορολογημένα κέρδη, κλπ.), οι μετοχές αυτές θα επηρεάσουν την τιμή κτήσης των μετοχών και επομένως και την υπεραξία που θα προκύψει κατά την πώληση των μετοχών της υπόψη εταιρίας.
Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα κεφάλαια όπως προκύπτουν από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
αγορές παγίων, επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξία κτήσης των παγίων και στην κάλυψη λοιπών δαπανών, καθώς και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του κεφαλαίου και για τα οποία η εταιρία δεν έχει προβεί σε τροποποίηση καταστατικού. Τα παραπάνω αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντικείμενο ελέγχου της εκάστοτε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.
Εάν το φυσικό πρόσωπο έχει προβεί σε διαδοχικές αποκτήσεις τίτλων και στη συνέχεια μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος αυτών, ως τιμή κτήσης των πωλούμενων τίτλων λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.
Στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι της παρ. 1 του άρθρου 42 έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών, θα λαμβάνεται ο φόρος που καταβλήθηκε λόγω της αιτίας απόκτησης αυτών, καθόσον όλες οι δαπάνες, μεταξύ των οποίων και ο ως άνω φόρος, που συνδέονται με την αγορά των τίτλων και γενικότερα την απόκτηση αυτών συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42, στην τιμή κτήσης των τίτλων.
Επισημαίνεται, ότι με την παρ.11 του άρθρου 88 του ν.4316/2014 και την αντίστοιχη τροποποίηση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 42 παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1004/2014 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1 Β’/2.1.2014) αναφορικά με τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την 29.9.1999.
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Παράδειγμα 1ο
Στις 5/2/2003 ιδρύθηκε Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης ο Α’ (φυσικό πρόσωπο) κατείχε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της εταιρείας συνολικού κεφαλαίου 1.000.000 ευρώ, το οποίο ταυτιζόταν με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά το χρόνο αυτό.
Στις 10/8/2006 ο Α απέκτησε επιπλέον 30% της εταιρείας αντί του ποσού των 400.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να διαμορφωθεί σε 50%, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 1.500.000 ευρώ.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την υπεραξία βάσει του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις προβαίνουμε στους ανάλογους υπολογισμούς ως κατωτέρω:
Α’ περίπτωση
Στις 20/4/2014 ο Α προέβη στην πώληση του μεριδίου του (50%) αντί του ποσού των 800.000 ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί σε 5.000.000 ευρώ.
Υπολογισμός υπεραξίας Α’ περίπτωσης:
– Αξία κτήσης του 50%
Ως αξία κτήσης του μεριδίου του 20% για τον Α κατά το έτος ίδρυσης λαμβάνεται το ποσό: 1.000.000 x 20% = 200.000 ευρώ.
Ως αξία κτήσης του ποσοστού 30% για τον Α λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 10/8/2006 και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 400.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων: 1.500.000 x 30% = 450.000 ευρώ.
Ως αξία κτήσης του 30% λαμβάνεται το ποσό των 400.000 ευρώ.
Συνολική αξία κτήσης του μεριδίου 50%: 200.000 + 400.000 = 600.000
ευρώ.
– Αξία πώλησης του 50%
Ως αξία πώλησης του 50% για τον Α λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 20/4/2014 και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 800.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων: 5.000.000 x 50% = 2.500.000 ευρώ.
Ως αξία πώλησης του 50% λαμβάνεται το ποσό των 2.500.000 ευρώ. -Υπεραξία
Συνεπώς, τελική υπεραξία: 2.500.000 – 600.000 = 1.900.000 και ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται βάσει της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Α’ είναι 1.900.000 x 15% = 285.000 ευρώ.
Β’ περίπτωσn
Στις 20/4/2014 ο Α’ προέβη στην πώληση ποσοστού 20% της εταιρείας αντί του ποσού των 300.000 ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί σε 5.000.000 ευρώ.
Υπολογισμός υπεραξίας Β’ περίπτωσης:
– Αξία κτήσης του 20%
Για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσης του 20% λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή κτήσης του υπόψη ποσοστού, ως ακολούθως:
600.000 x 20/50=240.000 ευρώ.
– Αξία πώλησης του 20%
Ως αξία πώλησης του 20% για τον Α’ λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 20/4/2014 και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 300.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων: 5.000.000 x 20% = 1.000.000 ευρώ.
Ως αξία πώλησης του 20% λαμβάνεται το ποσό των 1.000.000 ευρώ.
-Υπεραξία
Συνεπώς, τελική υπεραξία: 1.000.000 – 240.000 = 760.000 και ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται βάσει της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Α είναι 760.000 x 15% = 114.000 ευρώ.
Παράδειγμα 2ο
Έστω ότι στο προηγούμενο παράδειγμα, στις 31.3.2010 έλαβε χώρα αύξηση κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας κατά 500.000 ευρώ, η οποία καλύφθηκε και από τους δύο εταίρους. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά το χρόνο εκείνο ανέρχονταν, μετά την αύξηση, σε 4.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης του μεταβιβαζόμενου ποσοστού 20% (περίπτωση β’ του προηγούμενου παραδείγματος), ισχύουν τα ακόλουθα:
Καταρχήν, το μέρος από την αύξηση κεφαλαίου που αντιστοιχεί στον εταίρο Α είναι 250.000 (500.000/2). Η τιμή κτήσης του ποσοστού του Α’ είναι η εξής: (600.000 + 250.000) = 850.000 ευρώ. Επομένως, η τιμή κτήσης των μεταβιβαζομένου ποσοστού 20% του Α’ είναι 850.000 X 20/50 = 340.000 ευρώ. Βάσει ιδίων κεφαλαίων, η τιμή κτήσης του ποσοστού 20% ανέρχεται σε 4.000.000 x 20% = 800.000 ευρώ. Επομένως, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το μικρότερο ποσό των 340.000 ευρώ.
Παράδειγμα 3ο
Στις 10/7/2008 ο Α (φυσικό πρόσωπο) απέκτησε 540 μετοχές (ποσοστό 50%) ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο ΧΑ, ονομαστικής αξίας €100 έκαστη, αντί του ποσού των 64.800 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά το χρόνο αυτό ανέρχονταν σε 270.000 ευρώ.
Στις 12/11/2010 η εταιρεία προέβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του αριθμού των μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αποτέλεσμα να καταβληθούν στον Α 14.000 ευρώ. Επομένως, οι μετοχές που
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
κατείχε ο Α μειώθηκαν κατά 140 τεμάχια ονομαστικής αξίας €100 έκαστη. Τα ίδια κεφάλαια στο χρόνο αυτό ανέρχονταν σε 320.000 ευρώ.
Στις 13/5/2011 η εταιρεία προέβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε €90 έκαστη. Τα ίδια κεφάλαια στο χρόνο αυτό ανέρχονταν σε 380.000 ευρώ.
Στις 20/5/2014 ο Α προέβη στην πώληση 300 μετοχών της εταιρείας αντί του ποσού των 50.000 ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 500.000 ευρώ.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την υπεραξία βάσει του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. προβαίνουμε στους ανάλογους υπολογισμούς ως κατωτέρω:
Υπολογισμός αξίας κτήσης
– Ως αξία κτήσης των 540 μετοχών για τον Α στις 10/7/2008 λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 10/7/2008 και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 64.800 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων:
Αξία κτήσης κάθε μετοχής: 270.000 /1.080 (σύνολο μετοχών) = 250 ευρώ Αξία κτήσης 540 μετοχών: 540 x 250 = 135.000 ευρώ Επομένως, ως αξία κτήσης των 540 μετοχών λαμβάνεται το ποσό των 64.800 ευρώ.
– Ως αξία των 140 μετοχών για τον Α στις 12/11/2010 λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ της αξίας που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που επιστρέφεται και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• 14.000 ευρώ (ονομαστική αξία 100 x αριθμός επιστραφέντων μετοχών 140)
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων:
Αξία κάθε μετοχής: 320.000 / 800 (σύνολο μετοχών) = 400 ευρώ.
Αξία 140 μετοχών: 140 x 400 = 56.000 ευρώ
Επομένως, ως αξία των 140 μετοχών λαμβάνεται το ποσό των 14.000
ευρώ.
– Η συναλλαγή που έλαβε χώρα στις 13/5/2011 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας κτήσης των μετοχών που κατέχει ο Α, συνολικά 400 μετοχές x 10 = 4.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τη αξία βάσει ιδίων κεφαλαίων κατά το χρόνο εκείνο, ήτοι 380.000 / 800 (σύνολο μετοχών) = 475 ευρώ.
Αξία 400 μετοχών: 400 x 475 = 190.000 ευρώ
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
Επομένως, ως αξία των 400 μετοχών λαμβάνεται το ποσό των 4.000
ευρώ.
Συνολική αξία κτήσης των 400 μετοχών: 64.800 – 14.000 – 4.000 = 46.800
ευρώ.
Άρα αξία κτήσης κάθε μετοχής: 46.800/400 = 117 ευρώ Υπολογισμός αξίας πώλησης
Ως αξία πώλησης των 300 μετοχών για τον Α λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 20/5/2014 και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 50.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων:
Αξία πώλησης κάθε μετοχής: 500.000/800 (σύνολο μετοχών) = 625 ευρώ. Αξία πώλησης 300 μετοχών: 300 x 625 = 187.500 ευρώ Επομένως, ως αξία πώλησης των 300 μετοχών λαμβάνεται το ποσό των 187.500 ευρώ.
Υπολογισμός υπεραξίας
Συνεπώς, τελική υπεραξία: 187.500 – 35.100 (117 x 300) = 152.400 και ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται βάσει της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Α είναι 152.400 x 15% = 22.860 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισμό της υπεραξίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 2 iii της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης και το κόστος απόκτησης, όπως αυτά δηλώνονται από τον μεταβιβάζοντα και προκύπτουν από τα δικαιολογητικά έγγραφα που εξέδωσε η εκδότρια εταιρία ή το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανατέθηκε η διαχείριση των ομολόγων αυτών.
Περαιτέρω και δεδομένου ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων ή μερίδων αλλοδαπών εταιριών, συνάγεται ότι για τον υπολογισμό της υπεραξίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση των ως άνω τίτλων αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους, όπως αυτό αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης.
6. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως αυτή ισχύει μετά τη τροποποίησή της με την παρ. 12 του άρθρου 88 του ν.4316/2014 ορίζεται ότι, στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της υπεραξίας του άρθρου 42 που προκύπτει από μεταβιβάσεις από φυσικά πρόσωπα, μετοχών, μεριδίων σε Ε.Π.Ε. ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών ομολόγων, εταιρικών ομολόγων και
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
εντόκων γραμματίων, καταλήγει σε αρνητικό ποσό, το αρνητικό αυτό ποσό μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας που προκύπτουν αποκλειστικά από τη μεταβίβαση των παραπάνω τίτλων. Επισημαίνεται, ότι για τον προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος (κέρδος ή ζημίας) από τις ως άνω μεταβιβάσεις λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των πράξεων (συναλλαγών) που φορολογούνται βάσει της παρ.1 του άρθρου 42 και έχουν λάβει χώρα εντός του ίδιου φορολογικού έτους, όλων των κατηγοριών των τίτλων της παραγράφου 1.
7. Όσον αφορά το εισόδημα που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42 από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
β) Επίσης, με τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από τη μεταβίβαση τίτλων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση, υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 και της περ. θ’ της παρ.1 του άρθρου 5, ως εισόδημα από πηγή Ελλάδος, με συντελεστή 15%.
Το εισόδημα αυτό θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έλαβε χώρα η μεταβίβαση των τίτλων στις προθεσμίες που ορίζονται για τα φυσικά πρόσωπα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67, σε ανάλογο κωδικό που θα προβλεφθεί.
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη με βάση το άρθρο 65 του ν.4172/2013, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπου συμπεριλαμβάνεται το υπόψη εισόδημα, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την οποιαδήποτε μεταβίβαση και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, με βάση την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 67 του ν.4172/2013.
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται με βάση τις ΠΟΛ.1283/2013 και ΠΟΛ.1006/2013 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του ν.4174/2014.
Επισημαίνεται, ότι όταν ο δικαιούχος φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων αυτών απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική του κατοικία. Η φορολογική κατοικία στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας με βάση τα οριζόμενα στην οικεία ΣΑΔΦ. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ελληνικού Α.Φ.Μ. και δεν απαιτείται να υποβάλλουν μηδενική δήλωση από την αιτία αυτή. Περαιτέρω, το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο τεκμηριώνει την απαλλαγή τους, απαιτείται να έχει κατατεθεί στο θεματοφύλακα του εν λόγω προσώπου, καθόσον ο τελευταίος θα είναι υπόχρεος για την απόδειξη της φορολογικής απαλλαγής έναντι της φορολογικής αρχής.
8. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ορίζεται ότι τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εκτός αν έχουν τέτοια υποχρέωση από άλλη αιτία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους κατοίκους αλλοδαπής και συνεπώς παρέλκει η αναφορά στις ΣΑΔΦ.
9. Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα (υπεραξία) που προκύπτει με βάση τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και τα αντίστοιχα παραστατικά, καθόσον σε κάθε περίπτωση τα έσοδα που αποκτούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58 ή 29, κατά περίπτωση. Στην
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών περιλαμβάνονται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κλπ (π.χ αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω, μη διακρίνοντος του νόμου, έχουν εφαρμογή και για μεταβιβάσεις μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησής τους και του ποσοστού συμμετοχής.
Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, από την συμφωνηθείσα αξία πώλησης αφαιρείται η τιμή κτήσης. Ως τιμή κτήσης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει μετά την αποτίμηση και η οποία εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης κατά την 31.12.2013 προκειμένου για μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2014, καθόσον η ζημία από την αποτίμηση έχει αναγνωρισθεί για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1264/2014). Για μεταβιβάσεις τίτλων που θα λάβουν χώρα μετά την 1.1.2015 και οι οποίοι έχουν αποκτηθεί πριν την 31.12.2013, ως τιμή κτήσης θα ληφθεί υπόψη η ίδια ως άνω αξία (αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία κατά την 31.12.2013), δεδομένου ότι η ζημία που προκύπτει από αποτίμηση τίτλων από 1.1.2014 και μετά δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις της περ. β’ του άρθρου 22 του ν.4172/2013, καθόσον δεν αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή. Επισημαίνεται ότι για τίτλους που αποκτώνται από την 1.1.2014 και μετά, ως τιμή κτήσης για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβασή τους λαμβάνεται υπόψη η αρχική τιμή κτήσης τους χωρίς τις μεταγενέστερες αποτιμήσεις τους.
Όταν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας (κέρδους) που προκύπτει από τη μεταβίβαση των τίτλων που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, από την συμφωνηθείσα αξία πώλησης των τίτλων αυτών αφαιρείται η αρχική τιμή κτήσης, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα παραστατικά.
Επίσης, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που δεν τηρούν βιβλία (π.χ. νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) όταν το κόστος κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί λόγω έλλειψης νομίμων παραστατικών, αυτό θεωρείται ότι είναι μηδενικό.
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας, σχετικά με την εισφορά τίτλων, θα έχουν εφαρμογή και για τους δικαιούχους της παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του άρθρου 45 κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προβούν σε αυτούσια διανομή τίτλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 στους μετόχους ή εταίρους τους, εφόσον η αυτούσια διανομή αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, η διανομή αυτή ισοδυναμεί με πώληση και η υπεραξία φορολογείται στο όνομα του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Τέλος, στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι της παρ. 1 του άρθρου 42 έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών, θα λαμβάνεται ο φόρος που καταβλήθηκε λόγω της αιτίας απόκτησης αυτών, καθόσον όλες οι δαπάνες, μεταξύ των οποίων και ο ως άνω φόρος, που συνδέονται με την αγορά των τίτλων και γενικότερα την απόκτηση αυτών συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42, στην τιμή κτήσης των τίτλων.
Ειδικά για μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου αυτού που πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.4172/2013.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα από τη μεταβίβαση των τίτλων είναι ζημιογόνο, η υπόψη ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4172/2013. Αν η ζημία προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, δηλαδή δεν αναγνωρίζεται, πλην όμως μπορεί να συμψηφισθεί με εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.
Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υπόψη νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013, ως εκ τούτου κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση των τίτλων δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης, καθώς το αντίστοιχο εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση του φορολογικού έτους στο οποίο έλαβε χώρα η μεταβίβαση των τίτλων.
10. Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έγουν τη Φορολογική TQUC κατοικία στην Ελλάδα και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της περιπτ. ε’ του άρθρου 5 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι μόνο αυτό που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης συνάγεται, ότι το υπόψη εισόδημα (από μεταβίβαση τίτλων) που
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
αποκτούν φορολογείται στην Ελλάδα μόνο όταν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και το προϊόν της μεταβίβασης μπορεί να αποδοθεί στην μόνιμη εγκατάσταση.
Επισημαίνεται, ότι εφόσον, με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας παρέχεται απαλλαγή του αντίστοιχου εισοδήματος, δεν απαιτείται και η υποβολή μηδενικής δήλωσης. Ως εκ τούτου, η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 που προστέθηκε με την περιπτ.10 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ, του άρθρου πρώτο του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) πλεονάζει.
Επίσης, κατά την απορρόφηση εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 54, η οποία έχει στην κυριότητά της τίτλους (μερίδια ή μετοχές) ημεδαπής εταιρείας, από άλλη εταιρεία, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42 καθόσον, η συγχώνευση δεν συνεπάγεται κατά το χρόνο της συγχώνευσης καμία φορολογία των υπεραξιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 54.
11. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με την περ. 10 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, η απαλλαγή που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 για τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους εφαρμόζεται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας παρέχεται απαλλαγή του πιο πάνω εισοδήματος, παρέλκει η αναφορά στις ΣΑΔΦ και περαιτέρω δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 7 της παρούσας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσεται και η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2iii της παρούσας.
12. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταρτιστεί σύμβαση μεταβίβασης τίτλων μέχρι την 31.12.2013 και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου υπεραξίας, με αντίστοιχη καταβολή φόρου όπως προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η εν λόγω μεταβίβαση θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεπώς, η διαδικασία μεταβίβασης και η καταβολή του φόρου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.
Αντίθετα, για μεταβιβάσεις τίτλων που έχουν λάβει χώρα μέχρι την 31.12.2013 όπου έχει συμφωνηθεί, πέρα από την καταβολή συγκεκριμένου ποσού, και η καταβολή στο μέλλον ενός επιπλέον ποσού το οποίο όμως συνδέεται με την πλήρωση κάποιας αίρεσης (π.χ. επιδίκαση κάποιας αποζημίωσης υπέρ της εταιρείας της οποίας μεταβιβάσθηκαν οι μετοχές κ.λπ.), για τον επιπλέον ποσό του φόρου που οφείλεται εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθόσον η μεταβίβαση θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα πριν την 1.1.2014.
Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για τις οποίες συμφωνείται τμηματική καταβολή του τιμήματος σε επόμενα φορολογικά έτη, η προκύπτουσα υπεραξία φορολογείται κατά το φορολογικό έτος που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση των τίτλων, ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής του τιμήματος.
Τέλος και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεόμενων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, συνάγεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ναυτικής πλοιοκτήτριας εταιρείας απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, καθόσον θεωρείται εισόδημα που αποκτάται από το μέτοχο στα πλαίσια εκμετάλλευσης του πλοίου και με την επιβολή του φόρου του ν. 27/1975 στην πλοιοκτήτρια ναυτική εταιρεία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος (σχετική η αριθ. 39/1998 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών).
Ακριβές Αντίγραφο Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τμήματος Διοίκησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Β’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πινάκων Α’, ΣΤ’ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ’ (εκτός των αριθμών 3, 4 και 7), Η’, Θ’, I’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, Πλ. Κάνιγγος – 101 81 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Βουλής 7 – 105 62 ΑΘΗΝΑ
4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
5. ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΟΣ, Κομνηνών 22, Θεσσαλονίκη
6. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, Σόλωνος 77, Αθήνα ΤΚ 10679
7. ΖΗΡΑΣ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Θησέως 4, Αθήνα ΤΚ 152 32
8. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δημητρίου Σούτσου 28, Αθήνα ΤΚ 11521
9. ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ, ΟΜΗΡΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10672
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΡΟΚΙΔΗΣ, Σπ. Κοντομάρη 18, Κέρκυρα 49100
11. ΣΜΕΧΑ, Φειδίου 14-16 Αθήνα ΤΚ 10678
12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Κολοκοτρώνη 1&Σταδίου, Αθήνα ΤΚ105 62
13. ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, Βαλαωρίτου 9, Αθήνα ΤΚ 10671
14. ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κατεχάκη 75 & Κηφίσίας, Αθήνα ΤΚ 11525
15. ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Ζαλοκώστα 4, Αθήνα ΤΚ 10671
16. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα ΤΚ 104 42
17. ΜΟΝΔΕΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Καλλιρρόης 103, Αθήνα ΤΚ 17671
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δουνέικα Αμαλιάδας 27200 Ν. Ηλείας
19. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Ακαδημίας 86, Αθήνα ΤΚ 10678
20. ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ, Σαλαμίνος 20, Αθήνα ΤΚ 15124
21. CORPUS ECONOMICUS, Σμύρνης 55, ΤΚ 14341 Ν. Φιλαδέλφεια
22. ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, Ρόδου 12 Κορυδαλλός
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
7. Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας Υποδιεύθυνση Α’- Άμεσης Φορολογίας (4)

Please follow and like us:

Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της κατάστασης συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών

Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της κατάστασης συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε απόφαση, με την οποία τα συμφωνητικά μεταξύ των επιτηδευματιών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω TaxisNet μέχρι το τέλος των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου για το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Με την απόφαση αυτή καταλαμβάνονται όλα τα συμφωνητικά που υπογράφονται από 1/1/2015 και εφεξής.

Please follow and like us:

Διευκρινίσεις για την χορήγηση κανονικής άδειας, το βιβλίο αδειών και το έντυπο Ε11

Διευκρινίσεις για την χορήγηση κανονικής άδειας, το βιβλίο αδειών και το έντυπο Ε11

Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία αφορούν στην ετήσια κανονική άδεια, καθώς και το έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εγκύκλιο 3631/87/27.1.15 με την οποία παρέχονται πληροφορίες.
Συγκεκριμένα για την υποχρέωση τήρησης εκ μέρους του εργοδότη Βιβλίου Αδειών, που αποβλέπει στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης, θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια.

Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών», αναφορικά με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα και το έντυπο Ε11.

Πιο συγκεκριμένα,

-Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του Εντύπου Ε11.

-Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των χορηγηθεισών ημερών αδείας (εάν υφίστανται), καθώς και οι πραγματικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας.

-Σε περίπτωση, λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού (όπως ιδίως, καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση) με οποιονδήποτε τρόπο πριν χορηγηθεί το σύνολο της αδείας, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

-Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

Please follow and like us:

To 41% των θυμάτων ψηφιακής απάτης δεν ανέκτησε τα χρήματα του

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 21.01.2015

To 41% των θυμάτων ψηφιακής απάτης δεν ανέκτησε τα χρήματα του

 

Οι online αγορές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, αλλά μπορεί να μη έχουν πάντα την επιθυμητή κατάληξη για τους χρήστες. Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky Lab και της B2B International διαπίστωσε ότι το 41% των Ευρωπαίων χρηστών που έχασε χρήματα σε περιπτώσεις απάτης σε online συναλλαγές δεν κατάφερε να πάρει πίσω όλο ή έστω μέρος του ποσού που χάθηκε.

Παρότι πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δηλώνουν πρόθυμοι να επιστρέψουν τα χρήματα που χάνονται λόγω της ψηφιακής εγκληματικότητας, μόλις το 59% των Ευρωπαίων ανέφερε ότι κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως τις οικονομικές ζημιές που είχε υποστεί. Το 4% των θυμάτων στην Ευρώπη έλαβε μόνο μερική αποζημίωση, ενώ το 27% δεν κατάφερε να πάρει πίσω τίποτα. Οι απώλειες αυτές μπορεί να είναι σημαντικές, καθώς το μέσο ποσό που κλάπηκε από ψηφιακούς εγκληματίες ήταν $313, ενώ το 16% των ερωτηθέντων ανέφερε απώλειες άνω των $1.000.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν όλοι οι χρήστες πλήρη επίγνωση για την ύπαρξη του κινδύνου της ψηφιακής απάτης. Συγκεκριμένα, το 16% των ερωτηθέντων στην Ευρώπη πιστεύει ότι τα online εγκλήματα και η κλοπή χρημάτων είναι σπάνια γεγονότα, που δεν πρόκειται να συμβούν στους ίδιους. Ταυτόχρονα, μόνο το 22% φοβάται ότι μπορεί να αποτελέσει στόχο ψηφιακής επίθεσης. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 27% των Ευρωπαίων χρηστών αντιμετώπισε οικονομικές ψηφιακές απειλές τουλάχιστον μία φορά κατά το προηγούμενο έτος.

«Ακόμα και αν κάποιος είναι βέβαιος ότι η χρηματοοικονομική εταιρεία ή το ηλεκτρονικό κατάστημα θα επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα σε περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης, θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Πράγματι μπορεί να υπάρξει πλήρης αποζημίωση, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει λίγο πάνω από τις μισές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο χαμένος χρόνος και το άγχος δεν αποζημιώνονται. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων», δήλωσε η Elena Kharchenko, Head of Consumer Product Management της Kaspersky Lab.

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να προστατεύσουν τα δεδομένα και τα χρήματα τους. Για παράδειγμα, το Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2015, εκτός από βασικά εργαλεία εναντίον των ψηφιακών απειλών, περιλαμβάνει και την ενσωματωμένη τεχνολογία Safe Money για λειτουργικά συστήματα Windows. Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε ειδικά για να παρέχει πρόσθετη ασφάλεια για τις online συναλλαγές. Όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια υπηρεσία πληρωμών ή είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια αγορά από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, η τεχνολογία Safe Money πιστοποιεί την αυθεντικότητα της ιστοσελίδας, αντιπαραθέτοντας τη με μια βάση δεδομένων στο cloud. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών που εισάγονται μέσω μιας λύσης «εικονικού πληκτρολογίου» (virtual keyboard), η οποία αποτρέπει την υποκλοπή από keyloggers.

Please follow and like us:

6 εκατομμύρια Έλληνες χρήστες στο YouTube

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 21.01.2015

6 εκατομμύρια Έλληνες χρήστες στο YouTube

 

Το YouTube έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε, δημιουργούμε και αλληλεπιδρούμε μέσω video, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια χρηστών ανά τον κόσμο να εξελίσσουν το πάθος τους και να το μοιράζονται με μια κοινότητα ιδιαίτερα δραστήρια που συνεχώς διευρύνεται. Κάθε λεπτό, περισσότερες από 300 ώρες video ανεβαίνουν στο YouTube, ενώ κάθε μήνα το YouTube δέχεται περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο μοναδικούς χρήστες.
Στην Ελλάδα, πάνω από 6 εκατομμύρια χρήστες κάνουν χρήση του YouTube με περίπου το 53% από αυτούς να μοιράζεται συστηματικά συνδέσμους της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας διασύνδεσης και ανταλλαγής video.

Με στόχο να εξερευνήσει νέα σενάρια και να παρουσιάσει επιτυχημένα case studies, η Google συνάντησε σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2015, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα, περισσότερα από 100 brands και διαφημιστικές εταιρείες, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες του YouTube.

Όπως δήλωσε ο Στέφανος Λουκάκος, Country Manager Google Ελλάς, “Στόχος μας ήταν να εμπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε έναν οδηγό για brands και διαφημιστικές εταιρείες ώστε, έχοντας ως αφετηρία επιτυχημένα παραδείγματα, να ανοίξουν διαύλους διαλόγου με τη διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των followers & fans, που με ενθουσιασμό μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους στο YouTube. Το YouTube αξιοποιεί το video, το πλέον ισχυρό μέσο σύνδεσης, ταύτισης και επιρροής, και το αναβαθμίζει από μονόδρομη επικοινωνία σε μια αμοιβαία εμπειρία, προσκαλώντας brands και καταναλωτές να συνδεθούν, να δημιουργήσουν και να χτίσουν κοινότητες.»

Επιπλέον, η Google δημοσίευσε το YouTube Ads Leaderboard για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη λίστα που τιμά τις 10 κορυφαίες δημιουργικές διαφημίσεις που οι Έλληνες χρήστες παρακολούθησαν περισσότερο το 2014. Ο τρόπος με τον οποίο οι διαφημίσεις αυτές κατατάχθηκαν στη λίστα βασίστηκε σε αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη πληρωμένα και οργανικά views καθώς και τη διάρκεια  παραμονής των χρηστών σε κάθε video.  

Η πλήρης λίστα:

Title: Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & more
Uploaded by: NikeFootball
Creative Agency: Wieden + Kennedy
Media Agency: Mindshare

Title: Nike Football: The Last Game ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Zlatan, Iniesta & more Uploaded by: NikeFootball
Creative Agency: vistabetgr
Media Agency: Mindshare

Title: Vistabet.gr / Το ‘πε ο Μουρίνιο στον ΛεΠά!
Uploaded by: vistabetgr
Creative Agency: Frank
Media Agency: Click2Profit

Title: Nike Football: Risk Everything. Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. & Wayne Rooney
Uploaded by: NikeFootball
Creative Agency: Wieden + Kennedy
Media Agency: Mindshare

Title: Μάνος Σέργιος – Η Κλήση (Τράπεζα Πειραιώς – Ελλάδα δίπλα σου)
Uploaded by: ElladaDiplaSou
Creative Agency: The Newtons Laboratory
Media Agency: Mindshare

Title:  ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Uploaded by: WINDnetwork
Creative Agency: The Newtons Laboratory
Media Agency: ATCOM

Title:  Νέα διαφήμιση Lacta – #YparxeiAgapi
Uploaded by: LactaFilms
Creative Agency: Bold Ogilvy
Media Agency: Dentsu Aegis Network Hellas

Title:  Nestlé FITNESS® Bra Cam
Uploaded by: NestleFitness
Creative Agency: McCANN
Media Agency: ZenithOptimedia

Title:  Στοίχημα Μουντιάλ με Παπαβασιλείου – Κοντοπίδη – Stoiximan Διαφήμιση
Uploaded by: StoiximanTV
Creative Agency: 4WISEMONKEYS
Media Agency: Globe One Digital

Title: Coca-Cola Reasons To Believe: Pet Lover
Uploaded by: Coca-Cola
Creative Agency: McCANN
Media Agency: Mindshare

Please follow and like us:

Αριθ. πρωτ. 30/003/000/299/23.01.2015 Κοινοποίηση του άρθρου δεύτερου και άρθρου έκτου ν. 4303/2014

Αριθ. πρωτ. 30/003/000/299/23.01.2015
Κοινοποίηση του άρθρου δεύτερου και άρθρου έκτου ν. 4303/2014

Πρωτότυπο έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας : 11521 – Αθήνα

Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης, Στ. Σάμιος

Τηλέφωνο : 213 2117231

Fax : 210 6468272

e-mail : alkooli@gcsl.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ)

ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας :10184 – Αθήνα

Πληροφορίες : Β. Ακριτίδου

Τηλέφωνο : 210 6987411

Fax : 210 6987424-408

e-mail : finexcis@otenet.gr

Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2015

Αριθ. πρωτ. 30/003/000/299

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του άρθρου δεύτερου και άρθρου έκτου ν. 4303/2014».

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το ν. 4303/2014 «Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου “Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του” (Α’ 136) και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 231/Α΄/17-10-2014 ΦΕΚ.

Ο εν λόγω κοινοποιούμενος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις (άρθρο δεύτερο και άρθρο έκτο αυτού) με τις οποίες, αντιστοίχως, αφ’ ενός μεν επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α΄), αφ’ ετέρου δε αντικαθίσταται το όλο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα του ξυδιού.

Η έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου, όπως προβλέπεται στο έβδομο άρθρο αυτού, είναι η 17η Οκτωβρίου 2014.

Α. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του ν.2969/2001 (άρθρο δεύτερο)

Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ν.2969/2001 για λόγους, αφενός προσαρμογής προς το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, αφετέρου διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των σχετικών ελέγχων στα αποσταγματοποιεία που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία (μετά και την πρόσφατη εφαρμογή του ν.4235/2014 για τα «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων…..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» – ΦΕΚ 32/Α΄) όσον αφορά ιδίως τις εισαγόμενες και κατεργαζόμενες στο αποσταγματοποιείο πρώτες ύλες σε σχέση και με τα παραγόμενα από αυτό προϊόντα, αλλά και για λόγους υποβοήθησης της λειτουργίας των μονάδων αυτών και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ως και για λόγους διαφάνειας, σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου.

Ειδικότερα:

1. α. Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου επέρχονται οι αναγκαίες, μετά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013 [κοινοποιηθέντος με την υπ’ αριθ. 30/077/2589/05-08-2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ ΒΛΩΛΗ-47Λ)], τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο άρθρο 3 (παρ. 11 αυτού) του ν.2969/2001 που αφορούν στην πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.

Έτσι, αφ’ ενός μεν (παρ. 11.α) τροποποιείται ο ορισμός του λεγόμενου «φωτιστικού οινοπνεύματος» (πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη στη χώρα μας εθνική μέθοδο για την πλήρη μετουσίωση – η οποία, ως γνωστόν, διατηρείται και μετά την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού 162/2013), αφ’ ετέρου δε (παρ. 11.β.) προστίθεται ο ορισμός για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013.

β. Περαιτέρω, στο εν λόγω άρθρο 3 του ν.2969/2001, προστίθεται και παράγραφος 12 με την οποία δίνεται ο ορισμός για το προϊόν «ποτά από ζύμωση» και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή και τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων με σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών.

2. Με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2969/2001. Συγκεκριμένα:

α. Με την παράγραφο 2, αντικαθίσταται η παρ. Β5 του άρθρου 7 του ν. 2969/01 και προβλέπεται πλέον, για λόγους ενιαίας εφαρμογής, να ρυθμίζονται μέσω απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι σχετικοί όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες ως προς την ογκομέτρηση, την επανογκομέτρηση κλπ. των δοχείων συλλογής και αποθήκευσης των αλκοολούχων υγρών (αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών κλπ.).

β. Με την παράγραφο 3, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου Γ3 ενώ προστίθεται και παράγραφος Γ4 στο εν λόγω άρθρο 7 και ειδικότερα προβλέπεται:

i) Για τις περιπτώσεις συστέγασης και συλλειτουργίας αποσταγματοποιείου με οινοποιείο, παρέχεται η δυνατότητα, μετά και την εφαρμογή του ν.4235/2014, στις εποπτεύουσες το αποσταγματοποιείο αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2 και άρθρο 10 παρ. 5) του ν.2969/2001 (ήτοι, Χημική Υπηρεσία και Τελωνείο), της διενέργειας στο οινοποιείο όλων των ελέγχων εκείνων που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ποιότητας και ταυτότητας των εισαγομένων και κατεργαζομένων στο αποσταγματοποιείο πρώτων υλών – που προέρχονται από το οινοποιείο – σε σχέση και με τα παραγόμενα προϊόντα, ενώ για τον καθορισμό των σχετικών προς τούτο όρων, διαδικασιών κλπ. προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των κ. κ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παράγραφος Γ3).

ii) Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης, κατά τους διενεργουμένους σχετικούς ελέγχους, ανοχής έως 15% επιπλέον του προβλεπομένου (ν.2969/2001, άρθρο 7 παρ. Ε2) ανωτάτου ορίου στην απόδοση σε άνυδρη αλκοόλη των χρησιμοποιουμένων, ως πρώτη ύλη (για την παραγωγή τσίπουρου/τσικουδιάς), στα (συστηματικά) αποσταγματοποιεία, στεμφύλων – για λόγους κυρίως διασφάλισης της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας τούτων καθόσον η συγκεκριμένη πρώτη ύλη παραγωγής του εν λόγω προϊόντος, εκ της φύσεώς της, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και είναι επιρρεπής σε μεταβολές και αλλοιώσεις (παράγραφος Γ4).

γ. Με την παράγραφο 4, αναδιατυπώνεται κατ’ ανάγκην η παράγραφος Δ6 του άρθρου 7 λόγω της τροποποίησης της παραγράφου Γ3 του ιδίου άρθρου και προβλέπεται ότι στην περίπτωση συστέγασης και συλλειτουργίας οινοποιείου και αποσταγματοποιείου απαγορεύεται η συνύπαρξη σε ενιαίο χώρο του αποσταγματοποιείου με ποτοποιείο.

δ. Τέλος, με την παράγραφο 5, αντικαθίσταται η παράγραφος Δ10 του άρθρου 7 και παρέχεται – κατά παρέκκλιση προς το γενικό κανόνα της απαγόρευσης της εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών από επιτηδευματίες άλλους πλην των ποτοποιών – η δυνατότητα της εμφιάλωσης, αποκλειστικά και μόνο, των παραγομένων από το αποσταγματοποιείο αποσταγμάτων στο (τυχόν) υπάρχον εμφιαλωτήριο οίνων με τη χρήση του υφισταμένου σ’ αυτό εξοπλισμού, για λόγους ευελιξίας, οικονομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Σχετικά δε με τους τηρητέους όρους και προϋποθέσεις, για την κατά τα ανωτέρω χρήση του εμφιαλωτηρίου οίνων, προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής απόφασης των κ. κ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου για την εμφιάλωση των κατά τα ανωτέρω αποσταγμάτων και τη διάθεσή τους προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΑΥΟ.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, και 11(περ. β΄) του άρθρου 8 του ν.2969/2001, ύστερα από τη θέσπιση – όπως άλλωστε προαναφέρθηκε – της κοινής (ευρωπαϊκής) μεθόδου για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013 και επέρχονται αντιστοίχως οι ακόλουθες αλλαγές:

α. Ως προς την παράγραφο 6, παρέχεται η δυνατότητα πλέον εμφιάλωσης και διάθεσης στη λιανική πώληση, εκτός του «φωτιστικού οινοπνεύματος» (πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη και διατηρούμενη εθνική μέθοδο), και της πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης [Καν. (ΕΕ) 162/2013].

Η δυνατότητα μάλιστα παρασκευής των ως άνω προϊόντων (δηλ. της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, είτε με την κοινή, είτε με την εθνική μέθοδο) δίδεται, εκτός από τους Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας και τους νεφτοποιούς, και στους Οινοπνευματοποιούς Α΄ κατηγορίας ως και στις φορολογικές αποθήκες που διενεργούν εμπορία, χύμα, παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι, η προμήθεια και εμφιάλωση των εν λόγω προϊόντων από τους οικείους επιτηδευματίες (εμφιαλωτές) διενεργείται και μόνον επί τη βάσει ειδικής, κατά περίπτωση, άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

β. Όσον αφορά την παράγραφο 7, προβλέπονται πλέον σ’ αυτή περιπτώσεις α’ και β’. Έτσι, με τις διατάξεις της περιπτώσεως α’, παρέχεται η δυνατότητα, προκειμένου για τη μερικά μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη [ν.2960/01 (άρθρο 83 παρ. 1β΄), σύμφωνα και με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1554/811/2008 ΑΥΟΟ], για λόγους διευκόλυνσης και μείωσης του διοικητικού βάρους, να διενεργείται η μετουσίωση (σε μεγάλη κλίμακα από πλευράς ποσότητας) επ’ ονόματι των Οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας (χύμα) αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κλπ. ώστε στη συνέχεια να διατίθεται τμηματικά στις δικαιούχες βιομηχανίες/βιοτεχνίες – χρήστες.

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και αναφορικά με τους τηρητέους όρους, διαδικασίες κλπ., προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΑΥΟ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περιπτώσεως β’, κατά τρόπο άμεσο και σαφή, απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση (λιανική πώληση) της μερικώς μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που, ως προελέχθη, προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για βιομηχανική χρήση – για λόγους διασφάλισης του φορολογικού αντικειμένου αλλά και προστασίας της δημόσιας υγείας.

γ. Με τις διατάξεις της περιπτώσεως 11.β του άρθρου 8, όπως αυτές αντικαθίστανται, παρέχεται η δυνατότητα, μέσω της έκδοσης σχετικής ΑΥΟ, λήψεως των αναγκαίων μέτρων, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 162/2013, αναφορικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, εμφιάλωση και διάθεση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και έτσι, αντικατάστασης των ισχυουσών, από μακρού χρόνου, σχετικών διατάξεων [και τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό και προσαρμογή της νομοθεσίας].

4. Τέλος, με την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου, συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν.2969/2001 και ορίζεται ότι, όσον αφορά το χρόνο παραγραφής, στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών κλπ., αυτός ανατρέχει από την ημερομηνία κατά την οποία το αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης καθίσταται οριστικό ή από την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης του ΑΧΣ.

Β. Παραγωγή και διάθεση ξυδιού (άρθρο έκτο)

Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου 4303/2014 συνιστούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα του ξυδιού και αποσκοπούν στον εκσυχρονισμό της νομοθεσίας, στην απλοποίησή της με την κατάργηση περιττών σήμερα γραφειοκρατικών διατυπώσεων και διαδικασιών, στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της παραλαμβανόμενης προς οξοποίηση (με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης και ως εκ τούτου στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, ταυτόχρονα δε και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικείων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, όσον αφορά το εν λόγω έκτο άρθρο του κοινοποιούμενου νόμου 4303/2014, σχετικά με την παραγωγή και διάθεση του ξυδιού, παρατηρείται ότι:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου ανακαθορίζονται οι πρώτες ύλες παραγωγής του ξυδιού και παρέχεται έτσι η δυνατότητα της χρήσης πλέον και άλλων πρώτων υλών, πέραν του οίνου και της ξηράς σταφίδας, όπως είναι τα διάφορα φρούτα, τα δημητριακά, το μέλι κλπ. ως και η αιθυλική αλκοόλη (όπως αυτή ορίζεται στη σχετική διάταξη της εν λόγω παραγράφου) σε εναρμόνιση με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ 13188/2000) για την παραγωγή του ξυδιού.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν που παράγεται από τις εν λόγω πρώτες ύλες ονομάζεται, πλέον, ξύδι από «όνομα της πρώτης ύλης» και δεν χαρακτηρίζεται ως «αναπλήρωμα ξυδιού».

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις [υποπαράγραφος 4(β)] της εν λόγω παραγράφου, ως «αναπλήρωμα ξυδιού» ή «αρτυματική ύλη» ή «άρτυμα» χαρακτηρίζεται κάθε βρώσιμο προϊόν που παρασκευάζεται με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο 1 και χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του ξυδιού.

2. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2 της εν λόγω παραγράφου, για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης η οποία παραλαμβάνεται στα οξοποιεία προς οξοποίηση, αρμόδιες αρχές είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ και οι Τελωνειακές Υπηρεσίες υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων τελούν τα συγκεκριμένα οξοποιεία, εφαρμοζομένων (πέραν των σχετικών διατάξεων του εν λόγω άρθρου ) και των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του ν. 2960/2001.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 αναφέρονται στις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις παραγωγής (οξοποιεία) και εμφιάλωσης ξυδιού (οξοποιεία, εμφιαλωτήρια ξυδιού) ενώ, ειδικότερα, στην υποπαράγραφο 4 αυτής προβλέπεται ότι οι δεξαμενές που προορίζονται για την αποθήκευση της παραλαμβανόμενης, προς οξοποίηση, αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 (άρθρο 7, παρ. Β5) για τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης, ως και ότι ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και η χωροδιάταξή τους πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτές.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, πλέον, υφίσταται η έννοια του εμφιαλωτή και του εμφιαλωτηρίου ξυδιού και έτσι προβλέπεται η λειτουργία ανεξάρτητων μονάδων για την εμφιάλωση (και μόνο) του ξυδιού (εμφιαλωτήρια ξυδιού) η οποία, ως γνωστόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις διενεργείτο (αποκλειστικά και μόνο) από τα οξοποιεία ή τα ποτοποιεία.

4. Στην παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου νόμου καθορίζονται οι τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας οξοποιείου και μονάδας εμφιαλωτηρίου ξυδιού.

Στην περίπτωση που σε ένα οξοποιείο πρόκειται να παραλαμβάνεται, ως πρώτη ύλη -μεταξύ των άλλων – και αιθυλική αλκοόλη, ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να υποβάλλει αναγγελία έναρξης λειτουργίας και στις, κατά τόπον (χωρικά) αρμόδιες, Χημική και Τελωνειακή Υπηρεσία οι οποίες, δια των αρμοδίων οργάνων τους, οφείλουν να προβούν στον έλεγχο-επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του οξοποιείου – για την εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο-επιθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση, με βάση την οποία (και μόνο) χορηγείται ή μη, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ, η έγκριση για την παραλαβή, προς οξοποίηση, από το συγκεκριμένο οξοποιείο, αιθυλικής αλκοόλης.

5. Με την παράγραφο 5, καθορίζονται – μεταξύ των άλλων – οι υποχρεώσεις των οξοποιών που, μεταξύ των πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού, χρησιμοποιούν και αιθυλική αλκοόλη, για την τήρηση βιβλίου αποθήκης καθώς και για την υποβολή μηνιαίας δήλωσης παραγωγής και διακίνησης, στη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ η οποία (οφείλει να) προβαίνει, στο τέλος εκάστου μηνός, στην καταμέτρηση υπολοίπων πρώτων υλών και προϊόντων (σε οποιαδήποτε στάδιο κατεργασίας και αν ευρίσκονται), συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.

Περαιτέρω, όσον αφορά τις λεπτομέρειες που αφορούν στις δηλώσεις και στα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα οξοποιεία, προβλέπεται (υποπαράγραφος 4 της εν λόγω παραγράφου) η έκδοση κοινής απόφασης των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό τους.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6, ρυθμίζονται (ορισμένα) θέματα σχετικά με την επισήμανση των ξυδιών, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 7 αναφέρονται στο «διάλυμα οξικού οξέος» – «τεχνητό ξύδι» το οποίο διακρίνεται και διαστέλλεται σαφώς σε σχέση με το «ξύδι».

Συναφώς επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (της παραγράφου 7), υφίσταται ρητή απαγόρευση της παραγωγής, εμφιάλωσης, καθώς και γενικά της παρουσίας (για οιονδήποτε λόγο), «διαλύματος οξικού οξέος» ως και κάθε είδους βιομηχανικού οξικού οξέος, στα οξοποιεία και τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 αναφέρονται και αφορούν θέματα σχετικά με τον έλεγχο των οξοποιείων και των εμφιαλωτηρίων ξυδιού.

Ειδικότερα, προκειμένου για τα οξοποιεία που – μεταξύ των άλλων πρώτων υλών – κατεργάζονται και αιθυλική αλκοόλη, για λόγους διασφάλισης της νόμιμης χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης και εν τέλει του φορολογικού αντικειμένου, ο έλεγχος και η εποπτεία διενεργείται από τις (χωρικά) αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ και τις Τελωνειακές Υπηρεσίες κατά τρόπο ολιστικό.

Περαιτέρω, όσον αφορά τους τηρητέους όρους, διαδικασίες, προϋποθέσεις κλπ. για την εφαρμογή των οικείων μέτρων ελέγχου, ως και την (τυχόν) επιβολή περιορισμών, απαγορεύσεων και υποχρεώσεων αναφορικά με την κατεργασία ή τη συγκατεργασία των διαφόρων πρώτων υλών, προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ).

8. Οι παράγραφοι 9 και 10 αναφέρονται και καθορίζουν, αντιστοίχως, τα επιβαλλόμενα μέτρα συμμόρφωσης ως και τις επιβαλλόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στις διάφορες περιπτώσεις παραβάσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις της παραγράφου 9, τα μέτρα συμμόρφωσης επιβάλλονται από τις αρμόδιες Αρχές (παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου) κατά λόγο αρμοδιότητας, είναι δε τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.4235/2014 και του ν.2969/2001.

Όσον αφορά την παράγραφο 10, στις διατάξεις της υποπαραγράφου 5 αυτής περιλαμβάνονται διεξοδικά οι περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν στην παραλαβή και χρήση αιθυλικής αλκοόλης από τα οξοποιεία.

Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του εν λόγω άρθρου, η δίωξη διενεργείται (κατά περίπτωση) από τις (χωρικά) αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ ή/και τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των ν.2969/2001 και ν.2960/2001.

Οι λοιπές διατάξεις (υποπαράγραφοι 1 και 3) της παραγράφου 10 αφορούν περιπτώσεις παραβάσεων των οποίων η δίωξη διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Όσον αφορά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της ιδίας ως άνω παραγράφου 10, σημειώνεται ότι, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται σ’ αυτές, η εφαρμογή τους τελεί υπό την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διατάξεων της υποπαραγράφου 5 της εν λόγω παραγράφου.

9. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 12, καθορίζονται οι απαραίτητες προθεσμίες για την προσαρμογή των οξοποιείων στη νέα νομοθεσία.

10. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (υποπαράγραφος 1) της παραγράφου 13, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω κοινοποιούμενου ν. 4303/2014 (17-10-2014), καταργούνται :

α) Ο ν. 4586/1930 «περί προστασίας της παραγωγής φυσικού όξους και εμπορίας αυτού» (ΦΕΚ 45/Α’) όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.

β) Η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11795/1930 «περί καθορισμού των βιομηχανικών εργοστασίων στα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή οξικού οξέος και περί των όρων και διατυπώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται αυτή» (ΦΕΚ 82/Β’) καθώς και όλες οι σχετικές ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1ε΄ του άρθρου 1 αυτής.

Ως εκ τούτου, με βάση πάντοτε τις εν λόγω διατάξεις, καταργούνται:

i). Η κατάταξη εργοστασίων στους δικαιούμενους εισαγωγής οξικού οξέος και οι σχετικές με αυτή διαδικασίες και διατυπώσεις.

ii). Όλες οι εκδοθείσες ΚΥΑ, με τις οποίες διάφορες βιομηχανικές μονάδες έχουν καταταχθεί στους δικαιούμενους εισαγωγής και χρήσης οξικού οξέος.

iii). Οι άδειες εισαγωγής, παραλαβής και μεταφοράς οξικού οξέος και οι σχετικές για τη χορήγησή τους διαδικασίες και διατυπώσεις.

iv) Άλλες τυχόν διαδικασίες, σχετικά με τη διακίνηση του οξικού οξέος, προβλεπόμενες στην εν λόγω (καταργούμενη) ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11795/1930.

γ) Oι υπ’ αριθ. 1733/1973/10-07-1973 και 2056/1961/31-12-1961 αποφάσεις του ΑΧΣ, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 6, 7, 8, 10 και 11 του άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθ’ όσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου έκτου.

11. Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη (υποπαράγραφος 2) της παραγράφου 13, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων (κατά περίπτωση), από τον εν λόγω νόμο, υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:

α) Tο διάταγμα της 05-05-1928 «περί των όρων και υποχρεώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται η κατεργασία της ξηράς σταφίδας εν γένει, για την παρασκευή όξους» (ΦΕΚ 87/Α’), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες – στο εν λόγω διάταγμα – διαδικασίες ελέγχων, που διενεργούνται από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, των οξοποιείων που κατεργάζονται τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη (ξηρή σταφίδα) για την παραγωγή «ξυδιού από ξηρή σταφίδα» – ανεξαρτήτως του εάν τα εν λόγω οξοποιεία κατεργάζονται και αιθυλική αλκοόλη – εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι της έκδοσης της προβλεπόμενης, κατά τα ανωτέρω, υπουργικής απόφασης.

β) Οι υπ’ αριθ. 3020343/2573/29/26-09-2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1392/Β’) και 34252/10-12-1948 ΑΥΟ (ΦΕΚ 219/Β’).

γ) Όσες διατάξεις της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 218/97/21-05-1997 «Αντικατάσταση των 1170/91, 1492/91 και 91/66 αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, με τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία αναπληρώματος ξυδιού από αλκοόλη» (ΦΕΚ 453/Β΄) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου έκτου – μέχρι βεβαίως της έκδοσης της προβλεπόμενης ΑΥΟ, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη (της υποπαραγράφου 3) της παραγράφου 8 αυτού.

Συνεπώς οι προβλεπόμενες, στην εν λόγω υπ’ αριθ. 218/97/21-05-1997 ΑΥΟ, διαδικασίες ελέγχου [από τις χωρικά αρμόδιες (για τον έλεγχο και την εποπτεία) Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ] των οξοποιείων, που παραλαμβάνουν (προς οξοποίηση) αιθυλική αλκοόλη, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι της έκδοσης της προβλεπόμενης (κατά τα ανωτέρω) ΑΥΟ.

Εν’ όψει της έκδοσης της εν λόγω ΑΥΟ, στα οξοποιεία που κατεργάζονται αιθυλική αλκοόλη, μεταξύ των άλλων προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχων, θα πρέπει με τη λήψη της παρούσας, από τις χωρικά αρμόδιες (για τον έλεγχο και την εποπτεία) Χημικές Υπηρεσίες, να γίνει καταμέτρηση των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων (σε οποιοδήποτε στάδιο κατεργασίας και αν ευρίσκονται) συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.

Γ. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στις Υπηρεσίες μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1031/23.01.2015 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του

ΠΟΛ 1031/23.01.2015

Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2015.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ «Έμμεσης Φορολογίας»

ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ «ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Αιμ. Κατρινάκη, Χρ. Γεώργα

Τηλέφωνο: 210- 3645848

Fax: 210- 3645413

e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 23/01/2015

ΠΟΛ.1031

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2015.

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, ν. 2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της 2006/112/ΕΚ οδηγίας ΦΠΑ), σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2014/C 396/06, έκδοση στις 11.11.2014) και ισχύει για το έτος 2015.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του καταλόγου, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό μας δίκαιο). Επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.

Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού, άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ΠΟΛ. 1193/2002 (ΦΕΚ 932 τ.Β) και Δ.1829/1124/2006 (ΦΕΚ 1851 τ.Β) και η σχετική εγκύκλιος Δ. 47/24/2007.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείμενων κάθε έτος να υποβάλλουν κατάλογο των νομισμάτων που πούλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στο Τμήμα Α «ΦΠΑ» της Υποδ/νσης Β΄ «Έμμεση Φορολογία» της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής & Νομοθεσίας. Στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρεται και η τελευταία τιμή που επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους.

Η Γενική Γραμματέας

Δημοσίων Εσόδων

Αικατερίνη Σαββαΐδου

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε85/2/23.01.2015 Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε85/2/23.01.2015
Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 – Αθήνα

Πληροφορίες : Π. Τριποδιανού

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 459

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα, 23/01/2015

Αριθμ. Πρωτ. Ε85/2

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:

Τους αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ».

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. 48/2014 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου, σας κοινοποιούμε τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ 2390/8-9-2014 τ.Β΄) και 49327/10702 (ΦΕΚ 3456/23-12-2014 τ.Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς επίσης και τα υπ’ αριθμ. 31349/95/15-9-2014 και 50033/10904/29-12-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τα οποία παρέχονται διευκρινήσεις, ως προς τις αλλαγές – βελτιώσεις που επέρχονται με τις Αποφάσεις αυτές στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής με την καθιέρωση νέων εντύπων αναγγελίας προσλήψεων – μεταβολών προσωπικού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου των αρμοδίων οργάνων.

Επισημαίνουμε ότι εκ μέρους των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του Υπουργείου έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτή και άμεση η διασύνδεση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η δυνατότητα πρόσβασης των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα δεδομένα του Συστήματος αυτού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Please follow and like us:

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

Αριθμ. 43453/634

(ΦΕΚ Β΄ 3691/31.12.2014)

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/85 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄91).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 και του άρθρου 20, περ. ιβ΄ του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 180).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚΑ΄194).

12. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α΄ 197), όπως ισχύει.

13. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89 της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C326/50, 26.10.2012).

14. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/56, 24.12.2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L24/1, 29.01.2004).

17. Τη με αριθμό 6/28−02−2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α΄ 38).

18. Τη με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

19. Τη με αριθμό 3800/359/01−03−2012 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας» (ΦΕΚ Β΄ 565).

20. Τη με αριθμό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

21. Τη με αριθμό οικ. 2559/74/27−01−2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2013−2014» (ΦΕΚ Β΄ 223).

22. Τη με αριθμό 55/11−11−2014, απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το αριθμό 100568/24−11−2014 έγγραφο του.

23. Τη με αριθμό 44434/517/07−01−2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 15.134,40€, η οποία όμως δεν είναι νέα καθόσον έχει προβλεφθεί στην με αριθμό οικ. 2559/74/27−01−2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2013−2014» (ΦΕΚ Β΄ 223),

αποφασίζουμε:

Την έγκριση της επιχορήγησης, συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτών (15.134,40€), των παρακάτω αναφερόμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εξής:

1) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT» για ποσό τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (3.585,60€)

2) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «MALIA PARK» για ποσό χίλια εκατόν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (1.166,40€)

3) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ» για ποσό πεντακόσια δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (518,40€)

4) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΑΞΤΕΕ» για ποσό πέντε χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ευρώ (5.760,00€)

5) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ» για ποσό τέσσερις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ (4.104,00€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Please follow and like us:

Πώς θα υποβληθούν τα Ε9 του 2015 και του 2016 – Ερωτήσεις και απαντήσεις.

Πώς θα υποβληθούν τα Ε9 του 2015 και του 2016 – Ερωτήσεις και απαντήσεις.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Πώς θα υποβληθούν τα Ε9 του 2015 και του 2016 – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το βράδυ του Σαββάτου 24/01 τέθηκε στη διάθεση του κοινού η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν τις δηλώσεις με τις μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία τους από την 01/01/2014 έως την 31/12/2014 αλλά και τις μεταβολές που θα επέλθουν μετά την 1/1/2015. Όσοι επισκεφτούν το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, θα διαπιστώσουν ότι είναι διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής δήλωσης τόσο για το 2015 όσο και για το 2016.

Την επιλογή 2015 θα κάνουν όσοι προχώρησαν σε μεταβίβαση ή μεταβολή στοιχείων ακινήτου κατά τη διάρκεια του 2014. Βάσει των όσων αναγραφούν σε αυτές τις ηλεκτρονικές δηλώσεις, -η προθεσμία εκπνέει στο τέλος Μαρτίου- θα υπολογιστεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2015.

Την επιλογή 2016 θα κάνουν όσοι έχουν προχωρήσει σε μεταβίβαση ακινήτου από τις αρχές του χρόνου. Πλέον χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς με το που άλλαξε ο χρόνος, ενεργοποιήθηκε ο νέος νόμος που προβλέπει ότι όλες οι μεταβολές στην ακίνητη περιουσία πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από την μεταβίβαση.

Με αφορμή την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της υπηρεσίας για τα δύο έτη (2015-2016) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, δημοσίευσε αναλυτικό κατάλογο με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας. Οι οδηγίες δίνονται σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων ενώ οι πρόσφατες αλλαγές φέρουν ειδική επισήμανση όπως ειδική επισήμανση φέρουν και οι νέες ερωτήσεις που έχουν προστεθεί λόγω των αλλαγών.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com