Monthly Archives: November 2014

ΠΟΛ 1246/24.11.2014 ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, ότ

ΠΟΛ 1246/24.11.2014

ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα

Τηλέφωνο : 210- 3645378

Fax : 210- 3645413

e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 24.11.2014

ΠΟΛ. 1246

ΕΙΣ:1126694/14

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

Κατόπιν ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τον τόπο φορολογίας στην παράδοση αεροσκάφους ελληνικού νηολογίου, μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, μεταξύ αλλοδαπών αντισυμβαλλόμενων, το οποίο μετά την παράδοσή του παραμένει μισθωμένο σε ελληνική αεροπορική εταιρία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παρ.1 α του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00), όπως ισχύει, η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 27.1.β΄ του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσονται από ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά.

4. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ C-33/11 A Oy και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ΦΠΑ (taxud.c.1(2013)3384768/2.10.2013), απαλλάσσεται η παράδοση αεροσκάφους σε έναν υποκείμενο στο φόρο (ακόμα κι αν δεν είναι αεροπορική εταιρία), εφόσον το αεροσκάφος διατίθεται σε αποκλειστική χρήση (πχ μίσθωση) σε αεροπορική εταιρία, η οποία απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 148.ε της οδηγίας ΦΠΑ – 2006/112/ΕΚ (αντίστοιχο άρθρο 27.1 β΄ του Κώδικα ΦΠΑ).

5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

α) Σε περίπτωση που το αεροσκάφος βρίσκεται εντός Ελλάδας κατά το χρόνο της μεταβίβασής του (δηλαδή κατά το χρόνο υπογραφής της σχετικής πράξης μεταβίβασης – bill of sale):

(i) Εάν η μισθώτρια εταιρία είναι δικαιούχος της απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 1, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, τότε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεταγράφει τη μεταβίβαση στο νηολόγιο υπό την προϋπόθεση ότι στην πράξη μεταβίβασης επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης απαλλαγής που έχει ήδη λάβει η μισθώτρια από την αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ..

(ii) Εάν η μισθώτρια εταιρία δεν είναι δικαιούχος της απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 1, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, τότε ο πωλητής θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα και η πώληση να επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεταγράφει τη μεταβίβαση στο νηολόγιο υπό την προϋπόθεση ότι στην πράξη μεταβίβασης αναγράφεται μεταξύ άλλων ο ΑΦΜ/ΦΠΑ που έλαβε ο πωλητής στην Ελλάδα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φορολογικός αντιπρόσωπος (εφόσον έχει ορισθεί) και ο αναλογών ΦΠΑ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει άμεσα την Δ.Ο.Υ. που έχει αποδώσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στον αλλοδαπό πωλητή για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης.

β) Σε περίπτωση που το αεροσκάφος βρίσκεται εκτός Ελλάδας κατά το χρόνο της μεταβίβασής του, τότε η εν λόγω μεταβίβαση δεν υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να εξετάσουν τις τυχόν υποχρεώσεις τους για σκοπούς ΦΠΑ στη χώρα όπου βρίσκεται το αεροσκάφος. Για τη μεταγραφή της μεταβίβασης του αεροσκάφους στο Ελληνικό νηολόγιο, θα πρέπει να προσκομίζεται και κάθε έγγραφο (π.χ. από τον αερολιμένα στάθμευσης ή άλλης αρχής), με το οποίο θα βεβαιώνεται ο τόπος όπου βρισκόταν το αεροσκάφος κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. της μισθώτριας εταιρίας για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης, αναφέροντας τα στοιχεία πωλητή και αγοραστή, καθώς και τον τόπο στον οποίο βρισκόταν το αεροσκάφος κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η αρμόδια ως άνω Δ.Ο.Υ. ενημερώνει, μέσω της διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Καν. 904/2010, τη φορολογική διοίκηση του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρισκόταν το αεροσκάφος κατά το χρόνο της μεταβίβασης, αναφέροντας εάν η μισθώτρια επιχείρηση είναι δικαιούχος απαλλαγής ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.1.β του Κώδικα ΦΠΑ (αντίστοιχες διατάξεις άρθρου 148.ε της οδηγίας ΦΠΑ – 2006/112/ΕΚ).

6. Τα ανωτέρω ισχύουν, αναλογικά, και στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι ή ένας εξ αυτών είναι υποκείμενοι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματέας

Αικ. Σαββαΐδου

Please follow and like us:

Επιβάρυνση του χρέους κατά 3,5 μονάδες.

Επιβάρυνση του χρέους κατά 3,5 μονάδες.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Επιβάρυνση του χρέους κατά 3,5 μονάδες

Η αναθεώρηση του ΑΕΠ δημιούργησε υψηλότερη αφετηρία στη διαδικασία προσαρμογής σε βιώσιμα επίπεδα

Πλήγμα από την αναθεώρηση του ΑΕΠ δέχθηκε η υπόθεση της βιωσιμότητας του χρέους, καθώς το χαμηλότερο ΑΕΠ επιβάρυνε το ποσοστό του χρέους Γενικής Κυβέρνησης με 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας ακόμη υψηλότερη αφετηρία εκκίνησης και περισσότερα εμπόδια στη διαδικασία προσαρμογής του σε βιώσιμα επίπεδα.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη που προκλήθηκε από την πτώση του ΑΕΠ κάτω και από το «φράγμα» των 180 δισ. ευρώ το 2014, που έφερε η αναθεώρηση, είχε ως αποτέλεσμα το χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες το έτος 2014 και με 3,5 εκατοστιαίες μονάδες το 2015. Δημιουργούνται έτσι νέα δεδομένα στις ήδη βαλτωμένες διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές, καθώς το πρόβλημα του χρέους είναι το βασικότερο που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το μνημόνιο, που εφαρμόζεται από το 2010. Ταυτόχρονα ενισχύονται τα επιχειρήματα και ισχυροποιείται η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει σχεδόν μόνιμες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το υψηλότερο χρέος επιβαρύνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, αφού μία από τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο νέο μηχανισμό δανεισμού και εποπτείας της χώρας από το 2015 και μετά, την «Ενισχυμένη Πιστωτική Γραμμή» (ECCL), είναι η βιωσιμότητα του χρέους, η οποία είναι εύθραυστη. Πρόσθετοι παράγοντες αβεβαιότητας, για την επάνοδο του χρέους σε τροχιά βιωσιμότητας, αποτελούν οι εισπράξεις από τις αποκρατικοποιήσεις, το ύψος των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και το ύψος των επιτοκίων δανεισμού και αναχρηματοδότησης του χρέους.

Πώς αυξήθηκε το ποσοστό του χρέους

Τον περασμένο Οκτώβριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή προχώρησε στην αναθεώρηση του ΑΕΠ μέχρι και το έτος 2013, δημιουργώντας νέα βάση υπολογισμού για το ύψος του ΑΕΠ των επόμενων ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά για τα έτη 2012 και 2013, για το 2014 το ύψος του ΑΕΠ υπολογίζεται πλέον από το υπουργείο Οικονομικών ότι θα διαμορφωθεί στο ποσό των 178.870 εκατ. ευρώ, έναντι 182.231 εκατ. ευρώ που το προσδιόριζε η προηγούμενη εκτίμηση προ της αναθεώρησης, δηλαδή θα είναι μειωμένο κατά 3.287 εκατ. ευρώ.

Για το 2015, το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 184.870 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3.395 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση. Οι εξελίξεις στο ύψος του ΑΕΠ επιβαρύνουν αυτόματα το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα για τα έτη 2012 και 2013, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα για τα έτη 2014 και 2015.

Ειδικότερα:

* Το 2012 το χρέος είχε εκτιμηθεί σε 303.936 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε τελικά σε 304.691 εκατ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 156,9% από 157,2%.

* Το 2013 το χρέος Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε τελικά σε 319.133 εκατ. ευρώ, από 318.849 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε σε 174,9% από 175,1% που ανέφερε η αρχική εκτίμηση.

* Για το 2014 το χρέος Γενικής Κυβέρνησης είχε εκτιμηθεί σε 318.600 εκατ. ευρώ, αλλά η νεότερη εκτίμηση το προσδιορίζει σε χαμηλότερα επίπεδα σε 318.000 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η μείωση του ΑΕΠ το ίδιο έτος, κατά 3,3 δισ. ευρώ, αυξάνει το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες και συγκεκριμένα στο 177,7%, από 174,8% που ανέφερε η προηγούμενη εκτίμηση.

* Για το 2015 η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη. Το ύψος του χρέους από 316.100 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθεί τελικά σε 316.900 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό και με τη μείωση του ΑΕΠ κατά 3,4 δισ. ευρώ, το χρέος, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ ανεβαίνει από το 167,9% που ανέφερε η εκτίμηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στο 171,4% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα.

Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του χρέους είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ. Εάν είναι χαμηλότεροι από τις προβλέψεις, το πρωτογενές ισοζύγιο βελτιώνεται πιο αργά και η ασθενέστερη δημοσιονομική προοπτική οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια. Στην περίπτωση αυτή, ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Εάν μάλιστα το ΑΕΠ αυξηθεί με ρυθμό χαμηλότερο των προβλέψεων κατά 1% κάθε χρόνο μέχρι το 2020, το χρέος τότε (το 2020) θα είναι υψηλότερο κατά 10 μονάδες του ΑΕΠ. Σημειώνεται πως το ΚΕΠΕ στην πρόσφατη έκθεσή του εκτιμά πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 2,9% μέχρι το 2020.

2. Πρωτογενή πλεονάσματα. Η βιωσιμότητα του χρέους θα τεθεί σε κίνδυνο εάν τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι χαμηλότερα των προβλέψεων. Το πρόγραμμα προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3% το 2015 και από το 2016 και μετά 4,5% του ΑΕΠ ή πάνω από 9 δισ. ευρώ, στόχοι που θεωρούνται αδύνατο να επιτευχθούν και γι’ αυτό η κυβέρνηση ζητεί στο παρασκήνιο «κούρεμα» των συγκεκριμένων στόχων. Το ΔΝΤ θεωρεί πως αν το πρωτογενές ισοζύγιο παραμείνει στο 2,5% του ΑΕΠ από το 2015 και μετά, ο λόγος χρέους/ΑΕΠ θα υποχωρήσει πολύ πιο αργά, ενώ θα αυξηθούν και οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες.

3. Επιτόκιο. Εάν το επιτόκιο αναχρηματοδότησης του χρέους αυξηθεί κατά 200 μ.β. πάνω από το στόχο, απειλείται η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Η επίπτωση μετριάζεται από τη συνεχιζόμενη κρατική χρηματοδότηση (Ευρωζώνη), η οποία όμως λήγει τέλος του έτους και για το 2015 υπάρχει ασάφεια, δεδομένου ότι δεν έχει αρχίσει καν η διαπραγμάτευση.

4. Οι αποκλίσεις στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Εάν τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων είναι κατά 50% μικρότερα των προβλεπόμενων, θα υπάρξει επιβάρυνση του χρέους κατά τέσσερις μονάδες του ΑΕΠ. Η υστέρηση των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ο κανόνας πλέον. Ενδεικτικό είναι πως για το 2014 είχαν προϋπολογιστεί 2,6 δισ. ευρώ, αργότερα ο στόχος μειώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ και τώρα εκτιμάται πως με δυσκολία θα εισπραχθούν 600 εκατ. ευρώ. Επίσης για το 2015 έχει προϋπολογιστεί είσπραξη 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,9 δισ. ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του χρέους. Είναι σαφές πως εάν υπάρξουν ξανά αστοχίες, τότε το χρέος θα αυξηθεί ανάλογα.

5. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος, που σήμερα είναι 233% του ΑΕΠ, προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου 160% το 2020. Μακροοικονομικές κρίσεις και οι αποκλίσεις πολιτικής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική δυναμική.

6. Μεγαλύτερα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μια αργή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από την καθυστέρηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές και να επιδεινώσει τις βασικές προβλέψεις του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου 1,5% του ΑΕΠ ετησίως. Ο λόγος του χρέους θα παραμείνει σε πτωτική πορεία, αλλά θα είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σχέση με την αρχική τιμή (στόχο) κατά το 2020.

7. Ο αποπληθωρισμός. Μείωση του πληθωρισμού κατά 1% από το στόχο θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του λόγου χρέους/ΑΕΠ κατά πέντε μονάδες.

ΔΝΤ: Το αισιόδοξο σενάριο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που πραγματοποίησε σημειώνει ότι, με το βασικό και αισιόδοξο σενάριο, το ελληνικό χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 128% του ΑΕΠ το έτος 2020 και στο 117% του ΑΕΠ το 2022.

Αφετηρία των συγκεκριμένων προβλέψεων του ΔΝΤ ήταν η εκτίμηση ότι το χρέος το 2014 θα ήταν στο 174% του ΑΕΠ. Ομως τελικά η αφετηρία διαμορφώνεται στο 177,7% του ΑΕΠ, γεγονός που θα προκαλέσει αναθεωρήσεις και των προβλέψεων για τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι τώρα Σημειώνεται ότι τα επίπεδα βιωσιμότητας όπως προσδιορίστηκαν πριν από μια διετία, στις 27 Νοεμβρίου 2012, όριζαν ότι το χρέος θα υποχωρήσει το έτος 2020 στο 124% του ΑΕΠ και αισθητά κάτω από το 110% του ΑΕΠ το έτος 2022.

Το ΔΝΤ άλλαξε το καλοκαίρι επί το δυσμενέστερο τις προβλέψεις του για το χρέος (πριν από την αναθεώρηση του ΑΕΠ), λόγω αστοχιών σε σειρά παραγόντων που επηρεάζουν το χρέος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ – pkak@naftemporiki.gr

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

Κ. Μίχαλος: Εχθρικό το φορολογικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα.

Κ. Μίχαλος: Εχθρικό το φορολογικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Κ. Μίχαλος: Εχθρικό το φορολογικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα

Ως εχθρικό χαρακτήρισε το φορολογικό περιβάλλον στη χώρα μας για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Ο κ. Μίχαλος, μιλώντας στην ημερίδα – ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα -Ενοποίηση και εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, διευκρίνισε ότι δεν αναφέρετε μόνο για το ύψος των φορολογικών συντελεστών και το πλήθος των διαφόρων επιβαρύνσεων αλλά στο πρόβλημα που δημιουργείται από την αστάθεια και την πολυπλοκότητα του συστήματος, από τις αστοχίες, τα λάθη και τις συνεχείς αλλαγές στην εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Όπως τόνισε όλα αυτά είναι που προκαλούν σήμερα τεράστια αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια καταρτίζονται με ορίζοντα αρκετών ετών. Και για να εκτιμηθεί το ρίσκο και η απόδοσή τους χρειάζεται να υπάρχει ένα προβλέψιμο περιβάλλον. Στην Ελλάδα, όσον αφορά ειδικότερα τη φορολογία, κανείς δεν γνωρίζει τι θα φέρει η επόμενη ημέρα» είπε.

Επισήμανε πως η αγορά ζητεί ένα σύγχρονο, απλό και πάνω από όλα σταθερό φορολογικό σύστημα, γι’ αυτό και θεωρεί ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

«Ελπίδα όλων των φορέων της αγοράς είναι να προχωρήσουμε στο στάδιο της εφαρμογής, με γρήγορα βήματα, χωρίς ασάφειες και αστοχίες, ώστε να διασφαλιστούν τα δυνητικά οφέλη του νέου πλαισίου» κατέληξε ο κ. Μίχαλος.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Please follow and like us:

ΟΟΣΑ: «Εξαγωγές, επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο ανάπτυξης για την Ελλάδα».

ΟΟΣΑ: «Εξαγωγές, επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο ανάπτυξης για την Ελλάδα».

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

ΟΟΣΑ: «Εξαγωγές, επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο ανάπτυξης για την Ελλάδα»

Εξαγωγές, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα, είναι το τρίπτυχο που θα μπορέσει να στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά την ερχόμενη διετία, σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, «έπειτα από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης στην Ελλάδα, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι θετική το 2014 και να αποκτήσει μια επιπλέον δυναμική κατά τη διετία 2015- 2016. Η ανάκαμψη θα πρέπει να καθοδηγηθεί από τη δυναμική εξέλιξη των εξαγωγών, να ενισχυθεί από την επενδυτική δραστηριότητα και να υποστηριχθεί από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας».

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε το 2014, χάρη στον τουρισμό που ήταν σημαντικός, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης και στη σταθεροποίηση της εγχώριας ζήτησης.

Το ποσοστό ανεργίας, παρ’ ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα το 2014, γύρω στο 26%, εντούτοις έχει μειωθεί από την πρόσφατη ιστορική κορυφή του και αναμένεται να σημειώσει σταδιακή μείωση για το 2016 φθάνοντας κοντά στο 24%.

Σύμφωνα με την έκθεση ΟΟΣΑ, θα συνεχισθεί η μείωση σε τιμές και μισθούς (εξ’ αιτίας μιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που παραμένει αχρησιμοποίητη), αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Παράλληλα παραμένει αρνητικός ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή.

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα συνεχίζει να μειώνεται, υπάρχει όμως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, πράγμα που βοηθάει τις εξαγωγές.

Το δημόσιο χρέος θα υπερβεί το 175% του ΑΕΠ το 2014 και για τον ΟΟΣΑ το «μεγάλο βάρος του χρέους, αποτελεί πρόκληση» για την Ελλάδα. Δεν αποκλείει, παράλληλα, ότι «ίσως χρειασθεί να αναζητηθεί πρόσθετη ελάφρυνση, ίσως παράταση των προθεσμιών και μείωση των επιτοκίων για τα ανεξόφλητα χρέη».

«Η μείωσή του σε συνετά επίπεδα, θα απαιτήσει χρόνια σταθερής ανάπτυξης και μια ισχυρή δημοσιονομική κατάσταση.

Το μεγάλο βάρος του χρέους καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης, αλλά οι αυτόματοι σταθεροποιητές αναμένεται να λειτουργήσουν για την εξισορρόπηση της κατάστασης» υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Το υποκείμενο πρωτογενές ισοζύγιο (πρωτογενές πλεόνασμα) αναμένεται να βελτιωθεί κατά 0,3% του ΑΕΠ το 2015 και 2016, σε συνδυασμό με ένα μικρό πλεόνασμα για την κυβέρνηση το 2016 (σε ενθικολογιστική βάση).

Για τον ΟΟΣΑ, το κλειδί για μια βιώσιμη ανάπτυξη, βρίσκεται στην ταχεία αναδιάρθρωση των ισολογισμών των τραπεζών σε συνδυασμό με τη διατήρηση της δυναμικής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

«Η διατήρηση του ρυθμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και των αγορών προϊόντων, και η καλύτερη πρόσβαση στις πιστώσεις είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη» τονίζει.

Εκτιμά επίσης ως «ευπρόσδεκτα», τα πρόσφατα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών συνεπειών εξ’ αιτίας της κρίσης, «όπως η εισαγωγή ενός μηχανισμού στήριξης ελάχιστου εισοδήματος».

Υπογραμμίζει, εξάλλου, ότι θα πρέπει να παραμείνει πολιτική προτεραιότητα «η δίκαιη κατανομή του κόστους της προσαρμογής μεταξύ όλων των ομάδων, με δεδομένο ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να είναι βιώσιμη».

Οι καλύτερες συνθήκες δανεισμού με την υποστήριξη των τραπεζών, ύστερα από την ανακεφαλαιοποίησή τους και την αναδιάρθρωση των ισολογισμών τους, θα τονώσουν την εγχώρια ζήτηση. Τα δε διαρθρωτικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσδώσουν επιπρόσθετα κίνητρα για την οικονομία

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ελληνική οικονομία:

– Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το επενδυτικό κλίμα.

– Η αργή πρόοδος της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ισολογισμών, θα μπορούσε επίσης να φρενάρει την ανάκαμψη, δεδομένου του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

– Το πολύ υψηλό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

– Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στην Ευρώπη θα βλάψουν τις εξαγωγές και την ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ δεν αποκλείει τον συνδυασμό κάποιων θετικών κινήσεων όπως:

– Από τον τραπεζικό τομέα ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει περισσότερα δάνεια απ’ ό,τι αναμενόταν μετά την ανακεφαλαιοποίησή του.

– Από τις εξαγωγικές επιδόσεις θα μπορούσαν επίσης να υπερβούν τις προσδοκίες, καθώς τα οφέλη από τα κέρδη της μεγάλης ανταγωνιστικότητας έχουν ίσως υποτιμηθεί.

– Από «την επιτάχυνση των σχεδιαζόμενων ιδιωτικοποιήσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν επίσης την ανάπτυξη» εκτιμά ο ΟΟΣΑ.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Τα νέα ληξιπρόθεσμα γίνονται βόμβα στη ρύθμιση των 100 δόσεων

α νέα ληξιπρόθεσμα γίνονται βόμβα στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Τα νέα ληξιπρόθεσμα γίνονται βόμβα στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Οκτώβριο μπορεί τα τινάξει στον αέρα την ρύθμιση των 100 δόσεων.

του Θάνου Τσίρου

«Βόμβα» για τη ρύθμιση των 100 δόσεων αποτελεί η έκρηξη που παρατηρήθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατά τον μήνα Οκτώβριο που ανήλθαν στο 1,2 δις ευρώ.

Τα στοιχεία που ανήρτησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην ιστοσελίδα του Taxisnet δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν σχηματιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, ανήλθαν στο 10μηνοστα 10,906 δισεκατομμύρια ευρώ από 9,683 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Δηλαδή, μέσα σε μόλις έναν μήνα, προστέθηκαν οφειλές 1,223 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Από τη στιγμή που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οκτωβρίου δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, όλο αυτό το ποσό θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ ή να ρυθμιστεί σε 12 δόσεις.

Μάλιστα, όποιος θέλει να υπαχθεί στη ρύθμιση –η ηλεκτρονική εφαρμογή τέθηκε στη διάθεση του κοινού από χθες το βράδυ- θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσει το ληξιπρόθεσμο χρέος του Οκτωβρίου και μετά να κάνει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, φροντίζοντας ταυτόχρονα ώστε να μην προκύψουν νέες οφειλές μέσα στον Νοέμβριο (σ.σ η προθεσμία για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ του τρέχοντος μήνα λήγει την Παρασκευή).

Η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να αποδοθεί στην αλλαγή του νόμου της ρύθμισης καθώς εξ’ αρχής ήταν σαφές ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οκτωβρίου δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν στις 100 δόσεις.

Για έναν ακόμη μήνα, αποδεικνύεται ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Έτσι, είναι ένα ερώτημα κατά πόσο από εδώ και στο εξής, θα μπορέσουν μαζικά και να πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και να εξοφλούν τις δόσεις της ρύθμισης.

Εκτός από τα 10,906 δισεκατομμύρια ευρώ των οφειλών που είχαν μαζευτεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι χρωστούν και τα 60,45 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2013.

Πηγή: http://www.thetoc.gr/

Please follow and like us:

9.400 αιτήσεις για ρύθμιση την πρώτη μέρα

9.400 αιτήσεις για ρύθμιση την πρώτη μέρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πρώτη ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στο TAXISNET, 9.400 πολίτες και επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Please follow and like us:

Πάνω από 7.000 οι αιτήσεις για το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 Πάνω από

Πάνω από 7.000 οι αιτήσεις για το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Πάνω από 7.000 οι αιτήσεις για το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μέσα στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.energo-eke.gr, δηλώνει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο και έως το τέλος της Παρασκευής, συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά 7.017 αιτήσεις», αναφέρει ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «η σχετική διαδικασία προχωρεί ομαλά και χωρίς προβλήματα».

Από το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, 5.189 υποβλήθηκαν οριστικά και 1.828 παραμένουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στο σύστημα. Έπειτα από τον έλεγχο της πρώτης ομάδας των κριτηρίων, κρίθηκαν αποδεκτές 3.836 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν 6.527 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, τα έως τώρα αποτελέσματα δείχνουν, ότι ο αριθμός των δικαιούχων την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της εφαρμογής αγγίζει το 5%-6% του πληθυσμού των 13 δήμων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται κοντά σε εκείνο που έχει υπολογιστεί, κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από την χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αναμένεται να ωφεληθούν ποσοστό 7% του πληθυσμού, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 700.000 άτομα.

Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί όριο, αφού όλες οι αιτήσεις δικαιούχων που πληρούν τα κριτήρια, που θέτει ο νόμος, θα ικανοποιηθούν, όπως διαβεβαιώνει ο υπουργός Εργασίας, τονίζοντας ότι έχουν διασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει από τη μεταπολίτευση έως σήμερα και από τα πιο εξελιγμένα συστήματα στην Ευρώπη», αναφέρει ο κ. Βρούτσης, σημειώνοντας ότι «στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική και εργασιακή επανένταξη».

Το πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος περιλαμβάνει δέσμη παροχών, στην οποία περιλαμβάνονται εισοδηματική ενίσχυση, συνοδευτικές υπηρεσίες και επανένταξη στη εργασία, μέσω συμβουλευτικής και κατάρτισης.

«Είναι σημαντικό ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, γίνονται μέσα σε ένα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον, παρά το οποίο το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας γίνεται καλύτερο» καταλήγει ο κ. Βρούτσης.

Οι περισσότερες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στους δήμους Καλλιθέας (1.259), και Χαλκιδέων (1.137 ). Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους 11 δήμους, 188 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στον δήμο Ερμούπολης, 756 στον δήμο Ιωαννίνων, 272 στον δήμο Μαλεβιζίου, 315 στον δήμο Τρίπολης, 588 στον δήμο Καρδίτσας, 195 στον δήμο Έδεσσας, 185 στον δήμο Σάμου, 755 στον δήμο Μεσολογγίου, 121 στον δήμο Λευκάδος, 497 στον δήμο Δράμας και 259 στον δήμο Γρεβενών.

Σε ό,τι αφορά την ηλικία των ενδιαφερομένων, που υπέβαλαν αιτήσεις, 39,6% των επιλεγμένων αιτήσεων αφορούν δικαιούχους 30-44 ετών, 35,8 % άτομα 45-64 ετών και μόλις 1% ενδιαφερόμενους άνω των 75 ετών.

Πηγή: http://www.nerit.gr/

Please follow and like us:

Υπουργείο Οικονομικών: Το επίδομα θέρμανσης δεν κατάσχεται.

Υπουργείο Οικονομικών: Το επίδομα θέρμανσης δεν κατάσχεται.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Διαψεύδει σχετικά δημοσιεύματα

Υπουργείο Οικονομικών: Το επίδομα θέρμανσης δεν κατάσχεται

Το επίδομα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια, έως 30.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς τέκνα και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο

Το επίδομα για αγορά πετρελαίου θέρμανσης είναι «προφανώς ακατάσχετο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται με βάση τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή έως 30.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 40.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς τέκνα και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ως βάση υπολογισμού των περιουσιακών κριτηρίων θεσπίζονται φέτος τα δεδομένα του ΕΝΦΙΑ και συνολικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Πηγή: http://www.protothema.gr/

Please follow and like us:

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αριθμ. απόφασης ΦΓ8/65456/24.9.2014

(ΦΕΚ Β΄ 3139/21.11.2014)

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ιωάννης Σαρμάς, Σωτηρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Σύμβουλοι (οι Αντιπρόεδροι Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη και οι Σύμβουλοι Ευαγγελία-Ελισάβετ Koυλουμπίνη, Δημήτριος Πέππας, Αγγελική Μυλωνά και Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Βασιλική Προβίδη αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1968/1991), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Μιχαήλ Ζυμή και της Γραμματέως Γεωργίας Μαρινοπούλου, Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 και της περ. Β παρ. 7 του άρθρου 82 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύουν.

2. Το από 18.2.2013 πρακτικό της Επιτροπής για την κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Τις απόψεις των φορέων του άρθρου 17 παρ. 6 του Ν. 1756/1988, που διατυπώθηκαν στα πρακτικά της 5ης Γεν. Συν./12.2.2014 (Θέμα Β΄).

4. Την εισήγηση του Προέδρου Νικολάου Αγγελάρα, που διατυπώθηκε στα πρακτικά της 17ης Γεν. Συν./24.9.2014 (Θέμα Β΄).

5. Τη γνώμη του παριστάμενου Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Την ανάγκη θεσμοθέτησης σαφών κανόνων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι πρέπει

– να στηρίζονται στις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας, κατά την κατανομή και αξιολόγηση του δικαστικού έργου,

– να διασφαλίζουν την ορθολογική διάρθρωση των εσωτερικών του δομών και τη διαρκή βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής στάθμης της δικαστικής ύλης, με γνώμονα τη διαφύλαξη της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και του θεσμικού κύρους των δικαστικών λειτουργών,

– να μεριμνούν για την επίτευξη ευθυδικίας και ταχυδικίας κατά την απονομή της δικαιοσύνης καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δικαστών κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων, προκειμένου το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας να ανταποκριθεί στη συνταγματική του αποστολή ως εγγυητή του Κράτους Δικαίου και θεματοφύλακα της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), του Π.Δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 304), του Κώδικα Οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35), καθώς και από τις κανονιστικές αποφάσεις της Ολομέλειας, που αφορούν στη σύσταση και συγκρότηση των δικαστικών σχηματισμών και των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2

Άσκηση δικαιοδοτικών – ελεγκτικών –

γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητές του σε Ολομέλεια, Τμήματα και Κλιμάκια, επικουρείται δε από τη Γραμματεία του και τις Υπηρεσίες Επιτρόπων.

Άρθρο 3

Ολομέλεια

1. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτουργεί σε σχηματισμούς μείζονος και ελάσσονος συνθέσεως (Mείζων και Eλάσσων Ολομέλεια).

2. Η Mείζων Ολομέλεια συγκροτείται από το σύνολο των μελών της (Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Συμβούλους) και το Γραμματέα.

3. Η Ελάσσων Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 19 επιπλέον μέλη, εναλλάξ, κατά συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και Συμβούλους με περιττή ή ζυγή, αντιστοίχως, αρίθμηση κατά τη σειρά κατάταξής τους (πρώτη και δεύτερη σύνθεση), με την επιφύλαξη ύπαρξης κωλύματος ή λόγων αποκλεισμού, οπότε ο κωλυόμενος ή αποκλειόμενος τοποθετείται σε διαφορετική σύνθεση. Σε κάθε σύνθεση θα μετέχουν, ως αναπληρωματικά μέλη, οι πέντε (5) νεότεροι Σύμβουλοι της άλλης σύνθεσης. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών μπορεί να αυξάνεται αναλόγως, σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης ή κωλύματος, τα μέλη της οικείας σύνθεσης δεν αρκούν για τη συγκρότησή της. Για την ύπαρξη απαρτίας της Ελάσσονος Ολομέλειας απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον δεκατρία (13) μέλη.

4. Στην Ελάσσονα και τη Μείζονα Ολομέλεια μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο και οι δύο αρχαιότεροι Πάρεδροι με τους αναπληρωματικούς τους.

5. Τεκμήριο αρμοδιότητας εισάγεται υπέρ της Ελάσσονος Ολομέλειας, η οποία, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους, είναι αρμόδια για κάθε υπόθεση, διοικητική ή δικαστική.

6. Στη Μείζονα Διοικητική Ολομέλεια υπάγονται ιδίως: α) οι γνωμοδοτήσεις επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. κζ΄ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο), β) οι γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που θέτουν οι Υπουργοί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. κη΄ εδ. α΄ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) οι γνωμοδοτήσεις επί νομοσχεδίων που ρυθμίζουν μείζονος σπουδαιότητας θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. κη΄ εδ. γ΄ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 176 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 143, δ) οι υποθέσεις που παραπέμπονται σε αυτήν από την Ελάσσονα Ολομέλεια ή εισάγονται απευθείας από τον Πρόεδρο, λόγω μείζονος σπουδαιότητας ή από το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ε) οι υποθέσεις που παραπέμπονται σε αυτήν από το αρμόδιο Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου ή το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας αυτών, στ) η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων ή των σχεδίων λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και επί ζητημάτων μείζονος σπουδαιότητας, τα οποία αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην απονομή της δικαιοσύνης. Τα σχέδια ρυθμίσεων και τα λοιπά ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας εισάγονται υποχρεωτικά με πράξη του Προέδρου, άλλως με πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή οποιουδήποτε μέλους της Ολομέλειας και ζ) οι υποθέσεις στις οποίες η Ολομέλεια αποφαίνεται σε Συμβούλιο.

7. Στη Μείζονα Δικαστική Ολομέλεια υπάγονται: α) αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου, β) αιτήσεις αναίρεσης που παραπέμπονται σε αυτήν για εκδίκαση από την Ελάσσονα Ολομέλεια ή απευθείας από τον Πρόεδρο λόγω μείζονος σπουδαιότητας, γ) υποθέσεις πρότυπης δίκης και δ) προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τα Τμήματα.

Άρθρο 4

Τμήματα – Κλιμάκια – Αρμοδιότητες –

Λειτουργία Σχηματισμών

1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτός από την Ολομέλεια, λειτουργούν 8 Τμήματα, από τα οποία το ένα μείζονος (επταμελούς) σύνθεσης και 12 Κλιμάκια.

2. Ο αριθμός και η κατανομή αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και των Κλιμακίων καθορίζονται στο νόμο και στις οικείες κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

3. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να αποφασίζει για κάθε δικαστικό έτος κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και αναλόγως των αναγκών του Δικαστηρίου

α. την ενιαία λειτουργία περισσότερων Τμημάτων ή Κλιμακίων, με μία ή περισσότερες συνθέσεις,

β. τη λειτουργία ενός Τμήματος ή Κλιμακίου σε περισσότερους υποσχηματισμούς,

γ. την αναστολή λειτουργίας ενός η περισσοτέρων Κλιμακίων και την απορρόφηση των αρμοδιοτήτων τους από άλλα Κλιμάκια ή Επιτροπές.

Οι σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Συνεδριάσεις

1. Πλην του διαστήματος δικαστικών διακοπών, οι δικαστικοί σχηματισμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδριάζουν ως εξής:

Α. Η Ολομέλεια: α. όταν λειτουργεί ως Δικαστήριο, συνεδριάζει ως εξής: i. η Μείζων Δικαστική Ολομέλεια την πρώτη ή την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα και ii. η Ελάσσων Δικαστική Ολομέλεια (πρώτη και δεύτερη σύνθεση) τη δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη κάθε μήνα και β. όταν πρόκειται να ασκήσει διοικητικά ή γνωμοδοτικά έργα (Ελάσσων και Μείζων Διοικητική Ολομέλεια), συγκαλείται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης που επιδίδεται στα μέλη της, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

Β. Το Ι Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη Τρίτη κάθε μήνα.

Γ. Το ΙΙ Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα.

Δ. Το ΙΙΙ Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα.

Ε. Το IV και VII Τμήμα τη δεύτερη και τέταρτη Τρίτη κάθε μήνα.

ΣΤ. Το V Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Πέμπτη κάθε μήνα.

Ζ. Το VI Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε μήνα.

Η. Το Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα.

2. Οι ημέρες της πρώτης εβδομάδας του Ιανουαρίου, της εβδομάδας που προηγείται και της εβδομάδας που έπεται του Πάσχα και οι ημέρες μετά τις 22 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα δεν θεωρούνται εργάσιμες.

3. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων αρχίζουν στις 10:00 το πρωί.

4. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου και οι Πρόεδροι των Τμημάτων μπορούν να ορίζουν και έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων αντίστοιχα ή να μεταβάλλουν το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρόγραμμα συνεδριάσεων, ενημερώνοντας εγκαίρως τα μέλη των σχηματισμών και τους ενδιαφερομένους.

5. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων δύνανται να κατανέμουν τις υποθέσεις σε περισσότερες συνθέσεις, ορίζοντας ώρες συνεδρίασης των λοιπών, εκτός από την πρώτη, συνθέσεων σε άλλες ώρες της ίδιας ημέρας.

Άρθρο 6

Προγραμματισμός του Έργου του Δικαστηρίου –

Κατανομή δικαστών σε Τμήματα

και λοιπούς δικαστικούς σχηματισμούς

1. Το Σεπτέμβριο κάθε δικαστικού έτους ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου συγκαλεί την Ολομέλεια, στην οποία εισηγείται θέματα σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό των εργασιών του Δικαστηρίου, τον καθορισμό των ετήσιων στόχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων που πρέπει να προκριθούν προς εκδίκαση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Τμημάτων και την κατανομή των υποθέσεων σε αυτά. Για την εισήγηση αυτή λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη τα στατιστικά στοιχεία του προηγούμενου δικαστικού έτους, η ενημέρωση από τα Τμήματα, τα Κλιμάκια και τις Επιτροπές του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος, καθώς και η συνολική αξιολόγηση των εργασιών του Δικαστηρίου κατά το προηγούμενο έτος. Η Ολομέλεια αποφαίνεται με πρακτικό.

2. Με απόφαση της Ολομέλειας, που εκδίδεται μετά από την κατά το προηγούμενο άρθρο εισήγηση του Προέδρου, ορίζεται για κάθε δικαστικό έτος και ανά Τμήμα α) ο μέγιστος αριθμός υποθέσεων για κάθε δικάσιμο με βάση τον αριθμό των εκκρεμών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το βαθμό δυσκολίας των υποθέσεων και τον εκτιμώμενο αριθμό των μη δικαιοδοτικών υποθέσεων των Τμημάτων και των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών σε αυτά, β) ο αριθμός των δικαστών που θα τοποθετηθούν σε κάθε Τμήμα και Κλιμάκιο, γ) ο μέγιστος αριθμός των υποθέσεων που πρέπει να διεκπεραιώνει ολόκληρο το δικαστικό έτος ο κάθε εισηγητής δικαστής (Σύμβουλος ή Πάρεδρος), καθώς και ο μέγιστος αριθμός των υποθέσεων που ανατίθενται στους Εισηγητές προς επεξεργασία, με κριτήρια το είδος και τη βαρύτητα των υποθέσεων, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής επιβάρυνσης των δικαστών και από τους λοιπούς σχηματισμούς στους οποίους μετέχουν, καθώς και τα πάσης φύσης παράλληλα καθήκοντα που τους ανατίθενται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται για κάθε δικαστικό έτος και ο μέγιστος αριθμός υποθέσεων για κάθε δικάσιμο της Ολομέλειας καθώς και το ανώτατο όριο υποθέσεων που πρέπει να διεκπεραιώνει κάθε δικαστής που μετέχει σε αυτήν, με κριτήρια το είδος και την βαρύτητα των υποθέσεων, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής επιβάρυνσης των δικαστών και από τους λοιπούς σχηματισμούς στους οποίους μετέχουν, καθώς και τα πάσης φύσης παράλληλα καθήκοντα που τους ανατίθενται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

4. Η σύνθεση κάθε Τμήματος, περιλαμβανομένων των Εισηγητών, ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου κατόπιν συνεννόησης με τους Αντιπροέδρους, που λαμβάνεται το αργότερο μέσα στο πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως αναπληρωτές σε κάθε Τμήμα τουλάχιστον δύο Σύμβουλοι και δύο Πάρεδροι άλλων Τμημάτων. O ορισμός των Εισηγητών και Παρέδρων που αποσπώνται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 104 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργείται με απόφαση του Ανωτάτου (εννεαμελούς) Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόσπαση αυτή διαρκεί δύο έτη, δύναται δε να παραταθεί για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.

5. Με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των Κλιμακίων. Με όμοιες αποφάσεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους η σύνθεση των Κλιμακίων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες. Πριν από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου αυτής ο Πρόεδρος ζητεί υποχρεωτικά τη γνώμη της Ολομέλειας.

6. Οι αποφάσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου σχετικά με την κατανομή των δικαστικών λειτουργών στα Τμήματα και Κλιμάκια του Δικαστηρίου ισχύουν μέχρι την έκδοση νεότερων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

7. Η κατανομή ή μετακίνηση των Συμβούλων, Παρέδρων και Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Τμήματα και στα Κλιμάκια γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της υπηρεσίας, ο αριθμός και η δυσκολία των εκκρεμών και των κατ’ εκτίμηση εισαγόμενων σε κάθε σχηματισμό υποθέσεων, οι προτιμήσεις των δικαστών που δηλώνονται εντός της τασσόμενης προθεσμίας, όπως και η αρχαιότητά τους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι σε κάθε Τμήμα θα υπηρετούν και αρχαιότεροι δικαστές (άρ. 23 του ΚΟΔΚΔΛ). Εφόσον υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη, που καθιστά αναγκαία τη μη τήρηση της αρχαιότητας, τούτο πρέπει να αιτιολογείται με πληρότητα, ειδικότητα και σαφήνεια στην οικεία απόφαση της Ολομέλειας ή του Προέδρου. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν αναλόγως και για την απόσπαση των Παρέδρων και Εισηγητών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Οι Αντιπρόεδροι μετέχουν α) στις συνθέσεις της Ολομέλειας εναλλάξ, β) ενός ή περισσοτέρων ενιαίως λειτουργούντων Τμημάτων ή ενός υποσχηματισμού Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, στα οποία προεδρεύουν, γ) στους δικαστικούς σχηματισμούς των άρθρων 108Α παρ. 3 και 117Α παρ. 1 του Π.Δ. 1225/1981 ως Πρόεδροι και μέλη αντίστοιχα και δ) στους δικαστικούς σχηματισμούς του άρθρου 108Α παρ. 1 του ως άνω Π.Δ/τος.

9. Οι Σύμβουλοι μετέχουν α) στις συνθέσεις της Ολομέλειας εναλλάξ, β) ενός ή περισσοτέρων ενιαίως λειτουργούντων Τμημάτων ή ενός υποσχηματισμού Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού και γ) ενός και μόνο Κλιμακίου ή ενός και μόνο υποσχηματισμού Κλιμακίου κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, στο οποίο προεδρεύουν. Οι αρχαιότεροι εξ αυτών μετέχουν και στη σύνθεση του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης. Επίσης, οι Σύμβουλοι μετέχουν ως εισηγητές στους δικαστικούς σχηματισμούς των άρθρων 108Α παρ. 3 και 117Α παρ. 1 του Π.Δ. 1225/1981.

10. Οι Πάρεδροι και οι Εισηγητές μετέχουν στη σύνθεση ενός ή περισσοτέρων ενιαίως λειτουργούντων Τμημάτων ή ενός υποσχηματισμού Τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού και στη σύνθεση δύο κατ’ ανώτατο όριο Κλιμακίων, από τα οποία το ένα υποχρεωτικά είναι Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών.

11. Η μετακίνηση των Συμβούλων, Παρέδρων και Εισηγητών σε άλλο Τμήμα η Κλιμάκιο κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους γίνεται εφόσον υφίσταται αδήριτη υπηρεσιακή ανάγκη και αιτιολογείται με πληρότητα, ειδικότητα και σαφήνεια. Δεν επιτρέπεται η χωρίς σπουδαίο λόγο μετακίνηση Συμβούλου, Παρέδρου ή Εισηγητή σε άλλο Τμήμα ή Κλιμάκιο πριν από την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον δικαστικών ετών από την τελευταία αντίστοιχη τοποθέτηση ή μετακίνησή του. Σε κάθε περίπτωση, η μετακίνηση δικαστικού λειτουργού σε άλλο Τμήμα ή Κλιμάκιο καθίσταται υποχρεωτική μετά την παρέλευση πέντε (5) δικαστικών ετών από την τελευταία τοποθέτηση ή μετακίνησή του. Ειδικά για τα Κλιμάκια Προσυμβατικού Ελέγχου (Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄) το ανώτατο όριο παραμονής στον ίδιο σχηματισμό, περιλαμβανομένου και του Προεδρεύοντος Συμβούλου, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη.

12. Οι Εισηγητές κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο βαθμό αυτό, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε όλους τους δικαστικούς σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαδοχικά. Ειδικότερα, κάθε Εισηγητής τοποθετείται υποχρεωτικά τέσσερα χρόνια στα συνταξιοδοτικά Τμήματα (δύο στο ΙΙ και δύο στο ΙΙΙ), τέσσερα χρόνια στα Τμήματα Ελέγχου (δύο στο Ι, ένα στο IV και ένα στο VII), δύο χρόνια στο Α΄ Κλιμάκιο, δύο χρόνια στο Β΄ Κλιμάκιο και τέσσερα χρόνια στα Κλιμάκια Προσυμβατικού Ελέγχου (Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄).

13. Με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Προέδρου, δύναται να ορίζονται έως τρείς Εισηγητές που θα επικουρούν το έργο της Ολομέλειας κατά το οικείο δικαστικό έτος, παράλληλα με τα καθήκοντα που ασκούν στους κύριους δικαστικούς σχηματισμούς στους οποίους έχουν τοποθετηθεί με τις αποφάσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Οι Εισηγητές αυτοί ορίζονται από τον Πρόεδρο ως βοηθοί σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας ή δυσκολίας, τα καθήκοντα δε αυτά λαμβάνονται υπόψη για τον αριθμό των υποθέσεων που τους ανατίθενται προς επεξεργασία στους κύριους σχηματισμούς στους οποίους ανήκουν.

Άρθρο 7

Πίνακες συμμετοχής

Οι Πρόεδροι των σχηματισμών καταρτίζουν τους πίνακες συμμετοχής, όπου είναι δυνατό, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών με τήρηση του ίσου μέτρου συμμετοχής και ορίζει, κατά το δυνατόν, τακτές ημέρες διασκέψεων. Κατά την κατάρτιση των πινάκων συμμετοχής, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι δικαστές να μη μετέχουν σε δύο συνεχόμενες δικασίμους. Οι πίνακες αυτοί, πριν από την οριστικοποίησή τους, τίθενται υπόψη των δικαστών για την υποβολή παρατηρήσεων.

Άρθρο 8

Τμήματα διακοπών

1. Κατά τις δικαστικές διακοπές λειτουργούν Τμήματα, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Ολομέλειας το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του οικείου δικαστικού έτους, κατά το δυνατόν ισομερώς και αφού ληφθούν προηγουμένως υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι προτιμήσεις των δικαστικών λειτουργών. Για τη στελέχωση των Τμημάτων διακοπών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμονται οι δικαστές στους τακτικούς σχηματισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζεται ο αριθμός και η διάρκεια των Τμημάτων αυτών, στα οποία μπορούν να υπηρετούν περισσότεροι του ενός Αντιπρόεδροι, που προεδρεύουν εκ περιτροπής.

2. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος διακοπών προγραμματίζει, τις εργασίες του Τμήματος και των Κλιμακίων κατανέμοντας στις επιμέρους συνθέσεις τους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε αυτά. Ιδιαιτέρως μεριμνά ώστε, καθ’ όλη τη διάρκεια του Τμήματος, να εξετάζονται επικαίρως τα αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζεται ο αριθμός και το χρονικό διάστημα χρέωσης των υποθέσεων στα Τμήματα και στα Κλιμάκια διακοπών, αφού ληφθεί υπόψη ο επείγων χαρακτήρας αυτών και ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που χρεώνεται κάθε δικαστής στα Τμήματα και στα Κλιμάκια διακοπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8).

Άρθρο 9

Αξιολόγηση και Απολογισμός Δικαστικού Έργου

Τον Ιούνιο κάθε έτους, με την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων του μηνός αυτού, οι Πρόεδροι των Τμημάτων καλούν τους δικαστικούς λειτουργούς του Τμήματος και τους ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των εργασιών και τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το Τμήμα. Ο Πρόεδρος, ύστερα από ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση όλων των δεδομένων από το Τμήμα, θέτει τους στόχους και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου του Τμήματος. Για την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό του Τμήματος ενημερώνεται εγγράφως ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –

ΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 10

Κατάθεση δικογράφων – Σχηματισμός

δικογραφίας και ηλεκτρονικού αρχείου

1. Τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατατίθενται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, με βάση τις κείμενες διατάξεις, στο Γραφείο Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Δικαστηρίου.

2. Μετά την κατάθεση ή περιέλευση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, την πρωτοκόλλησή του και την καταχώρισή του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), σχηματίζεται δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα του δικογράφου, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Στο διάδικο ή τον πληρεξούσιό του χορηγείται, αν ζητηθεί και εφόσον υπάρχει σχετική τεχνική ευχέρεια, κωδικός πρόσβασης στο ΟΠΣ για την παρακολούθηση της υπόθεσής του μέσω του διαδικτύου.

3. Τα δικόγραφα, η προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της Διοίκησης εισάγονται σε ψηφιακή μορφή στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπόθεσης, εφόσον μπορεί να πιστοποιηθεί η ακρίβειά τους. Οι λεπτομέρειες και η έναρξη εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με απόφαση του Προέδρου, μόλις ενεργοποιηθούν οι σχετικές τεχνικές υποδοχές για την πλήρη λειτουργία του συστήματος. Η απόφαση αυτή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

4. Το Γραφείο Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου καταχωρίζει στο ΟΠΣ και στο δικόγραφο, τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης καθώς και το αρμόδιο Τμήμα για την εκδίκαση της υπόθεσης. Σχετική σημείωση γίνεται και στη δικογραφία, η οποία αποστέλλεται το αργότερο την επόμενη μέρα στο Τμήμα Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 11

Προκαταρκτική επεξεργασία δικογραφίας

1. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης επισυνάπτει στη δικογραφία δελτίο υπόθεσης εις διπλούν, στο οποίο συμπληρώνει τα στοιχεία της υπόθεσης και συγκεντρώνει την κρίσιμη νομοθεσία και νομολογία, όπως αυτή προκύπτει, εκ πρώτης όψεως, από τη δικογραφία, σε συνεννόηση με τον διευθύνοντα το Γραφείο Νομολογίας και Έρευνας Πάρεδρο ή τον οριζόμενο από αυτόν Εισηγητή. Ο τελευταίος, κατά το δυνατόν πιο σύντομα, σημειώνει στο δελτίο αυτό το αρμόδιο Τμήμα, το γενικό και ειδικό αντικείμενο της υπόθεσης, τα προφανή απαράδεκτα, τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου με τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί η δικογραφία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα κρίσιμο για την εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικώς η επεξεργασία των υποθέσεων που συνοδεύονται με αίτηση αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής, καθώς και η διαβίβασή τους στη Γραμματεία του αρμοδίου Τμήματος γίνεται κατά το δυνατόν, αυθημερόν.

2. Η δικογραφία διαβιβάζεται από το Τμήμα Τεκμηρίωσης στο Τμήμα που έχει χαρακτηριστεί ως αρμόδιο στο δελτίο υπόθεσης. Αν το Τμήμα αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που είχε χαρακτηριστεί ως αρμόδιο από το Γραφείο Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου, γίνεται διορθωτική καταχώριση στο ΟΠΣ.

3. Ο Γραμματέας του Τμήματος ελέγχει και διορθώνει τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣ, ενημερώνει το σύστημα με τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την οικεία εφαρμογή και εισάγει το γενικό και ειδικό αντικείμενο της υπόθεσης, όπως έχει καθορισθεί στο δελτίο της υπόθεσης. Στο ίδιο δελτίο σημειώνει συναφείς υποθέσεις ή υποθέσεις με παρόμοιο νομικό ζήτημα, οι οποίες εκκρεμούν στο Τμήμα.

4. Με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου δύναται να εξαιρείται κατηγορία υποθέσεων από τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, με κριτήρια το πλήθος των δικογράφων, το ομοειδές του αντικειμένου τους ή την επίλυση των νομικών ζητημάτων με πάγια νομολογία της Ολομέλειας του Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η δικογραφία διαβιβάζεται από το Γραφείο Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου απευθείας στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

5. Η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει στη Διοίκηση έγγραφο, στο οποίο επισυνάπτει ένα εκ των αντιγράφων του δικογράφου, με το οποίο η τελευταία καλείται να προσκομίσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, με τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί στο οικείο δελτίο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και την έκθεση των απόψεών της επί της διαφοράς, το αργότερο τριάντα ημέρες πριν από την οριζόμενη κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου δικάσιμο.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται επί των αιτήσεων ανάκλησης και αναθεώρησης στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων, καθώς και επί των αιτήσεων ανάκλησης στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου των δαπανών.

Άρθρο 12

Προσδιορισμός δικασίμου

1. Ο Πρόεδρος του σχηματισμού ορίζει, εντός εύλογου χρόνου και εντός του πλαισίου των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, δικάσιμο για την εκδίκαση των υποθέσεων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων δικαιοδοτικού και μη χαρακτήρα του Τμήματος και του αντίστοιχου Κλιμακίου, το ιδιαίτερο αντικείμενό τους, το γενικότερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, καθώς και τους λόγους που, ενόψει της αρχής της ισότητας των διαδίκων, επιβάλλουν τυχόν κατά προτεραιότητα εκδίκαση των υποθέσεων αυτών.

2. Σε περίπτωση που υποβληθεί από διάδικο γραπτό αίτημα, ο Πρόεδρος του σχηματισμού μπορεί να προσδιορίσει κατά προτίμηση δικάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τους προβαλλόμενους σχετικά ειδικότερους λόγους.

3. Μετά τον προσδιορισμό δικασίμου, οι φάκελοι των υποθέσεων αποστέλλονται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για διατύπωση γνώμης από το Γενικό Επίτροπο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Η Γραμματεία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας μεριμνά για τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου που τυχόν ελλείπουν, αποστέλλει δε σχετικό έγγραφο στους διαδίκους για την προσκόμιση αυτών. Οι φάκελοι επιστρέφονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά το δυνατόν εντός δέκα ημερών πριν από τη δικάσιμο.

Άρθρο 13

Χορήγηση Αντιγράφων

1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα, μέχρι το πέρας της συζήτησης και της τυχόν χορηγούμενης προθεσμίας για την κατάθεση υπομνήματος, να λαμβάνουν αντίγραφα των δικογράφων, των απόψεων της Διοίκησης και εν γένει όλων των διαδικαστικών εγγράφων της υπόθεσης.

2. Απλά αντίγραφα των λοιπών στοιχείων της δικογραφίας χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Προέδρου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του ενδιαφερομένου, ύστερα από σχετική αίτηση που κατατίθεται στη δικογραφία. Στην αίτηση προσδιορίζονται συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας και οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η χορήγηση αντιγράφων από το Δικαστήριο.

Άρθρο 14

Έκθεμα

1. Με επιμέλεια της Γραμματείας, αντίγραφο του εκθέματος διανέμεται στα μέλη της σύνθεσης τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

2. Το έκθεμα μετά τη συζήτηση φυλάσσεται στη Γραμματεία για τρία έτη και στη συνέχεια τίθεται στο αρχείο.

Άρθρο 15

Πρωτοκόλληση δικογράφων και λοιπών στοιχείων

Τα δικόγραφα, τα πληρεξούσια και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και τα στοιχεία της υπόθεσης που υποβάλλονται από τους διαδίκους, είτε πριν είτε μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο.

Άρθρο 16

Διαδικασία στο ακροατήριο

1. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, δύναται δε να προεκφωνεί τις υποθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν, εφόσον τούτο διευκολύνει τη διαδικασία, και να εξετάζει αιτήματα αναβολής καθώς και κάθε άλλο συναφές αίτημα.

2. Ο Πρόεδρος διευθετεί το χρόνο της συζήτησης με κριτήρια τη φύση των τιθέμενων ζητημάτων, την ισότητα των διαδίκων και την οικονομία της δίκης, ενόψει και του αριθμού των υποθέσεων, δίδει δε το λόγο στους εκπροσώπους των διαδίκων καθώς και στα μέλη της σύνθεσης που επιθυμούν να διατυπώσουν ερωτήσεις.

3. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή ο νόμιμος αναπληρωτής του παρίσταται στις συνεδριάσεις στο ακροατήριο και διατυπώνει τη γνώμη του σε κάθε υπόθεση που συζητείται και γενικώς σε κάθε ζήτημα που αναφύεται κατά την εκδίκασή της.

4. Κατά τη συνεδρίαση στο ακροατήριο ο Γραμματέας τηρεί, με τις οδηγίες του Προέδρου, τα πρακτικά των υποθέσεων που συζητούνται ή αναβάλλονται, τα ουσιώδη περιστατικά της συνεδρίασης, την παράσταση, τη νομιμοποίηση, τις δηλώσεις και τα αιτήματα των διαδίκων, την εξέταση μαρτύρων καθώς και τη χορήγηση προθεσμίας για νομιμοποίηση και κατάθεση παραβόλου και υπομνήματος.

5. Τα πληρεξούσια και λοιπά έγγραφα που κατατίθενται επί της έδρας παραδίδονται στο Γραμματέα, ο οποίος σημειώνει επ’ αυτών την ημερομηνία κατάθεσης, τα υπογράφει και τα επισυνάπτει στη δικογραφία.

6. Κατά τη συνεδρίαση στο ακροατήριο παρευρίσκεται δικαστικός επιμελητής, ο οποίος επικουρεί το Γραμματέα και, υπό τις οδηγίες του Προέδρου, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Άρθρο 17

Ορισμός Εισηγητή – Βοηθού Εισηγητή – Διάσκεψη

1. Ο Πρόεδρος του σχηματισμού, μετά τη συζήτηση στο ακροατήριο, ορίζει τους εισηγητές (Συμβούλους, Παρέδρους) και τους βοηθούς εισηγητές (Εισηγητές, δόκιμους Εισηγητές) των υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το τεθέν με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού όριο χρεώσεων ανά δικαστή. Οι χρεώσεις γίνονται με γνώμονα την, κατά το δυνατόν, ίση επιβάρυνση των δικαστών, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου κάθε υπόθεσης και της εμπειρίας του δικαστή που ορίζεται εισηγητής και βοηθός εισηγητής.

2. Οι δικογραφίες παραδίδονται στους εισηγητές των υποθέσεων ή στους τυχόν ορισθέντες βοηθούς εισηγητές. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκτελεί ο ίδιος χρέη εισηγητή σε ορισμένες από τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί, καθώς και να ορίζει γι’ αυτές βοηθούς εισηγητές.

3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρέωση υποθέσεων που κατά την κρίση του Προέδρου είναι ιδιαίτερα σοβαρές με βοηθό εισηγητή σε Παρέδρους, όταν αυτοί έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον, τον προβλεπόμενο προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό χρόνο.

4. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ταχεία διεξαγωγή της διάσκεψης, η οποία, κατά το δυνατόν, πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε μήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Μεταξύ της πρόσκλησης και της διάσκεψης πρέπει να μεσολαβεί εύλογος χρόνος.

5. Κατά την επεξεργασία των υποθέσεων από τους εισηγητές προκρίνονται για διάσκεψη, καταρχήν, οι παλαιότερες, εκτός αν το αντικείμενο ή ο επείγων χαρακτήρας νεότερης υπόθεσης επιβάλλει την κατά προτίμηση εισαγωγή της σε διάσκεψη.

6. Τα μέλη κάθε σχηματισμού δηλώνουν εγκαίρως στη Γραμματεία αυτού τις υποθέσεις που προτίθενται να εισαγάγουν κάθε φορά προς διάσκεψη ενώπιόν του. Με βάση τις δηλώσεις αυτές συντάσσεται από τη Γραμματεία του οικείου σχηματισμού και κοινοποιείται στα μέλη της, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κάθε φορά ημερομηνία διάσκεψης, ημερήσια διάταξη. Υποθέσεις που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, με εξαίρεση όσες έχουν κατά την κρίση του Προέδρου επείγοντα χαρακτήρα, δεν επιτρέπεται να εισάγονται σε διάσκεψη, εκτός αν συναινούν τα μέλη του οικείου σχηματισμού.

7. Κατά τη διάσκεψη δύναται να καλείται και ο βοηθός εισηγητής της υπόθεσης, ο οποίος αναπτύσσει προφορικά τα ζητήματα που ανακύπτουν χωρίς να συμμετέχει στη λήψη της απόφασης.

8. Τα μέλη της σύνθεσης έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και μπορούν κατά τη διάσκεψη να εκφράζουν ελεύθερα και απρόσκοπτα τη γνώμη τους. Ο Πρόεδρος λαμβάνει μέριμνα για την ελεύθερη και απρόσκοπτη έκφραση της γνώμης των μελών.

Άρθρο 18

Σχέδιο απόφασης

1. Ο χρόνος περαίωσης των υποθέσεων καθορίζεται αναλόγως της φύσης της υπόθεσης και του εν γένει φόρτου του δικαστή από τους δικαστικούς σχηματισμούς στους οποίους μετέχει και από τα λοιπά παράλληλα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

2. Ο εισηγητής δικαστής συντάσσει και παραδίδει στον Πρόεδρο, κατά το δυνατόν, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ολοκλήρωση της διάσκεψης, το σχέδιο της απόφασης. Υπέρβαση της προθεσμίας αυτής δικαιολογείται αν συντρέχει ειδικός λόγος, όπως η δυσκολία της υπόθεσης, ο συνολικός φόρτος του δικαστή, η μικρή εμπειρία του στο συγκεκριμένο σχηματισμό κ.ά..

3. Στο σχέδιο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της αποφασιστικής ψήφου των συμβούλων και της συμβουλευτικής των Παρέδρων, με τη χρήση της κατάλληλης διατύπωσης. Η μειοψηφούσα γνώμη των Παρέδρων καταχωρίζεται στο σχέδιο.

4. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τον εισηγητή για την τελική διατύπωση του σχεδίου. Σε περίπτωση ουσιώδους διαφωνίας, αποφαίνεται η σύνθεση.

5. Ο Πρόεδρος δημοσιεύει την απόφαση, κατά το δυνατόν, μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση του σχεδίου.

Άρθρο 19

Καθαρογραφή και θεώρηση αποφάσεων

Η απόφαση καθαρογράφεται από το Γραμματέα, θεωρείται το ταχύτερο δυνατόν από τον εισηγητή ή, εφόσον ανακύψει ανάγκη, από άλλο δικαστή, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου σχηματισμού, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

Άρθρο 20

Συμπλήρωση εντύπου νομολογίας

Ο εισηγητής ή ο βοηθός εισηγητής της υπόθεσης συμπληρώνει, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δικαστηρίου, το εκάστοτε εγκεκριμένο έντυπο ένταξης εγγράφων στην ως άνω Τράπεζα και το παραδίδει μαζί με το σχέδιο της απόφασης. Αν δεν παραδοθεί συμπληρωμένο το έντυπο αυτό, η Γραμματεία δεν προωθεί το σχέδιο της απόφασης στον Πρόεδρο και ενημερώνει τον εισηγητή ή το βοηθό εισηγητή για να το προσκομίσει το ταχύτερο δυνατόν.

Άρθρο 21

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 20 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των μη δικαιοδοτικών υποθέσεων της Ολομέλειας, των Τμημάτων και Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού και του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άρθρο 22

Γενικά

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν την υποχρέωση να τηρούν κατά την άσκηση των εν γένει δικαστικών τους καθηκόντων τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας και του ίσου μέτρου κρίσης, όπως αυτές υπαγορεύονται από τις εθνικές διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και έχουν εξειδικευθεί από τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, υιοθετεί το Χάρτη Δεοντολογίας του Σώματος, στον οποίο περιέχονται κατευθύνσεις ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών, τη σχέση τους με τους διαδίκους, τη σχέση τους με τη Διοίκηση κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, την παράλληλη άσκηση γνωμοδοτικών ελεγκτικών και δικαιοδοτικών καθηκόντων.

2. Η διαφύλαξη του θεσμικού κύρους των δικαστικών λειτουργών επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ευπρεπή παράσταση και τη συμπεριφορά, καθώς και την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους.

3. Η διαρκής επιστημονική ενημέρωση των δικαστικών λειτουργών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να διαμορφώνονται οι κατάλληλες προς τούτο συνθήκες, τόσο ως προς τους όρους εργασίας των δικαστών όσο και ως προς την εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής.

Άρθρο 23

Παρουσία στο Δικαστήριο

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν, για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου και την απρόσκοπτη εκπλήρωση των δικαστικών του υποχρεώσεων, να παρίστανται στο Δικαστήριο, όποτε αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της σύνθεσης οφείλουν, με την άρτια προετοιμασία των υποθέσεων και την έγκαιρη προσέλευσή στο Δικαστήριο, να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή των διασκέψεων. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της σύνθεσης, ενημερώνονται τα υπόλοιπα μέρη εγκαίρως, με επιμέλεια της Γραμματείας ή του κωλυομένου.

Άρθρο 24

Συνεργασία Συμβούλων – Εισηγητών

1. Η συνεργασία Συμβούλων και Εισηγητών οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού έργου. Κατά τη συνεργασία αυτή λαμβάνεται υπόψη ότι η τελική ευθύνη για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σύνταξη του σχεδίου απόφασης βαρύνει τον εισηγητή Σύμβουλο, καθώς και ότι ο βοηθός Εισηγητής ασκεί τα καθήκοντά του υπό συνθήκες πλήρους διασφάλισης της ανεξαρτησίας του ως δικαστικού λειτουργού.

2. Ο Σύμβουλος κατά τη συνεργασία του με τον Εισηγητή μπορεί να επισημαίνει τα, κατά τη γνώμη του, κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης και να υποδεικνύει τα νομολογιακά δεδομένα, καθώς και τις ενδεδειγμένες ενέργειες κατά το στάδιο της προπαρασκευής της υπόθεσης.

3. Ο Εισηγητής εντοπίζει τα κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης και συντάσσει αιτιολογημένη εισήγηση με την αναγκαία νομοθετική, νομολογιακή και θεωρητική τεκμηρίωση, εντός ευλόγου χρόνου από τη χρέωση σε αυτόν της υπόθεσης, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στο άρθρο 17 παρ. 4 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Σύμβουλος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματική έρευνα.

4. Ο Σύμβουλος δύναται, αναλόγως της δυσκολίας της υπόθεσης, να ζητεί από τον βοηθό Εισηγητή πέραν της ανωτέρω εισήγησης και τη σύνταξη προσχεδίου απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη για το περιεχόμενο του τελικού σχεδίου απόφασης και για τον χρόνο παράδοσής του φέρει αποκλειστικώς ο Σύμβουλος.

5. Ο Εισηγητής προκρίνει τις υποθέσεις που θα επεξεργασθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 17 παρ. 5 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές υποδείξεις των Συμβούλων.

6. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν και κατά τη συνεργασία Παρέδρων και Εισηγητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 25

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

1. Στους δικαστικούς λειτουργούς μπορεί να ανατίθενται, πέραν των οριζομένων στα προηγούμενα άρθρα καθηκόντων και των καθηκόντων τους που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις (συμμετοχή σε δικαστικά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια κ.λπ.), παράλληλα καθήκοντα κατά το δυνατόν ισομερώς. Για το σκοπό αυτό τηρείται στη Γραμματεία του Προέδρου σχετικό βιβλίο, το περιεχόμενο του οποίου, όπως και κάθε νέα καταχώριση, κοινοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του δικαστή σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές ή ομάδες εργασίας (ελέγχου, νομοπαρασκευαστικές, ενημέρωσης, διοικητικών θεμάτων του Δικαστηρίου κ.λπ.) χωρίς τη συναίνεσή του, με εξαίρεση τις ομάδες εργασίας για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης και την ενημέρωση της τράπεζας νομικού περιεχομένου του πληροφοριακού συστήματος.

2. Για τον ορισμό των δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας, κύρια όργανα ή οργανισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης κ.λπ. με ή χωρίς αμοιβή ή την ανάθεση σε αυτούς αποκλειστικών καθηκόντων αναρτάται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Η επιλογή γίνεται εντός ευλόγου χρόνου από την ανάρτηση της ως άνω πρόσκλησης, με βάση τα απαιτούμενα από την οικεία πρόσκληση προσόντα, κατά προτίμηση μεταξύ των δικαστικών λειτουργών που στο ίδιο δικαστικό έτος δεν συμμετείχαν σε άλλες, επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κ.λπ. με αμοιβή ή δεν τους είχαν ανατεθεί αποκλειστικά καθήκοντα κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Η παραμονή των δικαστικών λειτουργών στις αμειβόμενες ή μη αυτές θέσεις αποκλείεται να υπερβαίνει τα τρία έτη.

3. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας, εκτός της λειτουργίας του Δικαστηρίου, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή τους.

4. Σε ομάδες ελέγχου, οι οποίες συγκροτούνται και από υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και 135 του Π.Δ. 1225/1981, οι δικαστικοί λειτουργοί ασκούν μόνο καθήκοντα εποπτείας και συντονισμού του ελεγκτικού έργου αυτών. Στις ελεγκτικές επιτροπές που αποτελούνται αμιγώς από δικαστικούς λειτουργούς, τα μέλη τους διενεργούν τον έλεγχο και συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, τις οποίες στη συνέχεια διαβιβάζουν υποχρεωτικά και στην καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Άρθρο 26

Επιτροπές

1. Στο Δικαστήριο συνιστώνται, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, οι ακόλουθες Επιτροπές:

α) Επιτροπή Σχεδιασμού και Οργάνωσης

β) Επιτροπή Διοικητικής Μέριμνας και Ασφάλειας

γ) Επιτροπή Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.

2. Οι Επιτροπές αυτές επικουρούν τον Πρόεδρο στη διοίκηση και τον προγραμματισμό των εργασιών του Δικαστηρίου.

3. Οι ανωτέρω Επιτροπές είναι τριμελείς και έχουν ως μέλη ένα Σύμβουλο ως πρόεδρο, έναν Πάρεδρο και έναν Εισηγητή, με τους αναπληρωτές τους. Η συγκρότηση γίνεται με πράξη του Προέδρου για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφασή του ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής την υπογραφή εγγράφων με εντολή του.

4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι ανωτέρω Επιτροπές μπορεί να επικουρούνται και από άλλους Παρέδρους και Εισηγητές και να υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικαστηρίου ή άλλων φορέων.

Άρθρο 27

Επιτροπή Σχεδιασμού και Οργάνωσης

Στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Οργάνωσης ανήκει ιδίως:

α) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δικαστηρίου.

β) Η μέριμνα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ΟΠΣ, καθώς και για την αναβάθμισή του και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

γ) Η εποπτεία της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του ΟΠΣ με τα στοιχεία των καταχωριζόμενων σε αυτό εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων.

δ) Η έγκριση χορήγησης σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομολογιακού υλικού σε ψηφιακή μορφή.

ε) Η προστασία του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των προσωπικών δεδομένων των δικαστών και υπαλλήλων του Δικαστηρίου, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣ.

στ) Η μέριμνα για την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής.

ζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση δικαστών και υπαλλήλων για θέματα που σχετίζονται με το ΟΠΣ.

η) Η κατάρτιση κατά το τέλος του δικαστικού έτους έκθεσης με τον απολογισμό του δικαστικού έργου, βάσει των γενικών στατιστικών δεδομένων εκάστου σχηματισμού (εισαχθείσες υποθέσεις, συζητηθείσες ή εξετασθείσες, διεκπεραιωθείσες, εκκρεμείς). Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της κατανομής και διεκπεραίωσης της δικαστικής ύλης.

Άρθρο 28

Επιτροπή Διοικητικής Μέριμνας και Ασφάλειας

Στην Επιτροπή Διοικητικής Μέριμνας και Ασφάλειας ανήκει ιδίως:

α) Η μέριμνα για την αισθητική και λειτουργικότητα του κτιρίου.

β) Η διευθέτηση των χώρων του Δικαστηρίου και η κατανομή των δικαστών και υπαλλήλων σε αυτούς.

γ) Η μέριμνα για την τήρηση των όρων καθαριότητας και υγιεινής των χώρων του Δικαστηρίου.

δ) Η μέριμνα για τη συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δικαστηρίου.

ε) Η μέριμνα για τη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Δικαστηρίου.

στ) Η μέριμνα για την ασφάλεια του Δικαστηρίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 29

Επιτροπή Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

Στην Επιτροπή Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων ανήκει ιδίως:

α) Η ευθύνη για την περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου για τις δραστηριότητες του Δικαστηρίου και τη νομολογία του.

β) Η έκδοση, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο, ανακοινώσεων για σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο Δικαστήριο.

γ) Η επικοινωνία και συνεργασία με διεθνή και αλλοδαπά ανώτατα ελεγκτικά ιδρύματα, οργανισμούς και ενώσεις αυτών καθώς και με άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

δ) Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και η επιμέλεια σχετικών εκδόσεων.

ε) Η μέριμνα για ζητήματα εθιμοτυπίας.

Άρθρο 30

Τμήμα Νομολογίας και Έρευνας

1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί Τμήμα Νομολογίας και Έρευνας.

2. Το Τμήμα αυτό διευθύνει ένας Πάρεδρος με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον Εισηγητών. Οι ανωτέρω ορίζονται από τον Πρόεδρο, μετά από γνώμη της Ολομέλειας, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Με την πράξη του Προέδρου δύνανται να απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς από τα λοιπά καθήκοντά τους για όσο διάστημα υπηρετούν στο Τμήμα Γραφείο.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν ιδίως:

α) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και γενικότερα η αξιοποίηση, κατά τον προσφορότερο τρόπο, νομολογιακού υλικού και η σύνδεσή του για την παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

β) Η οργάνωση της βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου και η ρύθμιση των όρων λειτουργίας της.

γ) Η συμπλήρωση του δελτίου υπόθεσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

δ) Η σύνταξη δελτίου νομοθετικής, νομολογιακής και βιβλιογραφικής ενημέρωσης.

ε) Η ηλεκτρονική διασύνδεση και η εν γένει συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με διεθνή δικαστήρια και ελεγκτικά ιδρύματα με σκοπό την πληρέστερη νομολογιακή και εν γένει επιστημονική ενημέρωση επί υποθέσεων ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

στ) Η επικουρία των δικαστών κατά την αναζήτηση και εύρεση νομολογιακού υλικού, βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.

ζ) Η χορήγηση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Οργάνωσης νομολογιακού υλικού για την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου.

η) Η ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γραμματείας για την έκδοση αποφάσεων που αναφέρονται σε ζητήματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία της Γραμματείας και των ελεγκτικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άρθρο 31

Έτος επιθεώρησης

Η αξιολόγηση Παρέδρων, Εισηγητών και δοκίμων Εισηγητών διενεργείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 82 στοιχ. Β του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Άρθρο 32

Σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης –

Κοινοποίηση – Προσφυγή

1. Η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 82 στοιχ. Β του ΚΟΔΚΔΛ έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό.

2. Οι εκθέσεις επιθεώρησης κοινοποιούνται αμελλητί στους δικαστικούς λειτουργούς.

3. Προσφυγή κατά των εκθέσεων επιθεώρησης επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ΚΟΔΚΔΛ.

Άρθρο 33

Εμπιστευτικότητα της διαδικασίας

1. Τα στοιχεία του φακέλου επιθεώρησης είναι εμπιστευτικά. Ο αξιολογούμενος έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου του. Εφόσον συντρέχει ειδικός υπηρεσιακός λόγος, επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου σε άλλα πρόσωπα μετά από άδεια του Προέδρου του Συμβουλίου Επιθεώρησης. Οι συντάκτες των εκθέσεων επιθεώρησης μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα μόνο των εκθέσεων που έχουν συντάξει οι ίδιοι.

2. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιθεώρησης δεν ορίζεται βοηθός Εισηγητής.

3. Όσοι χειρίζονται στοιχεία του φακέλου επιθεώρησης έχουν ιδιαίτερο καθήκον εχεμύθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)

Άρθρο 34

Διάρθρωση και λειτουργία της Γραμματείας

1. Η Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται: 1) Τμήματα που περιλαμβάνουν τις Γραμματείες α) του Τμήματος δικαστικών και διοικητικών υποθέσεων της Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας, β) των Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII και Μείζονος (Επταμελούς) Σύνθεσης Δικαστικών Τμημάτων και γ) των Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ και Ζ΄ Κλιμακίων.

2. Οι Γραμματείες των σχηματισμών αυτών είναι αρμόδιες για την προετοιμασία εκδίκασης των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, τη σύνταξη των πρακτικών γενικά, την ενημέρωση των δικαστών για τις διασκέψεις, την επιμέλεια της καθαρογραφής των αποφάσεων ή πράξεών τους, την εκτέλεση των προδικαστικών αποφάσεων, την κοινοποίηση των αποφάσεων, πράξεων, πρακτικών και λοιπών εγγράφων της προδικασίας, τη διαβίβαση των δικογραφιών στο αρχείο, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, την παροχή στον Πρόεδρο κάθε σχηματισμού, σε τακτική βάση, των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των εργασιών και την οργάνωση του σχηματισμού, την τήρηση των σχετικών αρχείων και βιβλίων του οικείου Τμήματος και Κλιμακίου σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας του Τμήματος δικαστικών και διοικητικών υποθέσεων της Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας ανήκει και η γραμματειακή και εν γένει διοικητική υποστήριξη του Προέδρου του Δικαστηρίου καθώς και του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και του Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου υπαλλήλων, στα οποία ο Προϊστάμενος της ως άνω υπηρεσίας ασκεί καθήκοντα Γραμματέα.

4. Στην ανωτέρω Υπηρεσία Επιτρόπου υπάγεται α) το Γραφείο Πρωτοκόλλου – Κατάθεσης Δικογράφων, με αρμοδιότητα την παραλαβή, αποσφράγιση και καταχώριση στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου όλων των εισερχομένων εγγράφων, τη διανομή αυτών στις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την παραλαβή εγγράφων των Υπηρεσιών Επιτρόπων, τη διεκπεραίωση και αποστολή των εγγράφων εν γένει και την τήρηση βιβλίων ή αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή και την παραλαβή και καταχώριση στο ΟΠΣ όλων των εισαγωγικών δικογράφων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, β) η επιμέλεια τήρησης του Ιστορικού Αρχείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Έρευνας και Νομολογίας, τη 12η Υπηρεσία Επιτρόπου (Αρχείου) και τις άλλες Υπηρεσίες του Συνεδρίου.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών παρέχεται από τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα οποία εντάσσονται (Ι, IV, V, VI, VII).

Άρθρο 35

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

1. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελείται από το σύνολο του υλικού εξοπλισμού, του λογισμικού και του δικτύου που είναι εγκατεστημένα στο κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού.

2. Οι εργασίες της Γραμματείας διεξάγονται μέσω του ΟΠΣ. Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τις οργανικές μονάδες, εκτός από τις ανακοινώσεις και τις προσκλήσεις, δημιουργούνται μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής του ΟΠΣ.

3. Όλα τα κείμενα των αποφάσεων, πρακτικών και λοιπών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών, ελεγκτικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου, εισάγονται στο ΟΠΣ.

4. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων σε ψηφιακή μορφή γίνεται μέσω του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαθέτει διαδικτυακό τόπο με όνομα χώρου www.elsyn.gr.. O διαδικτυακός τόπος περιέχει ιδίως:

α. Πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β. οδηγίες για την εξυπηρέτηση του κοινού,

γ. κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστών και των υπηρεσιών του Δικαστηρίου,

δ. εκθέματα και στοιχεία για την εξυπηρέτηση των διαδίκων,

ε. ενημερωτικά δελτία και ανακοινώσεις,

στ. σημαντικές αποφάσεις, πράξεις ή πρακτικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

ζ. δελτία νομολογιακής και βιβλιογραφικής ενημέρωσης που συντάσσονται από το Γραφείο Έρευνας και Νομολογίας,

η. αποφάσεις, πράξεις, πρακτικά και ευρετήρια νομολογίας προηγούμενων ετών.

6. Με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Οργάνωσης, προβλέπεται λεπτομερώς η ύλη που καταχωρίζεται στο ΟΠΣ, αναλόγως της σταδιακής ωρίμανσης του συστήματος και της τεχνικής δυνατότητας υποδοχής νέων εγγραφών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες ταξινόμησης της καταχωριζόμενης στο ΟΠΣ ύλης σε αντίστοιχα βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, η γνώμη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών και της Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 37

Πρακτικές Οδηγίες

Με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου εγκρίνονται πρακτικές οδηγίες προς τους δικηγόρους και τους διαδίκους, για τον τρόπο σύνταξης των δικογράφων και την ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κοινοποιείται στους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις του.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του παρόντος λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία των Εισηγητών στους επιμέρους δικαστικούς σχηματισμούς πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου που εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ενεργοποιείται η προβλεπόμενη στα άρθρα 10 και 11 προδικασία. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής η διαδικασία κατάθεσης δικογράφων εξακολουθεί να διεκπεραιώνεται από τις κατ’ ιδίαν Γραμματείες των οικείων σχηματισμών.

4. Οι υφιστάμενες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κανονισμού πάσης φύσεως επιτροπές και ομάδες εργασίας, που έχουν συγκροτηθεί με αποφάσεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύνανται να ανασυγκροτούνται, να καταργούνται ή να συγκροτούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 έως 29 του παρόντος Κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (.pdf)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

Please follow and like us:

Πλεονεκτήματα ΙΚΕ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ PDF Εκτύπωση E-mail

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου εταιρικού τύπου της ιδιωτικής

κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) είναι τα παρακάτω:

1. Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης

καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 49 Ν. 4072/12). Ωστόσο

περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το

επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για

τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα

μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του,

εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς επίσης οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά

μπορούν να συντάσσονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία από τις επίσημες

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 5 άρθρο 43 Ν. 4072/12).

3. Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου

υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 4 άρθρου 43 Ν. 4072/12).

4. Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν με

κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές (άρθρα 77 έως και 79 του νόμου).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αποτελεί τη μετεξέλιξη των ΕΠΕ, ώστε να δίδει κίνητρα, προστατεύοντας εκ της συστάσεώς της τους εταίρους της, ενώ θα συνδράμει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4072/12 η ΙΚΕ διαθέτει νομική υπόσταση και είναι εμπορική, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Η νέα εταιρεία που είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από τη μία μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας, προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στο πλαίσιο αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες καθώς και από την προσπάθεια της ΕΕ να εισαγάγει έναν νέο ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» εταιρείας που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση.

Εως τώρα ο πλησιέστερος στην ΙΚΕ εταιρικός τύπος στη χώρα μας είναι αυτός της ΕΠΕ και η σχετική του νομοθεσία (Ν. 3190/55) εξακολουθεί να ισχύει σχεδόν χωρίς επικαιροποίηση και προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς.

Ως εκ τούτου, όπου στην κείμενη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ΙΚΕ, ενώ όπου ορίζεται ότι η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από ΕΠΕ, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ΙΚΕ.

Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις ΕΠΕ εφαρμόζονται και στις ΙΚΕ. Η ΙΚΕ συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3853/10 που προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν. 4072/12) και η υποβολή αιτημάτων σε αυτή για σύσταση εταιρείας έχει ήδη αρχίσει από 12/06/12.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Επί του πρακτέου, οι ΙΚΕ συστήνονται, παρακάμπτοντας συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης, με μοναδικό υποβαλλόμενο δικαιολογητικό μία υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων. Η αίτηση αφορά στη σύσταση και την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, συνοδευόμενη με έγγραφη εντολή, όπου δεν περιλαμβάνεται αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ. Μάλιστα, αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στα εν λόγω ασφαλιστικά ταμεία περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της ΙΚΕ και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στα κατά περίπτωση αρμόδια Ταμεία. Εν συνεχεία η Υπηρεσία Μίας Στάσης οφείλει να αποστείλει τη σχετική ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και των διαχειριστών αυτής στον ΟΑΕΕ.

Οι οροι και οι προϋποθέσεις

– Με ιδιωτικό έγγραφο, που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης, καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 49 Ν. 4072/12) και προσομοιάζει σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο εν λόγω τύπος.

– Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από τα ελληνικά και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

– Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα μέσω του ΓΕΜΗ.

– Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

– Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις: «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «ΙΚΕ». Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

– Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ακριβής χρόνος στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί 12 έτη από τη σύστασή της. Παράταση είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων της.

– Οργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες, κατ’ αντιστοιχία με την ΕΠΕ.

– Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (εάν ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι Διαχειριστής).

– Η ΙΚΕ λύεται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας και αν κηρυχθεί πτώχευση και τότε ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

– Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ βάσει του Ν. 4072/12 υπάγονται οι διαχειριστές ΙΚΕ και ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ενώ στον ΟΑΕΕ προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν οι λοιποί εταίροι.

Περισσότερες πληροφορίες:

Business solution

Λογιστές-αναπτυξιακοί σύμβουλοι

Αγ.Μαρίνης 25 -Ιωάννινα

2651077587-7007004805

Please follow and like us: