Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την Αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την Αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Αριθ. Πρωτ. 39873

(ΦΕΚ Β΄ 2245/18.08.2014)

Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την Αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄204), και ιδίως των άρθρων 22 και 24 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 90), αντίστοιχα και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 15 του ν. 4146/ 2013 (Α΄ 90).

3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.» (Α΄ 153), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207) όπως ισχύει και του ν. 4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». (Α΄ 142).

5. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ165/Α΄/14−7−2000).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄ 152).

8. Το υπ’ αριθμ. 89/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 134 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 34658/4−7−2014 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 1825/4−7−2014)«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

10. Το π.δ. 117 (ΦΕΚ 202/19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΑΥΜΔ» και την υπ’ αριθμ. 29994/ΔΙΟΕ 564/5−7−2013 (ΦΕΚ 1686/ τ.Β΄/9−7−2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

11. Το π.δ. 157/2013 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.» (Α΄ 249).

12. Το γεγονός ότι, με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι Δεσμεύσεις των φορέων Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουμένων περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής εμπίπτουν μόνο οι επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 3894/2010, από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και αδειοδοτούνται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

3. Οι φορείς υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, κατά το χρόνο υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση τήρησης των Δεσμεύσεων όπως αυτές ορίζονται με την παρούσα και αναλόγως του είδους της στρατηγικής επένδυσης.

4. Η υπογραφή της δήλωσης τήρησης Δεσμεύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η δι’ αυτής ανάληψη υποχρέωσης του φορέα της επένδυσης, συνδρομής του συνόλου των προϋποθέσεων αδειοδότησης, προηγείται της έναρξης της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Άρθρο 2

1. Ως Δεσμεύσεις Στρατηγικών Επενδύσεων, σχετικές με την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και αναλόγως του είδους της επένδυσης, προβλέπονται οι ακόλουθες:

α. Τήρηση των όρων της εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση.

β. Τήρηση των όρων που έχουν τεθεί με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), εφόσον έχει εκδοθεί.

γ. Τήρηση του ισχύοντος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης της στρατηγικής επένδυσης, εάν δεν έχει καθοριστεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ)

δ. Τήρηση των όρων προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3028/2002, Α΄ 153)

ε. Προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο θα απεικονίζεται ο χώρος υλοποίησης της επένδυσης.

στ. Προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η στρατηγική επένδυση, από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.

ζ. Τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων, διεργασιών συστημάτων και εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου.

η. Τήρηση πρόσθετων ειδικών όρων που μπορεί να τεθούν από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

2. Οι ανωτέρω Δεσμεύσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διαλαμβάνονται σε έντυπη δήλωση, η οποία χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και η οποία υπογράφεται και υποβάλλεται από το φορέα της στρατηγικής επένδυσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( .pdf)

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

(Visited 17 times, 1 visits today)
Please follow and like us: