ΠΟΛ 1220/06.10.2014 Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του

Print Friendly, PDF & Email

: ΠΟΛ 1220/06.10.2014

Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 106 72

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μαυρομάτη

ΤΗΛ: 210 3636872

FAX: 210 3635077

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛ: 1220

ΑΔΑ: 7808Η-Δ6Ι

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ

Ι. Όλες οι Δ.Ο.Υ.

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

3. Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ)

4. Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π)

5..Όλα τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία αυτών

6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές) – Τμήμα Β ‘

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή εφόσον συντρέχει περίπτωση, την 171/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α’ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τη Γενική Γραμματέα της Γ ενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις 17-9-2014.

Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτό ότι βεβαιωμένο χρέος από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατ’ άρθρο 22 ν. 4002/2011, το οποίο κρίθηκε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με την C16/2010 αριθμ. Ε (2011) 3504/24-5-2011 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ενίσχυση σε ορισμένα Καζίνο», είναι χρέος που γεννήθηκε από καταλογισμό και υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 2362/1995 (Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις), ήτοι η ανωτέρω χρηματική απαίτηση του Δημοσίου παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής, γεγονός το οποίο δεν απαλλάσσει τη Διοίκηση από την υποχρέωσή της να επιδιώξει την ανάκτηση αυτής «αμελλητί», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του αριθμ. 659/1999 κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ακριβές Αντίγραφο

ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com