ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2014) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Print Friendly, PDF & Email

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2014)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. Υποχρεώσεις νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.)

Καταβάλλεται η έβδομη δόση φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες). (άρθρο 107, παρ. 1, Ν. 2238/1994)

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

2. Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα

– Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση εισοδήματος υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. (παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους – μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. (παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)

Σε ένα μήνα από τη λήξη εκάστου έτους

– Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. (παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013)

Σε ένα μήνα από τη διάλυση

Β. Υποχρεώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), κοινωνιών και κοινοπραξιών

Καταβάλλεται η τρίτη δόση του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό 30/06/2014. (Άρθρο 64§3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Γ. Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

Σημείωση: με την ΠΟΛ. 1012/03.01.2014 ορίστηκε ότι «όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής».

1. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που παρακρατήθηκε κατά τον μήνα Οκτώβριο από τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές ή δίνουν παροχές σε είδος στους εργαζόμενούς τους ή υπαλλήλους τους ή καταβάλλουν συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα (άρθρα 59 παρ. 1, περ. α΄ και β΄ και 60 παρ. 6 Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1049/11.02.2014).

– Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο. (παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013)

Φορολογητέο εισόδημα
(Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
(%)

≤ 25.000

22%

25.000,01 έως και 42.000

32%

> 42.000

42%

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. (παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013)

– Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4172/2013, υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

– Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013)

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. (παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013).

Σημείωση: στην έννοια του μισθού εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των διευθυντών και των μελών Δ.Σ. εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 31 Δεκεμβρίου για αμοιβές που καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος. (άρθρο 59 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ και άρθρο 60 παρ. 6 Ν. 4172/2013 )

2. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (φυσικών και νομικών προσώπων)

[περιπτώσεις α΄ έως ε΄]

α) Παρακράτηση φόρου σε μερίσματα του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4172/2013

Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στο εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό (άρθρα 61, 62 παρ. 1 περ. α΄ και άρθρο 64 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 3 του Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1011/02.01.2014, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014).

Σημείωση: Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στα μερίσματα που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα ή οντότητες (άρθρου 2 περ. γ΄και δ΄ Ν. 4172/2013) σε συνδεδεμένη εταιρία φορολογικό κάτοικο κράτους – μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος. (άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 4172/2013)

β) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από τόκους του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4172/2013

Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο εισόδημα από τόκους που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι καθώς και στους τόκους από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους, ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums) των συμφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos) και ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα και των οποίων η καταβολή ή η εγγραφή στα βιβλία πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα Οκτώβριο (άρθρο 37 παρ. 1, 61 και 64 παρ. 1, 7 Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1011/02.01.2014, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014).

γ) Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται για δικαιώματα και λοιπές πληρωμές του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 και υποπαρ. Δ.1 παρ. 14 του Ν. 4254/2014

Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος είκοσι τοις εκατό (20%) στο εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων. (άρθρα 61 και 62 παρ. 1 περ. γ΄ και 64 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 7 του Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014)

Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.

δ) Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες

Παρακρατείται φόρος 20% για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο (άρθρα 38 παρ. 1, 61, 64 1γ, 7 Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014 και ΠΟΛ. 1120/2014).

Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

ε) Παρακράτηση φόρου σε εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων

Στις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος (άρθρο 61, άρθρο 64 παρ. 1δ του Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1027/2014)

– Δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64. (άρθρο 69 παρ. 5β του Ν. 4172/2013)

[Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 3 ημέρες πριν το τέλος του μηνός Νοεμβρίου]

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 29 Δεκεμβρίου για πληρωμές που καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 4172/2013 ) Σημείωση: σύμφωνα με την ΠΟΛ 1012/03.01.2014 όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 , υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 29 Δεκεμβρίου εφόσον οι πληρωμές καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Συνεπώς, για περιόδους από 1.1.2014 και μετά, η ανωτέρω δήλωση θα υποβάλλεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

3. Προκαταβολή φόρου σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς

Για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων.

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής. (παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

Σημείωση: σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1012/03.01.2014 (ΦΕΚ Β΄ 8/08.01.2014) όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Συνεπώς, για περιόδους από 1.1.2014 και μετά, η ανωτέρω δήλωση θα υποβάλλεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

[Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 3 ημέρες πριν το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου]

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 29 Δεκεμβρίου για πληρωμές που καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 4172/2013 )

4. Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων μηνός Νοεμβρίου

Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1031/24.1.2014, ορίζεται ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι που υπολογίζουν προκαταβλητέο φόρο και παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/ το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

5. Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα (άρθρο 64 παρ. 2 Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1028/2014 )

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:

αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και

δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). (παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

Σημείωση: σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1012/03.01.2014 (ΦΕΚ Β΄ 8/08.01.2014) όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Συνεπώς, για περιόδους από 1.1.2014 και μετά, η ανωτέρω δήλωση θα υποβάλλεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 29 Δεκεμβρίου για πληρωμές που καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 4172/2013 )

Δ. Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

Σημείωση: με την ΠΟΛ. 1012/03.01.2014 ορίστηκε ότι «όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής».

1. Ωφέλεια από μεταβίβαση τίτλων (άρθρο 42 Ν. 4172/2013 )

Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 15% (βλ. Ν. 4172/2013 άρθρο 43), εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ( Ν. 4172/2013 άρθρο 42 παρ. 1)

Ο δικαιούχος της ωφέλειας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρου αλλά ούτε και στην υποβολή αντίστοιχης δήλωσης υπεραξίας. Ο δικαιούχος της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του έτους και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τα νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στις ανωτέρω μεταβιβάσεις τίτλων η φορολόγηση της υπεραξίας γίνεται με τις γενικές διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 47 και άρθρο 58 του Ν. 4172/2013)

2. Αποζημίωση Ν. 2112/20 λόγω απόλυσης μισθωτών

Όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν δήλωση και να καταβάλλουν τον παρακρατηθέντα φόρο για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν λόγω απολύσεως προσωπικού κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης.

Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: ( Ν. 4172/2013 άρθρο 15 παρ.3 και ΠΟΛ. 1049/2014)

Κλιμάκιο αποζημίωση
(ευρώ)

Φορολογικός
Συντελεστής

≤60.000

0%

60.000, 01 – 100.000

10%

100.000,01 – 150.000

20%

>150.000

30%

Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 29 Δεκεμβρίου για πληρωμές που καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος. (άρθρο 59 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ και άρθρο 60 παρ. 6 Ν. 4172/2013 )

3. Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Νοεμβρίου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι η υπεραξία που προκύπτει από μεταβιβάσεις μετοχών, εισηγμένων και μη, που θα πραγματοποιηθούν από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης των μετοχών. ( Αρ. Πρωτ. Δ12Β 1159820 ΕΞ2013/18.10.2013 παρ. 1)

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου

4. Αφορολόγητα αποθεματικά ΑΕ και ΕΠΕ που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 του Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεματικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10§4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους με την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται με συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. (Άρθρο 101§1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23§2 Ν. 2214/94).

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου

5. Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου

6. Παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από ασφαλιστικές εταιρίες προς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα (άρθρα 62 και 64 Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1049/2014 )

Η παρακράτηση γίνεται στο ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). (παρ. 1ε΄του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη, (παρ. 1ε΄ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

[αφορά υποχρεώσεις 6 και 7]

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 64 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα (μέχρι 29 Δεκεμβρίου για πληρωμές που καταβλήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο) από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. (άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 4172/2013 )

7. Φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας

Για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%).(παρ. 1στ΄ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1014/07.01.2014)

Σημείωση: Ορίζεται ως υπεραξία η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης η οποία λαμβάνεται αποπληθωρισμένη. Ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή έχει καταβληθεί και σε περίπτωση μη ύπαρξης τιμήματος η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο ΦΜΑ κατά το χρόνο κτήσης. Αν η τιμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είναι μηδενική. Ως τιμή πώλησης είναι πάντοτε το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο μεταβίβασης.

Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με την περίπτωση δ’ και που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. (παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. (παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013)

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Χαρτόσημο δανείων

– Καταβάλλεται το χαρτόσημο: α) Των δανείων μεταξύ των εμπόρων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών μέσα στο μήνα Νοέμβριο. [Το χαρτόσημο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια μεταξύ εμπόρων τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες σε 1%].

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ. ( ν. 4093/2012 , υποπαράγραφος Ε1)

1. Ετήσιες Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών Προμηθευτών
(για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013)

Με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄) ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.

2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος που αφορούν.

Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α..

Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

(Η παράταση δόθηκε με την ΠΟΛ 1175/14.07.2014)

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πολυώροφες οικοδομές

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδομές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. Εργολαβίες – υπεργολαβίες

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συμφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3§1 Ν. 4045/60, 16§2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2§5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. Μισθωτήρια συμβόλαια ( ΠΟΛ 1013/07.01.2014 )

α) Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

β) Διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)

β1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/.

β2. Οι υπόχρεοι που είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1916 τ.Β΄/9.12.2010). Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

β3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτής στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο εκμισθωτή μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

β4. Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η συμπλήρωση της οικείας εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, η οποία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία

4. Συντάκτες μελετών τεχνικών έργων

– Υποβάλλονται στο Πολεοδομικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37§2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. Δεξιώσεις και συγκεντρώσεις συλλόγων οργανισμών – σωματείων -οργανώσεων ιδρυμάτων κ.λπ.

– Υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ, που υπάγεται το κέντρο ή το ξενοδοχείο, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης ή η επιβάρυνση κατ’ άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Στην αίτηση επισυνάπτεται και το συμφωνητικό με το κέντρο ή το ξενοδοχείο. Επίσης, στην εν λόγω ΔΟΥ υποβάλλεται φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση.

Μέσα σε 5 ημέρες από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

6. Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μεταξύ τραγουδιστή και κέντρων διασκέδασης κ.λπ.

– Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματός του, καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιμο, για κάθε παράβαση.

Μέσα σε 10 ημέρες από την κατάρτιση

V. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. Εμπόριο ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας μηνός Νοεμβρίου και αποστέλλεται το γραμμάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 10 Δεκεμβρίου

2. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ.

– Καταβάλλεται, με υποβολή δήλωσης, στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Νοεμβρίου. (Άρθρο 6§4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέχρι 10 Δεκεμβρίου

3. Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ.

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Νοεμβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται – είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα επί των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23§2 ν. 3756/31.3.2009]

Στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

4. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Motels, ξενοδοχείων, bungalows κ.λπ.)

– Καταβάλλεται, με υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Νοεμβρίου. (Άρθρο 6§6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17§6 Ν.2130/93).

Μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

5. Τέλος διαφήμισης

Με τον νόμο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόμενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος, είτε με έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.

– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήμιση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, βάσει του εκδιδόμενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.

Όταν τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσμα, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

VI . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. Υποβολή περιοδικής δήλωσης

[ ΠΟΛ. 1267/2011 και ΠΟΛ. 1129/2013, ΠΟΛ 1108/14.04.2014 και ΠΟΛ 1127/30.04.2014 ]

Α) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ ( ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) υποχρεούνται να υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του μηνός Νοεμβρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (taxisnet)

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Για φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2010 οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή στην Δ.Ο.Υ..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. (παρ. 2 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου τρίτου του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»).

Β) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ( ν. 4093/2012, υπ.Ε1) εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του μηνός Νοεμβρίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

2. Ειδική δήλωση Φ.Π.Α.

Η “Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου”, υποβάλλεται ως “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” από τον υποκείμενο στο φόρο όταν:

(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, για κάθε μεταβίβαση ορίζοντα ή κάθετα ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” μπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση τα ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ. 1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συμβαλλόμενων, περιγραφής του ακινήτου, κ.λπ.

Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση πριν την “παράδοση” του ακινήτου, (περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1054/2006, ΠΟΛ. 1071/2006 και ΠΟΛ.1053/2006).

3. Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα ( ΠΟΛ. 1170/08.07.2013 )

Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου. Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των πραγματοποιούμενων πράξεων, καθώς και κάθε άλλης πράξης για την οποία οφείλεται φόρος από τα πρόσωπα αυτά για την ίδια φορολογική περίοδο. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η υποβολή της περιοδικής δήλωσης έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός και πλέον η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1129/2013 – ΦΕΚ 1365/Β’/4.6.2013). Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ έως ότου υλοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της από τα πρόσωπα αυτά.

Στο «Μητρώο VIES» εγγράφονται όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 1, περ. β’ του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για έναρξη πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, δηλώνουν την έναρξη λήψης υπηρεσιών ενδοκοινοτικά. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα εγγράφονται στο «Μητρώο VIES» υποχρεωτικά, εάν το ύψος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πραγματοποιούν, χωρίς τον ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ ή προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και για ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών ανεξαρτήτως ύψους. Η εγγραφή αυτή μπορεί να ανακληθεί, εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, με υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από την έναρξη αυτής. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1045/23.2.2012 (ΦΕΚ 565/Β’/2.3.2012) σε έντυπη μορφή στις ΔΟΥ έως ότου δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της.

Μέχρι 22 Δεκεμβρίου

4. Υποβολή περιοδικής δήλωσης επί οριστικής παύσης των εργασιών

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1108/14.04.2014, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.

5 . Μετάταξη σε άλλο καθεστώς ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση με την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 μήνες από τη μετάταξη

6. Αυτοψία

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης επαγγελματικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, ΠΟΛ. 1220/4.9.2002, ΠΟΛ. 1051/2004 και ΠΟΛ. 1102/2005).

7. Δηλώσεις έναρξης και παύσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών. (Άρθρο 29§5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 10 ημέρες από τη μεταβολή

8. Ειδικές υποχρεώσεις υποκειμένων στον ΦΠΑ που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Νοέμβριο ταυτόχρονα με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν μόνο οι πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξομοίωσης», για το έτος 2014 έχει καθοριστεί στο ύψος των 100.000 EURO προκειμένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειμένου για τις αποστολές (Άρθρο 36§5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ. 1038/19.02.2013 , από 21/01/2014 Δελτίο Τύπου Ελ. Στατ.)

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

β) Υποβολή δήλωσης Intrastat για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ( ν. 4093/2012 υπ. Ε1) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Νοέμβριο.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του μηνός Νοεμβρίου από τους τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (Άρθρα 11,12,14 παρ. 2 περ. α’, 15 παρ. 2,19 παρ. 3, 28 παρ. α’ και γ’, 29, 36 παρ. 5 περ. α’, β’ και δ’, 5α’, 5β΄ 6 περ. ε’, 9 περ. γ’ και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009).

Μέχρι 29 Δεκεμβρίου

[μέσω Internet υποχρεωτικά]

9. Δήλωση απόδοσης ΦΠΑ από τον ιδιοκτήτη οικοδομής

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής δεν καλύπτεται με δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.Ο.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

10. Εκπτώσεις χορηγούμενες λόγω κύκλου εργασιών

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96, ΠΟΛ. 1212/22.07.1996).

11. Εισφορά στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούμενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που ελήφθησαν μέσα στο μήνα Νοέμβριο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

VII . ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Δήλωση Έναρξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ( ΠΟΛ 1006/31.12.2013 άρθρο 4)

Τα πρόσωπα του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄) που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία εξαιρούνται από τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μέσης Στάσης (ΥΜΣ), υποχρεούνται, να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση, δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή.

Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

1. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη».

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, ημεδαπά και αλλοδαπά, υποβάλλουν έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη».

Η επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξή του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο.

3. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Μ5 «Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης». Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης.

Με την υποβολή της εν λόγω δήλωσης, συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι, το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν έχει νόμιμα συσταθεί.

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, που αφορούν στην υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται το ίδιο έντυπο, ως μεταβολή.

Με την περαίωση των εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης, στις περιπτώσεις που η δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, συνυποβάλλεται ταυτόχρονα από τον ιδρυτή, δήλωση διακοπής των εργασιών της ίδρυσης.

Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής

2. Δήλωση Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ( ΠΟΛ 1006/31.12.2013 άρθρο 7)

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), υποχρεούνται, να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, για τις μεταβολές που αφορούν στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας τους καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, που παρασχέθηκαν, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός δέκα (10) ημερών, από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται.

Τα φυσικά πρόσωπα, υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης Εργασιών/ Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Μεταβολή».

Με τη δήλωση μεταβολής, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6 της παρούσας.

Εντός δέκα ημερών

3. Αδράνεια – Εποχική δραστηριότητα

– Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της, γνωστοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή δήλωσης μεταβολής. Με την ίδια δήλωση, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που με τη λύση τους τίθενται σε εκκαθάριση, δηλώνουν τη θέση τους σε εκκαθάριση, προσκομίζοντας τη σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή το στοιχείο εκείνο από το οποίο προκύπτει η λύση τους (π.χ. καταστατικό από το οποίο προκύπτει η λήξη του χρόνου διάρκειας).

– Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισμένο χρονικό διάστημα (εποχικές επιχειρήσεις), δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε με δήλωση έναρξης είτε με δήλωση μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εντός δέκα ημερών

4. Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ( ΠΟΛ 1006/31.12.2013 άρθρο 8)

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός της ίδιας προθεσμίας και πάντως, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, από τους κληρονόμους. Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα.

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται.

Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.

3. Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης, πάγια ή εμπορεύσιμα, χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις.

4. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών ή της μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

5. Με την καταχώρηση της δήλωσης αυτής στο υποσύστημα Μητρώου ολοκληρώνεται η διαδικασία διακοπής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Εντός δέκα ημερών

VIII . ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο από τις επιχειρήσεις εκμεταλλευσης κινηματογράφων (Άρθρο 38 Ν. 3220/2004, ΠΟΛ. 1019/27.2.2004).

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

IX . ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου 1,2% εντός δύο μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των μετοχών.

X . ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισμών μηνός Νοεμβρίου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

XI . ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τους ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν τον μήνα Νοέμβριο από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρηση τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ143/Α /7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε. Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009].

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

XII. EIΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010 )

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας μηνός Νοεμβρίου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επομένου μηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. στην αρμόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. ΠΟΛ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 29 Δεκεμβρίου

XIII. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Υποβολή δήλωσης από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος κατά τον μήνα Νοέμβριο ειδικού φόρου 20% επί των διαφημίσεων (άρθρο 5§12 Ν. 3845/2010).

Μέχρι 22 Δεκεμβρίου

XIV . ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Υποβολή αντιγράφου ημερολογίου διαφημίσεων από τα μέσα ενημέρωσης στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΤΣΠΕΑΘ ή ΕΔΟΕΑΠ για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου (άρθρο 12 παρ. 7 Ν. 2328/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 2429/1996, ΠΟΛ. 1217/29.07.1996, ΠΟΛ. 1238/19.08.1996)

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου

XV . ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Υποβολή τιμοκαταλόγου διαφημίσεων από τα μέσα ενημέρωσης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και ΤΣΠΕΑΘ ή ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2015 με βάση το οποίο υπολογίζεται το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΑΠΔ

Με το υπ΄ αριθμ. Ε40/10/15.01.2014 Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προβλέπονται οι ακόλουθες καταληκτικές ημερομηνίες:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Οκτώβριος 2014

03/11/2014

01/12/2014

Νοέμβριος 2014

01/12/2014

31/12/2014

Δεκέμβριος 2014

02/01/2015

02/02/2015

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Οκτώβριος 2014

01/11/2014

01/12/2014

Νοέμβριος 2014

01/12/2014

31/12/2014

Δεκέμβριος 2014

01/01/2015

02/02/2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Οκτώβριος

03/11/2014

01/12/2014

Οκτώβριος

01/11/2014

01/12/2014

Νοέμβριος

01/12/2014

31/12/2014

Νοέμβριος

01/12/2014

31/12/2014

Δεκέμβριος

02/01/2015

02/02/2015

Δεκέμβριος

01/01/2015

02/02/2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. *

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. * (Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Σεπτέμβριος

2014

01/11/2014

01/12/2014

Οκτώβριος

2014

01/12/2014

31/12/2014

Νοέμβριος

2014

01/01/2015

02/02/2015

Δεκέμβριος & Δ.Χ.

2014

01/02/2015

02/03/2015

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010).

2. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014

Οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το χρόνο υποβολής του τέταρτου τριμήνου του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015. ( ΠΟΛ 1207/18.09.2014)

3. Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994.

– Με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 ορίζονται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του νόμου 2238/1994 συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες φορολογικά αναγνωρίσιμες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Περαιτέρω, για τους σκοπούς του παραπάνω εδαφίου, ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα το οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της επιχείρησης. ( ΠΟΛ 1007/02.01.2014 παρ. 8 και ΠΟΛ. 1143/15.05.2014)

– Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων ή άλλων ειδικών διατάξεων νόμων. Είναι αυτονόητο ότι αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα, π.χ. τόκους καταθέσεων νομικών προσώπων πριν την έναρξη ισχύος του ν.3091/2002, υπεραξία από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών πριν την 01.01.2007, κλπ. δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν τους υπόψη λογαριασμούς στα βιβλία τους. ( ΠΟΛ 1007/02.01.2014 παρ. 9)

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου (για αποφάσεις διανομής ή κεφαλαιοποιήσεις τον μήνα Νοέμβριο)

4. ΕΝΦΙΑ

Τα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4223/2013, όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο δέκατο όγδοο παρ.7 Ν.4286/2014 ορίζουν τα εξής:

«Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα» και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.».

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου (τέταρτη δόση)

5. Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α.

Οι εργοδότες καλούνται σε εφαρμογή και των προβλέψεων της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.3996/2011, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος /2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ.

Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνεται για μεν τους εργοδότες του τ. ΤΕΑΥΕΚ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ, στην οποία έχει δημιουργηθεί σχετική “διαδικτυακή πύλη”, για δε τους εργοδότες των λοιπών Τομέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ http://www.etea.gov.gr/ παρατίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με την απαιτούμενη γραμμογράφηση των προς αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων κατά Τομέα του τ. ΤΕΑΙΤ και πληροφορίες – οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους ανάλογα με τον Τομέα ασφάλισης.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

(Η παράταση δόθηκε με το από 10/10/2014 Δελτίο Τύπου του ΕΤΕΑ)

6. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Με την Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014/25.09.2014 ορίζεται ότι η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 26/09/2014 με το ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 2014 έγγραφό για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015.

Επιπλέον, για την ενημέρωση των φορολογουμένων, η υπηρεσία μας, έχει προβεί σε ενέργειες για την ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού με το θέμα κειμένου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ( http://www.gsis.gr/).

Μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015

7. Υποβολή στοιχείων ακινήτων – Ε9

Ν. 4223/2013 – Άρθρο 6 παρ. 3β (όπως ισχύει μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του N. 4308/2014)

«Ειδικά για το 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και τη 19η Δεκεμβρίου 2014. Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και τη 19η Δεκεμβρίου 2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο στο εδάφιο 2 της παρούσας περίπτωσης ποσό μείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης. Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.».

ν. 3427/2005 – Άρθρο 23 παρ. 9

«9. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2523/1997, όπως ισχύουν. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και τη 19η Δεκεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.»

ΠΟΛ. 1186/31.07.2014 παρ. Α

«Σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, [Σ.Σ.: μέχρι 19 Δεκεμβρίου μετά την παράταση] για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.».

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us: