Monthly Archives: October 2014

Το τελικό προσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια

Το τελικό προσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ελαστικότερα κριτήρια για την υπαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εξωδικαστική ρύθμιση χρεών περιλαμβάνει το τελευταίο προσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα λεγόμενα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια. Το σχέδιο απεστάλη στην τρόικα την περασμένη Παρασκευή και το υπουργείο Ανάπτυξης δηλώνει έτοιμο ανά πάσα στιγμή να το καταθέσει στη Βουλή.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αναμένει βεβαίως την έγκριση της τρόικας, αλλά δεν αποκλείεται το νομοσχέδιο να κατατεθεί πριν την έλευση των ελεγκτών στην Αθήνα, εάν ληφθεί σχετική απόφαση από τον πρωθυπουργό.

Σε ό,τι αφορά την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και όχι ως 900.000 ευρώ που σχεδιαζόταν αρχικά, ενώ έχει απαλειφθεί από τα κριτήρια η μείωση του τζίρου κατά τουλάχιστον 20% την περίοδο 2011-2013 και ο αριθμός των εργαζομένων.

Στο τελικό προσχέδιο υπάρχει και πρόβλεψη για δικαστική ρύθμιση των χρεών των μεγάλων οφειλετών, αυτών δηλαδή που έχουν οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.

Επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας εάν έχουν προχωρήσει ήδη σε συμφωνία με τις τράπεζες μπορούν να αιτηθούν από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων κατά 40% και αποπληρωμή του υπολοίπου της οφειλής σε 100 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή βεβαίως μπορεί να αρνηθεί το δημόσιο ή το ασφαλιστικό ταμείο.

Το ύψος του «κουρέματος» από την τράπεζα είναι στη διακριτική ευχέρειά της και δεν προβλέπεται από το νομοσχέδιο συγκεκριμένο ποσοστό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ.

Ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι 2.500.000 ευρώ.

Ως «επιλέξιμοι οφειλέτες» νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν.

– Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα.

– Δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση.

– Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται εις ολόκληρον με τον οφειλέτη, εκ του νόμου ή ως αποτέλεσμα δικαιοπραξίας, συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγγυητή ως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εγγύηση, για την ομαλή εξόφληση των οφειλών του οφειλέτη προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα.

Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο:

Α. Κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:

– Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή

– δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή

– δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης.

Β.​ Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.

Γ. Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ.

Δ.​ Ισούνται τουλάχιστον προς:

– Το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο,

– του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του.

Ε.​ Περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή.

ΣΤ. Έχουν συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

Στη βεβαίωση που καταθέτει ο οφειλέτης παρέχει πλήρη στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη (επί νομικών προσώπων ελέγχεται η σχέση με τον ομόρρυθμο εταίρο ή τον ελέγχοντα εταίρο, μεριδιούχο ή μέτοχο, κατά περίπτωση) καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής.

Το χρηματοδοτικό ίδρυμα παρέχει την αιτούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με κριτήρια το οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου την διαγραφή να ανταπεξέλθει στις ρυθμισμένες υποχρεώσεις. Σε άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας το χρηματοδοτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει διαγραφή ή/ και ρύθμιση υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση ή και να αρνηθεί συνολικά τη διαγραφή ή/ και ρύθμιση.

Εφόσον πρόσωπο υπαγόμενο στη ρύθμιση προσκομίσει βεβαίωση χρηματοδοτικού ιδρύματος ότι έχει λάβει από χρηματοδοτικό ίδρυμα επιλέξιμη διαγραφή, δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που το βαρύνουν ίση προς 20%. Το διαγραφόμενο ποσό θα αφαιρεθεί από τις οφειλόμενες δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά μέχρις ολικού συμψηφισμού του και υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς εξυπηρέτησης του ποσού της οφειλόμενης κύριας οφειλής και των επ’ αυτής λογιζόμενων τόκων καθώς και των υποχρεώσεων του ως προς τις ρυθμισθείσες από το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλές. Σε περίπτωση που το ανωτέρω πρόσωπο κατά τον χρόνο που προσκομίζει τη βεβαίωση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση με πρόγραμμα εξόφλησης διαφορετικής διάρκειας, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής και με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, κατά περίπτωση, υπολογίζεται εκ νέου η παρεχόμενη διαγραφή έτσι ώστε ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίμων (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η με το παρόν παρεχόμενη πρόσθετη διαγραφή) να αντιστοιχεί στην δια το παρόντος νόμου παρεχόμενη για την εξόφληση της ρυθμισθείσας οφειλής σε 100 δόσεις.

Η μη εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθμισης (από χρηματοδοτικό ίδρυμα ή δημόσια αρχή ή φορέα) για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες οφειλές, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών οφειλών του, οι οποίες καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με πτωχευτική ικανότητα, μπορεί να αιτείται τη ρύθμιση των υποχρεώσεών του, εφόσον στη ρύθμιση αυτή συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με άλλης μορφής εξασφαλιστική συμφωνία ως προς περιουσιακό στοιχείο (ενδεικτικά ενέχυρο απαίτησης, εξασφαλιστική εκχώρηση απαίτησης, πλασματικό ενέχυρο) ή προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, μεταξύ αυτών προς τα οποία οι υποχρεώσεις του οφειλέτη αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 20% των συνολικών του υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτούνται την υπαγωγή στις διαδικασίες του παρόντος νόμου μέχρι τις 30.6.2016.

Η συμφωνία ρύθμισης, δύναται να προβλέπει μέτρα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως μείωση απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών, μετοχοποίηση των απαιτήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, και για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.

Please follow and like us:

“Κούρεμα” 40% και 100 δόσεις για μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου Πηγή:www.capital.gr

“Κούρεμα” 40% και 100 δόσεις για μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Του Βασίλη Γεώργα

Κούρεμα 40% σε τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις και 100 δόσεις και για τους μεγαλοοφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων και Δημοσίου προβλέπει με δικαστική απόφαση και κατόπιν δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ των πιστωτών, η αναθεωρημένη «version» του νομοσχεδίου για την ενιαία διαχείριση ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών οφειλών και τραπεζικών δανείων.

Παράλληλα δίνει μπόνους» 20% επιπλέον διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε όσες μικρές «βιώσιμες» επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ζητήσουν να υπαχθούν στην οριζόντια ρύθμιση.

Η διεύρυνση των κριτηρίων υπαγωγής στην ρύθμιση ενιαίας αντιμετώπισης των οφειλών φαίνεται ότι «κλείδωσε» τελικά στα 2,5 εκατ. ευρώ σε ότι αφορά τον ετήσιο τζίρο για τις μικρές επιχειρήσεις, έναντι 900.000 ευρώ που προέβλεπαν οι αρχικοί υπολογισμοί της κυβέρνησης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η υπαγωγή στη ρύθμιση περίπου 170.000 επιχειρήσεων με συνολικά χρέη 13 δισ. ευρώ όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, για τα οποία θα ανοίξει ο δρόμος της ρύθμισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΑΝ είχε γίνει στη βάση της υπαγωγής περίπου 110.000 επιχειρήσεων με οφειλές 4,5 δισ. ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί πως δεν ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς αυτά θα αποφασίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις τράπεζες.

Η προετοιμασία του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα δάνεια» έχει ήδη ολοκληρωθεί από το ΥΠΑΝ σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, ωστόσο για να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή εκκρεμεί να πάρει το πράσινο φως από το υπουργείο Οικονομικών και την τρόικα. Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο:
– για διευθετήσεις δανείων και υποχρεώσεων προς μικρές επιχειρήσεις στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται
– για ρυθμίσεις δανείων και λοιπών οφειλών σε όλες τις επιχειρήσεις μόνον εφόσον καταλήξουν σε δεσμευτική συμφωνία με το 50,01% του συνόλου των πιστωτών τους εκ των οποίων το 50% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις
-ενώ προβλέπει και έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης που στην ουσία αποτελεί ένα «υποκατάστατο» του άρθρου 99 και της ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια για ρυθμίσεις και διαγραφές δανείων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών των μικρών επιχειρήσεων θα έχουν όσες εταιρείες ή ελεύθεροι επαγγελματίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

-Είχαν τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013

-Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010) και στις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα (ή έχουν παραιτηθεί από αυτές), συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ως επιλέξιμες διαγραφές θεωρούνται οι διαγραφές απαιτήσεων από τις τράπεζες ως προς το κεφάλαιο και τόκο:

α. κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:

Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή
δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης,

β. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.

γ. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000,

δ. ισούνται τουλάχιστον προς :

(1) το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο,

(2) του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

ε. περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή, και

στ. έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως η διαγραφή δανείων είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέγει κι έχει δικαίωμα να κάνει διαφορετική ρύθμιση από αυτή που αιτείται η επιχείρηση, ή και να αρνηθεί συνολικά.

Πως «κολλάνε» οι 100 δόσεις σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τράπεζα για την ρύθμιση ή τη διαγραφή μέρος των δανείων του, δικαιούται να υποβάλει αίτηση στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία προκειμένου να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ίση με 20%. Το διαγραφόμενο ποσό θα αρχίσει να αφαιρείται από τις δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά μέχρι να γίνει ολικός συμψηφισμός και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της κύριας οφειλής, οι τόκοι και το ρυθμισμένο ποσό του δανείου προς τις τράπεζες θα εξοφληθούν στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση προς τα ταμεία και το δημόσιο που έχει διαφορετική διάρκεια εξόφλησης, ο αρμόδιος φορέας (Εφορία ή ασφαλιστικό ταμείο) υπολογίζει εκ νέου την διαγραφή ώστε ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίμων (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη διαγραφή) να αντιστοιχεί σε διάρκεια αποπληρωμής σε 100 δόσεις.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δόσεις για περισσότερους από 3 μήνες, και οι οφειλές του αναβιώνουν και καθίστανται αυτομάτως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Έκτακτη ρύθμιση υποχρεώσεων με δεσμευτική συμφωνία για τους πιστωτές

Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις και απευθύνεται κυρίως στις μεγαλύτερες σε μέγεθος οι οποίες δεν μπορούν να μπουν λόγω κριτηρίων στην οριζόντια διαδικασία.

Προϋποθέτει την συμφωνία σε σχέδιο διευθέτησης των δανείων του 50,01% των πιστωτών εκ των οποίων το 50,01% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, η οποία θα δεσμεύει και τους υπόλοιπους που δεν θα μπορούν να κινηθούν εναντίον του οφειλέτη.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μετά από υποβολή αίτησης προς τους πιστωτές μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2016. Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει μετοχοποίηση απαιτήσεων, διαγραφές απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής κ.α.

Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της αίτησης είναι τα Μονομελή Πρωτοδικεία.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αναστέλλονται για τρεις μήνες οι ατομικές και συλλογικές διώξεις, και για 12 μήνες η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του οφειλέτη. Επιπλέον ο οφειλέτης υποχρεώνεται να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές προς τους πιστωτές του, να υπάγεται και στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 δόσεις και παράλληλα να λάβει 20% πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων.

Σε περίπτωση που λόγω ύψους οφειλής ο οφειλέτης δεν δύναται να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τότε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο, ο οφειλέτης δικαιούται ζητήσει την διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που τον βαρύνουν και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση γίνεται δεκτή εκτός εάν ληφθεί αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας. Ως νόμιμη αιτιολογία αντίθεσης συνιστά η μη επίτευξη βιωσιμότητας για την επιχείρηση λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ρύθμισης, η διαγραφή απαιτήσεων κατά του οφειλέτη για τις οποίες υφίστανται άμεσα ρευστοποιήσιμα εξασφαλιστικά στοιχεία ή επαρκείς εγγυήσεις ή η προφανώς διακριτική μεταχείριση μετόχων, πιστωτών ή εγγυητών.

Η παράβαση από τον οφειλέτη όρου της συμφωνίας ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταβολής για διάστημα αθροιστικά τριών μηνών δόσεων προς το δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα, εφόσον το ποσό υπερημερίας είναι τουλάχιστον 5.000 ευρώ, παρέχει σε κάθε άλλο πιστωτή το δικαίωμα καταγγελίας της ενώ αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών.

Πηγή:www.capital.gr

Please follow and like us:

“Κούρεμα” 40% και 100 δόσεις για μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου Πηγή:www.capital.gr

“Κούρεμα” 40% και 100 δόσεις για μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Του Βασίλη Γεώργα

Κούρεμα 40% σε τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις και 100 δόσεις και για τους μεγαλοοφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων και Δημοσίου προβλέπει με δικαστική απόφαση και κατόπιν δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ των πιστωτών, η αναθεωρημένη «version» του νομοσχεδίου για την ενιαία διαχείριση ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών οφειλών και τραπεζικών δανείων.

Παράλληλα δίνει μπόνους» 20% επιπλέον διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε όσες μικρές «βιώσιμες» επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ζητήσουν να υπαχθούν στην οριζόντια ρύθμιση.

Η διεύρυνση των κριτηρίων υπαγωγής στην ρύθμιση ενιαίας αντιμετώπισης των οφειλών φαίνεται ότι «κλείδωσε» τελικά στα 2,5 εκατ. ευρώ σε ότι αφορά τον ετήσιο τζίρο για τις μικρές επιχειρήσεις, έναντι 900.000 ευρώ που προέβλεπαν οι αρχικοί υπολογισμοί της κυβέρνησης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η υπαγωγή στη ρύθμιση περίπου 170.000 επιχειρήσεων με συνολικά χρέη 13 δισ. ευρώ όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, για τα οποία θα ανοίξει ο δρόμος της ρύθμισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΑΝ είχε γίνει στη βάση της υπαγωγής περίπου 110.000 επιχειρήσεων με οφειλές 4,5 δισ. ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί πως δεν ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς αυτά θα αποφασίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις τράπεζες.

Η προετοιμασία του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα δάνεια» έχει ήδη ολοκληρωθεί από το ΥΠΑΝ σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, ωστόσο για να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή εκκρεμεί να πάρει το πράσινο φως από το υπουργείο Οικονομικών και την τρόικα. Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο:
– για διευθετήσεις δανείων και υποχρεώσεων προς μικρές επιχειρήσεις στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται
– για ρυθμίσεις δανείων και λοιπών οφειλών σε όλες τις επιχειρήσεις μόνον εφόσον καταλήξουν σε δεσμευτική συμφωνία με το 50,01% του συνόλου των πιστωτών τους εκ των οποίων το 50% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις
-ενώ προβλέπει και έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης που στην ουσία αποτελεί ένα «υποκατάστατο» του άρθρου 99 και της ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια για ρυθμίσεις και διαγραφές δανείων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών των μικρών επιχειρήσεων θα έχουν όσες εταιρείες ή ελεύθεροι επαγγελματίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

-Είχαν τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013

-Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010) και στις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα (ή έχουν παραιτηθεί από αυτές), συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ως επιλέξιμες διαγραφές θεωρούνται οι διαγραφές απαιτήσεων από τις τράπεζες ως προς το κεφάλαιο και τόκο:

α. κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:

Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή
δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης,

β. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.

γ. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000,

δ. ισούνται τουλάχιστον προς :

(1) το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο,

(2) του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

ε. περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή, και

στ. έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως η διαγραφή δανείων είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέγει κι έχει δικαίωμα να κάνει διαφορετική ρύθμιση από αυτή που αιτείται η επιχείρηση, ή και να αρνηθεί συνολικά.

Πως «κολλάνε» οι 100 δόσεις σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τράπεζα για την ρύθμιση ή τη διαγραφή μέρος των δανείων του, δικαιούται να υποβάλει αίτηση στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία προκειμένου να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ίση με 20%. Το διαγραφόμενο ποσό θα αρχίσει να αφαιρείται από τις δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά μέχρι να γίνει ολικός συμψηφισμός και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της κύριας οφειλής, οι τόκοι και το ρυθμισμένο ποσό του δανείου προς τις τράπεζες θα εξοφληθούν στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση προς τα ταμεία και το δημόσιο που έχει διαφορετική διάρκεια εξόφλησης, ο αρμόδιος φορέας (Εφορία ή ασφαλιστικό ταμείο) υπολογίζει εκ νέου την διαγραφή ώστε ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίμων (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη διαγραφή) να αντιστοιχεί σε διάρκεια αποπληρωμής σε 100 δόσεις.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δόσεις για περισσότερους από 3 μήνες, και οι οφειλές του αναβιώνουν και καθίστανται αυτομάτως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Έκτακτη ρύθμιση υποχρεώσεων με δεσμευτική συμφωνία για τους πιστωτές

Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις και απευθύνεται κυρίως στις μεγαλύτερες σε μέγεθος οι οποίες δεν μπορούν να μπουν λόγω κριτηρίων στην οριζόντια διαδικασία.

Προϋποθέτει την συμφωνία σε σχέδιο διευθέτησης των δανείων του 50,01% των πιστωτών εκ των οποίων το 50,01% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, η οποία θα δεσμεύει και τους υπόλοιπους που δεν θα μπορούν να κινηθούν εναντίον του οφειλέτη.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μετά από υποβολή αίτησης προς τους πιστωτές μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2016. Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει μετοχοποίηση απαιτήσεων, διαγραφές απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής κ.α.

Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της αίτησης είναι τα Μονομελή Πρωτοδικεία.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αναστέλλονται για τρεις μήνες οι ατομικές και συλλογικές διώξεις, και για 12 μήνες η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του οφειλέτη. Επιπλέον ο οφειλέτης υποχρεώνεται να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές προς τους πιστωτές του, να υπάγεται και στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 δόσεις και παράλληλα να λάβει 20% πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων.

Σε περίπτωση που λόγω ύψους οφειλής ο οφειλέτης δεν δύναται να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τότε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο, ο οφειλέτης δικαιούται ζητήσει την διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που τον βαρύνουν και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση γίνεται δεκτή εκτός εάν ληφθεί αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας. Ως νόμιμη αιτιολογία αντίθεσης συνιστά η μη επίτευξη βιωσιμότητας για την επιχείρηση λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ρύθμισης, η διαγραφή απαιτήσεων κατά του οφειλέτη για τις οποίες υφίστανται άμεσα ρευστοποιήσιμα εξασφαλιστικά στοιχεία ή επαρκείς εγγυήσεις ή η προφανώς διακριτική μεταχείριση μετόχων, πιστωτών ή εγγυητών.

Η παράβαση από τον οφειλέτη όρου της συμφωνίας ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταβολής για διάστημα αθροιστικά τριών μηνών δόσεων προς το δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα, εφόσον το ποσό υπερημερίας είναι τουλάχιστον 5.000 ευρώ, παρέχει σε κάθε άλλο πιστωτή το δικαίωμα καταγγελίας της ενώ αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών.

Πηγή:www.capital.gr

Please follow and like us:

Ποιοι θα πληρώσουν μισό ή καθόλου ΕΝΦΙΑ

Απαλλαγές για τον ΕΝΦΙΑ. Από σήμερα τα νέα εκκαθαριστικά στο TAXISNET
news247 Οκτώβριος 29 2014 08:40

Στον προσωπικό τους λογαριασμό στο TAXISNET θα πρέπει να μπουν από σήμερα χαμηλόμισθοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι και ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για να ελέγξουν αν έχει αναρτηθεί νέο εκκαθαριστικό με έκπτωση ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και να έχει γίνει συμψηφισμός του ποσού με τις πληρωμές ή τις επόμενες δόσεις.

Όπως αναφέρει το Έθνος, ωστόσο όσοι δικαιούνται την έκπτωση αλλά διαπιστώσουν ότι δεν έχει αναρτηθεί νέο εκκαθαριστικό, ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει είτε να πάνε στην Εφορία και να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού του φόρου προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά είτε να υποβάλουν όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη Ε9 και να περιμένουν τον νέο γύρο εκκαθάρισης τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, με βάση τον νόμο, στις οθόνες του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να εμφανιστούν εκπτώσεις φόρου 20%-100% για:

*Όσους έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ και ακίνητα μέχρι 150 τ.μ. σε επιφάνεια και αξία 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για παντρεμένο και 200.000 για οικογένεια με δύο παιδιά. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι 50%.

*Τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 80% με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ αλλά και επιφάνεια ακινήτων μικρότερη των 150 τετραγωνικών μέτρων. Θα έχουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.

*Τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία παρέμεινα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα για ολόκληρο το 2013 με έκπτωση 20% σε σχέση με το αρχικό ποσό.

Οι παραπάνω δικαιούχοι που θα αναζητήσουν μέσω TAXISNET το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα αντικρίζουν ένα γραπτό μήνυμα από τη γ.γ. Δημοσίων Εσόδων που θα αναφέρει ότι “έχοντας λάβει υπόψη το συνολικό ύψος του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, τη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων της 1ης Ιανουαρίου 2004, το συνολικό ύψους της αξίας της ακίνητης περιουσίας έτους 2014, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, το ποσοστό αναπηρίας: “Αποφασίζει ότι για τον/την… παρέχεται μείωση 50% ή 100% επί του ΕΝΦΙΑ έτους 2014”.

Με βάση το νέο εκκαθαριστικό θα διορθωθούν και οι δόσεις. Έτσι, η δόση που θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος Οκτωβρίου θα είναι μικρότερη, ενώ για όσους την έχουν ήδη πληρώσει η διαφορά θα εμφανίζεται ως “προκαταβολή” της δόσης Νοεμβρίου.

Please follow and like us:

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%
Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τις κατηγορίες φορολογούμενων που δικαιούνται μερικής ή ολικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το euro2day.gr, αναφορικά με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, διευκρινίζεται ότι:
α) Προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για φορολογούμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ.
Η ίδια πλήρης απαλλαγή ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους φορολογούμενους που έχουν τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.
β) Επιπλέον, χορηγείται έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Σύμφωνα με τη ΓΓΔΕ, οι απαλλαγές αυτές θεσμοθετήθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών και στοχεύουν στην ανακούφιση των ανέργων, των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, της πλειονότητας των πολυτέκνων και αναπήρων και γενικότερα όλων των πολιτών οι οποίοι διαπιστωμένα έχουν οικονομική αδυναμία πληρωμής φόρου.
Σημειώνεται ότι τα νέα εκκαθαριστικά, που θα περιλαμβάνουν και τις εκπτώσεις σε χαμηλόμισθους και ανέργους αναμένεται να “περαστούν” στο taxisnet εντός των ημερών.

Πηγή:www.enikos.gr
25/10/214

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1233/20.10.2014 (Αρ. Πρωτ. Δ10Β/7374 ΕΞ2014) Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού

ΠΟΛ 1233/20.10.2014
(Αρ. Πρωτ. Δ10Β/7374 ΕΞ2014)
Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2

Ταχ. Κωδ. : 10437 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.

Τηλέφωνο : 210 – 5233283

FAX : 210 – 5237417

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛ. 1233

Αρ. Πρωτ. Δ10Β/7374 ΕΞ2014

Προς ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες – έδρες τους

2. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Γενικών Υποθέσεων

Ευαγγελιστρίας 2 – 10563 – ΑΘΗΝΑ

(Με την παράκληση να ενημερώσει σχετικά το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας επί του θέματος)

ΘΕΜΑ : Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)

ΣΧΕΤ. : α) Το υπ΄ αριθ. Δ10Β0009833/6503ΕΞ2014/13-8-2014 έγγραφό μας

β) Η υπ΄ αριθ. Δ10Β/6891ΕΞ2014/ΠΟΛ.1196/27-8-2014 εγκύκλιος

Σε συνέχεια των α΄ και β΄ σχετικών και ύστερα από ικανό αριθμό ερωτημάτων Κτηματικών Υπηρεσιών και ενδιαφερομένων ιδιωτών αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία για τον επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄), σας ενημερώνουμε τα εξής :

1. Όσον αφορά τις εκκρεμείς διαδικασίες επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει μετά από αίτημα ενδιαφερομένου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του προαναφερομένου νόμου, η οποία ορίζει ότι: «Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης ……….. εφαρμόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου», όπως σχετικά αναφέρουμε και στην 4η παράγραφο της β΄ σχετικής εγκυκλίου μας.

2. Αιτήματα επανακαθορισμού, που κατατέθηκαν ή που θα κατατεθούν από ενδιαφερόμενους ιδιώτες στις Κτηματικές Υπηρεσίες, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (8-8-2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001, εξετάζονται εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4 και των άρθρων 6, 7, και 9, όπως ισχύουν.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζεται και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε), ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και την τήρηση των προθεσμιών για την ολοκλήρωση της εξέτασης του επανακαθορισμού των εν λόγω οριογραμμών, προκειμένου αυτές να οριστικοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

Ο Γενικός Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο Κ. Μασούρας

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Please follow and like us:

Ρύθμιση δανείων για μικρομεσαίες με τζίρο έως 2,5 εκατ.

Ρύθμιση δανείων για μικρομεσαίες με τζίρο έως 2,5 εκατ.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Ρύθμιση δανείων για μικρομεσαίες με τζίρο έως 2,5 εκατ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 900.000 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά αναμένεται να ανέλθει το ανώτατο όριο του κύκλου εργασιών, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να υπαχθούν στην οριζόντια ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη διευθέτηση των οφειλών προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Βάσει αυτής της αλλαγής εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να ευνοηθούν από τη ρύθμιση περί τις 160.000-165.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις 100.000 που υπολογιζόταν αρχικά. Στο τελικό σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, αναμένεται τελικά να συμπεριληφθεί η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών υπό αυστηρές προϋποθέσεις και για τους πολύ μεγάλους οφειλέτες για τους οποίους η τρόικα στην τελευταία επίσκεψή της στην Αθήνα είχε διατυπώσει έντονες επιφυλάξεις και είχε ζητήσει αναλυτικά στοιχεία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα, αφού μάλιστα την Κυριακή θα έχουν δημοσιοποιηθεί και τα αποτελέσματα των stress tests των τραπεζών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες πληροφορίες, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια θα προβλέπει τα εξής:

1) Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών. Θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή για την αύξηση του ορίου του τζίρου έτσι ώστε τελικά να ενταχθούν στη ρύθμιση περί τις 165.000 επιχειρήσεις έγινε καθώς εκτιμήθηκε ότι η επίπτωση δεν είναι σημαντική, με δεδομένο ότι η μέση οφειλή προς τις τράπεζες είναι στις περιπτώσεις αυτές 40.000 ευρώ.

2) Οι τράπεζες θα είναι οι αρμόδιες για να αξιολογούν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα καταρτίζουν σχέδιο ρύθμισης των οφειλών. Η ρύθμιση των οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία θα γίνεται στη βάση της ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, η οποία αναμένεται να υπερψηφισθεί σήμερα από τη Βουλή. Δηλαδή το σχέδιο αποπληρωμής οφειλών που θα προτείνει η τράπεζα θα βασίζεται στις κλίμακες και τον αριθμό των δόσεων με πλαφόν τις 100 δόσεις που προβλέπει και η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Το παραπάνω δεν θα εμποδίζει την τράπεζα να προσφέρει διαφορετική επιλογή ως προς τον αριθμό των δόσεων για τις οφειλές της επιχείρησης που έχουν προκληθεί από δάνεια.

3) Προκειμένου η ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για συνολική διευθέτηση του χρέους να είναι πιο δελεαστική σε σύγκριση με αυτή του υπουργείου Οικονομικών, θα προβλέπει γενναιότερες διαγραφές προσαυξήσεων και προστίμων για τις οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η επιχείρηση η οποία έχει υπαχθεί στη ρύθμιση δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα έναν συγκεκριμένο αριθμό δόσεων –πιθανότατα δύο– ακόμη και προς έναν πιστωτή, θα χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές.

4) Στο τελικό σχέδιο αναμένεται ότι θα μπορούν να προβαίνουν σε ρύθμιση των χρεών τους και οι μεγάλοι οφειλέτες που βάσει των αρχικών υπολογισμών ανέρχονταν σε 943. Ωστόσο αυτοί που θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν δεν αποκλείεται να είναι τελικά λιγότεροι, καθώς ένα βασικό κριτήριο που θα πρέπει να πληρούν είναι να έχουν δραστηριότητα τα δύο τελευταία χρόνια. Στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας από ένα όριο οφειλής και άνω θα συμμετέχουν όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά και το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες προβλέπει ακόμη δύο τρόπους διευθέτησης των χρεών, που αφορούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις:

• Συμφωνία ρύθμισης των χρεών εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των πιστωτών που αντιπροσωπεύουν το 60% των χρεών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον το 40% των πιστωτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επί της συμφωνίας, η οποία είναι δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών, αποφασίζει το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

• Συμφωνία ρύθμισης χρεών που είναι δεσμευτική μόνο για τους πιστωτές που συναινούν, επί της οποίας επίσης αποφασίζει το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το 30% των εμπράγματων εξασφαλίσεων και παράλληλα να συναινούν τουλάχιστον δύο πιστωτικά ιδρύματα, οι απαιτήσεις των οποίων είναι τουλάχιστον ίσες ή μεγαλύτερες με το 30% των συνολικών οφειλών.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Please follow and like us:

Μαύρες τρύπες στην ρύθμιση για τις 100 δόσεις.

Μαύρες τρύπες στην ρύθμιση για τις 100 δόσεις.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Υπάρχουν αδυναμίες και προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν μέχρι αύριο που θα ψηφιστεί

Μαύρες τρύπες στην ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Του Κωστή Πλάντζου

Επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τα χρέη τους για να είναι εμπρόθεσμοι – Ποιες είναι οι παγίδες της νέας ρύθμισης – Διαμαρτυρίες ότι τα πραγματικά θύματα της κρίσης δεν καλύπτονται από τις νέες διατάξεις – Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας – Τι απαντά το υπουργείο Οικονομικών

Γεμάτη παγίδες για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τους φόρους τους είναι η νέα ρύθμιση χρεών με τις 100 δόσεις που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Στη ρύθμιση μπαίνουν «υποχρεωτικά» όλες οι βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία -και μη ληξιπρόθεσμες- έως και την 1η Οκτωβρίου (ή έως τέλος Σεπτεμβρίου για τα ασφαλιστικά ταμεία).

Η τροπολογία όμως φαίνεται πως πετάει έξω όσους έχουν μπει στην «πάγια ρύθμιση» για νέα χρέη με 12-24 δόσεις και αφορά μόνο όσους έχουν μπει στην ρύθμιση «νέας αρχής» («τελευταίας ευκαιρίας») με τις 48 δόσεις που εκπνέουν σταδιακά και πλέον έχουν απομείνει λιγότερες από 30, σαν να πρόκειται δηλαδή για μια επέκταση της ρύθμισης για τα παλαιά χρέη και δεν καλύπτει όσους έχουν 12 δόσεις.

Πηγες του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν όμως ότι τελικώς θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και όσοι τηρούν την πάγια ρύθμιση για νεα χρέη, αλλά όχι με το προνομιακό καθεστώς που προβλέπεται για όσους είχαν τηρήσει τη ρύθμιση με τις 48 (δηλαδή χωρίς αυτόματα να γίνει αναδρομική μείωση του επιτοκίου ή η επιπλέον μείωση 20% κλπ).

Ειδικότερα:

– Μπορεί η διάταξη που ήρθε στη Βουλή να τελείωσε μέσα τρία 24ωρα από τη στιγμή που πήρε πάνω του το θέμα ο πρωθυπουργός, αλλά η υποβολή αιτήσεων και η μείωση των δόσεων δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν τον Δεκέμβριο ή τα τέλη Νοεμβρίου το νωρίτερο.

Μέχρι τότε δεν θα δουν ελάφρυνση οι οφειλέτες, και αυτό επειδή θα χρειαστεί να περάσουν δύο ή και τρεις εβδομάδες ακόμα, προκειμένου να ετοιμαστούν και να εκδοθούν οι εγκύκλιοι που προβλέπει η διάταξη, να γίνει νέα εκκαθάριση των ήδη ρυθμισμένων οφειλών και να λειτουργήσει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί για να υποδεχτεί τα αιτήματα των φορολογουμένων, πριν κληθούν να πληρώσουν την α΄δόση με τους νέους όρους.

– Όσο αργεί να ξεκινήσει η νέα ρύθμιση και μέχρι να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι -ακόμα και όσοι δυσκολεύονται- έρχονται αντιμέτωποι με όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους που συσσωρεύονται κάθε μήνα σε εφορία και Ταμεία (εισφορές, φόροι εισοδήματος, έκτακτες εισφορές, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ).

Προκειμένου να κάνουν αίτηση, πρέπει να τις έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς! Άρα αν κάνουν αίτηση Δεκέμβριο ή μέχρι τον Μάρτιο του 2015 που τους δίνει περιθώριο η ρύθμιση, θα πρέπει να βρουν να πληρώσουν μαζεμένα ή κάθε μήνα στην ώρα τους, όλους τους τρέχοντες φόρους.

– Αλλά και αν μπουν στη ρύθμιση και για όσο θα βρίσκονται σε αυτήν, έως και για μια οκταετία, θα πρέπει να μη δημιουργούν νέα χρέη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αφού και σήμερα ακόμα, με τις ρυθμίσεις που ίσχυαν και θα εξακολουθούν να ισχύουν, οι οφειλέτες πληρώνουν μεν τα παλαιά τους χρέη (μειώθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο) αλλά αφήνουν απλήρωτα νέα χρέη που δημιουργούνται από υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά (αυξήθηκαν 1,1 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα).

Ελλείψει χρημάτων άλλωστε δεν έμπαιναν στις δόσεις τα 3 εκατομμύρια οφειλέτες (ανάμεσά τους 1 εκατομμύρια άνεργοι και 500.000 μικρομεσαίοι που έχουν κλείσει ή λειτουργούν με ζημιές), αλλά μόλις 200.000 όλοι και όλοι που άντεχαν έως τώρα να δίνουν ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα για να εξοφλούν τμηματικά την οφειλή τους.

– Όσοι δημιουργήσουν νέα χρέη, καθώς και όσοι δεν πληρώσουν δύο δόσεις μέσα στο έτος ή μία δόση για πάνω από δύο μήνες, χάνουν τη ρύθμιση.

– Αν μπουν στη ρύθμιση, δεν αίρονται αυτομάτως οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί. Θα πρέπει και να μπουν στη ρύθμιση, και να κάνουν ειδική αίτηση, αλλά και να εξοφλήσουν τουλάχιστον το 50% της οφειλής τους, ώστε να αρθούν τα μέτρα.

– Εξαιρούνται όλοι οι οφειλέτες με κύρια οφειλή (χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα) ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ.

– Η ρύθμιση προβλέπει 100 δόσεις για τα μικρά χρέη έως 15.000 ευρώ και 72 δόσεις για τα μεγαλύτερα. Αυτό θα έπρεπε, λένε ακόμα και στο υπουργείο Οικονομικών, να ίσχυε ανάποδα, προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερο εκείνοι που έχουν μεγαλύτερο χρέος και από τους οποίους το δημόσιο αναμένει περισσότερα έσοδα.

Σε ένα σχηματικό παράδειγμα (και χωρίς να συνυπολογιστούν οι τόκοι), αν κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ με 100 δόσεις πληρώνει 100 ευρώ το μήνα, ενώ με 72 δόσεις θα πλήρωνε 139 ευρώ. Έχει δηλαδή μια σχετικά μεγαλύτερη ελάφρυνση κάτω των 40 ευρώ το μήνα, με τα οποία προφανώς δεν σώζεται (πλην ίσως να πληρώσει μία επίσκεψη σε σούπερ-μάρκετ ή τον λογαριασμό του κινητού του).

Αντιθέτως, αν μια επιχείρηση χρωστά πχ 600.000 ευρώ θα μπορούσε να πληρώνει 6.000 ευρώ και όχι 4.167 που προκύπτει με 72 δόσεις (πέραν των προσαυξήσεων), και έτσι με τα επιπλέον χρήματα θα μπορούσε να πλήρωνε πχ προμηθευτές ή κάποια άλλη υποχρέωση της για να μην κλείσει.

– Η εφορία μπορεί να κάνει συμψηφισμό με επιστροφές ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος και να τα αφαιρεί από το χρέος που έχει ρυθμιστεί.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται εισαγωγικά πως «Τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η σταδιακή ελάφρυνση των φορολογουμένων αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προτεινόμενη διάταξη».

Για οφειλές στη φορολογική διοίκηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Συγκεκριμένα, προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις ,τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100% αυτών ενώ ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100. Ειδικότερα:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%)

γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,

δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)

ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)

η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, με ευνοϊκό επιτόκιο που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούν η υποβολή των προβλεπομένων από το νόμο φορολογικών δηλώσεων και η φορολογική τους ενημερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, πάντως, δεν χάνονται στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι 2 δόσεις κατ’έτος ή μία δόση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.

Παράταση του μειωμένου ΦΠΑ εστίασης και μείωση 30% της εισφοράς αλληλεγγύης

Με το 2ο άρθρο παρατείνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην εστίαση μέχρι 31.12.2015 ενώ προβλέπεται και η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, και μειώνονται από 1/1/2015 οι συντελεστές υπολογισμού της, κατά 30% .

Πηγή: http://www.protothema.gr/

Please follow and like us:

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα.

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210.3375314-5

FAX : 210. 3375001

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ.

ΚΟΙΝ: Μαρία – Ελένη Ματζαβίνου

Στεφάνου Δέλτα 12

152 37 Φιλοθέη

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα.

1. Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2β’ του άρθρου 7 του ν.4172/2013 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το εισόδημα του γραφίστα από 1.1.2014 και μετά σε κάθε περίπτωση είναι «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.:1120/25.4.2014 εγκύκλιο μας, στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν.2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

3. Με το με αρ. πρωτ.1002343/38/Α0012/5.2.2007 έγγραφό μας, έχει γίνει δεκτό ότι, αν το αντικείμενο των εργασιών του γραφίστα, περιορίζεται στο σχεδιασμό κατόπιν παραγγελίας, εντύπων (βιβλίων, περιοδικών κλπ.), την οπτικοποίηση εμπορικών μηνυμάτων (σχεδιασμός αφισών, διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ.) καθώς και τη φιλοτέχνηση σημάτων λογοτύπων και άλλων σχεδίων στα οποία προέχουν τα στοιχεία της καλλιτεχνικής έμπνευσης και των εικαστικών δυνατοτήτων του δημιουργού σε συνάρτηση με τις απαραίτητες συναφείς επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις αυτού, οι αμοιβές που αποκτώνται αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το δημιουργό, δηλαδή χωρίς την απασχόληση προσωπικού της ειδικότητας του γραφίστα.

4. Επομένως η υπηρεσίες γραφίστα όταν παρέχονται με τον παραπάνω τρόπο υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1221/13.10.2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο γ

ΠΟΛ 1221/13.10.2014

Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Αριθμ. ΠΟΛ: 1221

(ΦΕΚ Β΄ 2822/21.10.2014)

Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) και ειδικότερα της περίπτωσης 16 αυτής.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων.

4. Την 20/25.6.2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ) περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1036682/26−2−2014 (ΦΕΚ 478 Β΄) απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

6. Την ΠΟΛ 1103/09.04.2013 (ΦΕΚ 1170 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί της εξειδίκευσης των κριτηρίων και καθορισμού των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περ.11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013.

7. Την ΠΟΛ 1080/19.03.2014 (ΦΕΚ 750 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)».

8. Τις διατάξεις της παρ.3α του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄).

9. Το γεγονός ότι, μετά την κατάργηση των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, δεν είναι δυνατή η χορήγηση εκπτώσεων από το ΕΕΤΑ σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια, για ακίνητα που αποτελούν την κύρια κατοικία τους.

10. Την ανάγκη επίλυσης, μέσα στα πλαίσια της παρεχόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης, προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε φορολογουμένους από την επιβολή του ΕΕΤΑ.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1080/19.03.2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 είναι ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ».

2. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1103/09.04.2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων της περ.11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ, μετά την παραλαβή της αίτησης, αποφαίνεται για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά, είτε την πλήρη διαγραφή του.

Σε κάθε περίπτωση ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα.

3. Σε περίπτωσης θετικής απόφασης, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.:

α) συντάσσει Α.Φ.ΕΚ., κατά το ποσό που ορίζει η απόφαση, και, εάν μεν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει ποσό προς διαγραφή, τούτο διαγράφεται, εάν δε προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/ 24−11−1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄) περί χορήγησης ενημερότητας, όπως ισχύει,

β) διαγράφει το εναπομένον οφειλόμενο ποσό ΕΕΤΑ και το βεβαιώνει και το εισπράττει σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση δόσεις.

4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας, για τη φορολογία εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ, Δ.Ο.Υ. δεν χωρεί ένσταση.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com