Monthly Archives: November 2013

ΠΟΛ 1252/25.11.2013 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής

ΠΟΛ 1252/25.11.2013

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΑΔΑ: ΒΛ13Η-Ν4Π Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛ: 1252

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: Γ

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Τ. Κ. 101 84

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο 210 3375149, 312

FAX 210 3375001

ΘΕΜΑ: «Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών».

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν μετά την κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013, με την ΠΟΛ. 1216/24-09-13 ερμηνευτική εγκύκλιο, διευκρινίζουμε τα εξής:

Στην παρ. 4 της εγκυκλίου αυτής, παρατίθενται οι νέοι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, αρχικά για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και κατόπιν κατά παρέκκλιση για συγκεκριμένα πάγια ή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Στην ίδια παράγραφο έχει τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των καθορισθέντων νέων συντελεστών απόσβεσης. Γι αυτό δόθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα «αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο οποίο αναφέρεται ο συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις».

Το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Αντίθετα στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς, είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94.

Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Ακριβές αντίγραφο Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧ.

Please follow and like us:

Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων έως 28 Νοεμβρίου 2013

 

Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων έως 28 Νοεμβρίου 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.:210-3332553/4

Fax: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συγκεντρωτικών δηλώσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ (π.δ 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013.

Please follow and like us:

Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Β. Γιοβά

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3375377

ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1181020 ΕΞ 2013

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2238/1994 οι οποίες ισχύουν από 1/8/2013 και μετά.

1. Συγκεκριμένα, τα φύλλα ελέγχου οριστικοποιούνται κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού αποδοχής ή με την ενδικοφανή προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 70Β ή με την μη άσκηση ή άσκηση εκπρόθεσμης προσφυγής.

Περαιτέρω, ο φόρος που βεβαιώνεται:

α) με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν,

β) με βάση πρακτικό αποδοχής και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν και

γ) με βάση απόφαση δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των δύο δόσεων που ίσχυε πριν.

Τέλος, ο φόρος που βεβαιώνεται βάση προσωρινού φύλλου ελέγχου και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, οι πιο πάνω τροποποιήσεις ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013 και αφορούν σε πράξεις που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2013 .

3. Με τον όρο «πράξεις», διευκρινίζεται ότι νοούνται οι πράξεις της φορολογικής διοίκησης, όπως είναι η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, η παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, η έκδοση φύλλων ελέγχου, οι οίκοθεν βεβαιώσεις της Φορολογικής Διοίκησης βάση λοιπών στοιχείων που διαθέτει κλπ και όχι οι δημοσιεύσεις των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και αφορά σε φύλλα ελέγχου που εκδόθηκαν πριν από την 1η Αυγούστου 2013, καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Please follow and like us:

Νόμιμη στην Ελλάδα η υπηρεσία Street View της Google

Νόμιμη στην Ελλάδα η υπηρεσία Street View της Google

alt


Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με πρόσφατη απόφασή της και αφού πήρε τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχε ζητήσει από την Google ήρε τις εντάσεις της και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η υπηρεσία η οποία είχε σταματήσει το 2009 εν μέσω αμφιβολιών και ανησυχιών για την κατάχρηση προσωπικών στοιχείων.
Η απόφαση ΑΡ.136/2013 και οι δεσμεύσεις που θέτει στη Google αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτές της ανησυχίες και τη θέληση της αρχής να προστατευθούν όσο το δυνατό καλύτερα γίνεται τα προσωπικά δεδομένα του κοινού. Σύμφωνα με την απόφαση η Google δεσμεύεται ότι:Τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπα και πινακίδες αυτοκινήτων θα θολώνονται αυτόματα ενώ θα υπάρχει εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να ζητηθεί η θόλωση δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη θολωθεί συμπεριλαμβανομένων και της πρόσοψης οικιών. Οι αιτήσεις θα ικανοποιούνται εντός πέντε ημερών, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη θόλωση της πρόσοψης της οικίας του ακόμα και πριν από την έναρξη της υπηρεσίας. Το αίτημα πρέπει να ικανοποιηθεί εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας.Η θόλωση των προσώπων και των πινακίδων στα αρχεία που διατηρεί η ίδια η εταιρία προς επεξεργασία οφείλει να είναι μόνιμη μετά το πέρας 12 μηνών από τη φωτογράφηση.Η Google οφείλει να παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρεί που αφορούν ιδιώτες εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει επαρκή στοιχεία για τον εντοπισμό των δεδομένων που τον αφορούν τα οποία θα περιορίζονται στις οικίες εφόσον πρόσωπα και πινακίδες θα έχουν μόνιμα θολωθεί.Η Google οφείλει να ενημερώσει μέσω του τύπου και σχετικής με την υπηρεσία ιστοσελίδας ποιες περιοχές πρόκειται να φωτογραφηθούν και το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η φωτογράφιση, και παρομοίως οφείλει να ενημερώσει εκ των προτέρων για τη διάθεση της υπηρεσίας στο κοινό. Αν η διάθεση γίνει ταυτόχρονα για όλες τις ελληνικές περιοχές που έχουν φωτογραφηθεί τότε η ενημέρωση μέσω του τύπου πρέπει να γίνει σε δυο από τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες, καθημερινή και κυριακάτικη, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρακτορείου αθηναϊκού τύπου.Μετά από αυτές τις εξελίξεις αναμένουμε νέα από τη Google με την οποία το Insomnia έχει ήδη επικοινωνήσει και θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις υπάρχει κάτι νεότερο.
 

Please follow and like us:

H Google αναπτύσσει έναν «εικονικό σωσία» για τα social media

H Google αναπτύσσει έναν «εικονικό σωσία» για τα social media
 
Για όσους θέλουν να περιορίσουν τις ώρες που περνούν καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα, η εταιρεία δημιουργεί ένα λογισμικό που θα ετοιμάζει αυτόματα τις απαντήσεις στα μηνύματα που λαμβάνουν.
 
Του Κώστα Δεληγιάννη
 
 
 
alt
 

Η Google έχει στα σκαριά μια λύση για όσους αισθάνονται πως γίνεται όλο και πιο δύσκολο και χρονοβόρο να συντηρούν σε καθημερινή βάση την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, ο ιντερνετικός κολοσσός αναπτύσσει ένα λογισμικό το οποίο θα παίζει τον ρόλο «εικονικού σωσία» στα social media, αναλαμβάνοντας να ετοιμάζει αυτόματα τις απαντήσεις στα εισερχόμενα μηνύματα.

Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση για να πατεντάρει την ιδέα, δηλώνοντας πως στόχος είναι το λογισμικό να αντιδρά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ακριβώς όπως και ο πραγματικός χρήστης. Γι’ αυτό το software θα «παρακολουθεί» αρχικά τη συμπεριφορά του χρήστη στα social media, ώστε να τη «μάθει».

Έτσι, θα μπορεί στη συνέχεια να αντιγράψει τον τρόπο που αυτός αλληλεπιδρά με τους φίλους του, αντιδρώντας πανομοιότυπα στα update και τα μηνύματα των επαφών του. Σε όλες τις περιπτώσεις, το λογισμικό θα ετοιμάζει την αντίδραση που θεωρεί κατάλληλη, την οποία ο πραγματικός κάτοχος του λογαριασμού θα μπορεί με ένα «κλικ» να αποδεχθεί ή να απορρίψει.

Μάλιστα, το software θα «καταλαβαίνει» τον χαρακτήρα που έχουν τα μηνύματα, έτσι ώστε όταν αυτά προέρχονται π.χ. από τον επαγγελματικό κύκλο του χρήστη, η απάντηση που θα ετοιμάζει να είναι τυπική. Στην περίπτωση που τα μηνύματα έχουν αρκετά πιο προσωπικό χαρακτήρα, θα ρωτά τον κάτοχο του λογαριασμού αν θέλει να αναλάβει ο ίδιος την απάντηση, χωρίς να παρέμβει καθόλου.

Η αίτηση για την πατέντα υπογράφεται από τον Ashish Bhatia, μηχανικό της Google, ο οποίος αναφέρει πως η λύση αυτή είναι απαραίτητη, από τη στιγμή που τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό γιατί ο μέσος άνθρωπος έχει δημιουργήσει πλέον ένα αρκετά ευρύ κοινωνικό δίκτυο, που πλέον είναι δύσκολο να το διαχειρισθεί καθημερινά χωρίς βοήθεια.

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1250/25.11.2013 Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικ

ΠΟΛ 1250/25.11.2013

Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΗ-57Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

κ΄ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3375885

Fax : 210 3375368

E-mail: des.c@mofadm.gr

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΛ 1250

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από τις Δ.Ο.Υ, και αφορούν στη χορήγηση Α.Φ.Μ σε υπηκόους τρίτων χωρών, αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ.Α) « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα παραμονής, των υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελλάδα.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών, χορηγείται άδεια διαμονής στον υπήκοο τρίτης χώρας, που αντικειμενικά στερείται διαβατηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, η οποία, παρέχει στον κάτοχό της, δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια.

Η απόφαση αυτή είτε αφορά αρχική χορήγηση άδειας διαμονής είτε άδεια ανανέωσης, αποτελεί το μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου και ταυτόχρονα το μοναδικό έγγραφο από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητάς του, για οποιαδήποτε συναλλαγή του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι Δ.Ο.Υ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου, διενεργείται, με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., του εντύπου Μ1 « Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» συμπληρωμένο με τα προσωπικά τους στοιχεία και την προσκόμιση του πρωτοτύπου της Απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, κατά περίπτωση, εν ισχύ, φωτοτυπία της οποίας, θα τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις, που τα αναγραφόμενα, στην προσκομιζόμενη Απόφαση, στοιχεία του ενδιαφερόμενου δεν είναι τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., συνυποβάλλεται με την απόφαση και πιστοποιητικό γέννησης.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Please follow and like us:

Προβλήματα στον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, διαπιστώνει ο Γ. Βρούτσης

Προβλήματα στον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, διαπιστώνει ο Γ. Βρούτσης.

Ειδήσεις – Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Προβλήματα στον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, διαπιστώνει ο Γ. Βρούτσης

Εναλλακτικές λύσεις εξετάζει η κυβέρνηση για τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ καθώς, όπως γίνεται γνωστό, σε έγγραφο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, διαπιστώνονται προβλήματα στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ που θα έπρεπε να ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου του 2014.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου, μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Στρατούλης και Αλέξης Μητρόπουλος, με την οποία καλούσαν τον υπουργό να επανεξετάσει τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των εφάπαξ που επρόκειτο να ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου του 2014, διότι θα επέφερε νέες μειώσεις στα εφάπαξ.

Στην έγγραφη απάντησή του, ο υπουργός Εργασίας αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, η οποία είχε εκδοθεί την 31η Δεκεμβρίου του 2012 και προέβλεπε νέα τεχνική βάση για τον υπολογισμό των εφάπαξ παροχών από 1ης Ιανουαρίου του 2014.

«Σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της νέας τεχνικής βάσης στον υπολογισμό των εφάπαξ παροχών από 1ης Ιανουαρίου του 2014, σας πληροφορούμε ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία συλλογής των ασφαλιστικών στοιχείων των εισφορών του κάθε ασφαλισμένου, από την έναρξη της ασφάλισής του έως 31 Δεκεμβρίου του 2013, ώστε να συγκεντρωθούν στον ατομικό του λογαριασμό που θα τηρείται στον άλλο φορέα από 1ης Ιανουαρίου του 2014» αναφέρει ο κ. Βρούτσης και προσθέτει πως «ως εκ τούτου, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώνονται στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ παροχών, το θέμα μελετάται και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αφενός τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και, αφετέρου, η οικονομική ισορροπία και βιωσιμότητα του συστήματος».

Ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει, ωστόσο, πως «η εκτίμηση ότι τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούν οι Τομείς Πρόνοιας θα μειωθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού, σε σχέση με τις σημερινές παροχές, δεν ευσταθεί, καθότι δεν είναι δυνατό να γίνει σήμερα τέτοιος υπολογισμός, αλλά ούτε και να εκτιμηθεί, από τη στιγμή που δεν είναι γνωστά σήμερα για τους τομείς, τα οικονομικά και στατιστικά δεδομένα της 31ης Δεκεμβρίου του 2014 και εφεξής τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στον νέο τρόπο υπολογισμού».

Το υπουργείο μελετά, όπως γίνεται γνωστό, τις απαιτούμενες προεργασίες για την πρακτική εφαρμογή, την απαιτούμενη μηχανογραφική υποστήριξη και τη διοικητική και τεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί από τα Ταμεία για τον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και την ομαλή μετάβαση από τους παλαιούς τρόπους υπολογισμού βάσει των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων, στη νέα τεχνική βάση.

Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην ερώτησή τους, διατυπώνουν την εκτίμηση ότι σε μειώσεις και μάλιστα αναδρομικές, θα οδηγηθούν και οι επικουρικές συντάξεις. Στην απάντησή του, ο υπουργός αναφέρεται στον Ν. 4052/2012 με τον οποίο αναθεωρήθηκε το σύστημα επικουρικής ασφάλισης, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και την καταβολή όσο το δυνατόν εξορθολογισμένων συντάξεων. Ο κ. Βρούτσης υπενθυμίζει ότι έχει καθοριστεί νέος τρόπος υπολογισμού της χορηγούμενης από το ΕΤΕΑ σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου του 2015, με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, ο οποίος εξασφαλίζει την αναλογιστική ισορροπία του συστήματος μακροπρόθεσμα, μέσα από αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών. Θυμίζει επίσης ότι, προκειμένου να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμη οικονομική ισορροπία του Ταμείου, εισάγεται από τον νόμο συντελεστής βιωσιμότητας, ο οποίος θα αναπροσαρμόζει όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Φ2-2757/26.11.2013 Διευκρινήσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

 

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Φ2-2757/26.11.2013
Διευκρινήσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΦ-ΣΣΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος

ΤΚ: 101 81, Αθήνα

Πληροφ.: Αθ. Δέσης

Τηλ.: 210-3893190

Fax: 210 3301789

e-mail: desis@gge.gr

Αθήνα,

26/11/2013

Α.Π. : Φ2-2757

Προς:

ΤΜΗΜΑ Δ’ 1. Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας

2. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφ. Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας

Θέμα: Διευκρινήσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τους «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΥΑ Α2-861/2013, ΦΕΚ 2044/Β/2013), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, στα λοιπά σημεία σφράγισης, εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου (άρθρο 106), διευκρινίζουμε ότι:

i. Οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ισχύουν μετά τη δημοσίευσή τους.

ii. Για όλα τα όργανα που εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, τα λοιπά σημεία σφράγισης, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, σφραγίζονται με μέριμνα του πρατηριούχου ή του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

iii. Σε κάθε περίπτωση οι σφραγίδες για την ως άνω σφράγιση θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς. Δείγματα των σφραγίδων καθώς και οι αριθμοί σειράς που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενεργούν τις εν λόγω σφραγίσεις.

iv. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προς τις ελεγκτικές αρχές, των παρ. 3γ και 3δ του άρθρου 107 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ «Τεκμηρίωση αντλιών υγρών…» γίνονται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενήργησαν τη σχετική σφράγιση.

v. Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου.

vi. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

Ο Γεν. Γραμ. Εμπορίου

Στέφ. Κομνηνός

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1250/25.11.2013 Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικ

ΠΟΛ 1250/25.11.2013

Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΗ-57Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

κ΄ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3375885

Fax : 210 3375368

E-mail: des.c@mofadm.gr

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΛ 1250

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από τις Δ.Ο.Υ, και αφορούν στη χορήγηση Α.Φ.Μ σε υπηκόους τρίτων χωρών, αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ.Α) « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα παραμονής, των υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελλάδα.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών, χορηγείται άδεια διαμονής στον υπήκοο τρίτης χώρας, που αντικειμενικά στερείται διαβατηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, η οποία, παρέχει στον κάτοχό της, δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια.

Η απόφαση αυτή είτε αφορά αρχική χορήγηση άδειας διαμονής είτε άδεια ανανέωσης, αποτελεί το μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου και ταυτόχρονα το μοναδικό έγγραφο από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητάς του, για οποιαδήποτε συναλλαγή του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι Δ.Ο.Υ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου, διενεργείται, με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., του εντύπου Μ1 « Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» συμπληρωμένο με τα προσωπικά τους στοιχεία και την προσκόμιση του πρωτοτύπου της Απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, κατά περίπτωση, εν ισχύ, φωτοτυπία της οποίας, θα τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις, που τα αναγραφόμενα, στην προσκομιζόμενη Απόφαση, στοιχεία του ενδιαφερόμενου δεν είναι τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., συνυποβάλλεται με την απόφαση και πιστοποιητικό γέννησης.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Please follow and like us: