Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύ

Print Friendly, PDF & Email

Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Ελ. Φραγκούλη

Τηλέφωνο 210-3610030

FAX 210-3615052

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143684 ΕΞ.2014

ΠΡΟΣ: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ. Γενναδίου 4 10678 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- Ε. ΗΜΕΛΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. Πανεπιστημίου 56 10678 ΑΘΗΝΑ

2. Κουτσάκης Ευστράτιος Πλ. Σαφραμπόλεως 13° 58500 ΣΚΥΔΡΑ

3. Ιωάννου Γιάννης Μάρνη 2 16673 ΒΟΥΛΑ

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1078/17.3.2014 (παράγραφος 3.3), με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο καταχώρησης στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, που υποβάλλονται από 1.1.2014 και εξής, με βάση τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (ΦΕΚ 179 τεύχος Β’), οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους, υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1137/15.11.2007, δηλαδή στις καταστάσεις πελατών, οι συμβολαιογράφοι και στις, καταστάσεις προμηθευτών, οι υπόχρεοι πελάτες τούς καταχωρούν ως έσοδο και δαπάνη, αντιστοίχως, το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ., το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα, αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα), που εισπράττουν, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.), για τα οποία εκδίδουν είτε τιμολόγια είτε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (παροχής υπηρεσιών) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα δεν αναγράφονται στα συμβόλαια που συντάσσουν, ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. αποτελούν και έξοδα για τους συμβολαιογράφους.

Από τά ανωτέρω συνάγεται ότι, η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από 1.1.2014, θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014. (Έγγραφο Δ12Α΄ 1066053 ΕΞ. 28.4.2014 προς το Συμβ/φικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου).

3. Ενόψει των προαναφερομένων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων που υποβάλλουν οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους, που αφορούν το έτος 2014, οι καταχωρήσεις των έσοδων μπορεί να γίνονται είτε με αναφορά στο «ακαθάριστο έσοδο», συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.), όπως αυτό λαμβάνεται υπόψη, κατά τά αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος για τη φορολογία εισοδήματος, είτε μόνο στο «καθαρό ποσό», που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ., όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1137/15.11.2007.

Τέλος, όσον αφορά τους λήπτες – υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών πελάτες των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις προμηθευτών για το έτος 2014, καταχωρείται ως

δαπάνη, το ποσό με βάση το οποίο διενέργησαν τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία.

Ακριβές αντίγραφο Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

(Visited 40 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com