ΠΟΛ 1246/24.11.2014 ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, ότ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1246/24.11.2014

ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα

Τηλέφωνο : 210- 3645378

Fax : 210- 3645413

e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 24.11.2014

ΠΟΛ. 1246

ΕΙΣ:1126694/14

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

Κατόπιν ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τον τόπο φορολογίας στην παράδοση αεροσκάφους ελληνικού νηολογίου, μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, μεταξύ αλλοδαπών αντισυμβαλλόμενων, το οποίο μετά την παράδοσή του παραμένει μισθωμένο σε ελληνική αεροπορική εταιρία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παρ.1 α του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00), όπως ισχύει, η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 27.1.β΄ του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσονται από ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά.

4. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ C-33/11 A Oy και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ΦΠΑ (taxud.c.1(2013)3384768/2.10.2013), απαλλάσσεται η παράδοση αεροσκάφους σε έναν υποκείμενο στο φόρο (ακόμα κι αν δεν είναι αεροπορική εταιρία), εφόσον το αεροσκάφος διατίθεται σε αποκλειστική χρήση (πχ μίσθωση) σε αεροπορική εταιρία, η οποία απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 148.ε της οδηγίας ΦΠΑ – 2006/112/ΕΚ (αντίστοιχο άρθρο 27.1 β΄ του Κώδικα ΦΠΑ).

5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

α) Σε περίπτωση που το αεροσκάφος βρίσκεται εντός Ελλάδας κατά το χρόνο της μεταβίβασής του (δηλαδή κατά το χρόνο υπογραφής της σχετικής πράξης μεταβίβασης – bill of sale):

(i) Εάν η μισθώτρια εταιρία είναι δικαιούχος της απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 1, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, τότε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεταγράφει τη μεταβίβαση στο νηολόγιο υπό την προϋπόθεση ότι στην πράξη μεταβίβασης επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης απαλλαγής που έχει ήδη λάβει η μισθώτρια από την αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ..

(ii) Εάν η μισθώτρια εταιρία δεν είναι δικαιούχος της απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 1, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, τότε ο πωλητής θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα και η πώληση να επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεταγράφει τη μεταβίβαση στο νηολόγιο υπό την προϋπόθεση ότι στην πράξη μεταβίβασης αναγράφεται μεταξύ άλλων ο ΑΦΜ/ΦΠΑ που έλαβε ο πωλητής στην Ελλάδα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φορολογικός αντιπρόσωπος (εφόσον έχει ορισθεί) και ο αναλογών ΦΠΑ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει άμεσα την Δ.Ο.Υ. που έχει αποδώσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στον αλλοδαπό πωλητή για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης.

β) Σε περίπτωση που το αεροσκάφος βρίσκεται εκτός Ελλάδας κατά το χρόνο της μεταβίβασής του, τότε η εν λόγω μεταβίβαση δεν υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να εξετάσουν τις τυχόν υποχρεώσεις τους για σκοπούς ΦΠΑ στη χώρα όπου βρίσκεται το αεροσκάφος. Για τη μεταγραφή της μεταβίβασης του αεροσκάφους στο Ελληνικό νηολόγιο, θα πρέπει να προσκομίζεται και κάθε έγγραφο (π.χ. από τον αερολιμένα στάθμευσης ή άλλης αρχής), με το οποίο θα βεβαιώνεται ο τόπος όπου βρισκόταν το αεροσκάφος κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. της μισθώτριας εταιρίας για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης, αναφέροντας τα στοιχεία πωλητή και αγοραστή, καθώς και τον τόπο στον οποίο βρισκόταν το αεροσκάφος κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η αρμόδια ως άνω Δ.Ο.Υ. ενημερώνει, μέσω της διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Καν. 904/2010, τη φορολογική διοίκηση του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρισκόταν το αεροσκάφος κατά το χρόνο της μεταβίβασης, αναφέροντας εάν η μισθώτρια επιχείρηση είναι δικαιούχος απαλλαγής ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.1.β του Κώδικα ΦΠΑ (αντίστοιχες διατάξεις άρθρου 148.ε της οδηγίας ΦΠΑ – 2006/112/ΕΚ).

6. Τα ανωτέρω ισχύουν, αναλογικά, και στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι ή ένας εξ αυτών είναι υποκείμενοι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματέας

Αικ. Σαββαΐδου

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us: