Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ.: 405/152086/01.12.2014 Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφα

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ.: 405/152086/01.12.2014
Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2

ΤΚ: 104 32

Fax:2105230878

Email: ax2u102@minagric.gr

Αθήνα, 1.12.2014

Αρ. Πρωτ.: 405/152086

ΠΡΟΣ: 1) Γεν.Δ/νσεις, Δ/νσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας

2) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Υπουργού

2) Γραφεία Γενικών Γραμματεων

3) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

Σχετ.: 1) ν. 4250/26.3.2014 (ΦΕΚ 74Α)

2) ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/οικ.28580/11.11.2014 (ΑΔΑ: Β8ΣΔΧ-ΤΣΚ)

Με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (A’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74Α), καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, γίνονται αποδεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των παραπάνω εγγράφων.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του ιδίου άρθρου, οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται πλέον τα απλά φωτοαντίγραφα εγγράφων, υποχρεούνται, ανά τρίμηνο με ημερομηνία έναρξης την 26.3.2014 να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν (με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό φωτοαντιγράφων στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά.

Σε εφαρμογή αυτών των διατάξεων, όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις οποίες υποβάλλονται φωτοαντίγραφα οφείλουν να διενεργούν το δειγματοληπτικό έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων ανά τρίμηνο, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η επισυναπτόμενη σε αυτή την εγκύκλιο φόρμα εισαγωγής στοιχείων δειγματοληπτικού ελέγχου θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, στο e-mail: ax2u102@minagric.gr με θέμα «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» προκειμένου στη συνέχεια να κοινοποιηθούν τα στοιχεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνουμε ότι θα αποστέλλεται μόνο η επισυναπτόμενη φόρμα εισαγωγής στοιχείων χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο και πως η αποστολή της θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή (έτος 2014):

α) Θα πρέπει πέρα από τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου, να αποσταλούν και τα στοιχεία δειγματοληπτικού ελέγχου των δύο προηγούμενων τριμήνων, ήτοι: από 26.3.2014 έως και 26.6.2014 και από 27.6.2014 έως και 27.9.2014, το συντομότερο δυνατό και πάντως πριν τη λήξη του έτους.

β) Η συμπλήρωση της φόρμας εισαγωγής στοιχείων δειγματοληπτικού ελέγχου θα γίνει ανά Διεύθυνση/Ειδική Υπηρεσία για την Κεντρική Υπηρεσία και ανά υπηρεσιακή μονάδα για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.

Από 1/1/2015 και με την εφαρμογή του π.δ.107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», η φόρμα εισαγωγής στοιχείων δειγματοληπτικού ελέγχου θα συμπληρώνεται ανά Διεύθυνση/Ειδική Υπηρεσία για την Κεντρική Υπηρεσία και ανά Διεύθυνση για τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα ή πλαστά φωτοαντίγραφα θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ανάκληση της διοικητικής πράξης για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, καθώς και για τις κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

Για διευκρινίσεις σε ζητήματα που τυχόν θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου, μπορείτε να απευθύνεστε: Αργυρώ Μερκούρη, 2102124227, ax2u102@minagric.gr

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com