Monthly Archives: February 2014

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/27.02.2014 (Αρ. Πρωτ. Ε40/143) Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτ

ΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/27.02.2014 (Αρ. Πρωτ. Ε40/143)
Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 246

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα 27/02/2014

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/143

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 23

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-Υ3Χ

ΠΡΟΣ:

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Ως ο συνημμένος πίνακας

Διανομής

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα »

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) με αριθ. 3.24641/Οικ.3.1574/27-08-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2091/τ.Β/2013) αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ

Με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης ελέγχου και αξιολόγησης της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» που αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, η αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η κάλυψη κοινωνικών αναγκών και η αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών με δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών που δύναται να ανέλθει έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Πράξη έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξ αιτίας της κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάση των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού ( εφεξής ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες ( Επιβλέποντες φορείς) βάσει του Ν.4152/2013. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης είναι οι ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ).

Δικαιούχοι: Η ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων (φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.

Επιβλέποντες φορείς : Οι φορείς οι όποιοι θα προσλάβουν, (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Ο.Α.Ε.Δ : Φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελούμενων, την κατάρτιση του πίνακα των ωφελούμενων, τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τον δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες Ομογενείς, Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958) και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., όπως επίσης τα κριτήρια επιλογής κατάταξης των ωφελούμενων και το σύστημα επιλογής τους.

Διευκρινίζεται ότι :

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η επιλογή προσωπικού – πρόσληψη, η χρηματοδότηση της Πράξης, η διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους και Επιβλέποντες Φορείς, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο έλεγχος και παρακολούθηση περιγράφονται στα άρθρα 6 έως και 11 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α .

Επισημαίνουμε ότι :

Με τη λήξη του προγράμματος οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ 1του Ν.4152/2013 και της παρ.7.10 του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ.

Επίσης, ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη – εργαζόμενου) .

Συγκεκριμένα κατά περίκλειση της ισχύουσας νομοθεσίας, για κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για τη υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ » το μισθολογικό κόστος θα ανέρχεται σε καθαρές αμοιβές :

α) 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους άνεργους άνω των 25 ετών

β) 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως ανέργους κάτω των 25 ετών το μη μισθολογικό κόστος θα ανέρχεται :

στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών που το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ εισπράττει η συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης και το οποίο για τους άνεργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 € ενώ για τους άνεργους κάτω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 225,00 €.

Ε.Β.Κ.Ν.Π -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Επειδή η έναρξη της απασχόλησης των εν λόγω απασχολούμενων προκύπτει και από άλλα επίσημα έγγραφα όπως Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι αποδοχές και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, από τις κοινοποιούμενες διατάξεις κατά συνέπεια η τήρηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π . δεν θα συνέβαλε στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής αλλά μόνο θα πρόσθετε στους εργοδότες – φορείς τυπικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, κρίνεται σκόπιμο οι φορείς που απασχολούν τους ανωτέρω ανέργους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο, για τους απασχολουμένους στο ανωτέρω πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί στα ανωτέρω προγράμματα «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ », οι φορείς δηλαδή που θα προσλάβουν και θα απασχολούν τους άνεργους, (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), θα συμπεριλάβουν και τους εν λόγω απασχολούμενους με της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου κανονική (1) Α.Π.Δ . η με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., εφόσον έχει προηγηθεί η κανονική Α.Π.Δ. , στις προθεσμίες που ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενους .

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολουμένων, του εν λόγω προγράμματος, στις Α.Π.Δ των εργοδοτών, θα γίνεται κατά τα γνωστά, χωρίς να απαιτείται καταχώρηση σε ειδικά πεδία (π.χ πεδία επιδότησης 43, 44, 45), ως κοινοί ασφαλισμένοι.

Οι εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αφορούν στους απασχολούμενους και αντιστοιχούν στις μηνιαίες αποδοχές μισθολογικού κόστους των λόγω απασχολούμενων του προγράμματος, καταβάλλονται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου.

Σχετικά έγγραφα : Η με αριθ. 6/2013/ 05-12-2013 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ & το με αριθ. Πρωτ. 106097/13-12-2013 έγγραφο ΟΑΕΔ με θέμα :Οδηγός Εφαρμογής Διαδικασιών κ.λ.π. (Α.Δ.Α ΒΛΟΖ4691Ω2-Ψ19 & ΒΛΓΨ4691Ω2-ΠΙΚ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Please follow and like us:

Ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών η υποβολή μισθώσεων στο taxisnet.

Ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών η υποβολή μισθώσεων στο taxisnet.

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών η υποβολή μισθώσεων στο taxisnet

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα taxisnet το μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου από τον εκμισθωτή. Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, όλες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων, στις οποίες συμφωνείται έναρξη μίσθωσης από 1/1/2014 και μετά, ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκμισθωτή μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, καθώς και για τη δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται φορολογητέο εισόδημα. Επίσης, υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης γης ή ακινήτων υπάρχει για όσες έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές, συμφωνίες μίσθωσης είχαν συναφθεί μέχρι και 31/12/2013, οι οποίες, παρά την υποχρέωση θεώρησής τους, δεν υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ για θεώρηση.

Αντίθετα, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής, εφόσον έχουν συναφθεί πριν από τη 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γεωργικής γης με μηνιαίο μίσθωμα έως και 100 ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις παλαιότερες διατάξεις.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που

ΙΚΑ Γ32/78/21.02.2014
Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΕβΟΤΟΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8,10241 Αθήνα

Πληροφορίες: Ληξουριώτης Αθ.

Τηλ.: 210 5215397

FAX: 210 5229008

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 21/02/2014

Αριθμ. Πρωτ. Γ 32/78

ΠΡΟΣ

1) Όλα τα Υποκαταστήματα

– Τμήμα Οικονομικό

– Τμήμα Συντάξεων

2) Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ

3) Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

– Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

-Τμήμα Εισαγωγής, Επεξεργασίας και Ελέγχου στοιχείων (Μισθοδοσία)

4) Επιτροπή Διαχείρισης Έργων Εκσυγχρονισμού

Ομάδα παρακολούθησης του Συστήματος Μισθοδοσίας

5) Διεύθυνση Παροχών

6) ΚΕΑΟ

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013»

Σας κοινοποιούμε το με Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1023686 ΕΞ2014/03.02.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητας σας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Please follow and like us:

Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014
Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126

Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

2. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211 Α΄ /2005), όπως ισχύει.

3. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187/2004).

4. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/141)», άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄ 160/10.8.2012) και όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 131/2012 (ΦΕΚ Α΄ 239/11.12.2012).

5. Το ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21−06−2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. 15903/29.7.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης περί σύστασης της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1635/2008).

7. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 240/11.2.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620/2000) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 15903/29.7.2008(ΦΕΚ 1635/Β/2008) Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4312/18.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 315/20.2.2009) απόφαση».

8. Την με αριθμ. 16446/23−11−2012 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού» , (ΦΕΚ Α’ 3109/23−11−2012).

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α ΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/2010) και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 4 και 17.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006).

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 της 27ης Δεκεμβρίου 2006).

14. Το διορθωτικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 45 της 15ης Φεβρουαρίου 2007).

15. Τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

16. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α΄ 77/1996).

17. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 1389/28.03.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (ΕΣΠΑ).

18. Την με αριθ. Ε (2007) 5338 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ περιφέρειες της Ελλάδος (CCI2007GR161PΟ001).

19. Την με αριθ. C (2007) 5443 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (CCI2007GR161PΟ006).

20. Την με αριθ. C (2007) 5337 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία − Θράκη» (CCI2007GR161PΟ008).

21. Την με αριθ. C (2007) 5332 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος» (CCI2007GR16UPΟ001).

22. Την με αριθ. C (2007) 5439 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (CCI2007GR16UPΟ002).

23. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄540/2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ Β΄ 1957/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (Β΄ 1088/19.07.2010), 5058/ΕΥΘΥ 138 (Β’ 292/13−2−2013) αποφάσεις και ισχύει.

24. Την υπ’ αριθ. 14225/27.03.2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

25. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Πράσινος Τουρισμός» του θέματος προτεραιότητας «Ποιοτικά, Περιβαλλοντικά και Ενεργειακά πρότυπα στις τουριστικές επιχειρήσεις».

26. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοινή Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007−2013, στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την υπ’ αριθ. 4226/1019Δ/14.04.2009 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και το ΠΔ. 98/1996», στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.

28. Την υπ’ αριθ. 7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1690/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού (Ε.Υ.Σ.Δ.Ε.Δ.) και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1052/181 Α1/0020−Α10/14.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 352/2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού.

29. Το υπ’ αριθ. 3741/723/Α2/15.07.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με το οποίο εγκρίνεται ο Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός».

30. Την υπ’ αρ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2037/2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007−2013 (ΕΠΑΕ).»

31. Το υπ’ αριθ. 6426/1311/Α2/16.12.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με το οποίο εγκρίνεται ο νέος Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός».

32. Την υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/23.12.2011 (ΦΕΚ Β’ 3110/2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007−2013 (ΕΠΑΕ).»

33. Την υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/542/31.01.2012 (ΦΕΚ Β΄ 105) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/ Α2/Ε02/4093/23.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3110) ως προς την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007−2013 (ΕΠΑΕ).»

34. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007−2013

35. Το υπ’ αριθ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01.02/1152/7.11.2013 έγγραφο της ΕΥΣΕΥΤ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση Σχέδιο Τροποποιημένου Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός».

36. Το από 29.11.013 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με συνημμένο κείμενο παρατηρήσεων και διορθώσεων οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής που επανυποβλήθηκε προς έγκριση ηλεκτρονικά με το από 23.12.2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΣΕΥΤ.

37. Το από 13.1.2014 νέο ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με τελικές παρατηρήσεις και διορθώσεις και το από 17.1.2014 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΣΕΥΤ με το οποίο επαναδιαβιβάστηκε το τελικώς διορθωμένο σχέδιο τροποποιημένου οδηγού και το Παράρτημα 13 προς έγκριση (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1009/20.1.2014).

38. Το υπ’ αριθ. 1152/777/Α2/22.1.2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ περί έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης/συμπλήρωσης του Οδηγού του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

39. Την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας και αύξησης της απορροφητικότητας της δημόσιας χρηματοδότησης του Προγράμματος.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε τον Οδηγό εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 2007−2013», ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Προστίθεται παράρτημα 13 με τίτλο «Διαδικασία παρακολούθησης των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση».

3. Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων Δικαιούχων στην πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός», στα σημεία όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τροποποιημένο Οδηγό εφαρμογής.

4. Την ανάρτηση της παρούσας κοινής απόφασης, του τροποποιημένου οδηγού εφαρμογής της πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», καθώς και των τροποποιημένων παραρτημάτων του, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού (http://www.gnto.gov.gr/), της ΕΥΔ–ΕΠΑΕ (http://www.antagonistikotita.gr/), του ΕΣΠΑ, (http://www.espa.gr/) και του ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr/).

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (.pdf)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Please follow and like us:

Κλειδάριθμος και για την πρόσβαση στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Κλειδάριθμος και για την πρόσβαση στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.
[28.02.2014]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28/2/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και εν όψει της δημοσίευσης των νέων προγραμμάτων που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός, καλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης (κλειδάριθμο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ.

Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία.

2. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μέσω του νόμιμα ορισμένου για τον σκοπό αυτό, με απόσπασμα πρακτικού από το ΔΣ της Εταιρείας, εκπρόσωπου τους, το ανωτέρω απόσπασμα πρακτικού, την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί επίσης να διενεργηθεί από τον διαχειριστή της επιχείρησης ή υπάλληλο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης). Όταν πρόκειται για εταιρείες ως εξουσιοδότηση νοείται η απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας που ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ.,email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματος.

Please follow and like us:

Νέες διευκρινίσεις για τις εμπρόθεσμες – εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

 Νέες διευκρινίσεις για τις εμπρόθεσμες – εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
[27.02.2014]

Νέες διευκρινίσεις για τις εμπρόθεσμες – εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 δίνει το Υπ.οικονομικών σε συνέχεια της ΠΟΛ.1047/12.2.2014 απόφαση του.

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1059/24.2.2014, οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, αντιμετωπίζονται ως εμπρόθεσμες αρχικές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Φ.Δ., και ο φόρος προσδιορίζεται από τη ΔΗΛΕΔ, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τις δηλώσεις Ε9 που είχαν παραληφθεί εμπρόθεσμα για την ίδια ως άνω αιτία από τις Δ.Ο.Υ.

Υπενθυμίζεται ότι εμπρόθεσμες είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται για διόρθωση της αρχικής δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. του οικείου έτους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από τον επόμενο του μήνα της αρχικής εκκαθάρισης.

Please follow and like us:

Διευκρινίσεις επί των χθεσινών διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων

Διευκρινίσεις επί των χθεσινών διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων
[27.02.2014]

Νέες διευκρινίσεις δόθηκαν από το Υπ. Οικ. που διευκρινίζουν περαιτέρω, όσα είχαν διευκρινιστεί χθες (σ.σ. 26.2.2014), σχετικά με την υποχρέωση των αγροτών για την υποβολή μισθωτηρίων. Σε περίπτωση που υπάρχουν και νέες διευκρινίσεις που θα διευκρινίζουν όσα διευκρινίστηκαν σήμερα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, με ειδικό διευκρινιστικό άρθρο που θα κοινοποιεί τις σχετικές διευκρινίσεις.

Δείτε το σημερινό δελτίο τύπου:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει:

• Όλες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων, στις οποίες συμφωνείται έναρξη μίσθωσης από 1/1/2014 και μετά, ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκμισθωτή μέσα στον επόμενο μηνά από την έναρξη της μίσθωσης.

• Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, καθώς και για την δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται φορολογητέο εισόδημα.

• Επίσης, υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης γης ή ακινήτων υπάρχει για όσες έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές, συμφωνίες μίσθωσης είχαν συναφθεί μέχρι και 31/12/2013, οι οποίες, παρά την υποχρέωση θεώρησής τους, δεν υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. για θεώρηση.

• Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής, εφόσον έχουν συναφθεί πριν τη 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γεωργικής γης με μηνιαίο μίσθωμα έως και εκατό (100) ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

____________________________________________________________________

Το χθεσινό (26.2.2014) δελτίο τύπου έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
Τ.Κ. 101 80, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει:

· Η υποχρέωση δήλωσης της μίσθωσης βαρύνει τον εκμισθωτή και όχι το εκμεταλλευτή του χωραφιού (αγρότη).

· Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί με το χειρόγραφο σύστημα (μέχρι 31/12/13) μπορούν να υποβληθούν μέχρι 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.

· Αν ένα μισθωτήριο είναι στη μέση της διάρκειάς του, δεν πρέπει να υποβληθεί ξανά, παρά μόνο στην ανανέωση. Αν, φυσικά, υπήρχε υποχρέωση υποβολής και δεν δηλώθηκε αρχικά, μπορεί να υποβληθεί μέχρι 28/2 χωρίς πρόστιμα.

· Οι εκμισθωτές έχουν ένα μήνα από την σύναψη της μίσθωσης για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

· Οι μισθώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν έχουν υποχρέωση υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως δηλαδή ίσχυε και με το προηγούμενο σύστημα.

· Οι προφορικές συμφωνίες μισθώσεων έχουν υποχρέωση υποβολής, όπως ακριβώς και οι έγγραφες.

Please follow and like us:

Η ερμηνευτική εγκύκλιος για το βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών

Η ερμηνευτική εγκύκλιος για το βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών
[27.02.2014]

Δόθηκε στην δημοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος για το βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α’ 2), η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 80 (Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών) του Ν. 4144/2013 (Α΄88), θεσμοθετήθηκε το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών»,στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας. Με τη διάταξη αυτή, εισάγεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», στο οποίο θα καταχωρείται κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολουμένων, καθώς και η νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το εν λόγω Ειδικό Βιβλίο στο χώρο εργασίας και να καταχωρεί στις στήλες του κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν την έναρξη πραγματοποίησής της (π.χ. αλλαγή ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας, τροποποίηση της έναρξης και λήξης του ωραρίου).

Ειδικότερα:

I) Ως προς τη νομιμοποίηση τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

I.α) Με τη νέα διάταξη απλοποιείται ο τρόπος νομιμοποίησης των τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση των Επιθεωρητών Εργασίας στην εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου.

Πιο συγκεκριμένα ο εργοδότης δύναται να νομιμοποιεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του, που προκύπτει στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή εργασιών εν γένει, μόνο με την καταγραφή της στις στήλες του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

Συνεπώς, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δε θα δέχεται ηλεκτρονικά το τροποποιητικό έντυπο Ε4, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 (Β΄2163) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Διευκρινίζεται ότι στις αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την παροχή πρόσθετης εργασίας σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της παραγράφου 11 του άρ. 38 του ν.1892/1990 (101 Α’) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

Στις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση υπερεργασιακής απασχόλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.

I.β) Εξακολουθεί να ισχύει, η υποχρέωση υποβολής προγράμματος εργασίας προς το Σ.ΕΠ.Ε, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (Α΄ 286) όπως ισχύει (π.χ. σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες). Ενδεχόμενες έκτακτες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα νομιμοποιούνται με την καταχώρησή τους από τον εργοδότη στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

II) Ως προς την καταχώρηση των υπερωριών

Τονίζεται ότι, στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» ενσωματώνεται η υποχρέωση που είχε ο εργοδότης να καταχωρεί τις νόμιμες υπερωρίες στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄88). Επίσης σύμφωνα με το εδάφιο ΣΤ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Please follow and like us:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3908/2011

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3908/2011
[26.02.2014]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011 και σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2014 σχετικής ανακοίνωσής μας, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την αναληφθείσα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία ψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α’ κύκλο του 2014, η 5η Μαρτίου 2014 ώρα 10:00 μ.μ.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων.

Από το Γραφείο Τύπου

Please follow and like us:

Νέο ρεκόρ του τουρισμού εκτιμά για το 2014 ο Α. Ανδρεάδης του ΣΕΤΕ

Νέο ρεκόρ του τουρισμού εκτιμά για το 2014 ο Α. Ανδρεάδης του ΣΕΤΕ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει νέο ρεκόρ εφέτος, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέας Ανδρεάδης στο πρακτορείο Bloomberg.

«Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2014 θα είναι ένα ακόμη έτος ρεκόρ», προσθέτοντας ότι «σχεδόν όλες οι παραδοσιακές και οι νέες αγορές δείχνουν θετικά, ενθαρρυντικά σημάδια». Ο αριθμός των τουριστών που θα επισκεφθούν την Ελλάδα εφέτος θα φθάσει τα 18,5 εκατομμύρια έναντι 17,9 εκατομμύρια το 2013 και τα έσοδα θα φθάσουν τα 13 δισ. ευρώ, ανέφερε ο κ. Ανδρεάδης.

Το δημοσίευμα του Bloomberg σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει αποκαλέσει την τουριστική βιομηχανία της χώρας «την πρώτη ατμομηχανή που ξεκίνησε και άρχισε να βγάζει την οικονομία μας έξω από την επώδυνη εξαετή ύφεση». Ο κ. Ανδρεάδης υπογράμμισε ότι εάν η Ελλάδα επιτύχει τον στόχο 24 εκατομμυρίων επισκεπτών έως το 2021, το ΑΕΠ της θα αυξηθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες και θα δημιουργηθούν 300.000 θέσεις εργασίας.

Οι μακροχρόνιοι στόχοι για τον τουρισμό βασίζονται στην υπόθεση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. «Η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και η επίτευξη των άλλων εθνικών στόχων μας ελπίζουμε ότι θα διασφαλίσει πως οι στόχοι για το 2021 θα επιτευχθούν και θα υπερκερασθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να κάνει επενδύσεις, κυρίως σε υποδομές, ύψους 3,3 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Οι προκρατήσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να αναμένει φέτος περισσότερους τουρίστες από τη Γερμανία και τη Γαλλία και μία αύξηση 10% των επισκεπτών από τη Βρετανία, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΣΕΤΕ. Ο κ. Ανδρεάδης είπε ότι ο ΣΕΤΕ βρίσκεται σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στον τουριστικό τομέα, προσθέτοντας ότι τα μουσεία και άλλοι αρχαιολογικοί τόποι πρέπει να παραμείνουν υπό κρατική προστασία.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Please follow and like us: