Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/19.09.2014

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 – Τ.Κ 10431 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ-Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΤΗΛ.:210.52.74.372

FAX :210.52.29.190

Αθήνα 19/9/2014

Αριθ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/3/1258965

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A΄

ΑΔΑ: ΩΒ404691Ω3-ΛΦΞ

Θέμα: «Απόφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»

Σχετικό: Το Φ.60010/οικ.10601/1215/14-5-2014 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου

Για τα παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A)Με το άρθρο 6 του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/04 διευρύνεται και αναβαθμίζεται σε γενική η μέχρι τότε αποσπασματική αρχή του συνυπολογισμού περιόδων που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Για την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ε.Κ. 883/04 η Διοικητική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την αριθ. Η6/16-12-10 Απόφαση η οποία αναφερόμενη στο ενισχυμένο δικαίωμα που καθιερώνουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου ορίζει στην παρ. 2 του διατακτικού της ότι : ≪ Η αρχή του συνυπολογισμού απαιτεί να συνυπολογίζονται οι περίοδοι που κοινοποιούνται από άλλα κράτη μέλη, χωρίς να αμφισβητείται η αξία τους.»

Επιπλέον στην παρ. 3 του διατακτικού της Η6/16-12-10 ορίζεται ότι: « Τα κράτη μέλη – αφού εφαρμόσουν την αρχή του συνυπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 2, – διατηρούν την δικαιοδοσία να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους ως προς την χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλειας , λαμβάνοντας υπόψη το αρθ. 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/04 -με την προϋπόθεση , ότι οι εν λόγω όροι εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις -.. Η αρχή αυτή δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του αρθ. 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/04 ≫ .

Προς κατανόηση των ανωτέρω και προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε παροχή:

I. ο αρμόδιος φορέας σε πρώτη φάση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του αρθ. 6 ΕΚ.883/04 και σύμφωνα με την παρ 2 του διατακτικού της Η6 συνυπολογίζει για τον εκάστοτε σχετικό κίνδυνο(γήρας-αναπηρία-θάνατο)τις περιόδους ασφάλισης κάθε άλλου κράτους μέλους χωρίς να αμφισβητήσει την αξία τους.

II. Σε δεύτερη φάση και εφόσον από την εθνική νομοθεσία ορίζονται για κάποια παροχή ειδικοί εθνικοί όροι , τότε κατ’ εφαρμογή της αρχή της εξομοίωσης παρομοίων γεγονότων ή καταστάσεων του αρθ. 5 του Ε.Κ. 883/04 ο αρμόδιος για την χορήγηση της παροχής φορέας επαληθεύει εάν τούτοι οι όροι πληρούνται. Παραδείγματα εφαρμογής από ελληνικής πλευράς ( που αναφέρεται και πιο κάτω) είναι η σύνταξη γήρατος Χ.Ο.Η. σε γονείς , συζύγους αδελφούς αναπήρων (αρθ. 37 Ν. 3996/2011), η σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις Βαρέων και ανθυγιεινών που χορηγεί το ΙΚΑ, καθώς και η συμπλήρωση των απαιτουμένων για τις αναγνωρίσεις των αρ. 39, 40 του Ν. 3996/2011 12 ετών με περιόδους υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης.

Σχετικά με την αναγνώριση χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας του αρθ. 40 του Ν. 2084/92 και αναφορικά με τις περιόδους που συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των 12 ετών και 3 ετών ( προκειμένου ή Σ.Υ. να ληφθεί υπόψη για θεμελίωση του συν/κου δικαιώματος) σε γήρατος και αναπηρίας/θανάτου αντίστοιχα έχουν δοθεί οδηγίες με την Εγκύκλιο 39/2001 του τ.ΤΕΒΕ, οι οποίες θα βρίσκουν εφαρμογή και για την επαλήθευση του Εθνικού όρου που η Η6 αναφέρει και οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας ορίζουν.

Β)Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 2 της απόφασης Η6 σε συνδυασμό με το διατακτικό 1 και 2 και το Παράδειγμα 1 της ιδίας απόφασης και όσον αφορά τον συνυπολογισμό περιόδων άλλων κρατών μελών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , δεν θα υπάρχει πλέον διαφοροποίηση μεταξύ των περιόδων που γνωστοποιούνται για τον εκάστοτε κίνδυνο(γήρας- αναπηρία-θάνατο) μόνο για θεμελίωση ή μόνο για υπολογισμό. Η αλλαγή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα Ε205 χωρών που περιλαμβάνουν διαφορετικές ενδείξεις για την θεμελίωση του δικαιώματος και διαφορετικές για τον υπολογισμό της παροχής πχ το E205DE( Γερμανίας) , το E205AT( Αυστρίας).

Σε περίπτωση όπου σε Ε205 άλλης χώρας π.χ. Αυστρίας γνωστοποιούνται περίοδοι στην ένδειξη για τον υπολογισμό της παροχής οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη για την θεμελίωση του δικαιώματος θα πρέπει πλέον να λαμβάνονται υπόψη από ελληνικής πλευράς για την θεμελίωση του δικαιώματος.

Γ)Όσον αφορά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών ο νέος Ε.Κ. 883/04 και η Η6 Απόφαση δεν επέφεραν αλλαγές και άρα εξακολουθούν να ισχύουν παλιότερες οδηγίες.

Επίσης σας γνωρίζουμε:

Γονείς, σύζυγοι, αδελφοί αναπήρων

Με το αριθμ. Φ.60000/7267/608/2013 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του αρθ. 37 του Ν. 3396/2011 που αφορούν τις συντάξεις γήρατος Χ.Ο.Η. γονέων, συζύγων, αδελφών αναπήρων σαφώς ορίζουν Ειδικούς εθνικούς όρους.

Άρα κατά την επαλήθευση της πλήρωσης του ειδικού εθνικού όρου ( το εδάφ. ii της υποπαραγρ. Βα και αφού έχουν προηγηθεί τα οριζόμενα του εδάφ.i της ιδίας υποπαραγράφου) η απαιτούμενη 25ετία θα συμπληρώνεται από υποχρεωτική , προαιρετική ασφάλιση καθώς και τους λοιπούς περιοριστικά αναφερόμενους στις σχετικές διατάξεις του αρθ. 37 Ν. 3996/11 χρόνους των άλλων κρατών μελών.

Χρόνοι της ένδειξης 8.1.2 μετά την απόφαση Η6.

Με οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο 64/2004 τ.ΤΕΒΕ οι χρόνοι της ένδειξης 8.1.2 του Ε205DE( Berucksichtigungszeiten & Anrechnungszeiten) συνυπολογίζονταν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από Ελληνικής πλευράς μόνο για χορήγηση σύνταξης με τις διατάξεις της 35ετίας και εφόσον είχαν ληφθεί υπόψη από τον Γερμανικό φορέα για την θεμελίωση δικαιώματος πρόωρης σύνταξης γήρατος με μακρές περιόδους ασφάλισης.

Πλέον οι περίοδοι που γνωστοποιούνται στο Ε205DE με την ένδειξη 8.1.2 θα συνυπολογίζονται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος σε αιτήματα που έχουν υποβληθεί μετά την 1/5/10 ( ημερομηνία έναρξης του Ε.Κ. 883/04).

Σημειώνουμε ότι οι χρόνοι της ένδειξης 8.1.2 δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την θεμελίωση του συν/κου δικαιώματος σε συντάξεις αναπηρίας ή θανάτου αφού αφορούν μόνο τον κίνδυνο γήρατος.

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην υποπαρ. Βγ) για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης γήρατος ( καθορισμός θεωρητικού-πραγματικού ποσού) και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη μαζί με τον Ελληνικό χρόνο μόνο οι Γερμανικές περίοδοι της ένδειξης 8.2 όπως αυτές μας γνωστοποιούνται στο Ε205DE από τον ξένο φορέα , θ α εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κατώτατων Ορίων( πλην των περιπτώσεων που η ελληνική νομοθεσία το απαγορεύει πχ στους διπλοσυνταξιούχους αρθ 47 Ν.2084/92 κλπ) , αλλά και θ α χορηγείται συμπλήρωμα μέχρι την ελάχιστη παροχή (σχετ. Εγκ. 74/2012).

Συνημμένα :

Απόφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (.pdf)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

α/α

Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: