Δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».

Print Friendly, PDF & Email

Δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».

Αριθμ. Πρωτ. 71920/51

(ΦΕΚ Β΄ 3315/10.12.2014)

Δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 21 του N.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ».

3. Το άρθρο 4 του N.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.05.2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενική Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ».

4. Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α 10.04.2014) και το Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176Α 29.08.2014).

5. Το Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430/Α/1926) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. To Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A”/22.4.2005) “ Περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Το άρθρο 23 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) περί «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Το Π.Δ. 295/15.10.2002 (ΦΕΚ 262/Α΄/2002) «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)».

9. Το Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α΄ 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

10. Την υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον Κανονισμό Προμηθειών της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.

11. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30/4/2004) και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16/3/2007) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1/10/2005) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9/12/2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1251/2011 της Επιτροπής περί καθορισμού νέων κατωτάτων ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

15. Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/

22-04-2005) όπως ισχύει.

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφο 154.422/ΨΣ 14993/ 18.12.2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφο 153.737/ΨΣ 8809-Γ΄ 28.05.2009 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Τ.Ε.Ε.

18. Την υποπαράγραφο Α.1, της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85 τ.Α΄, 07.04.2014).

19. Την με αρ. πρωτ. Δ12 1063601 ΕΞ2014/16.04.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 960 τ.Β΄, 16.04.2014) περί διανομής κοινωνικού μερίσματος.

20. Την υπ’ αριθμ. 151.894/ΨΣ3433-Α2 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 49, όπως εκάστοτε ισχύει.

21. Την απόφαση της από 04.09.2014 Συνεδρίας της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

22. Την απόφαση της από 31.7.2014 306ης Συνεδρίας του ΔΣ της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. (Θέμα 32).

23. Το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

24. Τα Π.Δ. 89/2014 (Α΄134) και 158/14 (Α΄240) και την υπ’ αρ. 54169/31.10.14 (Β΄2944) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα κάτωθι άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

I. Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική).

II. Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.

III. Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά).

Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα – κατηγορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης.

Άρθρο 2

Φορείς της Δράσης

Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), η Γ.Γ.Τ.Τ. και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις καθώς και οι βασικοί όροι της σύμπραξης αυτής.

Άρθρο 3

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης βάσει των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός δράσης και ποσό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 Ευρώ σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο, ανά πακέτο – κατηγορία, είναι:

– Ευρυζωνική Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική), μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015.

– Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/netbook/laptop), μέχρι 230 Ευρώ

– Υπηρεσίες υποστήριξης – συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον μέχρι 60 Ευρώ

Άρθρο 5

Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουμένων

Τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 6

Προδιαγραφές ανά πακέτο – κατηγορία

Οι προδιαγραφές των πακέτων – κατηγοριών επιχορήγησης της δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 7

Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος).

Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των 3 παροχών του Άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη.

Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.

2. Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών, και καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης.

3. Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους.

4. Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους

5. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πολίτες, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί συνάδουν απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:

• Η πρόσβαση των πολιτών, «δικαιούχων» του κοινωνικού μερίσματος (όπως περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία), σε τεχνολογίες ΤΠΕ.

• Η μείωση του ψηφιακού χάσματος στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο και την χρήση υπολογιστή τύπου tablet, netbook ή laptop.

• Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μέσω σχετικής τεχνικής υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης στο χώρο τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους Δικαιούχους πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης που είναι: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, που μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε 289.300 πολίτες περίπου, θα έχουν την δυνατότητα να:

I. Αποκτήσουν ή διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική).

II. Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.

III. Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά).

ΦΟΡΕΙΣ

Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.). Οι σχετικές αρμοδιότητες των ανωτέρω φορέων και οι υποχρεώσεις τους περιγράφονται κατωτέρω:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας [ΤΕΕ]

– Οργάνωση της υλοποίησης της δράσης [έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκρότηση Μητρώου Παρόχων και Καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης, επιλογή/αξιολόγηση προσφερόμενων ψηφιακών πακέτων, κλπ].

– Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Help Desk για θέματα παρόχων/προμηθευτών.

– Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης δράσης, Παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, Λογιστική Εκκαθάριση και Πληρωμές Παρόχων/Προμηθευτών.

– Συγγραφή Εφαρμογών και Οδηγών για e-learning και χρήση ΤΠΕ.

– Αξιολόγηση σε σχέση με τους στόχους.

– Δημοσιότητα για την ενημέρωση των Ωφελουμένων, των Παρόχων/Προμηθευτών και της κοινής γνώμης με το συντονισμό της ΓΓΤΤ.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ [ΕΔΕΤ ΑΕ]

– Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της δράσης.

– Στελέχωση του Help Desk για θέματα ωφελουμένων και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος.

– Ποιοτικός έλεγχος των υπηρεσιών υποστήριξης συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων [ΓΓΠΣ]. Η διεύθυνση κατοικίας των ωφελουμένων πολιτών, θεωρείται η δηλωθείσα στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET».

Ενδεικτική Κατανομή Ωφελουμένων Δράσης

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Π/Υ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

1

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

 

47.506

2

Θεσσαλία

 

52.477

3

Ήπειρος

 

22.588

4

Δυτική Ελλάδα

 

57.702

5

Ιόνια νησιά

 

13.220

6

Πελοπόννησος

 

40.464

7

Βόρειο Αιγαίο

 

14.753

8

Κρήτη

 

40.527

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

100.000.000

289.237

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100.000.000

289.237

ΠΑΡΟΧΟΙ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο όρος “πάροχος/προμηθευτής” είναι ενιαίος και αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της Δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο της δράσης είναι οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν συνδυαστικά και τα τρία πακέτα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της δράσης. Οι Πάροχοι/Προμηθευτές της δράσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

• Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, δηλαδή οι εταιρείες που έχουν εν ισχύ άδεια από την ΕΕΤΤ να παρέχουν ευρυζωνικές συνδέσεις ή άδεια κινητής τηλεφωνίας από το κράτος

• Franchisee (δικαιοδόχος) Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

• Εμπορική επιχείρηση πωλήσεων υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου

Ακολούθως, οι Πάροχοι/Προμηθευτές της τρίτης κατηγορίας διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες:

• Franchisor (δικαιοπάροχος), δηλαδή το κεντρικό ενός δικτύου Franchise (δικαιόχρησης)

• Franchisee (δικαιοδόχος), δηλαδή μέλος ενός δικτύου Franchise (δικαιόχρησης) το οποίο και δηλώνει

• Τίποτα από τα παραπάνω

Δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου “e-shop” ή οποιαδήποτε προμήθεια εξοπλισμού χωρίς τη φυσική παρουσία του ωφελούμενου στο δίκτυο καταστημάτων των παρόχων/προμηθευτών.

Ειδικότερα οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι με εν ισχύ άδεια από την ΕΕΤΤ παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων ή αδειών κινητής τηλεφωνίας από το κράτος, που δεν επιθυμούν την παροχή των πακέτων (ii) και (iii), μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, ώστε να είναι δυνατή η διάθεση τηλεπικοινωνιακών τους πακέτων από άλλους Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1. Πακέτο Mobile Broadband (μέχρι 12 Ευρώ το Μήνα)

• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G/4G στην περιοχή της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη

• Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη τουλάχιστον 5GB το μήνα σε όγκο δεδομένων

• Δωρεάν παροχή σε Δικαιούχο πολίτη του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται)

• Δυνατότητα ενημέρωσης σε συνδρομητή για χρήση όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων

• Μη δυνατότητα συνδυασμού του πακέτου Mobile Broadband με πακέτο κινητής τηλεφωνίας

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2015.

2. Πακέτο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet (μέχρι 12 Ευρώ το Μήνα)

• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl ή σε δορυφορικό δίκτυο.

• Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη γρήγορου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2015.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Tablet (μέχρι 230 Ευρώ)

• Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης 3G & WiFi

• Οθόνη >= 7.9”

• Διπύρηνος Επεξεργαστής

• Εσωτερική μνήμη >=16GB

• Μνήμη RAM >=1024MB

• 2ετής Εγγύηση

• Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση

2. Laptop/Notebook/Netbook (μέχρι 230 Ευρώ)

• Οθόνη >=11.6”

• Διπύρηνος Επεξεργαστής

• Μνήμη RAM >=2048MB

• Σκληρός Δίσκος >=320GB ή 128GB για SSD

• Δυνατότητα υποστήριξης θυρών USB

• Δυνατότητα υποστήριξης WiFi

• Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα

• 2ετής Εγγύηση

• Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• 4 ώρες κατ’ οίκον υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση σε χρήση ΤΠΕ

• Τουλάχιστον 2 επισκέψεις κατ’ οίκον από τον Σύμβουλο Ενημέρωσης/Υποστήριξης

• Κάλυψη συγκεκριμένων ενοτήτων ενημέρωσης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

– Κριτήρια επιλογής:

• Πτυχιούχοι σε ΤΕΙ/ΑΕΙ με αντικείμενο ΤΠΕ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ΤΠΕ

• Στελέχη των Παρόχων/Προμηθευτών με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας και κατ’ ελάχιστο πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επαγγελματικό/τεχνικό λύκειο, μεταλυκειακή εκπαίδευση/κατάρτιση κλπ.) με αντικείμενο σχετικό με ΤΠΕ

• Συμμετοχή στην Λίστα των Συμβούλων ενημέρωσης/υποστήριξης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher [κουπόνι].

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο [δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος].

Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των 3 παροχών του Άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη.

Οι ωφελούμενοι, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακριβότερο βασικό εξοπλισμό (ΙΙ.) από το επιχορηγούμενο ποσό της Δράση (βλ. π/υ), θα μπορούν να συμπληρώσουν μόνοι τους τη διαφορά κόστους, ενώ αν επιθυμούν εξοπλισμό φθηνότερο από το ποσό που προβλέπει η Δράση, η διαφορά τιμής δεν δύναται να μεταφερθεί σε άλλη κατηγορία δαπάνης, ούτε να εξαργυρωθεί με μετρητά.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης

Στην ενότητα αυτή θα εξειδικευτεί η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης και θα προσδιοριστούν αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές της, όπως ενδεικτικά:

1. Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών πακέτων (τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπολογιστικού εξοπλισμού)

2. Καθορισμός θεματικών ενοτήτων ενημέρωσης ωφελουμένων για την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

3. Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής για τους Συμβούλους Υποστήριξης/Ενημέρωσης σε χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

4. Συγγραφή όλων των επιμέρους οδηγών της Δράσης (π.χ. Οδηγός Δράσης-, Οδηγός προς ωφελούμενους, Οδηγός προς Παρόχους, Οδηγός προς Συμβούλους Ενημέρωσης/Υποστήριξης)

5. Καθορισμός δικαιολογητικών για την οικονομική εκκαθάριση του κουπονιού και την πληρωμή των Παρόχων από Τ.Ε.Ε.

6. Σχεδιασμός Πληροφοριακού συστήματος δράσης

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών, και καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης

1. Πρόσκληση από το Τ.Ε.Ε.

– προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών και

– προς ενδιαφερόμενους για να αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον και να ενταχθούν στο κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης.

2. Αίτηση των ενδιαφερομένων για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών και στο Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι Πάροχοι/Προμηθευτές δηλώνουν τα εμπορικά στοιχεία της επιχείρησης τους. Οι ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι Υπηρεσιών Υποστήριξης/Ενημέρωσης θα δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία βιογραφικού, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις θεματικές ενότητες που καλύπτουν.

3. Πιστοποίηση από το Τ.Ε.Ε. μετά από έλεγχο όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

4. Οι πιστοποιημένοι Πάροχοι/Προμηθευτές καταχωρούν τις διαθέσιμες προσφορές στο ΠΣ της δράσης:

i. Τα δεδομένα ελέγχονται αυτόματα ως προς τις επιλέξιμες λειτουργικές προδιαγραφές και επιτρέπεται η καταχώρηση τους στην εφαρμογή.

ii. Επιπρόσθετα ελέγχονται, από την ομάδα έγκρισης του Τ.Ε.Ε., η εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων καθώς και το εύλογο του κόστους πριν τελικώς εγκριθεί η δημοσιοποίηση του πακέτου και η διάθεσή του μέσω της Δράσης.

iii. Οι Πάροχοι/Προμηθευτές ενημερώνονται (π.χ. με email) για κάθε έγκριση και απόρριψη. Επίσης μπορούν να μάθουν, καλώντας web service, ή επισκεπτόμενοι το Web Site της εφαρμογής, ποιες προσφορές τους εγκρίθηκαν και ποιες απορρίφθηκαν

5. Οι πιστοποιημένοι Πάροχοι/Προμηθευτές καταχωρούν τις προσφορές Υποστήριξης και Ενημέρωσης στο ΠΣ της δράσης.

i. Το Τ.Ε.Ε ελέγχει τα προτεινόμενα πακέτα ως προς την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων και επαληθεύει τα χαρακτηριστικά που δηλώθηκαν.

ii. Οι Πάροχοι/Προμηθευτές ενημερώνονται (με email) για κάθε έγκριση και απόρριψη. Επίσης μπορούν να μάθουν, καλώντας web service, ή επισκεπτόμενοι το Web Site της εφαρμογής, ποιες προσφορές τους εγκρίθηκαν και ποιες απορρίφθηκαν

6. Τα εγκεκριμένα πακέτα καθώς και οι εγκεκριμένοι Πάροχοι/Προμηθευτές θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Δράσης προς ενημέρωση των Δικαιούχων πολιτών της Δράσης. Επιπρόσθετα, oι Πάροχοι/Προμηθευτές θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους (κάθε κατηγορίας προϊόντος). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καλούν το web service της Δράσης που επιστρέφει ποιες προσφορές τους έχουν εγκριθεί, πριν τις αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους.

7. Ο αριθμός των προϊόντων ανά πάροχο που θα αναρτώνται/συμμετέχουν στη δράση θα είναι καθορισμένος και περιορισμένος μέχρι 15 προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ, μέχρι 15 πακέτα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης. Τα προϊόντα θα μπορούν να αντικαθίστανται στην πορεία της Δράσης, με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία της αντικατάστασης των προϊόντων ανά κατηγορία θα πραγματοποιείται με όρους ορθής χρήσης, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τον μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων ανά κατηγορία (π.χ. ο κάθε Πάροχος/Προμηθευτής θα μπορεί να προβεί σε προσθήκες μέχρι 15 νέα προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ ή μέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης, αντικαθιστώντας μια υφιστάμενη προσφορά με μια καινούρια).

8. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από μεριάς Παρόχου/Προμηθευτή αποτελεί επικαιροποίηση της προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από το Τ.Ε.Ε.

Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους

1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της Γ.Γ.Π.Σ. να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της Δράσης. Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο e-mail του ή στο κινητό του. Στη συνέχεια θα μπορεί να επισκέπτεται το Web Site της Δράσης και να αναζητήσει Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προσφορές «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν.

2. Στο κατάστημα ο ωφελούμενος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο. Ο υπάλληλος του Παρόχου/Προμηθευτή θα πρέπει μέσω του ΠΣ της δράσης να ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούμενου καθώς και αν το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιμοποιηθεί.

3. Ο ωφελούμενος επιλέγει υποχρεωτικά Συσκευή και Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και προαιρετικά, Υποστήριξη/Συμβουλευτική Ενημέρωση. Το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του ωφελούμενου μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ενδεικτικά: Serial Number συσκευής κλπ) στο ΠΣ της Δράσης.

4. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου. Παραστατικό που δε φέρει το σωστό Κωδικό Κουπονιού ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση.

5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (ενδεικτικά: Φόρμα Επιλογής προϊόντων ωφελούμενου Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου, Σύμβαση μεταξύ Παρόχου/Προμηθευτή και ωφελούμενου, κλπ) καθώς και από τους Παρόχους/Προμηθευτές (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ).

6. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ελέγξουν στο Web Site της Δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού αντιστοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμβουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκε.

Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους

1. Οι Πάροχοι/Προμηθευτές μπορούν να επιλέγουν από το κατάλογο με τους εγκεκριμένους συμβούλους Υποστήριξης/Ενημέρωσης για συνεργασία. Οι σύμβουλοι Υποστήριξης/Ενημέρωσης θα μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την αίτηση αυτή.

2. Εάν ο ωφελούμενος έχει επιλέξει συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ, θα ακολουθεί επικοινωνία από τον Πάροχο/Προμηθευτή για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανωτέρω ενημέρωσης. Είναι ευθύνη του Παρόχου/Προμηθευτή και του ωφελούμενου πολίτη για την τελική επιλογή των ημερομηνιών των συναντήσεων οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον του ωφελούμενου και να είναι μέγιστης διάρκειας δύο (2) ωρών η κάθε συνάντηση. Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ωρών ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ είναι τέσσερις (4).

3. Η ομάδα του ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών υποστήριξης ενημέρωσης δειγματοληπτικά ελέγχει τη διαδικασία ενημέρωσης, διασταυρώνοντας τηλεφωνικά ή/και με άλλα μέσα που θα καθοριστούν, την κατ΄ οίκον παρουσία του Συμβούλου Υποστήριξης/Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασία ενημέρωσης.

Ο ωφελούμενος θα έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε e-learning περιεχόμενο που θα αφορά το σύνολο των θεματικών ενοτήτων χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ, που θα αναπτυχθεί από τους φορείς υλοποίησης.

Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών (ενδεικτικά):

1. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων δράσης

2. Συγγραφή και ανάπτυξη Εφαρμογών και Οδηγών για e-learning και χρήση ΤΠΕ

3. Λειτουργία Help Desk για θέματα Παρόχων/Προμηθευτών, ωφελουμένων και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος

4. Πιστοποίηση δαπανών και εκκαθάριση πληρωμών προς τους Παρόχους/Προμηθευτές.

5. Δημοσιότητα και επικοινωνία

6. Διαρκής και εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015 και το οικονομικό αντικείμενο της Δράσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000€.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος του κουπονιού για τους Δικαιούχους πολίτες, καθώς και τα κόστη των φορέων υλοποίησης ΤΕΕ και ΕΔΕΤ ΑΕ για τις υπηρεσίες/έργο που κάθε φορέας θα αναλάβει.

Η αναλυτική κοστολόγηση για το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι η εξής:

– Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική) – μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015.

– Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/netbook/laptop) – μέχρι 230 Ευρώ

– Υπηρεσίες υποστήριξης – συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον – μέχρι 60 Ευρώ

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

• Το κουπόνι θα μπορεί να “εξαργυρώνεται” μόνο σε ένα φυσικό κατάστημα ενός Παρόχου/Προμηθευτή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της “εξαργύρωσης” το κουπόνι ακυρώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται στον ίδιο ή σε άλλο Πάροχο.

• Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν να συμμετέχουν αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνδρομητές/Δικαιούχους της Δράσης, τα οποία πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, για το συγκεκριμένο τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη Δράση μόνο τα νέα, εγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος, Πακέτα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών τους και όχι οι υφιστάμενες συνδέσεις.

• Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου/Προμηθευτή, η διασφάλιση της ορθότητας των υφιστάμενων συμβολαίων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της Δράσης, σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

• Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl, μπορεί να γίνεται μόνο στη διεύθυνση κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη, όπως αυτή είναι δηλωμένη στο πληροφοριακό σύστημα «TAXISNET» της Γ.Γ.Π.Σ.

• Για την περίπτωση υφιστάμενης σύνδεσης, η παροχή του εξοπλισμού πρόσβασης και των υπηρεσιών συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ενεργοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή μετά την υπογραφή του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου ή την τροποποίησή του. Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας μεταξύ τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο κατάστημα, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης φορητότητας.

• Ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adls/vdls, usb stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο, δορυφορικό πιάτο για σύνδεση στο δορυφορικό δίκτυο), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο/Προμηθευτή και παρέχεται δωρεάν στον ωφελούμενο.

• Μεταξύ του Παρόχου/Προμηθευτή και του ωφελούμενου θα υπογραφεί σύμβαση με την οποία ο ωφελούμενος θα εξουσιοδοτεί τον Πάροχο/Προμηθευτή να εισπράξει από το ΤΕΕ την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε.

• Οι πληρωμές των παρόχων/προμηθευτών θα γίνονται από το ΤΕΕ τμηματικά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και μετά την πιστοποίηση της παροχής των πακέτων που θα έχει επιλέξει ο ωφελούμενος.

• Οι προσφορές ανά κατηγορία, θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τα παρεχόμενα πακέτα τους. Ειδικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, επιπλέον υπηρεσίες που δύναται να προμηθευτεί ο ωφελούμενος, που δεν περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πακέτο του προϊόντος, δεν απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται να περιγράφονται στην προσφορά του (π.χ. Αναγνώριση κλήσης, παροχή Static IP, παροχή απεριόριστων διεθνών κλήσεων, κλπ). Η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

• Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμών εντός του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι τις 31/10/2015.

• Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στον οδηγό είναι τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

• Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν συγχρηματοδοτούνται από τη Δράση.

• Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Δράσης θα παραμείνουν λειτουργικές με σκοπό την εξυπηρέτηση αντίστοιχων Δράσεων, τουλάχιστον για την 5ετία που προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε.

• Οι Πάροχοι/Προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία κατά έτος την επόμενη πενταετία με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Δράσης, δηλαδή πόσες συνδέσεις παραμένουν ενεργές ανά περιφέρεια και άλλα στοιχεία χρήσιμα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Δράσης.

• Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τον εξοπλισμό μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της δράσης.

• Ο Πάροχος/Προμηθευτής θα πρέπει να επικολλήσει την επικοινωνιακή ταυτότητα της δράσης στον εξοπλισμό (laptop/tablet/netbook) που θα προσφέρει σύμφωνα με το πρότυπο που θα του δοθεί.

• Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: