Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 390

Print Friendly, PDF & Email

Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Δ/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Τμήμα Ελέγχου & Εκταμιεύσεων

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης

Τηλέφωνο: 210 333 2820

Αθήνα, 29 -11-2013

Αρ. Πρωτ.: 53173

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Όλες τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Τμήμα Κινήτρων όλων των Περιφερειών

Κοιν. Υπουργείο Εσωτερικών

Σταδίου 27 Τ.Κ. 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης».

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής προς χρήση της στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης αποτελεί παροχή πίστωσης στην Ελλάδα, για την οποία απαιτείται σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι άδεια προς έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν έχουν όλα τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύματα, αλλά μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα στα οποία έχει δοθεί σχετική άδεια.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και δη χρηματοδοτικά ιδρύματα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τους όρους των αρ. 18 και 20 του ν.3601/2007. Ενδεικτικά μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να ελέγχεται αν έχει γίνει η δέουσα γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδας (αν πρόκειται για ιδρύματα εδρεύοντα στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ.). Κατ’ ελάχιστον, είναι σκόπιμη η διασταύρωση των στοιχείων του φορέα έκδοσης της προσκομιζόμενης εγγυητικής επιστολής με τα στοιχεία των φορέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρυμάτων, που δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία των παρακάτω σχετικών εγκυκλίων:

1. η υπ΄αριθμ.26022/08-07-2012 εγκύκλιος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με θέμα: «Οδηγίες ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και αποδέσμευσης τους (άρθρο 8 παρ.1 περ.αiii του ν.3299/2004)».

2. η υπ΄αρ. 27004/19-06-2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων……»

3. η υπ΄αρ. 18571/26-04-2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων……»

Σε κάθε περίπτωση, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και των διενεργούμενων πληρωμών, θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την αποδοχή εγγυητικών επιστολών από ιδρύματα της αλλοδαπής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com