Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Αριθμ. Φ2 −1510

(ΦΕΚ Β΄ 1589/21.06.2013)

Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα,

1.2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137),

1.3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄/27−11−1995), όπως ισχύει,

1.4. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/ τ.Α΄/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009) και ισχύει,

1.5. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3−12−2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει,

1.6. Του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/ τ.Α΄/31−03−2010), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 18 του άρθρου 10 αυτού,

1.7. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ.Α΄/22−4−2005),

1.8. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

1.9. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

1.10. Του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α΄/19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

1.11. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

1.12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,

1.13. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21−04−2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει,

1.14. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

1.15. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1617/7−12−2010 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2−2022/14−11−2012 (ΦΕΚ 3017/ τ.Β΄/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

2.2. Την υπ’ αριθμ. 1009/2012 (ΦΕΚ 72/ τ.Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών−Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση,

2.3. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β΄/12),

2.4. Την υπ’ αριθμ. Β3−361/2012 Υ.Α. για εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2422/Β΄/03−09−2012),

2.5. Την υπ’ αριθμ. Β2−829Α/2013 (ΦΕΚ 540/ τ.Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.6. Την υπ’ αριθμ. 13001/ΔΕ−1382/2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.7. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»,

2.8. Την υπ’ αριθμ. 418/23−05−2013 έγκριση της Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.,

2.9. Την από 05/06/2013 Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από το Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό, και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Κων. Τζοάννη.

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπ’ αριθμ. Β2−829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

3.3. Με το από 22−03−2013 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ανακοινώθηκε η πρόθεσή της να προκηρύξει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και έχουν σχετικά κληθεί οι δυνητικοί δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε ενεργή διαδικτυακή εφαρμογή,

αποφασίζουμε:

Την Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Άρθρο 1

Υπαγόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων

Η δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis EK 1998/2006.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων εισροών εκροών με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σκοπός της δράσης είναι η αποκατάσταση του ανταγωνισμού, ο οποίος είχε στρεβλωθεί εξαιτίας της έλλειψης συστημάτων ακριβούς μέτρησης και καταγραφής κατά τη διακίνηση εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων από τα πρατήρια υγρών καύσιμων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών (ΟΣΔΑ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα, με παρακολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των εξερχομένων από τις αντλίες με τους εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών, κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Άρθρο 2

Καθεστώς Ενίσχυσης

H Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, μετά την υπαγωγή τους και για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β) Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

γ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου μετά την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου.

δ) Να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασής τους εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.

Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και για τρία (3) χρόνια μετά, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόμενα στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και ο κλάδος δραστηριότητάς τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE−αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που ακολουθούν:

• 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας

• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων

Η εξειδίκευση και ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, μέσω κατάλληλης τεκμηρίωσης που θα παρασχεθεί, αναλύεται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης, θα διεξαχθεί σε τρεις (3) κύκλους ως ακολούθως:

Α΄ Κύκλος: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Β΄ Κύκλος: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων

Γ΄ Κύκλος: Λοιπή Ελληνική Επικράτεια

Η έναρξη κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινώνεται επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.

Οι υποβολές των προτάσεων θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (29.400.000,00 €) και καλύπτει το σύνολο της χώρας. Το ύψος της ενίσχυσης θα αντιστοιχεί στον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού.

Περιγραφή

Κατ’ αποκοπή δαπάνη

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

1.500,00€ ανά πρατήριο

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών

Υποσύστημα Αντλιών:

1.250,00€ ανά πρατήριο

Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών

Υποσύστημα Δεξαμενών:

Controller (κονσόλα)

500,00€ ανά πρατήριο

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

400,00€ ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός Μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

300,00€ ανά πρατήριο

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

200,00€ ανά πρατήριο

Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, και κάθε σχετικό θέμα, θα εξειδικεύονται στο σχετικό Οδηγό της Δράσης, που θα εκδόσει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον δικαιούχο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, που απορρέουν από τη χρηματοδότηση, δηλαδή μη τοποθέτησης του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Β2−829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 540/Β΄/2013), όπως ισχύει, και μη τήρησης από τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία της ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, από τον δικαιούχο, για μη νόμιμη αιτία, εντόκως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄/27−11−1995), όπως ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21−04−2004, κεφάλαιο V, για τον υπολογισμό του επιτοκίου ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων, όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχων σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, ήτοι:

1. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

2. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Χώρας,

3. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών,

4. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

5. Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,

6. Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος,

οι οποίες διαπιστώνουν τη μη τοποθέτηση του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Β2−829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 540/Β΄/2013), όπως ισχύει, ή τη μη τήρηση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσης, συντάσσουν μετά την διενέργεια ελέγχου, εντός 15 ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μετρολογίας και κοινοποιείται εγγράφως εντός 10 ημερολογιακών ημερών στον κάθε ελεγχόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής.

Ο ελεγχόμενος φορέας μπορεί, εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης ελέγχου, να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους, το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης με την οποία οριστικοποιείται η δημοσιονομική διόρθωση, η οποία αποτελεί και εισήγηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό περιλαμβάνει και τόκους από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις.

Μετά την έγγραφη κοινοποίηση στον κάθε ελεγχόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός 15 ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει καταλογιστεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού.

Η Δ.Ο.Υ, στην οποία έγινε η καταβολή και ο ελεγχόμενος, γνωστοποιεί αμέσως την είσπραξη του οφειλομένου ποσού στην Διεύθυνση Μετρολογίας που εξέδωσε την πράξη καταλογισμού. Ο υπόχρεος προσκομίζει στην Διεύθυνση Μετρολογίας τα στοιχεία τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

Σε περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος ποσού από τον υπόχρεο εντός της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου από την Διεύθυνση Μετρολογίας που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.

Το ποσό που βεβαιώνεται περιλαμβάνει και τόκους από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).

Άρθρο 7

Πληροφορίες και Επικοινωνία για Δράση

1. Κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι Επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για κάθε θέμα που ενδέχεται να σχετίζεται με:

• Τεχνικά θέματα που αφορούν στον τρόπο υποβολής των προτάσεων

• Θέματα που αφορούν στους όρους της Δράσης

2. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τη χρήση των παρακάτω καναλιών:

• ηλεκτρονικής φόρμας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο της Δράσης

• τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό της εταιρείας (213 1300 800)

• ταχυδρομικής αποστολής προς: «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» Χανδρή 3 και Κύπρου – 18346, Μοσχάτο, με την ένδειξη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης

Για τις ανάγκες υποστήριξης της υποβολής των αιτήσεων, θα υπάρχει διαθέσιμο Γραφείο Αρωγής το οποίο θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Άρθρο 8

Ειδικά Χαρακτηριστικά των Επενδυτικών Σχεδίων

1. Κάθε Επιχείρηση που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» έχει δικαίωμα να υποβάλει, να της εγκριθεί και να υλοποιήσει μία (1) μόνο αίτηση πρότασης ανά διακριτή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση για κάθε διακριτή άδεια λειτουργίας δεν επιτρέπεται να υποβάλει ταυτόχρονα περισσότερες από μία (1) αιτήσεις προτάσης.

2. Τα επιπλέον ειδικά χαρακτηριστικά εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 9

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν δε δύναται να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Άρθρο 10

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων – Περιεχόμενο Φακέλου Αίτησης

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.

2. Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό της Δράσης.

3. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα αναλάβει την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και την υποστήριξή τους κατά την υποβολή των αιτήσεών τους.

Άρθρο 11

Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων –Ένταξη στη Δράση

1. Τα όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Δράσης και η Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών και συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνου της.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων και ένταξής τους στη Δράση, θα εξειδικεύεται στον Οδηγό Δράσης.

Άρθρο 12

Υλοποίηση Έργου– Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου − Παρακολούθηση –Έλεγχος – Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου – Καταβολή Επιχορήγησης

Οι διαδικασίες υλοποίησης Έργου, η τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικεμένου, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η καταβολή της επιχορήγησης θα εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 13

Προσαρτάται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ο Οδηγός της Δράσης, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΔΡΑΣΗ (.pdf)

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com