Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013)

Print Friendly, PDF & Email

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013)

Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων

Α] Γενικά επενδυτικά σχέδια

$11)      Γενικής Επιχειρηματικότητας

    Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων

$12)      Τεχνολογικής Ανάπτυξης

    Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

$13)      Περιφερειακής Συνοχής

    Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Β] Ειδικά επενδυτικά σχέδια

$11)      Επιχειρηματικότητας των Νέων

    Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.

$12)      Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων

    Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού αυτού γίνεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης.

$13)      Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων

    Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2−5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν η περισσότερους από τους επόμενους στόχους:

    − Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης.

    − Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών.

    − Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.

    − Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά βελτιωμένων ή τελείως διαφοροποιημένων, σε σχέση με τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης.

$14)      Συνέργειας και Δικτύωσης

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας και λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν

Α] Υλικά περιουσιακά στοιχεία:

    1) Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων

    2) Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

    3) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

β] Άυλα περιουσιακά στοιχεία:

    1) Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας

    2) Πιστοποιήσεις

    3) Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης

    4) Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης,ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας κ.ά

Ενίσχυση Δαπανών σε Ποσοστό επί του Έργου

Κτιριακές υποδομές

60% (+10% για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις)

Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός

100%

Άυλα στοιχεία

50% (μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις)

Αμοιβές συμβούλων

5%  (ως 50.000 και μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις)

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:

$1·         Τα λειτουργικά έξοδατης επιχείρησης εκτός από τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων επιχειρηματικότητας νέων.

$1·         Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι(6) θέσεων.

$1·         Τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορώνγια επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών.

$1·         Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

$1·         Τις εξαγόμενες ποσότητεςκαι τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής.

$1·         Την αγορά οικοπέδων,  γηπέδων και αγροτεμαχίων.  Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών

εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

$1·         Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιοτης αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

$1·         Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης,  εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν,  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε(15) ετών.  Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

$1·         Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ’  εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ

1.000.000,00€

500,000.00 €

ΜΕΣΑΙΑ

500.000,00€

250,000.00 €

ΜΙΚΡΗ

300.000,00€

150,000.00 €

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

200.000,00€

100,000.00 €

Προϋποθέσεις Αξιολόγησης

$1·         Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.

$1·         Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

$11)      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

$12)      Η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά την τελευταία δεκαετία

$13)      Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και

$14)      Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

$1·         Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις.

Κριτήρια Αξιολόγησης της Επενδυτικής Πρότασης

$11)      Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα

$1o   Χαρακτηριστικά του φορέα (Νομική μορφή – αριθμός απασχολούμενων).

$1o   Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (Συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).

$1o   Εμπειρία της εταιρίας (Χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).

$1o   Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης (Τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού).

$1o   Ιδία συμμετοχή στο συνολικό ή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (Ποσοστό ίδιας συμμετοχής).

$12)      Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του επενδυτικού φορέα.

$1o   Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές − εκροές της επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).

$1o   Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας

$1o   Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων).

$13)      Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών.

$1o   Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, για πιστοποίηση και για κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας για πιστοποίηση).

$1o   Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.

$1o   Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.

$1o   Ύψος της προστιθέμενης αξίας.

$14)      Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομίακαι στην περιφερειακή ανάπτυξη

$1o   Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

$1o   Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

$1o   Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

$1o   Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

$1o   Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων.

$1o   Δημιουργία συνεργασιών − δικτύωσης (clusters).

Ύψος Παραβόλου

Κατηγορία Επενδυτικού Σχεδίου

Ύψος Παραβόλου

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

Όλα

Ποσοστό 1/1000 του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, 0,8/1000 του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

Επιχειρηματικότητας Νέων

Ποσοστό 0,5/1000 του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου

Λοιπά

Ποσοστό 1/1000 του συνολικού κόστουςτου επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωσηνέας επιχείρησης, 0,8/1000 του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου

 

Περισσότερες πληροφορίες

business solution

Αγ.Μαρίνης 25 – Ιωάννινα

τηλ  700-700-4805 (αστική χρέωση σε όλη την Ελλάδα)

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com