Monthly Archives: August 2014

Η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α καταβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α καταβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.:210-3332553/4

Fax: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι ψηφίσθηκε διάταξη νόμου, σύμφωνα με την οποία η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α καταβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Ποσό φόρου το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους θα συμψηφιστεί με το συνολικά οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Please follow and like us:

NOMOΣ 4282/2014 (ΦΕΚ Α΄ 182/29.08.2014) Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

ΘΕΜΑ:
NOMOΣ 4282/2014 (ΦΕΚ Α΄ 182/29.08.2014)
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014

______________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4282

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, επιπλέον των ορισμών των άρθρων 3 και 4 της απόφασης με αριθμ. 31722/4.11.2011 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εμπεριέχεται η έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της υδάτινης έκτασης και η κτηνιατρική άδεια που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

β) «Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων»: Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας.

γ) «Αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία»: Η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας και η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

δ) «Αναμίσθωση»: Η ανανέωση της παραχώρησης υδάτινης έκτασης, η οποία αρχικά είχε παραχωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4.

ε) «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας σε άλλη υδάτινη έκταση, εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

στ) «Επέκταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η αύξηση, σε σχέση με την αρχικά μισθωμένη, της υδάτινης έκτασης που μισθώνεται.

Άρθρο 2

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

1. Στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών εφαρμόζεται εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στο εξής ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). Το ΕΠΑΥ στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

2. Το ΕΠΑΥ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ) του άρθρου 3.

3. Προτεραιότητες του ΕΠΑΥ αποτελούν:

α) Η βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, την επέκταση της δραστηριότητάς τους και την προαγωγή της καινοτομίας.

β) Η προώθηση της κοινωνικής ισότητας και συνοχής μέσα από:

αα) την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των φορέων που εμπλέκονται (διοίκηση, υδατοκαλλιεργητές, έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης και ενώσεις καταναλωτών) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής του κλάδου,

ββ) την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και διατροφικής αξίας, τα οποία να καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών και

γγ) την αύξηση των θέσεων απασχόλησης επιστημονικού και εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές και απομακρυσμένα νησιά.

γ) Η διευθέτηση των σχέσεων με τους λοιπούς χρήστες, κυρίως της παράκτιας ζώνης, για την εξάλειψη του φαινομένου της σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρήσεων γης.

δ) Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, του ελέγχου της δραστηριότητας και των σχέσεων μεταξύ διοικητικών και παραγωγικών φορέων, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων.

ε) Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας.

Άρθρο 3

Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), το οποίο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, γνωμοδοτεί για:

α) Τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ.

β) Τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα, μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση.

γ) Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών αποτελείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του παραπάνω Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, εκτός της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων.

γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

δ) Κτηνίατρο που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ε) Δύο επιστήμονες που υπηρετούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας, ο ένας ειδικός στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών και ο άλλος ειδικός σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ο ένας από τη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και ο άλλος από τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον αρμόδιο Υπουργό.

ζ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), που προτείνεται από αυτό με τον αναπληρωτή του.

η) Δύο εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων Ιχθυοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών, που προτείνονται από αυτές με τους αναπληρωτές τους.

θ) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης καταναλωτών, που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.

ι) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.

Στις περιπτώσεις η΄, θ΄ και ι΄, αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των οργανώσεων ή αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΕΣΥΔ μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων με απευθείας μίσθωση

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

2. α) Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή σε νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του δήμου, όπου ανήκουν οι παραχωρούμενες υδάτινες εκτάσεις ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω δήμου ή σε ιδιώτες. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των δέκα (10) ετών. Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για τη μίσθωση των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας: α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός, β) το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός, γ) η επιχείρηση του δήμου και δ) ο ιδιώτης.

β) Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός ή από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις δήμου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, η παραχώρηση χρήσης των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων γίνεται μετά από δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη. Η δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της.

3. α) Η παραχώρηση χρήσης των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εγκρίνεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.

β) Για τη διασφάλιση μίσθωσης της κατάλληλης υδάτινης έκτασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της ίδιας υδάτινης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

Αν μετά από δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης προέγκρισης της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση προέγκρισης της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης και το αίτημα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, που υποβλήθηκε, απορρίπτεται. Αν η πάροδος της διετίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η προθεσμία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες.

γ) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13.

δ) Πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την καλή εκτέλεση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται:

αα) είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος – μέλος της ΕΕ, ποσού ίσου με δύο (2) ετήσια μισθώματα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης, η οποία επιστρέφεται στον μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής,

ββ) είτε να καταβάλει, ως εγγύηση, δύο ετήσια μισθώματα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης, τα οποία επιστρέφονται στον μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια αν δεν προσκομισθεί εγγυητική επιστολή ή δεν καταβληθεί εγγύηση.

Άρθρο 5

Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα

1. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς ανταλλάγματα, ως εξής:

α) Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση δοκιμαστικής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για έκταση μέχρι δέκα (10) στρέμματα. Η παραχώρηση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Κριτήριο για την παραχώρηση αποτελεί η πρωτοτυπία της μονάδας, με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της μεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, καθώς και με βάση τα αποτελέσματα που προσδοκώνται, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.

Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της δοκιμαστικής καλλιέργειας, μπορεί να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας μορφής καλλιέργειας, σε παραγωγικό επίπεδο. Η μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι διοικητικές πράξεις ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων αρχών που είχαν εκδοθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης και βρίσκονται σε ισχύ, αν απαιτούνται για τη μίσθωση, εξακολουθούν να ισχύουν.

Για την απόδειξη της επιτυχίας ή μη της δοκιμαστικής καλλιέργειας απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία την αξιολογεί και εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την παραχώρηση ή μη της υδάτινης έκτασης.

Αν δεν παραχωρηθεί η υδάτινη αυτή έκταση έναντι μισθώματος, μετά την παρέλευση του χρόνου παραχώρησής της για την εγκατάσταση της δοκιμαστικής καλλιέργειας, ο φορέας της δοκιμαστικής καλλιέργειας υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.

β) Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι επτά (7) έτη. Μετά την παρέλευση της επταετίας, ο ενεργών την ερευνητική καλλιέργεια υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή και να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις του.

γ) Σε φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

2. Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων, εγκρίνονται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση ή ανανέωση, κατά περίπτωση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 26.

3. Στην απόφαση έγκρισης της παραχώρησης και χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας περιγράφονται ιδίως οι εγκαταστάσεις, η μέθοδος και τα προς καλλιέργεια και εκτροφή είδη, οι εργασίες που θα εκτελούνται, οι υποχρεώσεις του φορέα μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτινης έκτασης, με ειδική μνεία της υποχρέωσης υποβολής των αποτελεσμάτων, τόσο της πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας, όσο και των ερευνητικών προγραμμάτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανατίθεται στον οικείο φορέα Π.Ο.Α.Υ. η διαχείριση της θαλάσσιας υδάτινης έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα ως Π.Ο.Α.Υ., κατά τα οριζόμενα στο σχετικό προεδρικό διάταγμα και στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31722/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

2. Η απόφαση ανάθεσης της αρμοδιότητας της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία υποβάλλεται εντός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα της σύστασης και της εκπροσώπησής του.

3. Η ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης διαρκεί για όσο διάστημα διατηρείται και η ιδιότητα του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν απωλεσθεί η παραπάνω ιδιότητα, καθώς και στις περιπτώσεις μη νόμιμης λειτουργίας του φορέα, παράβασης των όρων του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και παράβασης των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 31722/4.11.2011 απόφασης.

Άρθρο 7

Αναμίσθωση

1. α) Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 4, αναμισθώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών και περισσότερες από μία φορές, αν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν τηρηθεί οι όροι που περιλαμβάνονται στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

β) Προϋποθέσεις για την ανανέωση της παραχώρησης με αναμίσθωση είναι οι εξής:

αα) Να έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις.

ββ) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις των μισθωτών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

γγ) Να μην έχει διακοπεί η λειτουργία ή να μην έχει υπολειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

2. Η διάρκεια κάθε νέας μίσθωσης αρχίζει από τη λήξη της διάρκειας της προηγούμενης. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα για την έγκριση της αναμίσθωσης εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, μετά από αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη αυτής. Με την ίδια απόφαση ανανεώνεται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 και υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Η αναμίσθωση επιτρέπεται να γίνει και πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, αν ο μισθωτής το ζητήσει για λόγους που αφορούν την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ή την υπαγωγή του σε αναπτυξιακούς νόμους ή σε προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια από το υπόλοιπο της μίσθωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της νέας μίσθωσης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία ανανέωσής της.

4. Αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς να ανανεωθεί, τότε η χρήση των εκτάσεων αυτών παραχωρείται με διαδικασία μοριοδότησης. Κατά τη μοριοδότηση προηγούνται σε συνδυασμό και κατά περίπτωση:

α) Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

β) Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι με ικανό οικονομικό μέγεθος για την εκτέλεση της δραστηριότητας.

Άρθρο 8

Επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. Η επέκταση ή μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση χορηγείται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21. Η απαιτούμενη έκταση σε στρέμματα καθορίζεται ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους λόγους που επιβάλλουν την επέκταση ή τη μετεγκατάσταση.

2. Για την επέκταση μονάδων, που ήδη λειτουργούν σε νόμιμα μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις, οι απαιτούμενες νέες υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται με απευθείας μίσθωση για χρονικό διάστημα ίσο με την υπολειπόμενη, κατά το χρόνο της επέκτασης, διάρκεια της προηγούμενης μίσθωσης. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.

3. α) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδας, η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης υδάτινης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας διακόπτεται στο τέλος του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία της μετεγκατάστασης και ο χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι τρία (3) έτη.

β) Αν η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, σύμφωνα με την περίπτωση α΄, η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης υδάτινης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας συνεχίζεται και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων και για τις δύο εκτάσεις, με υποχρέωση να επαναφέρει τη μονάδα στην αρχική της θέση μετά το τέλος της προσωρινής μετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ η μίσθωση ή αναμίσθωση τόσο της αρχικής μίσθωσης όσο και της μετεγκατάστασης και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων που αναλογούν και για τις δύο εκτάσεις (αρχικής και μετεγκατάστασης).

γ) Για τη μετατόπιση των εγκαταστάσεων της μονάδας, σε χώρο εκτός του μισθωμένου και εντός του ορίου των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

Άρθρο 9

Αγκυροβόλια

Για την ασφάλεια των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν με το σύστημα των πλωτών εγκαταστάσεων, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Αν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι, η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και έξω από τη μισθωμένη θαλάσσια και λιμναία υδάτινη έκταση, σε απόσταση, από τα όρια αυτής, που δεν υπερβαίνει, στην επιφάνεια της υδάτινης έκτασης, το τριπλάσιο του μέγιστου βάθους αυτής.

Άρθρο 10

Περιορισμοί στη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων

Η μίσθωση των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους – μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., η δε δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών.

Άρθρο 11

Μίσθωμα θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων

1. Το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις απευθείας μισθώσεις και αναμισθώσεις θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ορίζεται ως χρηματικό ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα, έτος και είδος καλλιέργειας.

Για την αρχική μίσθωση το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, η πρώτη από τις οποίες αφορά τα πέντε (5) πρώτα έτη και η δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης, καθώς και τα έτη της αναμίσθωσης.

2. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και καταβάλλεται με τη συμπλήρωση έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

3. α) Το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 26.

β) Το οριζόμενο ως άνω μίσθωμα αυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ..

Άρθρο 12

Απόδοση μισθωμάτων

1. Το ετήσιο μίσθωμα από την παραχώρηση της χρήσης των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων και βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

2. α) Το ετήσιο μίσθωμα, που εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποδίδεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, στο δήμο ή στους δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθώματος αποδίδεται στο δήμο ή στους δήμους και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) στο φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

β) Τα μισθώματα μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής και ημιεντατικής μορφής, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Π.Ο.Α.Υ. ή σε Π.Ο.Α.Υ., η οποία υπάγεται σε περιοχή του άρθρου 18 του ν.1650/1986 και για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, αποδίδονται, αντίστοιχα, ως εξής:

αα) στο δήμο ή στους δήμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) στο φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. ή

ββ) στο δήμο ή στους δήμους σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), στο φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και στο φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Αν οι υδάτινες εκτάσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας υπάγονται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων δήμων, η κατανομή για τον καθορισμό του ποσοστού απόδοσης του μισθώματος ανά δήμο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: α) το ποσοστό κάλυψης της υδάτινης έκτασης του δήμου και β) την εξυπηρέτηση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας από χερσαίες υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις μισθωτή

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης του άρθρου 4 εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη με υπαιτιότητα του μισθωτή, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

2. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, πριν την υπογραφή της, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγυήσεις, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το μίσθιο ή να συνάψει με τρίτους οποιαδήποτε έννομη σχέση γι’ αυτό ή τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό, χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου. Η έγκριση χορηγείται σε ειδικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 26.

4. Ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και να θέσει τη μονάδα σε λειτουργία, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) έτη για την ίδρυση και τη μετεγκατάσταση και από ένα (1) έτος για την επέκταση της μονάδας και μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για οκτώ (8) μήνες στην περίπτωση της ίδρυσης και της μετεγκατάστασης της μονάδας και για έξι (6) μήνες στην περίπτωση της επέκτασής της. Ο χρόνος της προθεσμίας υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

5. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της λειτουργίας τους, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου.

6. Αν η μίσθωση διακοπεί ή λήξει για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο της θέσης όπου ασκούσε την παραγωγική του δραστηριότητα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, ορίζεται προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την απελευθέρωση του χώρου, ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του πληθυσμού που εκτρέφεται, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και ειδικοί περιορισμοί στη λειτουργία της μονάδας, ώστε με τη λήξη της προθεσμίας να έχει εξαλιευθεί το σύνολο του πληθυσμού που εκτρέφεται και να έχουν απομακρυνθεί οι εγκαταστάσεις. Αν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις αυθαίρετης κατάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25.

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και να διευκολύνει με κάθε τρόπο τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της. Αν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25.

Άρθρο 14

Λύση των συμβάσεων μίσθωσης

1. Οι συμβάσεις μίσθωσης του άρθρου 4 λύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μη τήρησης από τον μισθωτή των υποχρεώσεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 13. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγονται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης.

β) Οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του μισθωτή, διακοπής της λειτουργίας της μονάδας ή υπολειτουργίας της, σε ποσοστό μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της δυναμικότητας που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.

γ) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή μισθώματος, μεγαλύτερης των δύο (2) ετών.

δ) Ακύρωσης των σχετικών με τη μίσθωση διοικητικών πράξεων, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

ε) Εκτέλεσης κοινωφελών έργων ή έργων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας ή εθνικής ασφάλειας.

στ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς στην ευρύτερη θέση εγκατάστασης της μονάδας, όπως αυτή διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

ζ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190).

η) Όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία σύμβαση μίσθωσης.

2. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ζ΄, αν στις τελευταίες προκύπτει υπαιτιότητα του μισθωτή, η λύση της σύμβασης μίσθωσης βαρύνει τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα που αντιστοιχεί στο έτος μέσα στο οποίο εκδίδεται η απόφαση για τη λύση της μίσθωσης και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή παρακρατούνται τα δύο (2) μισθώματα που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση.

3. Στην περίπτωση ε΄, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄ και στ΄, αν στις τελευταίες δεν προκύπτει υπαιτιότητα του μισθωτή, η σύμβαση μίσθωσης λύεται αζημίως για το Δημόσιο και παρέχονται στον μισθωτή εύλογη προθεσμία και διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση της μονάδας του.

4. Οι συμβάσεις μίσθωσης λύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.

Άρθρο 15

Εγκατάσταση μισθωτή

1. Η θαλάσσια ή λιμναία υδάτινη έκταση που έχει παραχωρηθεί για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας παραδίδεται στο μισθωτή, για εγκατάσταση, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αποδίδεται από αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή μετά τη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία.

2. Η παράδοση και η παραλαβή της υδάτινης έκτασης γίνονται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται μεταξύ των εκπροσώπων της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, παρουσία εκπροσώπων της οικείας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση. Αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση, το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφεται μεταξύ των εκπροσώπων του οικείου δήμου, της οικείας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

Άρθρο 16

Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και μέθοδο στις θαλάσσιες και λιμναίες υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται, από οποιονδήποτε και από το φορέα της πλωτής ή χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Η απαγόρευση της αλιείας ισχύει και για περιμετρική ζώνη προστασίας πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, η οποία ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Αν πρόκειται για αλιεία, στην οποία χρησιμοποιούνται συρόμενα αλιευτικά εργαλεία ή μέθοδοι με τις οποίες παράγονται, με οποιονδήποτε τρόπο, έντονοι ήχοι, αυτή απαγορεύεται σε περιμετρική ζώνη προστασίας διακόσια (200) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης.

Αν πρόκειται για μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν με χρήση άντλησης νερού από τη θάλασσα, η αλιεία απαγορεύεται σε προστατευτική ζώνη μέσα στην υδάτινη έκταση σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης του νερού, η οποία ορίζεται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου εντός των υδάτινων εκτάσεων που παραχωρούνται, χωρίς την ενημέρωση του μισθωτή και χωρίς άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση, ή της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση.

Άρθρο 17

Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς

1. α) Για κάθε παραχώρηση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Περιφέρειας.

β) Για κάθε παραχώρηση χρήσης λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. καθώς και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Περιφέρειας.

2. Η σύμφωνη γνώμη ή γνώμη, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών της παραγράφου 1, η οποία παρέχεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας της κάθε υπηρεσίας.

3. Ειδικά για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός Π.Ο.Α.Υ. απαιτείται μόνο η γνώμη των φορέων διαχείρισης αυτών, η οποία παρέχεται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.

4. Αν οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 παρέλθουν άπρακτες, θεωρείται ότι παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη ή η γνώμη, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση της μονάδας.

Άρθρο 18

Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις νέες μισθώσεις

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναστέλλονται οι μισθώσεις θαλασσίων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για τη δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας γενικά ή ειδικά, για συγκεκριμένα είδη, για την αποφυγή αντιπαραγωγικών αποτελεσμάτων, ιδίως δε του κινδύνου δημιουργίας πλεονασματικής παραγωγικής ικανότητας ή ικανότητας που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων, στο πλαίσιο του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Άρθρο 19

Παραχώρηση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, μπορεί να παραχωρεί, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη χρήση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και των συνοδευτικών της εγκαταστάσεων ή των συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι ο αιγιαλός και η παραλία, οι παρόχθιες εκτάσεις, οι δημόσιες γαίες, οι δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις του ν. 4061/2012 (Α΄ 66). Η παραχώρηση των ανωτέρω χερσαίων εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις παραχωρήσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 20

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις, εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητάς της, όπως η νόμιμη χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση των όρων δόμησης για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, η εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας και η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.

2. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η έγκριση και η διάρκεια μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, αν πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις, ή η απόδειξη της νόμιμης χρήσης της χερσαίας έκτασης.

β) Η κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 28/2009 (Α΄46) και οι βασικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτό.

γ) Τα στοιχεία ταυτότητας / η επωνυμία του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

δ) Τα στοιχεία της θέσης της μονάδας:

αα) Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος.

ββ) Ονομασία θέσης.

γγ) Συντεταγμένες της μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

ε) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας:

αα) Χρησιμοποιούμενη μέθοδος.

ββ) Καλλιεργούμενα είδη.

γγ) Δυναμικότητα / τόνοι ανά έτος.

στ) Το μίσθωμα της έκτασης:

αα) Ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα και έτος.

ββ) Τρόπος καταβολής.

γγ) Διαδικασία αναπροσαρμογής.

ζ) Οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

η) Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση της μονάδας:

αα) Προθεσμία εγκατάστασης.

ββ) Διαδικασία εγκατάστασης.

γγ) Αγκυροβόλια.

θ) Τα στοιχεία που αφορούν τις απαγορεύσεις αλιείας και διέλευσης στην υδάτινη έκταση.

ι) Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας.

3. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της θαλάσσιας ή λιμναίας υδάτινης έκτασης. Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολό της ή σε μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται. Αν η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας λήξει και δεν ανανεωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παραχώρηση της χερσαίας έκτασης ή πληρούνται οι επί μέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, αν η χερσαία έκταση είναι ιδιόκτητη και όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη.

Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολο ή μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται.

4. Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και πριν την τοποθέτηση του ζωικού κεφαλαίου ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Η τελευταία κινεί τη διαδικασία για τη διενέργεια, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, αυτοψίας από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση κωδικού αριθμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 28/2009. Αν η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για τη διενέργεια αυτοψίας παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας και χορηγείται ο κωδικός αριθμός, διατηρούμενης της υποχρέωσης διενέργειας αυτοψίας. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η τριμελής επιτροπή διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας χρόνο συμμόρφωσης τριών (3) μηνών, που μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι γνωστοποιήσεις και διοικητικές πράξεις στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται και στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

Άρθρο 21

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. α) Για τη διασφάλιση της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 26, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β) Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του, τον διαβιβάζει, με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης, στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για γνωμοδότηση.

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.

γ) Μετά τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

2. α) Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συμπληρώνει υπηρεσιακά το φάκελο με την απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης που διατηρεί στο αρχείο της. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

αα) Αίτηση.

ββ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

γγ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.

δδ) Για τις χερσαίες, συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001. Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.

εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

β) αα) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011, ο φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, για την αξιολόγησή του και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συμβατότητα της χρήσης των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων.

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος δεν ζητείται ξανά η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, οι οποίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης.

Η ΑΕΠΟ διαβιβάζεται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ββ) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ν. 4014/2011, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, συμπληρώνει το Παράρτημα Δ΄ «Κατάλογο των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ» της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. οικ 50129/1392/10.9.2013, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Στη συνέχεια, ο φάκελος, ο οποίος έχει συμπληρωθεί ανάλογα, σύμφωνα με την περίπτωση β΄, διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την αξιολόγησή του σε σχέση με τις απαιτήσεις του π.δ. 28/2009 από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Ακολούθως, η γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την κτηνιατρική άδεια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαβιβάζεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

δ) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

3. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 δεν είναι πλήρης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του ν. 4014/2011, η αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του φακέλου, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μήνα, ενημερώνεται η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται, προκειμένου να απορρίψει την αίτηση και να επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον ενδιαφερόμενο φορέα.

4. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.

Άρθρο 22

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

1. α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

αα) Αίτηση.

ββ) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/ 1987 (Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ.

γγ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

δδ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε ΠΠΔ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.

εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση άντλησης ύδατος από θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

β) Στη συνέχεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτές, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 εφαρμόζονται ανάλογα και στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.

Άρθρο 23

Ανανέωση – τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

γ) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των περιπτώσεων α΄ και β΄ ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος αυτής. Αν η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσής της.

δ) Αν διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, αυτές ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

ε) Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν ανανεωθεί ή λήξει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις εξής περιπτώσεις:

α) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης ή

β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει άμεσα το φορέα της μονάδας.

Άρθρο 24

Ανάκληση – αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λύσης της μίσθωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ανακαλείται αυτοδίκαια.

β) Μη τήρησης από το φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 ή μη διαπίστωσης συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις και το π.δ. 28/2009.

γ) Παράβασης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, όπως αυτοί περιέχονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αφού προηγηθεί προειδοποίηση του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας να συμμορφωθεί σε εύλογο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με την παράβαση. Ο χρόνος αυτός, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών από την προειδοποίηση.

δ) Μη δυνατότητας ανανέωσης – παράτασης των διοικητικών πράξεων/αδειών των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, την υγεία του εκτρεφόμενου πληθυσμού, την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που παράγονται στη μονάδα και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών ως προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου.

3. Αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25

Διοικητικές Κυρώσεις

1. α) Σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Οι ανωτέρω υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου να προβούν στην απομάκρυνση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων με δική τους επιβάρυνση. Αυθαίρετη κατάληψη νοείται και η μη ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου 13.

β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ημέρα κατάληψης της ανωτέρω υδάτινης έκτασης και οι εγκαταστάσεις κατάσχονται και δημεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4, και εκποιούνται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την απόφαση δήμευσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το διαγωνισμό διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση, ή της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία καθορίζονται η σύνθεση, η ιδιότητα των μελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέμα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος δύο φορές εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής. Οι σχετικές δαπάνες καταστροφής καταλογίζονται με το πρωτόκολλο καταστροφής σε βάρος του κατόχου των εγκαταστάσεων, βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Για τη διαδικασία βεβαίωσης μεριμνά η οικονομική υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Αν η εξακρίβωση της ταυτότητας του παραβάτη της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης σε μια τοπική εφημερίδα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την πρόσκληση καλείται ο κάτοχος εγκαταστάσεων να απομακρύνει αυτές από τις δημόσιες υδάτινες εκτάσεις, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής και αν οι παραβάτες δεν συμμορφωθούν, εφαρμόζεται η διαδικασία της περίπτωσης β΄.

2. Στο φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα των εκπροσώπων των ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4 ή αρνείται ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, τον έλεγχο για τη διαπίστωση της παράβασης της παραγράφου 1 ή αρνείται να δώσει ή δίνει ψευδείς ή μη πλήρεις ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που του ζητούνται, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

3. α) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 έως και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

γ) Σε όσους παραβιάζουν τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία και από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτήν.

4. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β΄είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, λιμενικές και αστυνομικές υπηρεσίες στον τομέα αρμοδιότητάς τους, οι οποίες και συντάσσουν σχετική αιτιολογημένη έκθεση.

5. α) Τα πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β΄ επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4, με βάση την έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται άμεσα, επί αποδείξει, στον ενδιαφερόμενο.

β) Πριν την επιβολή του προστίμου, ο παραβάτης καλείται εγγράφως, επί αποδείξει, να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης κλήσης.

6. Για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων του παρόντος άρθρου, ως κριτήρια επιμέτρησης, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται, κατά περίπτωση, και σε συνδυασμό: το εμβαδόν της υδάτινης έκτασης που έχει καταληφθεί αυθαίρετα, το μέγεθος της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, η φύση και η πολλαπλότητα της παράβασης, καθώς και η υποτροπή ως προς την ίδια παράβαση.

7. Τα διοικητικά πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β΄εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ και αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.

8. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων τη διαβιβάζει άμεσα στη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας της ένστασης, την ακύρωση, ολικά ή μερικά, ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ή την απόρριψη της ένστασης.

Άρθρο 26

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΕΠΑΥ του άρθρου 2.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται το ΕΣΥΔ, καθορίζεται η διαδικασία σύγκλησης και λήψης των αποφάσεών του, οι εισηγητές, ο γραμματέας και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία του και την εφαρμογή του άρθρου 3.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το μίσθωμα, οι εγγυήσεις που κατατίθενται και κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, την κατακύρωση του αποτελέσματος και την κατάρτιση της σύμβασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι έκδοσης της απόφασης έγκρισης των παραχωρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, η τηρούμενη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5.

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων με τη διαδικασία μοριοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές και οι οποίες αφορούν κυρίως την αξιοπιστία και επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, την εμπειρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, την όλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, τις οικονομικές του δυνατότητες και τη γενικότερη επιστημονική του ενασχόληση με αντικείμενο σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 11.

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των μισθωμάτων του άρθρου 12 και να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό απόδοσης αυτών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους, οι περιπτώσεις στις οποίες η τελευταία επιτρέπεται, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα περί τροποποίησης και ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται το υπόδειγμα του εντύπου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και να τροποποιούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20.

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ή εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την ανανέωση-τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23.

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικά θέματα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 23.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων του άρθρου 25.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και εκτροφής που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας ανάλογα με το είδος εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που αποδεδειγμένα λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων τους, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την έναρξη ισχύος του. Οι ως άνω μονάδες καταβάλουν μίσθωμα από την έναρξη ισχύος του παρόντος για την υδάτινη έκταση που είναι εγκατεστημένες. Για τον καθορισμό του ύψους, καθώς και του τρόπου είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω μισθώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12.

β) Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας των δύο ετών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, καταστροφής που έχουν εκδοθεί, οι οποίες και ανακαλούνται οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται:

αα) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις της συναφούς σχετικής νομοθεσίας, όπως της περιβαλλοντικής, της νομοθεσίας περί χωροταξικού σχεδιασμού και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης των παραβάσεων,

ββ) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες, χωρίς να αιτηθούν την παραχώρηση του συνόλου της υδάτινης έκτασης που έχουν εγκατασταθεί, έχουν καταλάβει αυτήν αυθαίρετα και

γγ) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας με υπέρβαση της μισθωμένης υδάτινης έκτασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής. Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας έχει λήξει, ο υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης γίνεται με βάση την τελευταία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ή σύμβαση μίσθωσης.

2. Κατά τη μεταβατική περίοδο των δύο ετών της παραγράφου 1, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταβολή όμως της τελικής πληρωμής της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούμενης απόκτησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι διοικητικές πράξεις/άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.

4. Αιτήσεις για ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, που έχει εκδοθεί με βάση προηγούμενο νομικό πλαίσιο και της οποίας ο χρόνος ισχύος λήγει, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

5. Αιτήσεις για την αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν περατωθεί, εξετάζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος, οπότε υποβάλει νέα αίτηση αδειοδότησης, η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

6. Υφιστάμενες μισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και τα μισθώματα που προβλέπονται σε αυτές καταβάλλονται μέχρι τη λήξη τους και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τις μισθώσεις αυτές πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

7. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

8. Για τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4262/2014 (Α΄114), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014, ενώ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου, αναφορικά με τη μετάβασή τους στο καθεστώς αυτού.

Άρθρο 28

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102).

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).

γ) Τα άρθρα 57 και 64 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27).

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62).

ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

στ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος:

α) Δεν εφαρμόζονται, ως προς την επιβολή διοικητικών προστίμων, σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

β) Δεν εφαρμόζονται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, οι οποίες εγκαθίστανται σε θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2971/2001.

γ) Δεν εφαρμόζονται σε θαλάσσια και λιμναία ύδατα όπου δύνανται να εγκαθίστανται μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και να δημιουργούνται ζώνες μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, οι διατάξεις της περίπτωσης 45 της υποπαραγράφου δ΄ «Υποτομέας Αλιείας» της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και οι περιπτώσεις 71 και 73 της ίδιας υποπαραγράφου.

δ) Δεν εφαρμόζονται σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής, οι οποίες εγκαθίστανται σε θαλάσσιες και λιμναίες εκτάσεις οι διατάξεις:

αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του β.δ. 142/1971 (Α΄ 49),

ββ) της απόφασης με αριθ. 140476/6.2.2004 του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 357).

Άρθρο 29

1. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιούνται συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

2. Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τις 18 Αυγούστου 2014.

Άρθρο 30

Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Μετά την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.1474/1984 (Α΄128), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του ή/και άλλο μέλος του την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων επί των τρεχόντων ζητημάτων λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως ιδίως την υπογραφή εντολών μετακίνησης. Με όμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να μεταβιβάζει και άλλες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή μέλη του ή υπαλλήλους του. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..»

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες εκδόθηκαν τα έτη 2013 και 2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και με τις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων ή μελών ή του Νομικού Συμβούλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή για την εκτέλεση εντολής ή εργασίας που δόθηκε ή ανατέθηκε στα ως άνω πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων του, καθώς και μετακινήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα για την εκπροσώπηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενώπιον Αρχών ή για τη συμμετοχή σε συνέδρια ή λοιπές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί νομίμως, όσον αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της αρμοδιότητας, και ότι νομίμως πραγματοποιήθηκαν, αντίστοιχα. Τα σχετικά οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλονται και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4141/2013 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αποφάσεις ορισμού αξιολογητών και συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 17371/Αρ.Απόφ. 704/20.11.2008 (Β΄ 2497) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής των νόμων 2362/1995 (Α΄247) και 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύουν.»

4. α) Υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν ανήκουν στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη, μία μόνο φορά, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (Α΄32), για ένταξή τους σε οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο.

Η προηγούμενη οργανική θέση των υπαλλήλων που εντάσσονται στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΓΛΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή.

β) Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α΄146), αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 992/1979 (Α΄280), προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:

«στ. Έσοδα προερχόμενα από εκτοκισμό επί των διαθεσίμων υπολοίπων του λογαριασμού».

6. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μη εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), όπως ισχύει, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 31

Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.»

Άρθρο 32

Τροποποίηση του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 προστίθεται το εξής:

«Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής.»

Άρθρο 33

Η περίπτωση β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4264/2014 τροποποιείται ως εξής:

«(β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.»

Άρθρο 34

Καταργούμενες διατάξεις των νόμων 4015/2011 και 4072/2011

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011 (Α΄210).

β) Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011.

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.

δ) Η παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 321 του ν. 4072/2012 (Α΄86).

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Please follow and like us:

Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπει

Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

“Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Πρόγραμμα για 12.000 άνεργους νέους που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ξεκινά το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από αύριο 29 Αυγούστου.

Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων οι 3.000 νέοι θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και οι 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση, χρηματοδοτείται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ – «Youth Employment Initiative») και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ενώ ο διατιθέμενος προϋπολογισμός είναι 43.200.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης:

«Σήμερα, ξεκινά άλλο ένα στοχευμένο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών. Η ομάδα στόχος που θέλουμε να καλύψουμε μέσο του προγράμματος αυτού είναι οι νέοι με χαμηλά προσόντα και χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ως τώρα σε αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας».

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr/ από 29 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου ενώ για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, προβλέπεται η λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού (800 11 44444), Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.

Τι προσφέρει η νέα δράση στους ανέργους νέους:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ

Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβαθμιας εκπαίδευσης

Θεωρητική κατάρτιση

80 ώρες

120 ώρες

Οι 32 ώρες θα αφορούν:

Οι 40 ώρες θα αφορούν:

– «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία»

– «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου»

– «Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας», όπως εκμάθηση τεχνικών σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση τρόπων εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη

– «Χρήση Εφαρμογών Η/Υ»

Οι 48 ώρες θα αφορούν ένα εκ των θεματικών πεδίων:

Οι 80 ώρες θα αφορούν ένα εκ των θεματικών πεδίων:

– Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ)

– Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ)

– Μεταποίηση-εμπόριο

– Αγροτικός τομέας

Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

420 ώρες

380 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρία και πρακτική)

2.410 €

2.240 €

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση – τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

– Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.

– Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

– Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης . Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

– Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός= 20 μόρια)

– Από 0 έως 4 μήνες, ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια.

– Από 5 μήνες και άνω, ο υποψήφιος λαμβάνει 12 μόρια συν 0,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια.

2 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια).

– Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

– Τα μόρια του κριτηρίου υπολογίζονται έως και 2 δεκαδικά και η βαθμολόγηση του εισοδήματος γίνεται σε τρείς εισοδηματικές κλάσεις:

– Για συνολικό εισόδημα από 0 € έως 12.000 €, τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο [ 15-(Ε/1500)], όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα και ο υποψήφιος δύναται να λάβει το μέγιστο βαθμό του κριτηρίου.

– Για συνολικό εισόδημα από 12.001 € έως 18.000 €, Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο ( 18000-Ε)/1000, όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα

– Για συνολικό εισόδημα άνω των 18.000 €, ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια.

3 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια)

o Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια.

4 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ (εξετάζεται και βαθμολογείται μονάχα για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υπο-ομάδα ΥΕ/ΔΕ και λαμβάνει μέγιστο βαθμό ίσο με 10 μόρια):

– Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια

– Απόφοιτοι ΔΕ/ μετα-δευτεροβάθμιας λαμβάνουν 5 μόρια.

Οι πληρωμές των ωφελουμένων θα γίνουν σε τρεις φάσεις:

1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης.

2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και

3η με την ολοκλήρωση 240 (για ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 200 (για ΥΕ/ΔΕ) ωρών πρακτικής άσκησης).

Να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόβλεψη για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

– Δεν ισχύει η χρονική σειρά προτεραιότητας ως κριτήριο επιλογής

– Ειδικές προβλέψεις για ωφελούμενους ΑΜΕΑ για τη διευκόλυνση της συμμετοχής και πρόσβασης στη δράση.

Οσον αφορά στον τομέα της διαφάνειας έχουν γίνει:

α) Πρόβλεψη σύστασης ειδικού οργάνου για την αντιμετώπιση καταγγελιών παρελκυστικών πολιτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού σε επίπεδο παρόχων, αλλά και για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων,

β) Σύσταση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων που κατατίθενται από την πλευρά των ωφελουμένων.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής τηλε-κατάρτισης και διευκόλυνσης της υλοποίησης του προγράμματος σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές για τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη και εφαρμογή της δράσης.

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1198/25.08.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1198/25.08.2014

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- εφαρμογές)

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα

Γ. Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210- 3645615

Fax : 210- 3645413

e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 25.8.2014

ΠΟΛ: 1198

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 – ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/14.07.2011 (ΦΕΚ 1688B΄/29.7.2011) «Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)» και ΠΟΛ. 1129/03.06.2013 (ΦΕΚ 1365Β΄/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.

3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1149/14.07.2011 και ΠΟΛ. 1129/03.06.2013 καταργούνται από 1.1.2015.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014 (.pdf)

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ακριβές αντίγραφο

Αικ. Σαββαΐδου Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Please follow and like us:

Στα ΚΕΠ από 2 Σεπτεμβρίου, η μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΙΧ και μοτοσικλετών.

Στα ΚΕΠ από 2 Σεπτεμβρίου, η μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΙΧ και μοτοσικλετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέες υπηρεσίες από τα ΚΕΠ

Πιο γρήγορα και πιο απλά θα πραγματοποιείται από την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, η μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης. Η διαδικασία αυτή, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα πραγματοποιείται πλέον και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει τους τελευταίους 14 μήνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των ΚΕΠ, έτσι ώστε να γίνουν ο κεντρικός πυλώνας της εξυπηρέτησης των πολιτών, υπεγράφη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με το συναρμόδιο υπουργείο.

Με τον τρόπο αυτό αποσυμφορίζονται οι βεβαρημένες με παράλληλα καθήκοντα αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες που μέχρι σήμερα εξυπηρετούντο από 60 σημεία σε όλη την Ελλάδα για τη μεταβίβαση και έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους, από τις 2 Σεπτεμβρίου θα εξυπηρετούνται από 1.060 σημεία, όσα και τα ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Με αφορμή τις νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουν τα ΚΕΠ στους πολίτες, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την εξής δήλωση:

«Τα ΚΕΠ, στην καινούργια εποχή που έχουν περάσει, παρέχουν διαρκώς νέες υπηρεσίες υψηλής ζήτησης για τους πολίτες. Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση ενός επιτυχημένου θεσμού. Η επιτυχία αυτή συνδέεται άρρηκτα με την υψηλή παροχή υπηρεσιών από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω, για την αφοσίωσή τους στη δουλειά την οποία επιτελούν. Επιπλέον, για το αίσθημα εξυπηρέτησης του πολίτη το οποίο τους διακρίνει, κάτι που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη υπηρεσία (μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης), αιτούνται ετησίως πάνω από 60.000 πολίτες. Επίσης, τα ΚΕΠ ήδη εξυπηρετούν τους πολίτες στη διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης. Μόνο τον τελευταίο χρόνο εξυπηρετήθηκαν πάνω από 22.000 πολίτες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, που ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η νέα εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ αφορά τις εξής κατηγορίες:

Α. Άδειες οδήγησης

1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α.

2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.

3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.

4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ.

5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.

8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).

9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.

10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.

11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.

13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.

14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Β. Ειδικές άδειες οδήγησης

1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.

5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Γ. Οχήματα ιδιωτικής χρήσης

1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4.000 χιλ/μα.

2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονομιάς.

4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) στο όνομα κληρονόμων.

5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μέχρι 4 τόνων.

6. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) άνω των 4 τόνων.

7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης.

8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

Δ. Οχήματα Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.)

1. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).

2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.

3. Αποχαρακτηρισμός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).

Please follow and like us:

Παράταση για έργα του «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα». Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 Παράταση για έρ

Παράταση για έργα του «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα».

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Παράταση για έργα του «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα»

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα τροποποιείται η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 704/Β/29.04.2011).

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εννεάμηνης παράτασης και μέχρι τις 30-11-2014, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν από την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή 39 μηνών και μέχρι τις 30-11-2014 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν έχουν υποβάλει αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών, (δηλαδή εντός 30 μηνών) οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως τις 30/11/2014. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν από την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου. Με την εν λόγω απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

ΜμΕ: «Ελάφρυνση» παλαιών δανείων μέσω ΕΣΠΑ ζητά η κυβέρνηση.

ΜμΕ: «Ελάφρυνση» παλαιών δανείων μέσω ΕΣΠΑ ζητά η κυβέρνηση.

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

ΜμΕ: «Ελάφρυνση» παλαιών δανείων μέσω ΕΣΠΑ ζητά η κυβέρνηση

Την επιδότηση επιτοκίου των παλαιών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά δύο ή τρείς μονάδες, μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αναζητά η ελληνική κυβέρνηση.

Το θέμα έθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητάς Ν. Δένδιας στον επικεφαλής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρο του ΕΛΚ Manfred Weber.

Η επιδότηση των παλαιών επιχειρηματικών δανείων, μέσω της μείωσης του επιτοκίου απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική Κυβέρνηση που ψάχνει τρόπους για τη στήριξη των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν μεν τα δάνειά τους αλλά καλούνται να καταβάλουν επιτόκιο υψηλότερο κατά 3-4 μονάδες από αυτό που καταβάλουν οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Υπολογίζεται, ότι το μέτρο αφορά σε περίπου 35.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 100.000-125.000 άτομα, συνεισφέρουν 4% στο ΑΕΠ και κατά 7% στις εξαγωγές.

Μέχρι στιγμής πάντως, η Κομισιόν έχει απαντήσει αρνητικά στο ελληνικό αίτημα και για το λόγο αυτό ο κ. Δένδιας επιδιώκει να διαμορφώσει συμμαχίες για την επανεξέτασή του. Ήδη η γερμανική πλευρά έχει ταχθεί θετικά, ενώ το θέμα έχει συζητηθεί επίσης και με τον αρμόδιο Επίτροπο για τα Περιφερειακά Ταμεία Γιοχάνες Χάν.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανταπόκριση του κ. Βέμπερ, κατά τη σημερινή συνάντηση, ήταν θετική, όσον αφορά στο σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων», και ιδιαίτερα στο αίτημα του υπουργείου να επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επιδότηση των επιτοκίων υφισταμένων δανείων από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Συνολικά, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του ιδιωτικού χρέους, καθώς και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας που βασίζεται στις νέες μορφές επιχειρηματικότητας και στην καινοτομία.

Επίσης συζητήθηκε και η προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού και των κανόνων κρατικών ενισχύσεων στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα η εξαετής ύφεση, ενώ αναφορά έγινε τέλος στα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του κ. Δένδια στο Βερολίνο και στην εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τους εταίρους της στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, η ελληνική πλευρά έχει υποβάλει αίτημα για τη χρηματοδότηση μέσω των περιφερειακών ταμείων και των πέντε περιφερειών, όπως είναι το Ν. Αιγαίο, Αττική και Στερεά Ελλάδα, που δεν θεωρούνται επιλέξιμες γιατί κατατάσσονται στις ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στα οικονομικά στοιχεία προ κρίσης με αποτέλεσμα για παράδειγμα η περιφέρεια Αττικής να βρίσκεται στο 110% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου σε ότι αφορά στην ανάπτυξη. Σημειώνεται, ότι το θέμα βάσει του χρονοδιαγράμματος που υπάρχει ήδη, θα εξεταστεί το 2017, ωστόσο η ελληνική πλευρά επιδιώκει να το θέσει προς συζήτηση νωρίτερα.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α) – Κατάργηση

Αριθ. πρωτ. Δ18Α 5020328 ΕΞ2014/22.08.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α) – Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 – Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Ε’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 – Αθήνα

Πληροφορίες/ Τηλέφωνα:

(Δ 18/ Α’) : 210- 6987503-5 (Κ. Κούκουνα-Ι. Πολυτσάκης)

(Δ 18/Β’) : 210- 6987498-6987500

(Μ. Μανωλαράκης-Ν. Δελοπούλου)

(Δ 17 /Ε’) : 210- 6987479,481 (Φ. Γεώργα-Διον. Ζορμπάνος)

(Δ ΕΦΚ/Δ’): 210-6987401 (Ε. Μιχαηλίδου)

Fax : 210 69 87 506

: 210 69 87 489 : 210 69 87 424

e-mail: ipr@otenet.gr, finexcis@otenet.gr, vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014

Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014

ΑΔΑ: 748ΗΗ-ΒΨΨ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α) – Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 – Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-15 και 39 του ν. 4256/2014, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 92/Α’ στις 14-4-2014 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις επί των κάτωθι άρθρων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επί του άρθρου 1: Ορισμοί

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου καθορίζεται η βασική ορολογία των τουριστικών πλοίων κατ αναλογία των ορισμών που υπήρχαν στον καταργούμενο νόμο 2743/1999. Ως τουριστικά πλοία νοούνται τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΜΗΤΡΩΟ

Επί του άρθρου 2: Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 θεσμοθετείται το ηλεκτρονικό « Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», το οποίο, μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων. Στο Μητρώο αυτό που εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) προβλέπεται να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

Το Μητρώο θα διασυνδεθεί: α) με την εφαρμογή για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο β) με την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πληρωμή του Τέλους Παραμονής Πλόων και γ) με τα μηχανογραφικά συστήματα της ΓΓΔΕ.

Υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» , έχουν:

αα) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

ββ) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου,

γγ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και

δδ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α’ 256).

Ωστόσο μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα του Μητρώου και να καταχωρηθούν σε αυτό τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις» του κοινοποιούμενου νόμου παρατείνεται η ισχύς των αδειών των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/99.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Επί του άρθρου 3 : Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Στο άρθρο 3 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την ολική ναύλωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, η ελάχιστη διάρκεια της οποίας είναι οκτώ (8) ώρες. Η μερική ναύλωση απαγορεύεται. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και δύο συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, οι συμβάσεις ναύλωσης που πραγματοποιούνται στο ίδιο εικοσιτετράωρο από το ίδιο πλοίο θεωρούνται ως μία ημέρα ναύλωσης. Η επαγγελματική εκμετάλλευση των πλοίων, προκειμένου να τύχουν των δασμοφορολογικών απαλλαγών, αποδεικνύεται με την καταχώρισή τους στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, με την παράλληλη ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, επέρχονται ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των καταργούμενων διατάξεων του ν. 2743/99, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από το καθεστώς αδειοδότησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο νέο καθεστώς του ηλεκτρονικού Μητρώου (όπως άρθρο 9 παρ. 4, άρθρο 12 παρ. 7, άρθρο 15).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α) η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής:

α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Φ., καθώς και β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Φ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.

Ωστόσο, όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης από πλοία με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε, επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις του άρθρου 558 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, στα μη τελωνισμένα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε δεν παρέχεται δυνατότητα σύναψης στη χώρα μας σύμβασης ολικής ναύλωσης.

Επί του άρθρου 4: Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανά τριετία από την καταχώρησή τους στο Μητρώο. Ειδικότερα, ο ελάχιστος αριθμός των ημερών ναύλωσης ορίζεται ως εξής :

α. 105 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχο, β. 75 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχο,

γ. 25 ημέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία, ανεξάρτητα από το εάν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται :

α. κατά 5% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 5ετών,

β. κατά 10% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 10ετών,

γ. κατά 15% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 15ετών,

δ. κατά 20% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 20ετών.

Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης δύνανται να συμπληρώνονται απο τυχόν πλεονάζουσες ημέρες τις αμέσως προηγούμενης τριετίας.

Οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί συμβάσεις ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Ο υπολογισμός του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης αναστέλλεται για τα πλοία τα οποία έχουν παροπλισθεί ή κατασχεθεί.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανά τριετία, βάσει των ναυλοσυμφώνων.

Με την παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται επίσης ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου αναψυχής, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή όπως απορρέουν από τις διατάξεις του νέου νόμου και αφορούν τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου έναντι των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών εφόσον βέβαια αυτά απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία που αφορά το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής (χορήγηση απαλλαγών, άρση απαλλαγής και καταβολή επιβαρύνσεων σε περίπτωση καταστρατήγησης ή μη ορθής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, χρόνος παρακολούθησης απαλλαγής κλπ).

Επί του άρθρου 5: Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η δυνατότητα παροπλισμού του πλοίου υπό προϋποθέσεις. Ο παροπλισμός έχει ελάχιστη διάρκεια ένα (1) έτος και μέγιστη διάρκεια τρία (3) έτη.

Στην περίπτωση της αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού μετά την παρέλευση της τριετίας και ως εκ τούτου παύσης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν στο ίδιο το πλοίο και τον εφοδιασμό του με καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά.

Επί του άρθρου 7: Ναυλοσύμφωνο

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζεται ότι τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων. Η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης επιβαινόντων καταργείται και ως εκ τούτου κατά τον εφοδιασμό με υποκείμενα ή ελεύθερα καύσιμα δεν θα ζητείται να είναι θεωρημένη από τη λιμενική αρχή η κατάσταση επιβατώνπου προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ζ) και άρθρο 19 παράγραφος 2 της αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 (ΦΕΚ 516/Β’).

Επί του άρθρου 9: Ειδικές ρυθμίσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 δίνεται η δυνατότητα σε πλοία αναψυχής που δεν εκτελούν σύμβαση ναύλωσης να ιδιοχρησιμοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή εφόσον δηλωθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο. Στις περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της ημεδαπής στα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα ενώ για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα απαιτείται μόνο η λήψη άδειας απόπλου, εφόσον η ναύλωση αρχίζει από ελληνικό λιμάνι.

Όσον αφορά τον εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. Δ.1121/09/4-7-2007 ΕΔΥΟ. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο εφοδιασμός με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. γίνεται εφόσον υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκμεταλλεύεται το σκάφος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία βεβαιώνονται οι ενδείξεις που φέρει ο ωροδείκτης της μηχανής του σκάφους, τη χρονική στιγμή πριν από τον απόπλου του για την εκτέλεση κάθε συγκεκριμένου ναυλοσυμφώνου.

Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου για τις ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου από τη Λιμενική Αρχή.

Επίσης, με την παράγραφο 5, παρέχεται η δυνατότητα στα επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. με μεταφορική ικανότητα μέχρι και ενενήντα εννέα (99) επιβατών να συνάπτουν συμβάσεις ολικής ναύλωσης και συνεπώς να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία καταχωρίζει το πλοίο στο Μητρώο του άρθρου 2. Τέλος, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εφιστάται η προσοχή στη σωστή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της επαγγελματικής δραστηριοποίησης τόσο των πλοίων που εκτελούν συμβάσεις ολικής ναύλωσης όσο και των ημερόπλοιων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Επί του άρθρου 10: Γενικές διατάξεις

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248), με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις [σχετική η αριθμ. Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ 378/Β’), όπως ισχύει].

Με τις διατάξεις της προαναφερθείσας παραγράφου του άρθρου αυτού προβλέπεται επίσης ότι για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.).

Ωστόσο, όσον αφορά την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log), επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Δ18Β5018205ΕΞ2014/25-7-2014 ΕΔΥΟ (κωδικός ΑΔΑ: ΒΤΧ9Η-ΓΗΞ) μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 7β) του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 και αφορά τη διαδικασία είσπραξης του Τ.Π.Π., η έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) δεν κωλύεται από την έλλειψη του αποδεικτικού πληρωμής του Τ.Π.Π.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 περίπτωση α) επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.δ του άρθρου 1, των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1.

Ωστόσο, όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε , επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις σχετικές ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2913/92 και 2454/93, δεν παρέχεται δυνατότητα σύναψης σύμβασης ολικής ναύλωσης στη χώρα μας στα μη τελωνισμένα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους εκτός Ε.Ε.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της ιδίας παραγράφου και άρθρου ορίζεται ρητά ότι στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που εκτελούν σύμβαση ναύλωσης δεν παρέχονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

Η μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Επί του άρθρου 12: Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων. Για την εκμετάλλευση αυτού απαιτείται : α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β) καταχώριση στο Μητρώο. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση προς τη Λιμενική Αρχή ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνυποβάλλοντας αντίγραφο του πρωτότυπου του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφάλειας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης.

Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια πραγματοποιούν ημερήσια θαλάσσια ταξίδια, τα οποία διενεργούνται, κατά κανόνα, εντός 24ωρών μεταξύ λιμένων, ακτών ή όρμων υπό την προϋπόθεση επιστροφής του πλοίου και των επιβαινόντων στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν (κυκλικό ταξίδι) με σκοπό την αναψυχή των επιβατών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής, θαλάσσιου λουτρού, περιήγησης ή άλλης τουριστικής δραστηριότητας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2913/92 και 2454/93, δυνατότητα παροχής πακέτου υπηρεσιών δεν παρέχεται σε μη τελωνισμένα πλοία της εν λόγω κατηγορίας, τα οποία φέρουν σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επί του άρθρου 13 :

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η επιβολή προστίμου που επιβάλλεται σε επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νέου νόμου.

Διευκρινίζεται ότι, τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, κυρώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και υποχρεώσεις των πλοιοκτητών/εφοπλιστών για την καταβολή τελωνειακής οφειλής έναντι των τελωνειακών αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επί του άρθρου 14: Τελικές διατάξεις

Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το οποίο δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης: α) το Φ.Π.Α. για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις, το Φ.Π.Α. καθώς και τον Ε.Φ.Κ. των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής.

Για το σκοπό αυτό εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου διοικητική πράξη στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής δραστηριότητας του πλοίου αναψυχής και η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Η εν λόγω διοικητική πράξη κοινοποιείται στις Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές.

Ειδικότερες οδηγίες ως προς την φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής των οποίων παύει από οποιαδήποτε αιτία βάσει των κείμενων διατάξεων, η εκτέλεση επαγγελματικών πλόων έχουν δοθεί με τις Δ18Α5036889 ΕΞ2010/6-9-2010 ΕΔΥΟ, Δ17Ε 5043093ΕΞ2011/21-10-2011 ΔΥΟ, Δ17Ε 5004601 ΕΞ 2012/31-1-2012 ΔΥΟ.

Επί του άρθρου 15: Μεταβατικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 επέρχονται ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των καταργούμενων διατάξεων του ν. 2743/99 ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από το καθεστώς αδειοδότησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο νέο καθεστώς του ηλεκτρονικού Μητρώου.

Ειδικότερα :

Με την παράγραφο 1.α παρατείνεται η ισχύς των αδειών των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/99 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για την καταχώριση στο νέο σύστημα του Μητρώου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρησή τους ή, και αν έχει συμπληρωθεί πενταετία, δεν έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία που προβλεπόταν από το ν. 2743/99 για εκπρόθεσμη θεώρηση και ως εκ τούτου μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης,

Συνεπώς, γίνονται δεκτές οι άδειες των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που ήταν σε ισχύ μέχρι 14.01.2014 και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν τρίμηνη εκπρόθεσμη θεώρησή τους.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα παρατείνεται και η ισχύς των βιβλίων ατελειών με την καταχώρηση σχετικής πράξης επ’ αυτού : « παρατείνεται η ισχύς του βιβλίου ατελειών μέχρι την καταχώριση αυτού στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1.α του ν. 4256/2014».

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι στην περίπτωση εκούσιας παύσης ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας οφείλονται : α) ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για την εισαγωγή ή την απόκτησή του και β) οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για τα καύσιμα, λιπαντικά καθώς και για τα αγαθά των οποίων το πλοίο έτυχε απαλλαγής. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη της αρμόδιας Δ/ νσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως ανωτέρω.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 και μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, τα πλοία αναψυχής, τα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτηριστούν ως επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφοδιάζονται προσωρινά από την αρμόδια Δ/ νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με άδεια για την πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης ή εκούσιας παύσης ισχύος της επαγγελματικής άδειας πλοίου αναψυχής ή παύσης ισχύος της επαγγελματικής άδειας λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 του Α. Ν. 896/37 και του άρθρου 8 του Ν. 1567/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 περί τελωνειακής οφειλής, παραβάσεων, κυρώσεων και λαθρεμπορίας, οι αναλογούντες δασμοί και φόροι (Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α) για το ίδιο το πλοίο και για τα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγωγής ή παράδοσης με απαλλαγή οφείλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από την ημερομηνία παύσης ισχύος της άδειας όπως προκύπτει από τη διοικητική πράξη του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Επί του άρθρου 39: Καταργούμενες διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 καταργείται η περίπτωση ιγ’ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (40 Α’) και ως εκ τούτου από 14-4-2014 καταργείται η επιβολή φόρου πολυτελείας σε πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη κινούμενα με οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται για αναψυχή, με επιφύλαξη των διαλαμβανόμενων στην αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5043103 ΕΞ 2010/15-10-10 ΔΥΟ, ως προς τον χρόνο γένεσης υποχρέωσης καταβολής του φόρου.

Επί του άρθρου 42: Περιηγητικά ταξίδια – Κρουαζιέρα

Όσον αφορά την εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών του παρόντος άρθρου από πλοία με σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε , η δυνατότητα αυτή δυνάμει των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2913/92 και 2454/93, παρέχεται μόνο εφόσον τα ανωτέρω πλοία είναι τελωνισμένα.

Με τον κοινοποιούμενο νόμο καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-14 του Ν. 2743/99, εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με τον κοινοποιούμενο νόμο δεν επηρεάζονται οι ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής των πλοίων και των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών τα οποία παραδίδονται σε αυτά κατά τον εφοδιασμό τους (άρθρο 27 του Ν. 2859/00 «Κώδικας Φ.Π.Α., άρθρο 78 του Ν. 2960/01, άρθρο 10 του Ν. 438/76,) καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων και σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιες διαταγές (Τ.1940/41/02.05.2003 Α.Υ.Ο.Ο, Π. 8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987, ΠΟΛ. 1155/1999 ΕΔΥΟ, ΠΟΛ. 1156/09.05.1997 ΕΔΥΟ, ΠΟΛ. 1087/2008 Δ.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ. 1114/2014 Δ.Υ.Ο).

Περαιτέρω διευκρινίσεις για θέματα ΦΠΑ θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί σε συνεργασία με τη 14η Δ/ νση ΦΠΑ και θα κοινοποιηθεί σε όλες τις Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Please follow and like us:

ΝΣΚ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 256/2014

Ενόψει του άρθρου 9 του Συντάγματος, που Θεσπίζει το άσυλο της κατοικίας και δεν επιτρέπει την έρευνα σε αυτήν παρά μόνον όταν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, είναι επιτρεπτή και υπό ποιές προϋποθέσεις η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης στην κατοικία φορολογουμένου, για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 25 και 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, A’ 170), όπως ισχύουν σήμερα;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : 256/2014

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(Α’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεδρίαση της 26-6-2014

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ, κωλυομένου του Προέδρου του ΝΣΚ Ιωάννη Σακελλαρίου και των αρχαιοτέρων Αντιπροέδρων ΝΣΚ, Νικηφόρου Κανιούρα, Μιχαήλ Απέσσου και Ηλία Ψώνη.

Μέλη: Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Ανδρέας Γραμματικός, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Παναγιώτης Σπανός, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Ευγενία Βελώνη, Στυλιανή Χαριτάκη, Δημήτριος Χανής, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αλέξανδρος Ροϊλός, Ευστράτιος Συνοίκης, Ευαγγελία Σκαλτσά, Κυριακή Παρασκευοπούλου, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Σταύρος Σπυρόπουλος, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

Αριθμός ερωτήματος: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ A 1084703 ΕΞ 2014/2-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων/Γενική Δνση Φορολογικής Διοίκησης/Δνση Ελένχων-Τμήματα Α΄, Γ και Δνση Πολιτικής Εισπράξεων-Τμήμα Β’).

Περίληψη ερωτήματος: Ενόψει του άρθρου 9 του Συντάγματος, που Θεσπίζει το άσυλο της κατοικίας και δεν επιτρέπει την έρευνα σε αυτήν παρά μόνον όταν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, είναι επιτρεπτή και υπό ποιές προϋποθέσεις η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης στην κατοικία φορολογουμένου, για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 25 και 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4174/2013, A’ 170), όπως ισχύουν σήμερα;

******

Επί του ως άνω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδότησε ως ακολούθως:

I. Α. Στο άρθρο 9 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει».

Β. Στο άρθρο 8 του ν.δ. 53/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως “δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952», προβλέπονται τα εξής:

«1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αυτή προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημόσιον ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων».

Γ. Εξ άλλου, στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Α’ 170), όπως ισχύει σήμερα, και δη στο Κεφάλαιο Έβδομο («ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ»), ρυθμίζονται τα θέματα της διενέργειας φορολογικών ελέγχων από τη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 23 του εν λόγω Κώδικα, υπό τον τίτλο «Εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης» ορίζονται τα εξής:

«1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. 2. Ο έλεγχος …. είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου: α) … β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους 1 επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφασή του να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης περίπτωσης».

2. Περαιτέρω, στο άρθρο 25 του ΚΦΔ ορίζονται τα εξής:

«1. Ο οριζόμενος ή οι οριζόμενοι από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος ή υπάλληλοι φέρουν έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: … (σημείωση: στη συνέχεια, υπό τα στοιχεία α’ έως και στ’, παρατίθενται τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει η εντολή) … 2. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. 3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα. 4….. 5. … 6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. …..7….. 8. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδρομή, κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται».

Δ. Στο Κεφάλαιο Ένατο («ΕΙΣΠΡΑΞΗ») του ΚΦΔ, όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα της εισπράξεως των φόρων. Ειδικότερα, στα άρθρα 40, 46, 47 και 48, ορίζονται, πλην άλλων, τα εξής:

Άρθρο 40 (Αρμόδια Όργανα): «1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων τον Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων, ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα. 2 … 3. Ο Γενικός Γραμματέας ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη

του Δημοσίου της άσκησης αγωγής διάρρηξης. 2 Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα».

Άρθρο 46: «1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα. 2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 3. Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήτευση του φορολογουμένου. 4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. 5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής … μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη.

Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους. 6 …. (σημείωση: Στην παράγραφο 6 προσδιορίζονται τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα διασφαλιστικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και ρυθμίζονται τα θέματα της χρονικής διάρκειας ισχύος και της άρσεως των μέτρων και οι περιπτώσεις μη επιβολής τους)….7. Τα μέτρα της παρ. 5 δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Άρθρο 47 (Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας): «1. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου ή στην πράξη επιβολής τόκων ή προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία πληρωμής η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα του Κώδικα. 2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου. 3. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται: α) η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών εντός τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα….4….5…».

Άρθρο 48 (Αναγκαστική εκτέλεση): «1. Εξαιρουμένων των θεμάτων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 2…. 3. ‘Όπου στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, στον Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου ή γενικότερα σε άλλο αρμόδιο όργανο νοείται στο εξής ο Γενικός Γραμματέας. 4 … ».

II. 1. Εκ των προπαρατεθεισών διατάξεων συνάγονται, κατ’ αρχήν, τα εξής: Το άρθρο 9 του Συντάγματος θεσπίζει το άσυλο της κατοικίας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, περαιτέρω δε, προβλέπει ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών του οικιακού ασύλου (άρθρα 239 και 251 του Ποινικού Κώδικα) και ευθύνη τους προς αποζημίωση του παθόντος. Το Σύνταγμα, με το άρθρο 9, κατοχυρώνει την «κατοικία» ως πραγματική κατάσταση και όχι με τη νομική της σημασία. Η «κατοικία» στο άρθρο αυτό ορίζεται ως ο φυσικός, ιδιωτικός χώρος τον οποίο κάθε άνθρωπος έχει ορίσει γενικά ως, μη προσιτό στους τρίτους, χώρο διαβίωσης και εργασίας του, και στον οποίο η είσοδος είναι επιτρεπτή μόνον κατόπιν συναινέσεώς του. Δεν προστατεύεται συνεπώς η κατοικία αυτή καθαυτή, αλλά ένας συγκεκριμένος χώρος όπου ανεμπόδιστα το άτομο αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Επομένως, «κατοικία», κατά το άρθρο 9 του Συντάγματος, θεωρείται κάθε κατάλυμα, κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για διαβίωση, για διαμονή ή ακόμα για εργασία και δεν είναι προσιτός σε όλους, στην έννοια δε αυτής εμπίπτει, τόσον η αμιγής, όσον και η μικτή κατοικία, τουτέστιν η χρησιμοποιουμένη και ως έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ενώ για το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής το άρθρο 9 Σ. δεν θέτει κανένα περιορισμό, εντούτοις για το δικαίωμα εκ του ασύλου της κατοικίας προβλέπει περιορισμούς με τη δυνατότητα εισόδου και κατ’ οίκον έρευνας υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) Της ρητής νομοθετικής προβλέψεως και ρυθμίσεώς της, υπό την έννοια ότι ο νόμος οφείλει να προβλέπει κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, αλλά και σαφή και ορισμένο, τον σκοπό, τη διαδικασία και τα εντεταλμένα για τη διεξαγωγή της όργανα, (β) Της παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, τουτέστιν δικαστικού λειτουργού κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 87-91 του Συντάγματος.

Εξάλλου, επιτρεπτή τυγχάνει η έρευνα στην κατοικία, εφόσον αποσκοπεί στην εκ μέρους οργάνων της δημόσιας εξουσίας αναζήτηση προσώπων ή πραγμάτων ή στην πρόληψη ή αποτροπή εγκλήματος ή δημόσιου κινδύνου (πυρκαϊά, πλημμύρα, κίνδυνος ζωής ή βλάβης της υγείας κλπ), ανεξάρτητα από την συγκατάθεση ή μη του κατόχου της κατοικίας, η οποία, άλλωστε, εφόσον είναι ad hoc, συνειδητή και πλήρης, αίρει τον χαρακτήρα τυχόν παράνομης εισόδου στην κατοικία. 3 Επί του τελευταίου ζητήματος μειοψήφισε η Νομικός Σύμβουλος Γαρυφαλλιά Σκιάνη, η οποία διατύπωσε την άποψη ότι η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας απαιτείται ανεξαρτήτως της συναινέσεως του κατόχου της κατοικίας, δεδομένου ότι ο όρος «πάντοτε» έχει τεθεί προς αποφυγή ενδεχόμενης ακυρότητας της διαδικασίας σε περίπτωση αμφισβητήσεως περί την ύπαρξη της συναινέσεως.

Το προπαρατεθέν άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α., στη διάταξη της παραγράφου 1 κατοχυρώνει, μεταξύ άλλων, και το άσυλο της κατοικίας. Οι περιορισμοί του δικαιώματος αυτού προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου και είναι ευρύτεροι από τους αντίστοιχους περιορισμούς του άρθρου 9 του Συντάγματος. Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται γενικά στις επεμβάσεις των δημοσίων αρχών στην άσκηση των κατοχυρωμένων στην πρώτη παράγραφο δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και το δικαίωμα εκ του ασύλου της κατοικίας. Στις επεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται η έρευνα αλλά και η απλή είσοδος στην κατοικία, εφόσον προβλέπεται με σχετικό νόμο. Η ως άνω διάταξη της Ε.Σ.Δ.Α., η οποία έχει υπερσυνταγματική ισχύ και κατισχύει των κοινών νόμων, (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος) κατοχυρώνει μεν την κάθε είδους είσοδο στην κατοικία, χωρίς, όμως, να αξιώνει και την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Σημειώνεται ότι το άσυλο της κατοικίας κατοχυρώνει και το Διεθνές Σύμφωνο περί των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1966 του Ο.Η.Ε, στο άρθρο 17, το οποίο περιλαμβάνει μόνον την προστασία κάθε προσώπου από αυθαίρετη και παράνομη επέμβαση στην κατοικία του, αναγνωρίζοντας, συγχρόνως, στο πρόσωπο αυτό σχετικό δικαίωμα.

2. Περαιτέρω, όμως, επί της ερμηνείας των ως άνω διατάξεων, διατυπώθηκαν οι εξής τρεις (3) γνώμες:

A. Η πρώτη (Α) γνώμη, του Προεδρεύοντος του Τμήματος Αλεξάνδρου Καραγιάννη, Αντιπροέδρου ΝΣΚ και των μελών Ιωάννας Καραγιαννοπούλου, Θεόδωρου Ψυχογυιού, Παναγιώτη Σπανού, Γεωργίου Κανελλόπουλου, Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, Νικολάου Δασκαλαντωνάκη, Κωνσταντίνου Κατσούλα, Ελένης Σβολοπούλου, Αλεξάνδρου Ροϊλού, Ευστρατίου Συνοίκη και Χριστίνας Διβάνη, Νομικών Συμβούλων του Κράτους (ψήφοι 12), δέχθηκε τα εξής:

α. Παρά την απόλυτη και αδιάστικτη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 9§1 εδ. τρίτο του Συντάγματος, γίνεται δεκτόν ότι η προβλεπομένη σε αυτήν προστασία του ασύλου αφορά μόνον στην κατ’ οίκον έρευνα, που αποσκοπεί στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την διαπίστωση εγκλημάτων, στην ανακάλυψη ή σύλληψη του δράστη και, εν γένει, στην πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που συνιστούν ποινικά αδικήματα (βλ. άρθρο 253 ΚΠοινΔ). Αντιθέτως, κατά την κρατούσα και ορθοτέρα άποψη, γίνεται δεκτό ότι λιγότερο επαχθείς περιορισμοί, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τηρήσεως των νόμων, δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση της παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για την διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας. Πρόκειται για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται με σκοπό την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα πλαίσια της υγειονομικής, εργατικής, οικονομικής-επαγγελματικής και φορολογικής νομοθεσίας. 4

β. Με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του ΚΦΔ θεσπίσθηκε εξουσία της Φορολογικής Διοικήσεως για την διενέργεια φορολογικών ελέγχων και προβλέφθηκε η διαδικασία και τα εντεταλμένα για τη διενέργειά τους όργανα και με τις διατάξεις των άρθρων 40, 46, 47 και 48 του ΚΦΔ ανατέθηκε στη Φορολογική Διοίκηση η είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων και παρασχέθηκε στα όργανά της το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, με ρητή ειδική πρόβλεψη για την επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως, τη λήψη ασφαλιστικών και διασφαλιστικών μέτρων και επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών θεσπίσθηκε η δυνατότητα εισόδου στην κατοικία του φορολογουμένου και του οφειλέτη των φόρων, αλλά «μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα» 5 (άρθρα 25§3, τελευταίο εδάφιο και 40§3 εδάφιο τελευταίο του ΚΦΔ).

Καθόσον αφορά την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων, η παροχή της δυνατότητας εισόδου και έρευνας των οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία του οφειλέτη, προφανώς, αποσκοπεί στην αναζήτηση χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων ή και στοιχείων σχετικών με την περιουσιακή του κατάσταση, για την εν συνεχεία επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως, λήψη ασφαλιστικών και διασφαλιστικών μέτρων και επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως.

Έρευνα στην κατοικία και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του καθού η εκτέλεση επιτρέπουν ο ΚΠολΔ (άρθρα: 929§1, 930), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως και επί διοικητικής εκτελέσεως (άρθρο 89 ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) και ο ΚΕΔΕ (άρθρα: 10§1 και 11), και στις δύο περιπτώσεις μόνον εάν και στον βαθμό που απαιτεί τούτο ο σκοπός της αναγκαστικής εκτελέσεως, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας 6.

γ. Ενόψει τούτων, οι διατάξεις των άρθρων 25§3, εδάφιο τελευταίο και 40§3 εδάφιο τελευταίο του ΚΦΔ, επιτρεπτώς θεσπίζουν τη δυνατότητα εισόδου οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία για τη διενέργεια σε αυτήν φορολογικών ελέγχων και ερευνών, που αποσκοπούν ευθέως ή εμμέσως στη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων και στην είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ΚΦΔ.

Σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν ανωτέρω, στην οικεία θέση (§ΙΙ.2.Α.α.), η υποχρέωση παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για την διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας δεν υφίσταται προκειμένου περί διοικητικών ερευνών και, επομένως, ούτε για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών που αποσκοπούν ευθέως ή εμμέσως στην είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων και ως εκ τούτου, αρκεί η εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, χωρίς να απαιτείται και η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. 7

Η, συνεπεία του φορολογικού ελέγχου, διαπίστωση διοικητικών φορολογικών παραβάσεων, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν και ποινικά αδικήματα (άρθρα: 17, 18, 19 του ν. 2523/1997, Α’ 179), χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου, δεν μετάγει την κατ’ οίκον έρευνα σε συνταγματικούς ανεπίτρεπτη ενέργεια, λόγω παραβιάσεως του οικιακού ασύλου, διότι η διαπίστωση των ποινικών παραβάσεων αποτελεί απλώς δευτερεύουσα συνέπεια της διαπιστώσεως φορολογικών παραβάσεων, μη δυνάμενη να αναιρέσει τον διοικητικό χαρακτήρα του ελέγχου.

δ. Προβληματισμό φαίνεται να δημιουργεί, κατ’ αρχήν, το γεγονός ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγματος, περί ασύλου της κατοικίας αφενός και απαραβιάστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αφετέρου, διασταυρώνονται, με δεδομένο δε ότι η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή παραβιάζεται και με την είσοδο και έρευνα στην κατοικία, που αποτελεί ατομική ή και οικογενειακή στέγη, παρέχεται έρεισμα υποστηρίξεως και της απόψεως ότι η, θεσπισμένη με τις διατάξεις των άρθρων 25§3, εδάφιο τελευταίο και 40§3 εδάφιο τελευταίο του ΚΦΔ, δυνατότητα εισόδου στην κατοικία, λαμβανομένης υπόψη και της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25§3 του Συντάγματος), υποχωρεί προ της διατάξεως του άρθρου 9 του Συντάγματος, περί απαραβιάστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Η άποψη, όμως, αυτή δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι, από τον συνδυασμό των διατάξεων του εδαφίου β’ (απαραβίαστο ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) με τα εδάφια α’ και γ’ του άρθρου 9 του Συντάγματος προκύπτει ότι το ίδιο άρθρο επιτρέπει, υπό τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω στην οικεία θέση (§11.1. και §11.2.Α.α.), την είσοδο σε κατοικία, οι δε προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 25 και 40 του ΚΦΔ (βλ.§ΙΙ.2.Α.γ. της παρούσης).

ε. Υπό τα ως άνω γενόμενα δεκτά, η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών στην κατοικία του φορολογουμένου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και 40 του ΚΦΔ, με μόνη την εντολή του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, δεν έρχεται αντιμέτωπη με το άρθρο 9 του Συντάγματος. Ωστόσο, οι φορολογικοί έλεγχοι και έρευνες πρέπει να διενεργούνται χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητος (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγματος), τουτέστιν να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο για το επιδιωκόμενο σκοπό τους μέτρο.

Β. Η δεύτερη (Β) γνώμη των μελών Ευγενίας Βελώνη, Ευφροσύνης Μπερνικόλα, Γαρυφαλλιάς Σκιάνη, Δημητρίου Μακαρονίδη, Κυριακής Παρασκευοπούλου, Ελένης Πασαμιχάλη και Σταύρου Σπυρόπουλου, Νομικών Συμβούλων του Κράτους (ψήφοι 7), δέχθηκε τα εξής:

Το ισχύον Σύνταγμα κατοχυρώνει στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο πρώτο το δικαίωμα του ασύλου της κατοικίας, δηλαδή το απαραβίαστο αυτής από δημόσια όργανα, όχι όμως κατά τρόπο απόλυτο. Έτσι, κατά το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, επιτρέπεται η κατ’ οίκον έρευνα υπό τη γενική επιφύλαξη του νόμου και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη αυτή «καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνον όταν και όπως ορίζει ο νόμος, πάντοτε δε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι μια έρευνα κατ’ οίκον είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, υπό τον διπλό όρο της νομοθετικής προβλέψεως (καθορισμός των περιπτώσεων) και της ρυθμίσεως (καθορισμός της διαδικασίας) και της παρουσίας εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας είναι προφανώς οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι περιβάλλονται με τις συνταγματικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 87-91 του Συντάγματος. Κατά τη ρητή δε διατύπωση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως, η παρουσία δικαστικού λειτουργού απαιτείται «πάντοτε», ανεξάρτητα από το σκοπό της έρευνας κατ’ οίκον, αν δηλαδή γίνεται στα πλαίσια ανάκρισης ή ανεξάρτητα από αυτήν, από ανακριτικά ή λοιπά διοικητικά όργανα, προληπτικά ή κατασταλτικά στα πλαίσια αναγκαστικής ή διοικητικής εκτελέσεως 8.

Η έρευνα κατ’ οίκον χωρίς την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων κατ’ άρθρο 9 του Συντάγματος συνιστά, σωρευτικά, ανεπίτρεπτη παραβίαση του ασύλου της κατοικίας και κατάχρηση εξουσίας, και επισύρει κατά του δημοσίου οργάνου, που παραβίασε αντισυνταγματικώς το άσυλο της κατοικίας, ποινικές, αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις, κατά τη ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου 9.

Κατ’ ακολουθίαν, η ανωτέρω συνταγματική επιταγή της παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, με την οποία επιτρεπτώς συμπληρώνεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), πρέπει να τηρείται και όταν διεξάγεται έρευνα κατ’ οίκον για τους σκοπούς των άρθρων 25 και 40 του Κώδικα αυτού.

Γ. Η τρίτη (Γ) γνώμη των μελών Ανδρέα Γραμματικού, Παναγιώτη Παναγιωτουνάκου, Στυλιανής Χαριτάκη, Δημητρίου Χανή, Ευαγγελίας Σκαλτσά Νομικών Συμβούλων του Κράτους (ψήφοι 5), δέχθηκε τα εξής:

Από το περιεχόμενο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σε συνδυασμό και προς τις λοιπές παρατιθέμενες διατάξεις του ίδιου Κώδικα, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 26 και 9, αντιστοίχως, που αναφέρονται στη διάκριση των λειτουργιών και στο άσυλο της κατοικίας, αλλά και από τον συνταγματικώς επιβαλλόμενο όρο της κατ’ οίκον έρευνας, σε κάθε περίπτωση, μόνον με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, συνάγεται ότι το τιθέμενο ερώτημα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τούτο δε, διότι η επίμαχη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ΚΦΔ, που ορίζει ότι «η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα», δεν αφορά θέματα αρμοδιότητας οργάνων της Διοικήσεως, εν προκειμένω της Φορολογικής, αλλά θέματα της αποκλειστικής αρμοδιότητας των εισαγγελικών αρχών, που έχουν την ανώτατη διεύθυνση της προανακρίσεως γενικότερα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ποινικής δικονομίας (άρθρα 31, 34, 35, 240, 241 ΚΠΔ), στα πλαίσια των οποίων τα διοικητικά όργανα λειτουργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά την εφαρμογήν της τελευταίας ως άνω διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 25 για την είσοδο στην κατοικία φορολογούμενου και τη διεξαγωγή έρευνας προς βεβαίωση τελέσεως αξιόποινων πράξεων φοροδιαφυγής (άρθρα 17, 18, 19 του ν. 2523/1997), μετά την οποία μπορεί να τεθούν υπόψη των φορολογικών αρχών τα προκύπτοντα στοιχεία προς περαιτέρω φορολογικό έλεγχο και τον υπολογισμό των φορολογικών οφειλών, επιβολή προσαυξήσεων, προστίμων κλπ. Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω διατύπωση της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ΚΦΔ, η οποία, ως συνδεόμενη με περιορισμό ατομικού δικαιώματος, πρέπει να ερμηνευθεί στενώς και σε αρμονία προς τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις, απηχεί την σαφή βούληση του νομοθέτη να θέσει εκτός ορίων του διοικητικού ελέγχου, που διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου, την κατοικία του φορολογουμένου, για την πρόσβαση στην οποία απαιτεί, όχι απλώς την εντολή του εισαγγελέως, υπό την έννοια της χορηγήσεως «άδειας» προς τα όργανα της Φορολογικής Διοικήσεως και την εντεύθεν νομιμοποίησή τους για την είσοδο στην κατοικία του φορολογουμένου για τη διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου, αλλά την εντολή του υπό την έννοια της «παραγγελίας» του κατά τον ΚΠοινΔ (άρθρου 243, 244) για τη βεβαίωση τελέσεως αξιόποινων πράξεων φοροδιαφυγής. Ενόψει αυτών οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως των καθηκόντων των οργάνων της διοικήσεως, στα οποία θα δοθεί η σχετική παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο Γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

3. Μετά ταύτα, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 7§3 εδ. δεύτερο του Οργανισμού του ΝΣΚ (ν. 3086/2002, Α’ 324), εκ των μελών που διατύπωσαν την ασθενέστερη τρίτη (Γ) γνώμη, οι μεν Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, Ανδρέας Γραμματικός και Ευαγγελία Σκαλτσά (ψήφοι 2) προσχώρησαν στην πρώτη (Α) γνώμη η οποία έλαβε τελικώς δέκα τέσσερις (14) ψήφους και αποτελεί την γνώμη της πλειοψηφίας , οι δε Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Στυλιανή Χαριτάκη και Δημήτριος Χανής (ψήφοι 3) προσχώρησαν στην δεύτερη (Β) γνώμη, η οποία έλαβε τελικώς δέκα (10) ψήφους και αποτελεί τη γνώμη της μειοψηφίας.

III. Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία (ψήφοι 14 έναντι 10) ως εξής: Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογούμενου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων τον άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4174/2013 , Α’ 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 30-6-2014

Ο Προεδρεύωνκαι εισηγητής

Αλέξανδρος Καραγιάννης

Αντιπρόεδρος ΝΣΚ

_____

1 Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να είναι «πλήρης» ή «μερικός» (άρθρο 25§1 περ. στ’ του ΚΦΔ).

2 Προφανώς, έχει παραλειφθεί εκ παραδρομής η παράθεση του συνδέσμου «και» μετά τη λέξη «Δημοσίου».

3 Για τα ανωτέρω βλ Κ. Χρυσόγονος: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2η έκδ. (2002), §8. σελ. 230-237, Π. Δαγτόγλου: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα: έκδ. 1991, σελ. 323-331 και 332-346.

4 ΓνωμΕισαγγΑΠ: 10/1992 (Δνη 33.1532), ΠΕ/ΣτΕ: 1381/1981, ΤοΣ 7.740, ΓνωμΕσαγγΠρωτΠατρών: ΝοΒ 23.1117, ΓνωμΝΣΚ: 179/1976, Κ. Χρυσόγονος: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2η έκδ. (2002), σελ. 233,1. Μττρίνιας: Αναγκαστική Εκτέλεσις, Β’ έκδ, § 138, υπό το άρθρο 929 ΚΠολΔ, Σκουρής-Τάχος: Δίκαιο Δημοσίας Τάξης, έκδ. 1990, σελ. 68, Π. Τσίρης: Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας, εκδ. 1994, σελ. 87, Παπαδημητρίου: ΝοΒ 23.1116. Contra: Π. Δαγτόγλου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα: έκδ. 1991, σελ. 342, ΓνωμΕισαγγΠρωτΠατρών: 12/1975 ΝοΒ 1975.1116), πρβλ και ΓνωμΕισαγγΑΠ: 4007/1975 ΝοΒ 23. 823).

5 Προφανώς, καθόσον αφορά στα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης η «εντολή» του εισαγγελέα έχει την έννοια της χορηγήσεως αδείας εισόδου στην κατοικία, ενώ ως «εντολή» είναι νοητή μόνον προς τον φορολογούμενο, προκειμένου να επιτρέψει την είσοδο στην κατοικία του.

6 Με δεδομένο ότι, κατ’ άρθρο 10§1 του ΚΕΔΕ. η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη μπορούσε να ενεργηθεί από δικαστικό επιμελητή ή και υπάλληλο της Δ.Ο.Υ, το άρθρο 11 του ΚΕΔΕ, το οποίο δεν προέβλεπε εντολή εισαγγελέα ή παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για την κατ’ οίκον έρευνα, αν δεν καταργήθηκε εμμέσως από το άρθρο 40 του ΚΦΔ (βλ και άρθρο 48 του ίδιου Κώδικα), οπωσδήποτε τροποποιήθηκε από αυτό, υπό την έννοια ότι για την εφαρμογή του απαιτείται εντολή εισαγγελέα, τουλάχιστον καθόσον αφορά στη διενέργεια έρευνας από όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

7 Σημειώνεται ότι, προκειμένου για είσοδο, έρευνα και φορολογικό έλεγχο σε αμιγώς επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχομένου, δεν απαιτείται ούτε εισαγγελική εντολή (άδεια), καθόσον στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 ΚΦΔ γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ εγκατάστασης και κατοικίας, της εισαγγελικής εντολής προβλεπομένης μόνο για είσοδο στην κατοικία. Άλλωστε, από τη μέχρι τούδε πάγια νομολογία (επί του άρθρου 36 παρ. 1 Κ.Β.Σ. κ.α.), δεν έχουν καταγραφεί αιτιάσεις αντισυνταγματικότητας για τη διεξαγωγή ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς εισαγγελική άδεια ή την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής (απεναντίας, βλ. ΣτΕ 532/2013).

8 (βλ. Π. Δαγτόγλου: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα: έκδ. 1991, σελ. 342, Σύνταγμα 1975- Corpus Π. Παραρά, άρθρο 9 σημ. 6, ΓνωμΕισαγγΠρωτΠατρών: 12/1975 ΝοΒ 1975.1116, ΓνωμΕισαγγΑΠ: 4007/1975 ΝοΒ 23. 823, παρατηρήσεις και στην έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του σχεδίου του άρθρου 45 του ν. 4223/2013, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 25 του Κ.Φ.Δ, πρβλ και παρατηρήσεις στην έκθεση του Τμήματος Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων της Βουλής επί του σχεδίου του άρθρου 4 του ν. 2343/1995).

Please follow and like us:

Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Z. Ρωμαίου

ΤΗΛ: 213 1514 230

FAX: 210 33 01 789

Email:zrom@gge.gr

Αθήνα 26-08-2014

Αρ. Πρωτ. Φ2-2155

ΑΔΑ: 796ΚΦ-Ν2Ζ

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών του Κράτους

2. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κράτους

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

Σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος εισροών–εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων ( ΠΟΛ 1009/2012 ΦΕΚ 72/Β/2012) όπως ισχύει, και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), στις 27/8/2014 εκπνέει η προθεσμία εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και για τον γ’ κύκλο (λοιπή επικράτεια , πλην Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χωρικής σας αρμοδιότητας ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος εισροών- εκροών και την ενημέρωση μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

Σχετικά επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός σημείων ελέγχου του συστήματος εισροών- εκροών και επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες της επικράτειας μπορούν να εκπαιδευτούν ως προς τον έλεγχο των σημείων αυτών, κατόπιν αιτήματος τους στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επισημαίνουμε τέλος ότι για τις κυρώσεις που αφορούν παραβίαση διατάξεων των προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, βρίσκεται σε ισχύ η Κ.Υ.Α Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ2-518/2014 (ΦΕΚ 575/Β/2014).

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Στέφανος Κομνηνός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ενδεικτικά Σημεία Ελέγχου Συστήματος Εισροών-Εκροών

Α/Α

Διαδικασία Ελέγχου

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα

1.

Ελέγχουμε αν το πρατήριο έχει νέα ενιαία άδεια λειτουργίας με το σύστημα εισροών εκροών στην οποία αποτυπώνονται οι δεξαμενές, οι αντλίες και τα είδη καυσίμων όπως είναι στο πρατήριο.

2.

Διασταυρώνουμε το ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια με το ΑΦΜ που αναγράφεται στην σφραγίδα και εκδίδεται αυτόματα στην απόδειξη εσόδου από το σύστημα εισροών εκροών.

3.

Ελέγχουμε την ύπαρξη ογκομετρικών πινάκων στο πρατήριο (ένας μοναδικός ογκομετρικός πίνακας για κάθε δεξαμενή).

4.

Εξετάζουμε εάν τα Δελτία παραλαβών (παρ. 2.1 ΠΟΛ 1203/2012 ΦΕΚ 3130/Β/2012) εμπεριέχουν τα τιμολόγια-δελτία αποστολής για την αντίστοιχη χρονική περίοδο που εκδίδονται.

5.

Ελέγχουμε κατόπιν επικοινωνίας με την Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ.:210480-3292 , fuelmgt@gsis.gr , ) τη διασύνδεση και την αποστολή στοιχείων για το προς έλεγχο πρατήριο.

6.

Ελέγχουμε από τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής) των εγκατεστημένων εξαρτημάτων (ηλ. βέργες, λογισμικό, Η/Υ, Controller) εάν έχουν σήμανση (CE ) καθώς και o σειριακός αριθμός (S/N) του προγράμματος .

7.

Αποσύνδεση αισθητήρα δεξαμενής από το σύστημα και έλεγχος αντίδρασης του συστήματος (σε συνεννόηση με το συνεργείο εγκατάστασης).

Εμφάνιση ένδειξης για την αποσύνδεση. Αυτόματη καταγραφή συναγερμού με σήμανση από τον φορολογικό μηχανισμό ( ΕΑΦΔΣΣ).

Κλείδωμα των ακροσωληνίων που αντλούν καύσιμο από τη συγκεκριμένη δεξαμενή.

8.

Θέση ενός ακροσωληνίου σε κατάσταση λιτρομέτρησης, διενέργεια λιτρομετρήσεων, επιστροφή καυσίμου σε κατάλληλη δεξαμενή και επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση της κάθε λιτρομέτρησης αντί για αυτόματη έκδοση Δελτίου Εσόδου πρέπει να εκδοθεί αυτόματα Δελτίο Λιτρομέτρησης.

Κατά την επιστροφή του καυσίμου στη δεξαμενή δεν πρέπει να καταγραφεί παραλαβή καυσίμου.

Στο Ισοζύγιο ημέρας πρέπει ο όγκος των λιτρομετρήσεων να αναγράφεται όπως προβλέπεται.

9.

Αυτόματη έκδοση απόδειξης – αναγραφή απαιτούμενων στοιχείων

Το σύστημα πρέπει να εκδίδει αυτόματα απόδειξη εσόδου μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής

10.

Ελέγχεται ότι το Ισοζύγιο ημέρας (π.χ. προηγουμένων ημερών) παράγεται στης 12:00 το βράδυ περίπου και ότι είναι εντός της ορισμένης απόκλισης (1,5%)

11.

Ελέγχεται ο Τεχνικός φάκελος – έλεγχος CRC No ή HASH VALUE(παρ.3,Άρθρο 6 Φ2- 1617/2010)

Πρέπει να συμφωνεί με το αρχείο της Δ/νσης Μετρολογίας όπου έχει κατατεθεί ο τεχνικός φάκελος

12.

Έλεγχος διασύνδεσης δεξαμενών και αντλιών με κονσόλα.

Πρέπει όλες οι δεξαμενές και τα αντλητικά του πρατηρίου να έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισροών εκροών

13.

Αποσύνδεση συστήματος ελέγχου δεξαμενών από το σύστημα και έλεγχος αντίδρασης

Πρέπει να κλειδώσουν όλα τα ακροσωλήνια και να παραχθεί σχετικός συναγερμός με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com