Τροποποίηση της 28530/06−06−2014 (ΦΕΚ 1622/Β΄/2014) «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών

Print Friendly, PDF & Email

Τροποποίηση της 28530/06−06−2014 (ΦΕΚ 1622/Β΄/2014) «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014» απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Αριθμ. 31703

(ΦΕΚ Β΄ 1653/23.06.2014)

Τροποποίηση της 28530/06−06−2014 (ΦΕΚ 1622/Β΄/2014) «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014» απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τo άρθρo 7 παρ. 2 του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 A΄/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄ 152).

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/22−11−2010)

7. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».

8. Την υπ’ αριθμ. 21035/5−5−2014 (ΦΕΚ 1283 Β΄/21−5−2014) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης των νόμων 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31314/20−06−2014 (ΦΕΚ 1633/Β΄/2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

9. Την υπ’ αριθμ. 28530/06−06−2014 (ΦΕΚ 1622/Β΄/2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της 28530/06−06−2014 υπουργικής απόφασης ως εξής:

Άρθρο 2

Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3908/2011, κατά το έτος 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονται για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους και όσα απ’ αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται στη δεύτερη.

Β. Τροποποιούμε το άρθρο 3 της 28530/06−06−2014 υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Άρθρο 3

Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής

1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ΄του άρθρου 6 του Ν.3908/2011, κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.

2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας και το επίπεδο ανάπτυξής της, ως εξής:

Ποσά σε εκ. €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ (ΓΔΙΕ, ΕΜΑ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ (Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Α.Μ.Θ.

36.800.000

23.000.000

17.300.000

23.000.000

54.100.000

46.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

24.200.000

23.000.000

26.400.000

23.000.000

50.600.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

71.500.000

23.000.000

9.400.000

23.000.000

80.900.000

46.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

7.500.000

23.000.000

25.800.000

23.000.000

33.300.000

46.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

18.000.000

23.000.000

8.200.000

23.000.000

26.200.000

46.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

24.500.000

23.000.000

7.800.000

23.000.000

32.300.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

27.300.000

23.000.000

9.000.000

23.000.000

36.300.000

46.000.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2.800.000

23.000.000

4.900.000

23.000.000

7.700.000

46.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

70.000.000

23.000.000

7.100.000

23.000.000

77.100.000

46.000.000

ΑΤΤΙΚΗ

18.700.000

23.000.000

1.500.000

23.000.000

20.200.000

46.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.600.000

23.000.000

1.500.000

23.000.000

3.100.000

46.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

69.300.000

23.000.000

6.400.000

23.000.000

75.700.000

46.000.000

ΚΡΗΤΗ

42.000.000

24.000.000

10.500.000

24.000.000

52.500.000

48.000.000

Επικράτεια

414.200.000

300.000.000

135.800.000

300.000.000

550.000.000

600.000.000

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us: