Monthly Archives: June 2014

Ανοιξε ο δρόμος για φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων.

Ανοιξε ο δρόμος για φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων. Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 Ανοιξε ο δρόμος για φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων Τροπολογία του υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό», ανοίγει τον δρόμο για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων. Ο ΕΟΠΥΥ με τη μορφή του ως ασφαλιστικός οργανισμός δεν μπορούσε με την παρούσα νομοθεσία να παρέχει δωρεάν φάρμακα σε πολίτες που δεν είναι ασφαλισμένοι. Αυτό αλλάζει με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία στην αιτιολογική της έκθεση αναφέρει ότι, στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας, κρίνεται ως επείγουσα η κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθμού τους. «Πλην όμως στους σκοπούς του ΕΟΠΥΥ, ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 4238/2014, δεν περιλαμβάνεται η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών κι έτσι καθίσταται επιβεβλημένη η προτεινόμενη προσθήκη» καταλήγει η έκθεση, ενώ με το ανάλογο άρθρο παρέχεται φαρμακευτική περίθαλψη σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δε δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Mε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών. Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., τη

Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. . Αριθμ. απόφ. 1375/19/29-04-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1683/24.06.2014) Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/08-07-1994) Β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12-09-1995) Γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20-08-1996) Δ. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α΄/08-11-2001) Ε. του Ν. 4144/13, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-04-2013) 2. Τη με αριθμό 228/16/29-04-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ 3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Την κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. ως εξής: Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων της αρμοδιοτήτων και αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. με την με αριθμ. 228/16/29-04-2014 απόφασή της ενέκρινε την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.» ως εξής: Κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία της κρίσης, η σημασία της προσαρμοστικότητας και της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εντείνεται, οδηγώντας στην ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των δράσεων προώθησης της απασχόλησης προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προστασία και υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ειδικότερα στην χώρα μας, που οι συνέπειες της κρίσης φαίνεται να εξελίσσονται ακόμη πιο δραματικές για διάφορους λόγους αλλά και εξαιτίας κυρίως εγγενών διαρθρωτικών δυσλειτουργιών και ατελειών του όλου πλαισίου δραστηριοποίησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η ανάγκη αυτή, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική τόσο βραχυπρόθεσμα και κατά το δυνατόν άμεσα, όσο και σε βάθος χρόνου. Με βάση τα ως άνω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα επιμέρους μέτρα πολιτικής για την ανάσχεση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, ο Ο.Α.Ε.Δ. ως κεντρική δομή διαχείρισης των πολιτικών αυτών, επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία, μέσω προγραμματικών συμφωνιών ή συμπράξεων, για την υλοποίηση των πολιτικών με φορείς των κοινωνικών εταίρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, που ενεργοποιούνται για την καλύτερη δυνατή παροχή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων με πρώτιστο στόχο την προστασία των εργαζομένων από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και η διαρκής ενημέρωση, ανατροφοδότηση και οι επιμέρους αναγκαίες διορθώσεις και αναπροσαρμογές των παρεμβάσεων αυτών δεν θα εφαρμόζεται «εν κενώ», αλλά σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους με ευθύνη του ΟΑΕΔ όσο και των Κοινωνικών Εταίρων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε., για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω παρεμβάσεων. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ. Άρθρο 1 Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης συνολικά διακοσίων (200) ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν πέντε (5) άτομα στον Σ.Ε.Β., ενενήντα (90) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Οργανώσεις – μέλη αυτής, εξήντα (60) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις – μέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε (45) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις – μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. Άρθρο 2 Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) το οποίο κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: o Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ o Για το έτος 2015: 1.500.000 ευρώ o Για το έτος 2016: 1.500.000 ευρώ o Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων, η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ανέρχεται στο ποσό των 144.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Για το έτος 2014: 24.000 ευρώ Για το έτος 2015: 48.000 ευρώ Για το έτος 2016: 48.000 ευρώ Για το έτος 2017: 24.000 ευρώ Άρθρο 3 Ρόλος του ΟΑΕΔ Σύμφωνα α) με το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας ….. και μεριμνά ιδίως …….για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες», και το εδ. α της παρ.6 του άρθρου 34 του ανωτέρω νόμου «Από τα έσοδα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.: Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.», β) το εδ. β της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 «Από τα έσοδα του ΛΑΕΚ: πoσό που αντιστοιχεί στο 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης…», και γ) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Άρθρο 4 Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 4.1. Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις: Δικαιούχοι είναι, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι Οργανώσεις μέλη αυτών, ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και οι Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. όπως αυτές αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Δικαιούχοι επίσης είναι και οι Ενώσεις ή Σωματεία μέλη των Πανελληνίων Οργανώσεων του Σ.Ε.Τ.Ε. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (εγγεγραμμένοι στις ανωτέρω Συνομοσπονδίες και εργοδοτικές Οργανώσεις), έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η απουσία λόγω στράτευσης ή μακροχρόνιας ασθένειας καθώς και οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των ανωτέρω δυνητικά δικαιούχων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν επίσης και οι ανωτέρω δυνητικά δικαιούχοι που κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό δεν απασχολούσαν προσωπικό καθώς και οι οργανώσεις- μέλη που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4.2 Ωφελούμενοι- Άνεργοι- Προϋποθέσεις: Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που: – Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2. – Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. – Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία. – Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. – Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: – Για άτομα που: – είναι σύζυγοι και συγγενείς α΄ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του δικαιούχου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα – κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία αίτησής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους ανωτέρω δικαιούχους – τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98 Άρθρο 5 Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δυνητικά δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.oaed.gr/ ) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/ ) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του δικαιούχου επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα. Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου. Άρθρο 6 Ποσό και συνολική διάρκεια επιχορήγησης 6.1 Ποσό επιχορήγησης. Ο δικαιούχος επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών (να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τον δικαιούχο και δεν τροποποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους. 6.2 Διάρκεια επιχορήγησης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα εννιά (39) μήνες εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη. Άρθρο 7 Διαδικασία και όροι επιχορήγησης 7.1 Υποβολή αίτησης Αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως μήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο μήνας πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν. Για τη λήψη της επιχορήγησης ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: • Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερησίας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. • Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση • Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών – Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο.) – Σε περίπτωση που οι Οργανώσεις – μέλη χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ». Στην περίπτωση αυτή, οι Οργανώσεις – μέλη εκτός από το αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής, θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή. Εάν η υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. • Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1./2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. • Ακριβές αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΙΚΑ-Σ.Ε.Π.Ε. – ΟΑΕΔ (Ε4). 7.2. καταβολή της επιχορήγησης α) Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού και αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, εφόσον η ενταγμένη Οργάνωση – μέλος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος. γ) Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 του Οργανισμού. 7.3 Όροι Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο και προϋπάρχον) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής κ.λπ. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Άρθρο 8 Διενέργεια ελέγχων/Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος (επιτόπια επαλήθευση), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν η δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία του δικαιούχου, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.). Επίσης οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες) των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργεια ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. – Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 4144/2013, ορίζει ότι: «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.» Άρθρο 9 Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και μη θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (39 μήνες) και μέχρι την λήξη του. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει επιχορηγηθεί, τότε θα επιστρέφει στον Οργανισμό εντόκως το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982). Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). Οι δικαιούχοι δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και μη προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού προσωπικό η κενή θέση που οφείλεται σε λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση μισθωτού επιχείρησης. Ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Άρθρο 10 Επιμήκυνση Προγράμματος Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας του δικαιούχου λόγω θερινών διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης. Άρθρο 11 Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στον δικαιούχο και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, για την διακοπή της επιχορήγησης καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μετά από σχετική διατύπωση γνώμης από το ΕΛΕΚΠ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Άρθρο 13 Τελικές διατάξεις 1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από διατύπωση γνώμης από το ΕΛΕΚΠ, δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 6 Μαΐου 2014 Ο Διοικητής Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Please follow and like us:

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2014

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2014. Αριθμ. 80582 (ΦΕΚ Β΄ 1682/24.06.2014) Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2014. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.− Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/1966 «περί αυξήσεως των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου κ.λπ.», β) του Ν.Δ. 1342/73 «περί συνταξιοδοτήσεως του μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού των ΣΕΚ», γ) του άρθρου 24 του Ν. 1043/1980, δ) το άρθρο 12 του Ν. 3036/2002 και ε) τις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3670/2008. 2.− Τις αποφάσεις ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Φ 443.8/67 /159346/Σ. 884 Αριθμ. Εγκυκλίου: 1/23 Οκτ. 2013, αναφορικά με την ρύθμιση της Λουτροθεραπείας και Αεροθεραπείας των αναπήρων πολέμου έτους 2014. 3.− Την αρ. Υ.48/09−07−2012 (Φ.Ε.Κ. 2105/09−07−2012 τεύχος Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών». 4.− Το γεγονός ότι με την απόφαση μας αυτή προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες, πεντακόσια ευρώ (712.500,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους Κ. Α. Ε. της υποκατηγορίας 0600 − του ειδικού φορέα 23/200 (Υπουργείο Οικονομικών − Γενικές Κρατικές Δαπάνες) και Κ. Α. Ε. 0559 − φορέας 11110 προϋπολογισμός Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ) για τους δικαιούχους Στρατιωτικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε: 1.− Χορηγούμε ως επίδομα αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 2014 στους δικαιούμενους συνταξιούχους του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €). 2.− Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί: Α. Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ.4605/66. Β. Στους συνταξιούχους της περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν. Δ/τος που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων: α) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 2588/21 και Ν. 875/79 Πολεμικής Αποστρατείας. β) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 362/43. γ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1043/80. δ) Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν.Δ. 330/47. ε) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. 1579/1950 και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή. στ) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του A.N. 1855/51, Ν.Δ. 412/70 και Ν. 1543/85, ζ) Αναπήρων του Ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας). η) Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85. θ) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. ι) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89. Γ. Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξ αιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24.3.69 απόφαση Υ.Ε.Α.). Δ. Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ, α) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.Δ. 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και περίθαλψης του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51), β) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 3395/55 και γ) που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 και δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού. Ε. Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/1985. 3.− Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας: α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. Ι.ΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.λπ.). β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2014 από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ. γ) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους είναι πληρωτέα μετά την 30.9.2014 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31.10.2014 (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 4605/66). 4.− Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπορούν να πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτηση τους, στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5.− Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την 10η Ιουλίου 2014 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο. 6.− Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2014. Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωση τους κατά του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Please follow and like us:

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου

ΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/27.06.2014 (Αρ. Πρωτ. Γ32/18) Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014. Πρωτότυπο έγγραφο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 e-mail : diefpar@ika.gr Αθήνα, 27 .6. 2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Γ32 /18 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 46 673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ ΠΡΟΣ: 1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 2. Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 2. Ο.Π.Σ. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών συντάξεων Θ Ε Μ Α: «Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014.» Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 095/185/15.10.2012 έγγραφο της Επιχειρησιακής Ομάδας Παροχών της Διοίκησης Έργων Προγράμματος Εκσυγχρονισμού. 1. Με το Γενικό Έγγραφο Γ32/13/2.5.2014 καθορίστηκαν και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βασικοί άξονες δράσης για την υλοποίηση του οργανωτικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των απονομών συντάξεων. Ο τρίτος βασικός άξονας συνίσταται στην οργάνωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, ιδίως μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω οργανωτικό πλαίσιο, όπως είχε προαναγγελθεί, η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) 1 από την 1η Ιουλίου 2014. _____ 1 (με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στα ενταχθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Εγκυκλίου 1/2013, τους ασφαλισμένους στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) _____ Μέσω του συστήματος αυτού οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα Υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Εκτός από τις ανωτέρω εξαιρούμενες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις, λόγω της διατήρησης αυτόνομων μηχανογραφικών συστημάτων στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, τόσο για λόγους επιείκειας, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων που θα επέτρεπαν την αυτόματη ενσωμάτωση των πληροφοριών που αντλούνται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να καταργηθεί πλήρως η κατάθεσή τους στο υποκατάστημα, θα πρέπει να γίνονται δεκτές και οι έντυπες αιτήσεις συνταξιοδότησης (Σ1 ή Σ2). 2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Από 1 Ιουλίου 2014 η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης από τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (http://www.ika.gr/), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης», με δύο τρόπους: α) Με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρεσία « Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης. β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου. Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοδηγεί τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα Κ.Ε.Π. 3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης θα υποστηρίζει τους ασφαλισμένους με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή της. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, οι ασφαλισμένοι, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει εντός 30 ημερών να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των αυτεπαγγέλτως αναζητούμενων από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις), ενώ δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης. Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Γ32/7/14.3.2014 Γενικό Έγγραφο, επισημαίνεται ότι θα πρέπει κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών να ενημερώνονται οι υποψήφιοι συνταξιούχοι ότι η δήλωση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης θα διευκολύνει σημαντικά τη συναλλαγή και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτησή τους από την υπηρεσία, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (σχετ. Γενικό Έγγραφο Γ41/13/31.3.2011 της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών). Τέλος, επειδή στον πίνακα 5 των αιτήσεων Σ1 και Σ2 έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική και η δήλωση του Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσώπων που δηλώνονται ως προστατευόμενα, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν μεν να τις υποβάλουν κανονικά μέσω διαδικτύου, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται σε εύλογο χρόνο στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να χορηγήσει Αριθμό Μητρώου σε κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά, ώστε η υπηρεσία απονομής συντάξεων να αποκτήσει πλέον οίκοθεν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Διονύσης Πατσούρης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Please follow and like us:

Παράταση φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014

Παράταση φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.:210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2013

Δελτίο Τύπου

To Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους για τη διάθεση φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης που έδειξαν την τελευταία εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ χρησιμοποιούν το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.

Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.

Please follow and like us:

Αυξημένες κατά 873 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Αυξημένες κατά 873 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Αυξημένες κατά 873 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Νέα αύξηση κατά 873 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο το Μάιο με αποτέλεσμα το σύνολο τους να ανέλθει στα 66,37 δισ. ευρώ

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα οποία τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη το πεντάμηνο Ιανουάριος – Μάιος 2014 ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εισπράξει μέχρι τα τέλη Μαΐου 852 εκατ. ευρώ, ενώ από τις νέες οφειλές (που δημιουργήθηκαν φέτος) έχουν εισπραχθεί 585 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς ελέγχους μέχρι τα τέλη Μαΐου ολοκληρώθηκαν 153 σε μεγάλες επιχειρήσεις έναντι στόχου 250 για πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα το ποσοστό είσπραξης φόρων και προστίμων σε σχέση με εκείνα που έχουν βεβαιωθεί ανήλθε στο πεντάμηνο στο 32,43% έναντι στόχου 65%.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1167/19.06.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 18

ΠΟΛ 1167/19.06.2014

Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ Β1215) και 34637/04.09.2013 (ΦΕΚ Β2183) και παροχή σχετικών οδηγιών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Τμήματα : Α-Δ

Τηλέφωνα : 210 – 3635963, 3630573

3636872, 3614303, 3614716

Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014

ΠΟΛ: 1167

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Όλες τις Δ.Ο.Υ

2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές)

3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e-Υπηρεσίες)

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ Β1215) και 34637/04.09.2013 (ΦΕΚ Β2183) και παροχή σχετικών οδηγιών.

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ1086/23.04.2013, ΠΟΛ1157/27.06.2013, ΔΠΕΙΣΑ 1117822/23.07.2013

ΠΟΛ 1222/26.09.2013, ΠΟΛ 1138/13.05.2014, ΠΟΛ 1159/02.06.2013, ΔΗΛΕΛ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013

Κατόπιν πληροφόρησης από την Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, τις υπ. αριθμ. 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ Β΄1215) και 34637/04.09.2013 (ΦΕΚ Β’ 2183) Κοινές Αποφάσεις Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδόθηκαν κατ. εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α’180), όπως ισχύει, μαζί με τις υπ. αριθμ. 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’3389), 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β 181 3), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β΄3186) και 14242/23.04.2014 (ΦΕΚ Β΄1010) Κ.Υ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

Σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ1086/23.04.2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.

Ακριβές αντίγραφο Η Αναπλ. Γεν. Δ/ντρια Φορολογικής Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Χ. Μαυρίδου

Please follow and like us:

Καταγραφή δυσλειτουργιών του Taxisnet.

Καταγραφή δυσλειτουργιών του Taxisnet.

Σελίδα για την καταγραφή των μηνυμάτων λάθους για τις περιόδους που το Taxis δεν λειτουργεί ομαλά, άνοιξε η Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών. Η σελίδα που έχει ανοίξει στο facebook, έχει σκοπό να συγκεντρώσει και να αναδείξει τα συνεχιζόμενα πρόβλημα της δυσλειτουργίας του TaxisNet σε ορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας1, αφού οι άνθρωποι της Γ.Γ.Π.Σ. διατείνονται ότι η εφαρμογή λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα.


Η σελίδα βρίσκεται εδώ

Please follow and like us:

ΥΠΟΙΚ: Εντός στόχου η είσπραξη από ελέγχους σημαντικών φορολογικών υποθέσεων.

ΠΟΙΚ: Εντός στόχου η είσπραξη από ελέγχους σημαντικών φορολογικών υποθέσεων.

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΥΠΟΙΚ: Εντός στόχου η είσπραξη από ελέγχους σημαντικών φορολογικών υποθέσεων

«Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για το έτος 2014 και συγκεκριμένα για το πρώτο τρίμηνο 2014, αναφορικά με το ποσοστό είσπραξης των μερικών ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων και του συνόλου των ελέγχων των Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου», αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σημειώνοντας επίσης ότι «ο δε στόχος του πλήθους των ολοκληρωμένων ελέγχων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων έχει ικανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό».

Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2014, ο υφυπουργός Οικονομικών επικαλείται τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το τετράμηνο του 2014, «που σύντομα θα δημοσιευθούν» στα οποία, όπως αναφέρει, παρατηρείται αυξητική τάση στα ποσοστά επίτευξης των παραπάνω στόχων.

Ερώτηση για τους ελέγχους σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, είχε καταθέσει, προς τον υπουργό Οικονομικών, η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, επικαλούμενη πληροφορίες για «σημαντική καθυστέρηση στον έλεγχο μεγάλων κυρίως φορολογικών υποθέσεων».

Η βουλευτής ανέφερε ενδεικτικά ότι οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη ανέρχονται σε 2.431, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί 314, δηλαδή μόλις το 12,9%» και ότι οι έλεγχοι στις μεγάλες επιχειρήσεις, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2014, ανέρχονται σε 250, και έχουν ολοκληρωθεί περί τους 95 ελέγχους. Όπως είχε επισημάνει η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, η ίδια ανησυχητική εικόνα παρατηρείται και στις ευαίσθητες κατηγορίες ελέγχου δηλαδή σε άτομα μεγάλου πλούτου, off shore εταιρειών και φορολογουμένων με εμβάσματα εξωτερικού.

Στους 1600 οι εφοριακοί σε θέσεις προϊσταμένων από τον Αύγουστο του 2011

Ο υφυπουργός Οικονομικών με άλλο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ευγενίας Ουζουνίδου, Δημήτρη Γελαλή και Θανάση Πετράκου για τις διαδικασίες στις τοποθετήσεις διευθυντών στις Εφορίες, επικαλείται διατάξεις που έχουν ψηφιστεί και επιτρέπουν, οι τοποθετήσεις αυτές να γίνονται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας, αλλά με μόνη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Ο κ. Μαυραγάνης τονίζει ωστόσο ότι οι προϊστάμενοι που τοποθετούνται πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν και να μην έχει επιβληθεί σε βάρος του οποιαδήποτε ποινή και να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

«Η παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, δικαιολογείται από τις εξαιρετικές δημοσιονομικές περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα» αναφέρει ο κ. Μαυραγάνης και ενημερώνει τους βουλευτές ότι στο πλαίσιο αυτό από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι και σήμερα έγιναν περίπου 1600 τοποθετήσεις εφοριακών υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν καταθέσει την ερώτηση στη Βουλή, είχαν χαρακτηρίσει την όλη διαδικασία αήθη και αδιαφανή πρακτική, επικαλούμενοι και τις απόψεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την κατάργηση των σχετικών διατάξεων και την εφαρμογή αποκλειστικά μετρήσιμων, ενιαίων, διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Σημεία Τοποθέτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στην Επιτροπή Οικονομι

Σημεία Τοποθέτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό» 2η Ανάγνωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4

Fax: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου

Σημεία Τοποθέτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό» 2η Ανάγνωση

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για δύο Τροπολογίες, οι οποίες θα κατατεθούν σήμερα και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια».

«1ον. Η μία τροπολογία αφορά τα έσοδα από εγκληματικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως γνωρίζετε, το Δεκέμβριο του 2013, προχωρήσαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Από τότε και έπειτα, παρατηρείται, με ικανοποιητικά αυξανόμενο ρυθμό, κατάθεση σημαντικών ποσών.

Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 33,8 εκατ. ευρώ και, μάλιστα, η τελευταία κατάθεση έγινε πριν από τέσσερις μέρες.

Από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι το συγκεκριμένο ποσό, που αποτελεί προϊόν τέτοιων έκνομων δραστηριοτήτων, συγκεντρώνεται στον εν λόγω λογαριασμό από καταθέσεις ατόμων που ενέχονται σε διάφορες υποθέσεις, τις οποίες διερευνά η δικαιοσύνη και αποδίδεται, πλέον, αυτό το ποσό στην κοινωνία.

Με την υπό κατάθεση τροπολογία ορίζεται ότι αυτά τα ποσά αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται ενώ, παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο δημόσιο λογιστικό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ειδικότερα, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατανέμεται το ποσό αναλυτικά μεταξύ των φορέων με την εγγραφή και διάθεση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό των φορέων που πρόκειται να ενισχυθούν, ενώ προβλέπεται διαδικασία μεταφοράς των τυχόν αδιάθετων πιστώσεων μετά την παρέλευση τριμήνου στους λοιπούς οριζόμενους από την προτεινόμενη ρύθμιση φορείς.

Έτσι διασφαλίζεται η έγκαιρη και στοχευμένη αξιοποίηση των ποσών από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών».

«2ον. Επίσης, με μία άλλη τροπολογία αντιμετωπίζεται το ζήτημα των παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όπως γνωρίζετε, από το 1878 μέχρι σήμερα, μόνο μία φορά, δηλαδή το 1984, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προέβη στην κήρυξη ως αζήτητων των αυτούσιων παρακαταθηκών της περιόδου 1878 – 1920.

Αυτό, λοιπόν, είχε ως αποτέλεσμα όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες από το 1920 μέχρι σήμερα να μην έχουν αξιοποιηθεί.

Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις αυτούσιες, αλλά και για τις ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες που παραμένουν στο Ταμείο από πολλών ετών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, πλέον των 100 ετών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανελήφθη από την Κυβέρνηση η πρωτοβουλία καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίμησης και αξιοποίησης παρακαταθηκών που φυλάσσονται σε αυτό.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα της ανάγκης αντιμετώπισης προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στη λειτουργία και διαχείριση μεγάλου αριθμού παρακαταθηκών που παραμένουν στο Ταμείο, ήδη από τις αρχές του αιώνα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στις 19 Δεκεμβρίου του 2013, συγκροτήθηκε πενταμελής Ειδική Επιτροπή, με τη συμμετοχή έγκριτων νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βασικός σκοπός της Επιτροπής αυτής ήταν η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών που βρίσκονται τόσο στην κεντρική όσο και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και κατέθεσε το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2014 υπάρχουν 36.172 αυτούσιες παρακαταθήκες.

Έβγαλε, όμως, και ορισμένα άλλα χρήσιμα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με αυτά, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η κήρυξη των αυτούσιων παρακαταθηκών ως αζήτητων και η παραγραφή τους απαιτεί εξέταση καθεμιάς παρακαταθήκης ξεχωριστά.

Δεδομένου του όγκου των ανεξόφλητων παρακαταθηκών, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την εξέταση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παραγραφής.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του πορίσματος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αμεσότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων παλαιών ανεξόφλητων παρακαταθηκών, λόγω του μεγάλου όγκου αυτών, προτείνεται μια εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται η παραγραφή, υπέρ του Ταμείου, όλων των ανεξόφλητων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών, πλην αυτών που αφορούν σε αποζημιώσεις από απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί προ 25ετίας, με την προηγούμενη τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας προς ενημέρωση οποιουδήποτε τυχόν αξιώνει δικαιώματα επί αυτών.

Συγκεκριμένα, όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες και χρηματικές παρακαταθήκες, με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την 01.01.1989, παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση συγκεκριμένης προθεσμίας.

Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το Ταμείο δημοσιεύει, τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών, πρόσκληση προς καθέναν που αξιώνει δικαιώματα επί αυτών των παρακαταθηκών, αυτούσιων και χρηματικών, να υποβάλει αίτηση προς το Ταμείο, μαζί με όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία της αίτησής του, προς απόδοση σε αυτόν της παρακαταθήκης.

Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αναρτάται σε όλα τα καταστήματα του Ταμείου.

Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο μηνών, από τη δεύτερη δημοσίευση στις εφημερίδες, οι μεν χρηματικές παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων οι δε αυτούσιες παρακαταθήκες παραγράφονται και εκποιούνται υπέρ του Ταμείου.

Αυτές είναι οι δύο τροπολογίες τις οποίες σήμερα θα καταθέσουμε και θα τις συζητήσουμε στην Ολομέλεια.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Please follow and like us: