Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Print Friendly, PDF & Email

Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Αριθ. Φ.51010/οικ.19976/861

(ΦΕΚ Β΄ 2751/15.10.2014)

Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6.ΣΤ.α του άρθρου 180 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄107), για την έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160), «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄143) «Τροποποίηση του π.δ/τος 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»»,

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ Α΄201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας», και τις διατάξεις του π.δ/τος 213/1992 (ΦΕΚ Α΄102) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Yγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.,

αποφασίζουμε:

Την έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (.pdf)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com