Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων.

Print Friendly, PDF & Email

Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/08/2013 – 14:14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1132704 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’-Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210-3638389-3610065

FAX : 210-3641620

ΘΕΜΑ: «Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων.»

Με σχετική επιστολή σας μας γνωρίζετε ότι αλλοδαπή εταιρεία η οποία έχει ως έδρα την Πολωνία πρόκειται να συμμετάσχει σε έκθεση στην Ελλάδα για μία ημέρα, θα ορίσει δε για τη πράξη της αυτή φορολογικό αντιπρόσωπο και ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος των φορολογικών στοιχείων που πρέπει να εκδώσει για τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει.

Επί του ερωτήματός σας αυτού, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1011/20.01.2011 διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 5 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74 τ.Α’) οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του.

Η Δ/νση Φ.Π.Α. διευκρίνισε ότι «ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή του οφειλόμενου από τον εντολέα φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55.δ’ του ίδιου Κώδικα.

Σημειώνεται ότι με την ανωτέρω τροποποίηση δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Τα πρόσωπα αυτά, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορούν να εκπληρώνουν τα ίδια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με λήψη ΑΦΜ απ’ ευθείας στο όνομά τους.

Ήδη με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1113/22.05.2013 καθορίστηκε διαδικασία για την ηλεκτρονική απόδοση ΑΦΜ και την υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.»

Όσον αφορά την πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δεδομένου ότι ο ορισθείς φορολογικός αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης του εντολέα (αλλοδαπή εταιρία), στα οποία αναγράφεται εκτός από τον Α.Φ.Μ. του εντολέα και ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί για σκοπούς απόδοσης Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΑΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: