Υπ. Υγείας Αριθμ. Υ9/οικ.70522/14.08.2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επι

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Υγείας Αριθμ. Υ9/οικ.70522/14.08.2014
Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» («rebate») του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167 Α΄) .

Αριθμ. Υ9/οικ.70522

(ΦΕΚ Β΄ 2247/18.08.2014)

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» («rebate») του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παράγραφοι 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 85/2012, (ΦΕΚ/τ.Α΄/141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/ τ.Α΄/2005), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134 Α/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.»

8. Την αριθ. Υ9/οικ.3926/5−5−2014 υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167 Α΄)».

9. Την υπ’ αριθμό 187/730/14.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

10 Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (“rebate”) για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.

2. Οι κατηγορίες παρεχομένων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (. pdf )

4. Το ποσό επιστροφής (“rebate”) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής των δαπανών για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες.

6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής (“rebate’) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους.

7. Η εφαρμογή της παρούσης υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2014 έως και 31.12.2014.

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

9. Καταργείται η με αριθμό Υ9/οικ.39259/5.5.2014 (ΦΕΚ 1202 Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

Κάθε διάταξη προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com