Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπ. Οικονομικών για το Ε9.

Print Friendly, PDF & Email

ι προβλέπει η τροπολογία του Υπ. Οικονομικών για το Ε9.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπ. Οικονομικών για το Ε9

Με το άρθρο 2 της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» προβλέπονται τα ακόλουθα:

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων 1 και 2 μετατίθεται η εφαρμογή της διαρκούς ενημέρωσης του Περιουσιολογίου και ορίζεται ρητή προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), με τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν την 1.1.2015, η 31.3.2015.

Με την παράγραφο 3 παρατείνεται μέχρι την 31.3.2015 η προθεσμία υποβολής μεταβολών περιουσιακής κατάστασης των νομικών προσώπων της περίπτωσης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.

Με την παράγραφο 4 παρατείνεται μέχρι την 30.12.2014 η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων για το έτος 2014.

Με την παράγραφο 5 λόγω της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010, ορίζεται εμπρόθεσμη η υποβολή των δηλώσεων αυτών, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30.12.2014, προκειμένου να υπάρχει ανάλογη ρύθμιση με τις δηλώσεις Ε9 των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ισονομίας των φορολογούμενων, αφού η ίδια ρύθμιση ισχύει ήδη για τις δηλώσεις Ε9 των επόμενων ετών που θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

« Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου-Ε9

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4223/2013 (287 Α’) η ημερομηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2015».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (312 Α’) η ημερομηνία «1η Ιανουάριου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουάριου 2015» και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.»

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 η ημερομηνία «16η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαρτίου 2015».

4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεμβρίου 2014».

5. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010, 2011,» και η ημερομηνία «19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Δεκεμβρίου 2014».».

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us: