Monthly Archives: May 2013

ΠΟΛ 1125/31.05.2013 Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσ

 

ΠΟΛ 1125/31.05.2013

Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1125

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου

Τηλέφωνο: 210-33.75.312

ΦΑΞ: 210-33.75.001

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν.4110/2013, στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ζ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.

2. Με την αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ. 1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας διευκρινίσθηκε, ότι η παρακράτηση φόρου επί των διανεμομένων κερδών ΕΠΕ ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι η συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ συγκαλείται υποχρεωτικά άπαξ κατ’ έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Περαιτέρω, με την αριθ. ΠΟΛ. 1061/28.03.2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων διευκρινίστηκε, ότι η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών, μπορεί να διενεργηθεί μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5. Με την ΠΟΛ. 1122/30.05.2013 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, ορίζεται, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΕΠΕ, παρατείνεται μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με την ως άνω ΠΟΛ. 1061/28.03.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού των ΕΠΕ μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που ορίζεται στο ν. 3190/1955, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2012 (οικον. έτους 2013) όπως η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Αυγούστου 2013, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1103/6.5.2011 εγκύκλιο μας.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Please follow and like us:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/06/2013)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις

Αξιωματικοί και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Με το από 29/03/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ 1063/29.03.2013 ορίζονται τα ακόλουθα:
« Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε12-Φ-01.015 Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.»

Μέχρι 28 Ιουνίου

Α.Π.Δ.

Με την υπ΄ αριθμ. 14/04.03.2013 (Αρ. Πρωτ. Ε40/144) εγκύκλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ορίζονται τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΙΟΣ 2013
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(πολυκατοικίες κ.λ.π.)

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα ι.κ.α. – ε.τ.α.μ.

ΑΠΟ

εωσ

03/06/2013

01/07/2013

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π.)

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/06/2013

01/07/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. *

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. *
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ & Δ.Π. 2013

01/06/2013

01/07/2013

ΜΑΪΟΣ 2013

01/07/2013

31/07/2013

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010 ).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.
ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΜΗΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΑΙΟΣ

03/06/2013

01/07/2013

ΜΑΙΟΣ

01/06/2013

01/07/2013

Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Με τις παρ. 6ε και 7β της ΠΟΛ. 1082/2003 και την παρ. 7β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα.

Μέχρι 31 Μαΐου

Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2013

Μέχρι 30 Ιουνίου

Ε9 φυσικών προσώπων

Δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9)

Σύμφωνα με το άρθρο 23§1 του Ν. 3427/2005, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η Δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
Από το έτος 2012 και επόμενα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Για την ακίνητη περιουσία των προστατευομένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στο όνομα του τέκνου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται κατ΄ έτος ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθώς και ο τρόπος, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, όπως τέθηκε με το άρθρο 51§2 του Ν. 3842/2010, από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη Δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.
Με την ΠΟΛ 1029/15.02.2013 ορίζονται τα ακόλουθα:
– Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
– Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
– Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

Μέχρι 30 Ιουνίου
(Η παράταση δόθηκε με την ΠΟΛ 1029/15.02.2013)

Ε9 ετών 2011-2012

Με την παράγραφο 1 της ΠΟΛ 1002/31.12.2012 ορίζεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 παραμένει στη διάθεση των φορολογουμένων μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης των δηλώσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων των αντίστοιχων ετών.

ΕΑΦΔΣΣ

Παράταση αναβάθμισης των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ

Με την παρ. 1 της ΠΟΛ 1076/17.04.2013 ορίζεται ότι: «Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1221/13.12.2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012), από την 1.5.2013 στην 1.1.2014».

Σημειώνεται ότι η ΠΟΛ. 1221/13.12.2012 αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/ 17.11.2005), ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2014

Ειδικός φόρος ακινήτων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας η επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002 (άρθρο 17, παρ. 6 Ν. 3091/2002)

Μέχρι 20 Μαΐου

Μέχρι 21 Ιουνίου

(Η παράταση δόθηκε με το από 20/05/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών)

Κλειδάριθμοι – Φυσικά πρόσωπα

Με το από 30/04/2013 Δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, δίδεται νέα προθεσμία ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών φυσικών προσώπων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet.:
Παρατείνεται μέχρι και την 30 η Αυγούστου 2013 (έναντι την 30η Απριλίου 2013 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία), η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει .
Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.

Μέχρι 30 Αυγούστου

Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Ελευθέρια επαγγέλματα

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απρίλιου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, οριστική δήλωση. (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 2238/1994)

Μέχρι 29 Απριλίου

Η υποβολή αναστάλθηκε με την ΠΟΛ 1053/21.03.2013

Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση. (άρθρο 59 παρ. 3 Ν. 2238/1994)

Μέχρι 31 Μαΐου

Η υποβολή αναστάλθηκε με την ΠΟΛ 1053/21.03.2013

Οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Με το από 29/03/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την παράγραφο 1 της ΠΟΛ 1063/29.03.2013 ορίζονται τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε12-Φ-01.015 Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.».

Μέχρι 28 Ιουνίου

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του, βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή. Ειδικά το φυσικό πρόσωπο που απασχολείται ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν.89/1967 (Α’ 132) υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος που προκύπτει στην ημεδαπή: α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου, β) τη δημοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν.89/1967 και γ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο απασχολείται σε επιχείρηση του α.ν.89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης. (παρ. 7 άρθρο 61 Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν.4141/2013).

Μέχρι 28 Ιουνίου (η παράταση δόθηκε με την ΠΟΛ 1062/28.03.2013 – η προηγούμενη παράταση, η οποία είχε δοθεί με την παρ. 1 της ΠΟΛ 1216/17.12.2012 έληγε στις 29 Μαρτίου)

ΦΑΠ Νομικών Προσώπων

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) Νομικών Προσώπων
Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3842/2010, όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 3842/2010 την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο τoυ Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους.

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 15/5
2 έως 16/5
3 έως 17/5
4 έως 20/5
5 έως 21/5
6 έως 22/5
7 έως 23/5
8 έως 24/5
9 έως 27/5
10,20,30,40 και 50 έως 28/5
60,70,80,90 και 00 έως 29/5

Μέχρι 28 Ιουνίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ

(βλ. το από 15/05/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ 1099/08.05.2013)

Χρέη βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. και τα τελωνεία

Με την ΠΟΛ 1222/21.12.2012 ορίζεται ότι παρατείνεται μέχρι 31.12.2013 η προθεσμία παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 2012 και 2013.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΝOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α) Υποχρεώσεις φυσικών προσώπων

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, από τα φυσικά πρόσωπα για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2012. (Άρθρο 62§1 δεύτερο εδάφιο Ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013)

Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

Β) Υποχρεώσεις προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιών

α. Δήλωση φόρου εισοδήματος εταιρειών, κοινωνιών ή κοινοπραξιών που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ( ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 – ΦΕΚ Α΄ 222)

Σύμφωνα με το άρθρο 64§1 περ. α΄ του Κ.Φ.Ε., οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε. κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινοπραξίες) υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ..
Σημειώνεται ότι η παραπάνω διάταξη αφορά τις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρίες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και τις κοινοπραξίες.

Μέχρι 17 Ιουνίου

(Η παράταση δόθηκε με το από 30/05/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών. Η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί μέχρι 31 Μαΐου με το από 29/03/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1064/29.03.2013 ενώ αρχικά η υποβολή ήταν από 1/4 έως 15/4 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ)

β. Δήλωση φόρου εισοδήματος εταιρειών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών με αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ( ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 – ΦΕΚ Α΄ 222)

Σύμφωνα με το άρθρο 64§1 περ. β΄ του Κ.Φ.Ε., οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε. κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, κοινοπραξίες) υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Μέχρι 17 Ιουνίου

(Η παράταση δόθηκε με το από 30/05/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών. Η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί μέχρι 31 Μαΐου με το από 29/03/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1064/29.03.2013. Αρχικά η υποβολή έληγε στις 15 Απριλίου)

γ) Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, μετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες με απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι 30.11 που μετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσμάτων. (Άρθρο 64 § 1 περ. δ’. Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3 μήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή μετατροπή

– Παρόμοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3,5 μήνες από την ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

δ) Καταβολή της όγδοης (8ης) δόσης του φόρου εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π., που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο στις 30.6.2012 (Ν. 2238/1994, άρθρο 64, παρ. 3).

Μέχρι 28 Ιουνίου

Γ) Υποχρεώσεις νομικών προσώπων [άρθρου 101 Ν. 2238/94]

α) Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται η πρώτη δόση (1/8) του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί, αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμοί, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισμό στις 31.12.2012 (Άρθρο 101 § 1 Ν. 2238/94).
Η δήλωση υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων.
Σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

Μέχρι 28 Ιουνίου

(Η παράταση δόθηκε με το από 30/05/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών. Η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί μέχρι 31 Μαΐου με το από 08/05/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ 1098/08.05.2013 ενώ αρχικά η προθεσμία έληγε στις 10 Μαΐου)

β) Καταβάλλεται η όγδοη δόση του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής του φόρου από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ημεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισμούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς, δημόσιες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισμό στις 30.6.2012 (Άρθρο 110 § 1α Ν. 2238/94).

Μέχρι 28 Ιουνίου

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισμοί, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ημερομηνία, υποβάλλουν δήλωση μέχρι την 10η του πέμπτου μήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης (Άρθρο 107 § 2 Ν. 2238/94).

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

δ) Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα:
– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος εφάπαξ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
– Όταν παρατείνεται η εκκαθάριση πέραν του έτους καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος εισοδήματος και η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα εκάστου έτους με υποβολή προσωρινής δήλωσης, επιφυλασσομένης της υποβολής της οριστικής δήλωσης με τη λήξη της εκκαθάρισης. (Άρθρο 107 § 2 γ’, δ και άρθρο 111 § 2 Ν. 2238/94). Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/94 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους υποχρεούνται να συντάξουν στη λήξη κάθε έτους απογραφή όλων των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας, προσωρινό ισολογισμό, λογ. αποτ/των χρήσης και κατάσταση λογ/σμού εκμετάλλευσης.

Σε ένα μήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόμο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ 2δ΄ Ν. 2238/94).

Σε ένα μήνα από τη διάλυση

Δ) Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

1. Εισόδημα από ομολογίες – Χρεόγραφα – Κινητές αξίες αλλοδαπής

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήματα από ομολογίες και χρεώγραφα ημεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή η είσπραξη των μερισμάτων από τον δικαιούχο πραγματοποιήθηκε μέσα στον μήνα Μάιο. (Άρθρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94)

Μέχρι 17 Ιουνίου

2. Τόκοι – Λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα μέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εμπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον μήνα Μάιο. (Άρθρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).
– Ομοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Ιουνίου

3. Εισοδήματα από τόκους

α) Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% (άρθρο 12 παρ 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το μήνα Μάιο. To ίδιο ισχύει και για τόκους από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή, καθώς και για εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων ομολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 μέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων (άρθρο 39 παρ.2 Ν.3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν.3283/2004).

Μέχρι 17 Ιουνίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos :
Οι Τράπεζες και τα μέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήματα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, για εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα μέλη του Χ.Α. εφάπαξ με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα και περιλαμβάνει τα εισοδήματα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (εν προκειμένω κατά το μήνα Μάιο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Σημείωση: Όσον αφορά εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται με συντελεστή 7%.
γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου (15%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και μετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκομεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια) μέσα στο μήνα Μάιο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94).
δ) Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά το μήνα Μάιο φόρου 20% στο εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3 Ν 2238/94).

4. Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μηνός Μαΐου. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειας του δικαιούχου και η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή των προμηθειών ή αμοιβών. (Άρθρο 19 §8 περίπτ. ζ Ν. 2214/11-5-94).
Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕΔΑΚ κατά την καταβολή των εν λόγω προμηθειών ή των αμοιβών (άρθρο 55 παρ 1 ζ Ν. 2238/94)

Μέχρι 17 Ιουνίου

5. Εργολήπτες τεχνικών έργων

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικίασης δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το μήνα Μάιο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δημόσιο καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 17 Ιουνίου

6. Αμοιβές μεσιτών, αντιπροσώπων, πρακτόρων από αλλοδαπούς κ.λπ. οίκους

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών των πρακτόρων, μεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς κατά τον μήνα Μάιο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 17 Ιουνίου

7. Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε τον μήνα Μάιο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωμής και υπολογίζεται με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύμβαση, β) οι λαμβανόμενες υπηρεσίες ή προμήθειες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεγραφήματα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).
Με το άρθρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκμεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξομοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 17 Ιουνίου

8. Δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών

– Υποβάλλεται ηλεκτρονικά προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε το μήνα Μάιο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστημα που διαρκεί μέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρο 59 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 20 § 1 του Ν. 3943/2011).

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 20/6
2 έως 21/6
3 έως 24/6
4 έως 25/6
5 έως 26/6
6 έως 27/6
7 έως 28/6
8 έως 1/7
9 έως 2/7
10, 20, 30, 40, 50 έως 3/7
60, 70, 80, 90 και 00 έως 4/7

9. Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού που αναλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας

10. Αμοιβή δικηγόρου

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αμοιβές δικηγόρου κατά το μήνα Μάιο για εργατικές υποθέσεις από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

Μέχρι 10 Ιουνίου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. Ωφέλεια από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εταιρικών μεριδίων κ.λπ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% με υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήματος, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].
Σημείωση: Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται με συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα (άρθρο 13α Ν. 2238/94).

Πριν από τη μεταβίβαση

2. Ωφέλεια από μεταβίβαση κάθε δικαιώματος σχετικού με την άσκηση επιχείρησης

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% με υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την μεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος που είναι συναφές με την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος (όπως δικαιώματος μίσθωσης, υπομίσθωσης, προνομίου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από μισθωτικά δικαιώματα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέραν από τα μισθώματα προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη μεταβίβαση

3. Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% με υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγματική αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).

Πριν από τη μεταβίβαση

4. Αποζημίωση Ν. 2112/20 λόγω απόλυσης μισθωτών

– Όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό πρέπει να υποβάλουν δήλωση και να καταβάλουν τον παρακρατηθέντα φόρο για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν λόγω απολύσεως προσωπικού κατά τον μήνα Μάιο (Άρθρα 14 § 1 και 60 § 1 Ν. 2238/1994).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου ο φόρος υπολογίζεται με την εξής κλίμακα:

0-60.000

0%

60.000-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Μέχρι 28 Ιουνίου

5. Αμοιβές αθλητών και ποδοσφαιριστών για υπογραφή ή ανανέωση συμβολαίου

– Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αμειβόμενους αθλητές, το εισόδημα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάιο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αμειβόμενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 28 Ιουνίου

6. Εισοδήματα από κινητές αξίες (αμοιβές μελών Δ.Σ. Μελών Δ.Σ. Αν. Εταιριών κ.λπ.)

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 40% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόμενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αμοιβές μελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24 § 2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 40% επί των παροχών σε χρήμα ή σε είδος που διενεργούνται από ημεδαπή ΑΕ χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νομίμους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαμβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή με τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων κατά τον μήνα Μάιο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήματα προέρχονται από ΑΕ με ανώνυμες μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. (Άρθρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 4 ν. 3697/2008). [Το τέλος χαρτοσήμου 1,2% καταβάλλεται στο δημόσιο εντός 5 ημερών από την ημέρα πίστωσης των μετόχων ή καταβολής των αμοιβών].

Μέχρι 17 Ιουνίου

7. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων επί αποζημιώσεων και δικαιωμάτων ταινιών, ραδιοφωνικών εκπομπών κ.λπ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το μήνα Μάιο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Ιουνίου

8. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων για λοιπές αποζημιώσεις και δικαιώματα

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζημιώσεων και δικαιωμάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκμίσθωση μηχανημάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισμούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα κατά το μήνα Μάιο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Ιουνίου

9. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων για μελέτες, σχέδια και έρευνες

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον μήνα Μάιο ακαθάριστες αμοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση μελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 7 του Ν. 2238/94 και άρθρο 9 § 2 Ν. 3091/2002).

Μέχρι 17 Ιουνίου

10. Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις μετοχών εισηγημένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού και αφορούν το μήνα Μάιο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).
Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 2 ‰ επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν κατά το μήνα Μάιο μετοχών τους εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.

Μέχρι 17 Ιουνίου

11. Φόρος στα χρηματικά ποσά που παρέχονται σε διαγωνισμούς

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισμούς και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν το μήνα Μάιο άνω των 1.500 ευρώ. (Άρθρο 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Ιουνίου

12. Αμοιβές δημοτικών-νομαρχιακών σύμβουλων

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το μήνα Μάιο στις πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 13 § 10 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Ιουνίου

13. Αμοιβές σε αθλητές εθνικών ομάδων

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το μήνα Μάιο στα χρηματικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών ομάδων από το Δημόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 12 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Ιουνίου

14. Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήματα μηνός Μάιο από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 17 Ιουνίου

15. Τόκοι που εισπράττουν τα αμοιβαία κεφάλαια

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αμοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 17 Ιουνίου

16. Αφορολόγητα αποθεματικά ΑΕ και ΕΠΕ που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 του Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεματικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους με την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται με συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέσα σ’ ένα μήνα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

17. Αφορολόγητα αποθεματικά ΑΕ., ΕΠΕ και Συνεταιρισμών που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται

Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των ανωτέρω νομικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης κατά τον μήνα Μάιο. Ο προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόμενες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο (2) επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά (άρθρο 106 παρ. 3 του Ν. 2238/94 και άρθρο 9 παρ. 20 Ν. 4110/2013)

Μέχρι 17 Ιουνίου

18. Εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν αλλοδαποί στην Ελλάδα

– Καταβάλλεται ο φόρος 33%, με υποβολή δηλώσεως, που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα από κινητές αξίες (δεν συμπεριλαμβάνονται μερίσματα και τόκοι από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών Α.Ε.), που αποκτήθηκαν μέσα στο μήνα Μάιο στην Ελλάδα, από εταιρείες αλλοδαπές και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μη υποχρεωμένου του δικαιούχου να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. (Άρθρα 114 § 2 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και 6§11 Ν. 4110/2013).

Μέχρι 17 Ιουνίου

19. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σμούς που εκδόθηκαν κατά το μήνα Μάιο. (Άρθρο 12Ν. 2579/1998).

Μέχρι 17 Ιουνίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ.

1. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 (Δημόσιο, Ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές, οι διεθνείς οργανισμοί) και 4 (αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού) του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr κάθε χρόνο τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων προβλέπεται και από το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ..

Μέχρι 25 Ιουνίου

2. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., ο υπόχρεος σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Προσοχή: η υποχρέωση ισχύει μόνο για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012. Από 01/01/2013 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και η συγκεκριμένη υποχρέωση καταργείται.

Μέχρι 25 Ιουνίου

3. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων μερίδων βιβλίου αποθήκευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 περ. γ’ του Κ.Β.Σ., ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες, που περιέχει το βιβλίο αυτό υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Προσοχή: η υποχρέωση ισχύει μόνο για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012. Από 01/01/2013 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και η συγκεκριμένη υποχρέωση καταργείται.

Μέχρι 25 Ιουνίου

4. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων βιβλίου μεριδoλoγίoυ γιατρών

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο αυτό υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Προσοχή: η υποχρέωση ισχύει μόνο για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012. Από 01/01/2013 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και η συγκεκριμένη υποχρέωση καταργείται.

Μέχρι 25 Ιουνίου

I V . ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσημο:
α) Των δανείων μεταξύ των εμπόρων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων,
β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών μέσα στο μήνα Μάιο. [Το χαρτόσημο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια μεταξύ εμπόρων τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2%. (Τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύμβαση δανείου, το χαρτόσημο αποδίδεται εντός 5 ημερών.

Μέχρι 17 Ιουνίου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πολυώροφες οικοδομές

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδομές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. Εργολαβίες – υπεργολαβίες

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συμφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. Μισθωτήρια συμβόλαια

– Οι εκμισθωτές που εκμισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκομίζουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 30 ημέρες από την σύνταξή τους

4. Συντάκτες μελετών τεχνικών έργων

– Υποβάλλονται στο Πολεοδομικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. Αποζημιώσεις και αμοιβές οφειλόμενες βάσει δικαστικής απόφασης, συμβιβασμού κ.λπ.

– Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του διακαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συμβιβασμού μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010 , το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, αποζημιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αμοιβές, που οφείλονται από επιχειρίσεις ή επιτηδευματίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισμό καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη, εάν μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιέιται η καταβολή ή η πίστωση αυτών δεν υποβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζημίωση ή η αμοιβή στον δικαιούχο.

6. Δεξιώσεις και συγκεντρώσεις συλλόγων οργανισμών – σωματείων -οργανώσεων ιδρυμάτων κ.λπ.

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί κλπ όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο κ.λπ. και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Εντός πέντε (5) ημερών από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι πιο πάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην πιο πάνω. Δ.Ο.Υ. φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου Ν 2523/97 (άρθρο 82 §4 Ν. 2238/94).
Με την Εγκ. 1007025/28 ΠΟΛ. 1015/19-1-98 δόθηκαν οι εξής οδηγίες:
Όταν κατατεθούν τα συμφωνητικά αυτά στη Δ.Ο.Υ. αποστέλλονται άμεσα με FAX στο αρμόδιο Σ.Δ.Ο.Ε. το οποίο συγκροτεί συνεργείο ελέγχου. Τα αποτελέσματα ελέγχου των Περ. Δ/νσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. και να τηρούνται σ’ αυτές μαζί με το σχετικό συμφωνητικό, το τιμολόγιο του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου και τις τυχόν εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις σε χωριστό φάκελο, ώστε να είναι δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος από τους αρμόδιους Επιθεωρητές.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγματοποίηση των σχετικών κυρώσεων.

Μέσα σε 5 ημέρες από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

7. Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μεταξύ τραγουδιστή και κέντρων διασκέδασης κ.λπ.

– Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματός του, καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλομένου. (Άρθρο 82 § 8 Ν. 2238/94)

Μέσα σε 10 ημέρες από την κατάρτιση

V I . ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. Εμπόριο ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων
– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας μηνός Μαΐου και αποστέλλεται το γραμμάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 10 Ιουνίου

2. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ.

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Απριλίου (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρου 17 του Ν.2093/1992).

Στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέχρι 10 Ιουνίου

3. Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ.

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Απριλίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..
Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα επί των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

Στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

4. Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Motels , ξενοδοχείων, bungalows κ.λπ.)

– Καταβάλλεται, με υποβολή δήλωσης το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Μαΐου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93 και άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3756/31.3.2009).

Μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται από τον υπόχρεο ΦΠΑ

5. Τέλος διαφήμισης

Με τον νόμο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόμενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος, είτε με έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:
– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
– η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,
– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.
– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήμιση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).
δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, βάσει του εκδιδόμενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.
Όταν τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσμα, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

V I I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. Υποβολή περιοδικής δήλωσης ( ΠΟΛ. 1267/2011 )

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. για το φόρο του μηνός Μαΐου 2013.
[Η ίδια ημέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω Τραπεζών].
Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Μέχρι 26 Ιουνίου
[μέσω Internet υποχρεωτικά]

Β) Επίσης επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αρχική εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός Μαΐου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, εφόσον:
–Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί σχετική δήλωση μεταβολών.
– Πρόκειται για επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, απορροφώνται ή διασπώνται,
– Πρόκειται για υποβολή δηλώσεων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Π.Δ., τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα & από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1, 2 έως 20/6
3, 4 έως 21/6
5, 6 έως 24/6
7, 8 έως 25/6
9,0 έως 26/6

Γ) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του μηνός Μαΐου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26 Ιουνίου

Δ) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο του μηνός Μαΐου ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006)

Μέχρι 30 Ιουνίου

2. Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2012

Υπόχρεοι σε Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά το 2012 τήρησαν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό στις 31.12.2012 υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη εκκαθαριστική δήλωση αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, ενώ τις τροποποιητικές και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.
Σε έντυπη μορφή υποβάλλουν και οι υπόχρεοι που υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2011. (Άρθρο 38 § 1β του Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1045/23.2.2012).

Μέχρι 20 Μαΐου

Μέχρι 10 Ιουνίου *

(διπλογραφικά βιβλία)

* (Η παράταση δόθηκε με την ΠΟΛ. 1109/17.05.2013)

3. Ειδικό σημείωμα αυτοπεραίωσης ΦΠΑ

Για διαχειριστική περίοδο που έληξε ή λήγει από 1.1.2011 και εφεξής το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την τελευταία λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. ( ΠΟΛ. 1136/31.05.2012).

4. Ειδική δήλωση Φ.Π.Α.

Η «Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου» υποβάλλεται ως «Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.» από τον υποκείμενο στο φόρο όταν:
(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της §1 του άρθρ. 6 του Κώδικα ΦΠΑ
(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ
(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, για κάθε μεταβίβαση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική Ειδική Δήλωση ΦΠΑ μπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ. 1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συμβαλλομένων, περιγραφής του ακινήτου κλπ.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση πριν την «παράδοση» του ακινήτου, (περ. γ. παρ. 4 άρθρου 36, Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1054/2006, ΠΟΛ. 1071/2006 και ΠΟΛ. 1053/2006).

5. Έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ( ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

Οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.
Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για μία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα:
i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή
ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Υποκείμενοι στον φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.
β) Υποκείμενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση.
γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ με έκτακτη περιοδική δήλωση με το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονομικών).

6. Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα

– Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις μας. (Άρθρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

7. Υποβολή περιοδικής δήλωσης επί οριστικής παύσης των εργασιών

Υποβολή περιοδικής δήλωσης μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Εξαιρετικά, προκειμένου για οριστική παύση εργασιών λόγω λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων είτε λόγο θανάτου του υποκείμενου, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας υποκείμενου ή εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α.

8. Μετάταξη σε άλλο καθεστώς ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση με την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 μήνες από τη μετάταξη

9. Ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41 § 13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ημέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών

10. Δήλωση έναρξης εργασιών

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατομικής ή εταιρικής δραστηριότητος. Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγματοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νομικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσμη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ημέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. (Σχετ. ΠΟΛ. 1102/2005, 1040/2006, 1063/2006).

Πριν από την έναρξη των εργασιών

11. Αυτοψία

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστά μενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης επαγγελματικής εγκατάστασης. [Σχετ. ΠΟΛ. 1102/2005, 1051/2004].

12. Δήλωση μεταβολών

– Για οποιαδήποτε μεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυμίας, του αντικειμένου εργασιών, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης (υποκαταστήματος – γραφείου – αποθήκης), αλλαγής μελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήματος – γραφείου – αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται από την ημερομηνία μεταβολής και πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, με εξαίρεση την μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002). Με την ΠΟΛ. 1042/4.3.2003 παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις μεταβολής είτε ηλεκτρονική (με e-mail) είτε μέσω fax ή ταχυδρομικά. [Σχετ. ΠΟΛ. 1102/2005, 1040/2006, 1063/2006].

Μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή

13. Δηλώσεις έναρξης και παύσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή

14. Δήλωση οριστικής παύσης εργασιών

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νομικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δημοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δημοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νομαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).
– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα στην παραπάνω προθεσμία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάμιξή τους στην επιχείρηση που κληρονομείται.
– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύματα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001). [Σχετ. ΠΟΛ. 1102/2005, 1028/2003, 1040/2006].

Μέσα σε 10 ημέρες
από το χρόνο
οριστικής παύσης των εργασιών προκειμένου για φυσικά πρόσωπα και μέσα σε 30 ημέρες για τα νομικά πρόσωπα

15. Αδράνεια ή αναστολή εργασιών

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μεταβολών μετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).

16. Ειδικές υποχρεώσεις υποκειμένων στον ΦΠΑ που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές [ΠΟΛ. 1253/1993 και ΠΟΛ. 1176/1995]

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Μάιο ταυτόχρονα με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.
Υποχρέωση υποβολής αυτής της δήλωσης έχουν μόνον αυτοί που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα όριο (στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης) το οποίο, καθορίστηκε στο ύψος των 100.000,00 EURO για τις αφίξεις, και 90.000,00 EURO για τις αποστολές. (Άρθρα 36§5 και 38§1 Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1038/19.02.2013).

Μαζί με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ

β) Ειδικά για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία Κ.Φ.Α.Σ. η δήλωση INTRASTAT αποδεσμεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε μήνα.

Μέχρι 26 Ιουνίου
[Ηλεκτρονική υποβολή]

γ) Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων μηνός Μαΐου 2013

Για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων:
– Περιλαμβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών, εφόσον: i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος – μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη), ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από τον φόρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος – μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από τον λήπτη. Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ, σύμφωνα υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης ΦΠΑ (Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται γι’ αυτόν τον σκοπό.
– Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ 109153 5/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009. ( 1091531/7453/165 3/Α 0014/25.9.2009)

Μέχρι 26 Ιουνίου

17. Δήλωση απόδοσης ΦΠΑ από τον ιδιοκτήτη οικοδομής

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής δεν καλύπτεται με δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται μέσα σε δυο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.Ο.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

18. Εκπτώσεις χορηγούμενες λόγω κύκλου εργασιών

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).

VIΙ I . ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούμενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που ελήφθησαν μέσα στο μήνα Μάιο. (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 28 Ιουνίου

I Χ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου 1,2% εντός δύο μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των μετοχών.

Χ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το μήνα Μάιο από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κινηματογράφων (άρθρο 38 Ν. 3220/2004 και ΠΟΛ. 1009/2004).

Μέχρι 28 Ιουνίου

X I . ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισμών μηνός Μαΐου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006)

Μέχρι 28 Ιουνίου

XI I . ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010 )

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας μηνός Μαΐου.
2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επομένου μηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρμόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.
4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.
5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. ΠΟΛ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 26 Ιουνίου

XII I . ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Υποβολή δήλωσης από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος κατά τον μήνα Μαΐου ειδικού φόρου 20% επί των διαφημίσεων (άρθρο 5§12 Ν. 3845/2010).

Μέχρι 20 Ιουνίου

X IV . ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα, και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν το μήνα Μάιο από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α΄/7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009)].

Μέχρι 28 Ιουνίου

Χ V . ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Το αντίγραφο του ημερολογίου διαφημίσεων υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ και στο ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, για το ίδιο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου μέχρι 17 Ιουνίου.

Μέχρι 17 Ιουνίου

Please follow and like us:

Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνο

Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Αριθμ. Δ6Α 1083491 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β΄ 1250/22.05.2013)

Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας ….. και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14)», συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της παραγράφου Β της υποπαραγράφου Β1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107)

β) του Π.Δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α΄213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).

δ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….» ( Α΄147).

2. To αριθ. 538/22.5.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2 οικ/13806/15.5.2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της αναφερθείσας στο αριθ. 538/22.5.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

Α. Tμήμα Α΄− Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

α) Συντονισμός της δράσης όλων των Γενικών Δ/νσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών σχεδίων με το στρατηγικό σχέδιο και μεταξύ τους και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

β) Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και παρακολούθηση της υλοποίησής του.

γ) Παρακολούθηση και συντονισμός της πορείας εκτέλεσης όλων των έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους για την αποφυγή επικαλύψεων και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αυτό.

δ) Συντονισμός της προετοιμασίας του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ε) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

στ) Εισήγηση της ανακατανομής των μη−μισθολογικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών ή των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε συμφωνία με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.

ζ) Συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων β, δ, ε και στ της παρούσας παραγράφου.

η) Παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, προς υποβοήθηση της λογοδοσίας του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

θ) Εισήγηση της λήψης διορθωτικών μέτρων και γενικότερα μέριμνα για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Β. Τμήμα Β΄ − Ποιότητας και Αποδοτικότητας

α) Εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και εξειδίκευση τους σε γενικούς και ειδικούς δείκτες.

γ) Μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.

δ) Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης − ISO).

ε) Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις.

στ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ζ) Συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο.

η) Συνεργασία με κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

θ) Εισήγηση εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ι) Συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ − Ποιότητας και Αποδοτικότητας θα ασκούνται μετά την παύση λειτουργίας της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία θα ορισθεί με νεότερη απόφαση.

Γ. Γραφείο Διοίκησης Έργου (Γ.Α.Ε.)

α) Διοίκηση και υλοποίηση του έργου μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης, μετά την έγκρισή του.

β) Συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων αυτής για τις ανάγκες του έργου.

γ) Συντονισμός και κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων του έργου για τη διασφάλιση της κατάρτισης συνεκτικού σχεδίου, καθώς και της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

δ) Διασφάλιση της διασύνδεσης και επικοινωνίας με επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

ε) Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο του έργου στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων των Τμημάτων και του Γραφείου της, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

Το Γραφείο Διοίκησης Έργου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4. Ορίζουμε την 1/7/2013, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Please follow and like us:

Παράταση του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής διατάξεων αρθρ. 16 ν. 3863/2010περί απασχόλησης συνταξιού

Παράταση του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής διατάξεων αρθρ. 16 ν. 3863/2010περί απασχόλησης συνταξιούχων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 /03 /2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/ 8 / 444984

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

O.A.E.E

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ. : 210 5274386

ΦΑΞ : 210 5220504

ΘΕΜΑ: Παράταση του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής διατάξεων αρθρ. 16 ν. 3863/2010 περί απασχόλησης συνταξιούχων

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1) το αρ. Φ80000/οικ.1492/25/7-2-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2) η αρ. 48/2011 εγκύκλιος του Οργανισμού

Με την αρ. 48/2011 εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις αρθρ. 16 ν. 3863/2012 και αρθρ. 42 ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων του Οργανισμού.

Ως προς την έναρξη ισχύος ορίστηκαν τα εξής:

• Για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν από την 15-7-2010 ( ημερομηνία δημοσίευσης ν. 3863/2010) και μετά, οι γνωστοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από την ίδια ημερομηνία.

• Για όσους συνταξιούχους είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν την 15-7-2010 δημιουργείται μεταβατικό στάδιο και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις αρθρ. 63 ν. 2676/99 ως την 31.12.2012, ενώ οι γνωστοποιούμενες διατάξεις είχαν εφαρμογή από 1- 1- 2013.

Ωστόσο, με τις διατάξεις αρθρ. 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», ΦΕΚ 256/Α/΄31-12-2012, παρατείνεται το μεταβατικό στάδιο για ένα (1) ακόμη έτος δηλαδή ως 31-12-2013, στις περιπτώσεις όσων είχαν συνταξιοδοτηθεί και είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν την 15-7-2010 και ως ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων αρθρ. 16 ν. 3863/201, ορίζεται η 1η-1-2014, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης νόμου από την ημερομηνία αυτή.

Αναλυτικά για τον φορέα μας, το μεταβατικό στάδιο στους όρους συνταξιοδότησης των απασχολούμενων συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:

1) Ως προς τον περιορισμό του ποσού σύνταξης γήρατος σε περίπτωση ανάληψης μισθωτής απασχόλησης

• Εάν και η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή ο διορισμός σε θέσεις της παραγράφου 2 αρθρ. 2 ν. 3833/2010 (αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. κλπ) έχουν αρχίσει πριν την 15-7-2010, τότε:

α) έως την 31-12-2013, το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 733,68 ευρώ καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%, όπως ορίζεται στις διατάξεις αρθρ. 63 ν. 2676/99

β) από 1-1-2014, το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%, όπως ορίζεται στις διατάξεις αρθρ. 16 ν. 3863/2010.

• Εάν η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος έχει αρχίσει πριν την 15-7-2010 και η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή ο διορισμός σε θέσεις της παρ. 2 αρθρ. 2 ν. 3833/2010 έχει αρχίσει από 15-7-2010 και μετά ή αντίστροφα, τότε:

δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο και το ποσό σύνταξης περιορίζεται εξαρχής εφόσον υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αρθρ. 16 ν. 3863/2010

2) Ως προς την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση

• Εάν και η συνταξιοδότηση και η απασχόληση έχουν ξεκινήσει πριν την 15-7-2010, τότε:

α) για τον χρόνο απασχόλησης ως 31-12-2013 η προσαύξηση θα υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος απασχόλησης

β) για τον χρόνο απασχόλησης από 1-1-2014 η προσαύξηση θα υπολογίζεται ως ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος απασχόλησης.

• Εάν η συνταξιοδότηση έχει ξεκινήσει πριν την 15-7-2010 και η απασχόληση από 15-7-2010 και μετά , ή το αντίστροφο, τότε:

δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο και η προσαύξηση του ποσού σύνταξης θα υπολογίζεται ως ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος απασχόλησης

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 16 ν. 3863/2010, η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς να απαιτείται η αναστολή της σύνταξης, εκτός των περιπτώσεων που ο συνταξιούχος ασκήσει εκ νέου επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (σχετ. το αρ. Φ80000/οικ.20685/1190/9-11-2010 της Γεν. Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων).

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. 48/2011 εγκύκλιο.

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Please follow and like us:

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος.

 

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4

Fax: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη για την παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.), που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Επίσης, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.). Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.

Please follow and like us:

Δημοσίευση Ισολογισμών Επιχειρήσεων.

Δημοσίευση Ισολογισμών Επιχειρήσεων.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

29 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου

Δημοσίευση Ισολογισμών Επιχειρήσεων

Σε ότι αφορά το πεδίο ευθύνης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην διαχείριση του Γ.Ε.ΜΗ, τα μέλη μας πρέπει να είναι απολύτως βέβαια ότι οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται με ταχύτητα και εγκυρότητα. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι κατάκτηση και καθήκον για τις επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια και οφείλουμε να το προασπίσουμε. Γι αυτό και πιστεύουμε πως η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ευνουχισμό της οικονομικής ενημέρωσης την οποία ιδίως σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η δημοσίευση των ισολογισμών στις ιστοσελίδες των ίδιων των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για την επιχείρηση συνιστά μια εξοικονόμηση γύρω στα 350 ευρώ, αποστερεί τις οικονομικές εφημερίδες από έναν σημαντικό πόρο, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες στους εργαζόμενους των εφημερίδων για το μέλλον τους. Το Γ.Ε.ΜΗ δεν πρέπει να «στιγματιστεί» από τα πρώτα του βήματα ως υπαίτιο για περισσότερες απολύσεις εργαζόμενων και κλείσιμο εφημερίδων, διότι αυτό θα υπονομεύσει την πορεία του και την αποδοχή του από την κοινωνία. Καλούμε λοιπόν τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης να αναζητήσουν την βέλτιστη λύση που δεν θα φέρνει αντιμέτωπο το Γ.Ε.ΜΗ, τις επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια με άλλους κλάδους και δεν θα πλήττει τον Πλουραλισμό της Ενημέρωσης, που είναι κατάκτηση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τη Δημοκρατία. Παράλληλα, η Κ.Ε.Ε.Ε. που έχει επιφορτιστεί με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για την έναρξη διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς, ως προς την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα του συνόλου των ρυθμίσεων που αφορούν την ομαλή λειτουργία του ΓΕΜΗ, βασισμένη στη μέχρι τώρα εμπειρία από τη καθημερινή λειτουργία του»

Please follow and like us:

Διόρθωση συμβολαίου – απαλλαγή α΄ κατοικίας

Διόρθωση συμβολαίου – απαλλαγή α΄ κατοικίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ B

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Καλαποθαρέα

Τηλέφωνο: 210 3375900

FAX: 210 3375834

e-mail: d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 19/04/2013

Αρ. Πρωτ: Δ13Β 1069865 ΕΞ./23-04-2013

ΘΕΜΑ: Διόρθωση συμβολαίου – απαλλαγή α΄ κατοικίας.

Σε απάντηση της από 05/03/2013 αίτησής σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθ.5 του α.ν. 1521/1950, σε κάθε με επαχθή αιτία μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, επιβάλλεται φόρος επί της αξίας, υπόχρεος για την καταβολή του οποίου είναι ο αγοραστής.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950, η διόρθωση συμβολαίου μεταξύ των αυτών προσώπων ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων τους για το ίδιο ακίνητο, εφόσον δεν αναφέρεται στο όνομα του αγοραστή και πωλητή, στο τίμημα, στην έκταση, στη θέση ή στην περιγραφή του ακινήτου, δε δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου. Αντίθετα, εάν η διόρθωση αφορά σε ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω, δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου, εκτός εάν, με τη διόρθωση διευκρινίζεται ότι το τίμημα ή η έκταση του ακινήτου που αγοράστηκε είναι μεγαλύτερα από αυτά που περιγράφονται στο αρχικό συμβόλαιο, οπότε οφείλεται φόρος μόνο για το επιπλέον τίμημα ή για την αξία της επιπλέον έκτασης του ακινήτου αυτού.(εγκ. Υπ.Οικονομικών ΠΟΛ. 1007/18-01-1989).

Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, οι συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. 5 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, ορίζεται ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μόνο μία φορά. Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου εφόσον:

α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά το χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και

β) ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως αξία ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά το χρόνο της νέας απαλλαγής. Ο φόρος που αναλογεί εξευρίσκεται με τη χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.

2. Όπως προκύπτει από την αίτησή σας, με το υπ΄ αρ. ……/2003 συμβόλαιο, η Ο.Τ. (πωλήτρια) μεταβίβασε στους Λ.Κ. & Ο.Κ (αγοραστές) κατά ½ εξ αδιαιρέτου σε κάθε έναν, το με αρ. 5 διαμέρισμα του β΄ορόφου επιφανείας 74 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 40ο/οο εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ευρισκόμενο στο ……. … Για τη μεταβίβαση αυτή υπεβλήθη στην πρώην Δ.Ο.Υ…….. η με αρ. …./2003 δήλωση Φ.Μ.Α., για την οποία (μεταβίβαση) χορηγήθηκε απαλλαγή α΄ κατοικίας. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στο ανωτέρω συμβόλαιο εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι μεταβιβάστηκε το με αρ. 5 διαμέρισμα αντί του ορθού με αρ. 4 διαμερίσματος του β΄ ορόφου επιφανείας 73 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 39 ο/οο εξ αδιαιρέτου. Στο διαμέρισμα αυτό οι αγοραστές εγκαταστάθηκαν μετά την υπογραφή του συμβολαίου και, όπως στην αίτησή σας αναφέρετε, το έχουν πλήρως ανακαινίσει.

Σήμερα οι άνω συμβαλλόμενοι προτίθενται να προβούν σε διόρθωση του αρχικού συμβολαίου και ρωτάτε α) πως θα αντιμετωπισθεί φορολογικά η πράξη αυτή και β) εάν οι συμβαλλόμενοι μπορούν να τύχουν απαλλαγής α΄ κατοικίας.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η διόρθωση συμβολαίου, η οποία αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα νέο συμβόλαιο, έχει ως αποτέλεσμα:

α) την επαναμεταβίβαση του εκ παραδρομής πωληθέντος διαμερίσματος με αρ. 5, με πωλητές του πρώην αγοραστές δηλ. τους Λ.Κ. & Ο.Κ. και αγοράστρια την πρώην πωλήτρια δηλ. την Ο.Τ., με υποχρέωση καταβολής φόρου απ’ αυτήν.

Ωστόσο, εάν η αγοράστρια Ο.Τ. πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 1078/1980 γίνεται δεκτό ότι δύναται να τύχει απαλλαγής α΄ κατοικίας, αφού η επαναμεταβίβαση του ακινήτου, λόγω διόρθωσης του αρχικού συμβολαίου, αντιμετωπίζεται ως ένα νέο μεταβιβαστικό συμβόλαιο με εφαρμογή συντελεστών φόρου και χρόνο φορολογίας το χρόνο κατάρτισης του διορθωτικού συμβολαίου.

β) τη μεταβίβαση του με αρ. 4 διαμερίσματος με πωλήτρια την Ο.Τ. και αγοραστές τους Λ.Κ. & Ο.Κ., με υποχρέωση καταβολής φόρου από αυτούς.

Σε περίπτωση όμως που οι αγοραστές συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τις προϋποθέσεις του ν. 1078/1980, έχει γίνει δεκτό ότι δύναται να τύχουν απαλλαγής α΄ κατοικίας, εφόσον μέσω της διόρθωσης του αρχικού συμβολαίου, συντελείται μία νέα μεταβίβαση. (Σχετ. Δ13Β 1119702 ΕΞ./ 30-08-2012).

Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι, προκειμένου οι αγοραστές Λ.Κ. & Ο.Κ. να τύχουν απαλλαγής α΄ κατοικίας, θα πρέπει να προηγηθεί η καταβολή του φόρου της απαλλαγής που έτυχαν κατά την αγορά του εκ παραδρομής, με αρ. 5, πωληθέντος διαμερίσματος, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, επισημαίνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών, όπως ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης απαλλαγής α΄ κατοικίας, είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο. (Σχετ. Υπ.Οικ. 1017736/970/ΔΕΥ-Α΄783/ΦΓ.01/25-02-2003).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Η. Μενούνου

Please follow and like us:

Τουριστικά καταλύματα – που θα ασφαλίζονται πλέον οι ιδιοκτήτες τους .

 

Τουριστικά καταλύματα – που θα ασφαλίζονται πλέον οι ιδιοκτήτες τους .
[29.05.2013]

Δόθηκε στην δημοσίότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του νόμου 4144/2013

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τα ακόλουθα:

1. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως και 5 δωμάτια.

Με τις νέες διατάξεις, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, σε ολόκληρη την επικράτεια, ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α..

Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως και 10 δωμάτια.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α..

Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316).

Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις των παλαιών ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. που παράλληλα έχουν στην ιδιοκτησία τους τουριστικά καταλύματα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3996/2011 περί συνάφειας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού.

3. Ιδιοκτήτες – μέλη εταιριών πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων έως και 10 δωμάτια.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε., υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί εφόσον βέβαια έχουν ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άλλη εργασία ή απασχόληση.

Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. ή τον Ο.Α.Ε.Ε. καθίσταται υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1: Τρία μέλη Ο.Ε. – ιδιοκτήτες καταλύματος 5 δωματίων
Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών.
Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.
Ο Γ είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Οι εταίροι αποφασίζουν μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της εταιρίας.

Έτσι, ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α..
Ο Β ασφαλίζεται και αυτός υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση.
Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο όσων είναι ασφαλισμένοι και όχι συνταξιούχοι, πλην όμως ο Ο.Γ.Α. δεν ασφαλίζει συνταξιούχους (άρθ. 34 του ν. 1140/81 όπως ισχύει) και ως εκ τούτου ο Γ δεν θα ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό.

4. Ιδιοκτήτες – μέλη Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής Ε.Π.Ε. και Α.Ε., έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (άρθρο 49 του ν. 4144/2013). Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη των Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

5. Ιδιοκτήτες – ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής – καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω, σε όλη την επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316).

6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον Ο.Γ.Α., η ασφάλιση παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Ε.. Αντίστοιχα, η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Γ.Α..

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 58 κρίνεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που είναι ήδη δραστηριοποιούμενοι. Προφανώς, με τις ίδιες διατάξεις κρίνονται και τα πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του ν. 4144/2013.

Please follow and like us:

Άρειος Πάγος Απόφαση 254/2012 Πότε η καταγγελία εργασιακής σχέσης θεωρείται παράνομη λόγω προσβολής

Άρειος Πάγος Απόφαση 254/2012
Πότε η καταγγελία εργασιακής σχέσης θεωρείται παράνομη λόγω προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου. Δεν αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας του Προϊσταμένου η απλή αναφορά ενώπιον των υπολοίπων εργαζομένων της εταιρείας ότι δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος από την πλευρά του των υφισταμένων που διέπραξαν αποδεδειγμένα αξιόποινες πράξεις όταν μάλιστα στη συνέχεια δίδονται στον απολυόμενο επαινετικές συστατικές επιστολές για ανεύρεση νέας εργασίας.

Πότε η καταγγελία εργασιακής σχέσης θεωρείται παράνομη λόγω προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου. Δεν αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας του Προϊσταμένου η απλή αναφορά ενώπιον των υπολοίπων εργαζομένων της εταιρείας ότι δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος από την πλευρά του των υφισταμένων που διέπραξαν αποδεδειγμένα αξιόποινες πράξεις όταν μάλιστα στη συνέχεια δίδονται στον απολυόμενο επαινετικές συστατικές επιστολές για ανεύρεση νέας εργασίας.

Απόφαση 254 / 2012 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B1′ Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη και Δημήτριο Κόμη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 10η Ιανουαρίου 2012, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Χ. Γ. του Α., κατοίκου …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αλέξανδρο Στρίμπερη με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Της αναιρεσίβλητης: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “AstraZeneca ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αλέξιο Παπασταύρου.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 4-9-2007 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 555/2009 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 1281/2011 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 2-4-2011 αίτησή του.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Βαρβάρα Κριτσωτάκη διάβασε την από 28-12-2011 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως.

Ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του αρ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., η απόφαση του δικαστηρίου στερείται νομίμου βάσεως κι έτσι ιδρύεται ο οικείος λόγος αναιρέσεως, όταν στο αιτιολογικό δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται αντιφατικώς ή ανεπαρκώς τα πραγματικά γεγονότα, στα οποία εκείνο στήριξε την κρίση του επί ζητήματος, που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ώστε να μην μπορεί να ελεγχθεί, αν συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που εφαρμόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόστηκε. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 330, 299, 932, 914, 281, 648, 672 του ΑΚ, 5 § 1 και 22 § 1 του Συντάγματος, συνάγεται ότι, αν η καταγγελία συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη συντελέστηκε υπό συνθήκες παράνομης και υπαίτιας προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου (μείωση της υπολήψεως αυτού ως εργαζομένου, καθώς και της επαγγελματικής δραστηριότητάς του, ενόψει του είδους της εργασίας και του ιδιαίτερα έντονου συμφέροντος αυτού για πραγματική απασχόληση) ή που συνιστούν αδικοπραξία (καταχρηστική καταγγελία), ο εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει στον εργαζόμενο και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από το δικαστήριο κατ’ εύλογη κρίση.

Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση δέχτηκε τα εξής: Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων, την 1-3-1993 προσλήφθηκε από την εναγομένη και ήδη αναιρεσίβλητη ανώνυμη εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου, με κύριες υποχρεώσεις του την τήρηση των βιβλίων της εταιρείας, την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, την επιλογή προσωπικού (λογιστών και βοηθών λογιστών) για τη στελέχωση του Λογιστηρίου, την παρακολούθηση ταμειακών ροών, την εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ. κ.ά. Μετά από ευδόκιμη υπηρεσία του στη θέση αυτή η εκκαλούσα εργοδότρια του, τον Απρίλιο του 2000, τον προήγαγε στη θέση του Financial Controller. Στις αρμοδιότητες του της θέσης αυτής περιλαμβάνονταν η διαχείριση και ο προγραμματισμός των ταμιακών ροών, η εποπτεία έκδοσης οικονομικών καταστάσεων, οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τα διεθνή εταιρικά πρότυπα, η προετοιμασία και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων κ.λπ., ενώ παράλληλα με τα καθήκοντα της νέας του θέσης, κατ’ εντολή της εργοδότριας του, συνέχισε να ασκεί και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Λογιστηρίου, υπογράφοντας οικονομικές καταστάσεις, ήτοι ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα. Τον Οκτώβριο του 2005 του ανακοινώθηκε ότι η αναιρεσίβλητη εταιρεία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της, χρειαζόταν να προσλάβει δύο (2) νέους ισόβαθμους με εκείνον Προϊσταμένους και δη έναν Προϊστάμενο Λογιστηρίου και έναν Προϊστάμενο για το Τμήμα του Οικονομικού Σχεδιασμού και Αναφορών προς το εξωτερικό και του ζητήθηκε να στηρίξει αυτή την επιλογή της Διοίκησης, όπως και έπραξε. Σε υλοποίηση της παραπάνω απόφασης, τον Απρίλιο του 2006, προσλήφθηκε ο νέος Προϊστάμενος Λογιστηρίου και από τον επόμενο μήνα (Μάιο 2006), κατόπιν συμφωνίας του τελευταίου με τον αναιρεσείοντα, η οποία εγκρίθηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή, ο έλεγχος των λογιστικών εγγραφών πέρασε στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου και ταυτόχρονα αφαιρέθηκαν από τον ταμία τα μπλοκ αποδείξεων επαγγελματικής δαπάνης. Έκτοτε, σύμφωνα την καθιερωθείσα νέα διαδικασία, ο ταμίας της αναιρεσίβλητης πραγματοποιούσε τις συναλλαγές και προωθούσε τα παραστατικά στο Λογιστήριο, σε ημερήσια βάση, για έλεγχο και υπογραφή και στη συνέχεια αυτά παραδίδονταν στον αναιρεσείοντα ελεγμένα και υπογεγραμμένα από το Λογιστήριο για την ημερήσια απογραφή. Ακολούθως ο ταμίας τα αρχειοθετούσε. Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, το Δεκέμβριο του 2006 παρουσιάστηκε στο Λογιστήριο πρόβλημα σε σχέση με μια απόδειξη αγοράς γραμματοσήμων, γεγονός που γνωστoπoιήθηκε στον ταμία για διευκρινίσεις και έλαβε γνώση ο Οικονομικός Διευθυντής της αναιρεσίβλητης. Σε γενόμενο δε έλεγχο, μετά τα μέσα Ιανουαρίου 2007, διαπιστώθηκε ότι ο ταμίας Π. Μ., και με τη συνδρομή εξωτερικού υπαλλήλου της εταιρείας, προέβαιναν σε πράξεις πλαστογραφίας παραστατικών εγγράφων (αποδείξεων ταχυδρομείου κ.λπ.). Με αφορμή τις παραπάνω πράξεις του ταμία και του εξωτερικού υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε γενικευμένος έλεγχος από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου για τα έτη 2005 και 2006, καθώς και έλεγχος από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst & Young. Μετά το πέρας και των ελέγχων αυτών, ουδέν περισσότερο προέκυψε, πέραν της εμπλοκής των δύο ανωτέρω υπαλλήλων σε συγκεκριμένες πράξεις πλαστογραφήσεων, για τις οποίες θεωρήθηκαν οι ίδιοι υπαίτιοι και αποχώρησαν από την εταιρεία, χωρίς αποζημίωση, ενώ στον αναιρεσείοντα αποδόθηκε ευθύνη για το ότι δεν προέβαινε σε αποτελεσματικούς ελέγχους και του επιβλήθηκε από την αναιρεσίβλητη πρόστιμο ίσο με το 1/3 του ετήσιου bonus του, απόφαση για την οποία και δεν διαμαρτυρήθηκε. Στις 9-3-2007 με πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή της αναιρεσίβλητης, όλο το προσωπικό της εκλήθη στο αμφιθέατρο της εταιρείας, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα τις πράξεις των αποπεμφθέντων υπαλλήλων, που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του 2006. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου, κατ’ εντολή του Οικονομικού Διευθυντή. Βασικό χαρακτηριστικό της παρουσίασης αυτής ήταν, πέραν της αναφοράς στα συγκεκριμένα περιστατικά με πρωταγωνιστές τον ταμία και των εξωτερικό υπάλληλο, οι γενικές επισημάνσεις ότι δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος από τους Προϊσταμένους των εν λόγω υπαλλήλων, ακριβή όρια αρμοδιοτήτων και κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στην εν λόγω παρουσίαση έγινε αναφορά μόνο του τρόπου με τον οποίο οι άνω υπάλληλοι παραποιούσαν κατά καιρούς διάφορα παραστατικά, προκειμένου να εκταμιευτούν χρηματικά ποσά, τα οποία οι τελευταίοι και καρπώνονταν, ενώ δεν υπήρξε, δημόσια, συγκεκριμένη απόδοση ευθυνών για συγκεκριμένα πρόσωπα Προϊσταμένων, τα οποία ήταν υπεύθυνα για την εποπτεία και τον έλεγχο των υπαλλήλων αυτών που προέβησαν στις ανωτέρω πράξεις. Στις 2-5-2007 ο Οικονομικός Διευθυντής της εκκαλούσας κάλεσε τον αναιρεσείοντα στο γραφείο του, όπου του ανέφερε ότι αν και η εταιρεία ήταν απολύτως ευχαριστημένη από τη δουλειά και την αποδοτικότητα του, εντούτοις στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των οικονομικών υπηρεσιών της, και δη δομικών αλλαγών και μείωσης των εξόδων της, που υπαγορεύονταν από τη μητρική της εταιρεία του εξωτερικού, καθίστατο επιτακτική η μείωση του προσωπικού της και είχε ληφθεί απόφαση, μεταξύ άλλων, για κατάργηση της θέσης του, που σηματοδοτούσε κατ’ ανάγκη την αποχώρησή του από την εταιρεία, από τις 31-5-2007. Πράγματι σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης, στις 31-5-2007 καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του αναιρεσείοντος, την οποία ανεπιφύλακτα υπέγραψε και ο ίδιος, και του καταβλήθηκε αποζημίωση απόλυσης εκ ποσού 57.843,33 ευρώ, την οποία ανεπιφύλακτα, επίσης, και εισέπραξε. Παράλληλα, προς διευκόλυνσή του για αναζήτηση νέας θέσης εργασίας του χορηγήθηκαν συστατικές επιστολές, επαινετικού περιεχομένου, από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εργοδότριας του, αλλά και από τον Οικονομικό Διευθυντή και την τότε Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού αυτής, ενώ παρασχέθηκαν, με επιμέλεια της τελευταίας, και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της εξειδικευμένης εταιρείας DBM. Ουδόλως αποδείχτηκε ο αγωγικός ισχυρισμός του αναιρεσείοντος επί του οποίου θεμελιώνεται και η ιστορική βάση της ένδικης αγωγής του, ότι δηλαδή η εκκαλούσα είχε καταστρώσει σε βάρος του σχέδιο ηθικής και επαγγελματικής του εξόντωσης και ότι υπήρξε εξιλαστήριο θύμα για να καλυφθούν οι ευθύνες εκείνων που πραγματικά ευθύνονταν για τις ατασθαλίες των αποπεμφθέντων δύο υπαλλήλων της, δοθέντος, άλλωστε ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί του αποκρούονται από τα αποδειχθέντα ως άνω περιστατικά και δη από το ότι α) ουδέποτε η αναιρεσίβλητη επέρριψε δημόσια σ’ αυτόν ευθύνες ότι υπήρξε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις των υπαλλήλων της, που υπεξαίρεσαν χρήματα από το ταμείο της και εξ αυτής της αιτίας απολύθηκε, ούτε τον εξέθεσαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενώπιον των συναδέλφων του στο χώρο του εργασιακού του περιβάλλοντος, β) συνεπεία της αναδιοργάνωσης των οικονομικών της υπηρεσιών καταργήθηκε η θέση του και εξ’ αυτoύ του λόγου απολύθηκε, χωρίς ποτέ ο τελευταίος να αμφισβητήσει το κύρος της καταγγελίας της εργασιακής του σύμβασης, γ) κατά την απόλυση του επαινέθηκε και η αναιρεσίβλητη δημόσια εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την επί δεκατρία έτη προσφορά των υπηρεσιών του και δ) του παρείχε θερμές συστάσεις, και στήριξη στην προσπάθεια του για ανεύρεση νέας εργασίας. Με βάση τις ως άνω παραδοχές έκρινε στη συνέχεια το Εφετείο ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του δέχτηκε τα αντίθετα, και συγκεκριμένα ότι η απόλυση του ενάγοντος υπήρξε μεθοδευμένη, αφού σχεδιάστηκε από ανώτερα διοικητικά όργανα της εναγομένης από 9-3-2007 έως τις 11-5-2007, προκειμένου αυτός να εμφανιστεί αποκλειστικά υπαίτιος για τις πράξεις των δύο υπαλλήλων της, που ενεπλάκησαν στη διάπραξη ατασθαλιών σε βάρος της τελευταίας, με αποτέλεσμα να υποστεί πλήγμα η προσωπικότητα του και βλάβη στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, δοθέντος ότι η νέα εταιρεία του με την επωνυμία “T.U.V. ICB HELLAS Α.Ε.”, στην οποία προσλήφθηκε ως Οικονομικός Διευθυντής, έχοντας μικρό κύκλο εργασιών και περιορισμένη δραστηριότητα, του κατέβαλλε μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και αφού εξαφάνισε την απόφαση αυτή απέρριψε την αγωγή ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο δεν στέρησε την προσβαλλόμενη απόφαση του νομίμου βάσεως, αφού περιέλαβε σ’ αυτήν εμπεριστατωμένες, πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, ως προς τις συνθήκες απολύσεως του αναιρεσείοντος, που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την εφαρμογή των ως άνω αναφερομένων ουσιαστικού δικαίου διατάξεων, τις οποίες δεν παραβίασε εκ πλαγίου αφού με όσα παραπάνω ανελέγκτως δέχτηκε δεν υφίσταται προσβολή της προσωπικότητας του, ούτε θίχτηκε με κάποια ενέργεια των εκπροσώπων της αναιρεσίβλητης η τιμή, η υπόληψη και η επαγγελματική πίστη του αναιρεσείοντος, ώστε να δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επομένως ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ’ ΚΠολΔ προβλεπόμενος λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήματος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, όπως είναι και τα έγγραφα, που ο αναιρεσείων επικαλέστηκε και προσκόμισε νομίμως προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισμών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 106, 237 παρ. 1 στοιχ. β’, 453 και 524 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη τα νομίμως προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα Και έχει μεν υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης, επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισμού, όχι όμως και να κάνει ειδική μνεία καθενός από τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι για άμεση ή έμμεση απόδειξη. Αν όμως από το όλο περιεχόμενο της απόφασης δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, ότι για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήματος, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα, τότε ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή λόγος αναίρεσης. Για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναίρεσης απαιτείται να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο το αποδεικτικό μέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η ταυτότητά του, να προσδιορίζεται το περιεχόμενό του και ο παραδεκτό της προσαγωγής του, ακόμη και αν έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως, να καθορίζεται ο ισχυρισμός προς απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου το αποδεικτικό μέσο προσκομίστηκε, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο ισχυρισμός αυτός ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

Στην προκειμένη περίπτωση, με τον δεύτερο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο εσφαλμένα κατέληξε στο προαναφερόμενο αποδεικτικό του πόρισμα ως προς τις συνθήκες που έλαβε χώρα η απόλυση του γιατί δεν έλαβε υπόψη: α) το αντίγραφο του πτυχίου του στα οικονομικά από την ΑΒΣΠ, β) αντίγραφο του πτυχίου του από το τμήμα πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, γ) αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος δ) την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή ε) αντίγραφο του μεταπτυχιακού του στη Διοίκηση επιχειρήσεων και στ) τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε πολλά σεμινάρια. Όμως, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση το Εφετείο προκειμένου να καταλήξει στο πιο πάνω αποδεικτικό του πόρισμα, έλαβε υπόψη όλα τα προσκομισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα στα οποία χωρίς αμφιβολία, περιλαμβάνονται και τα παραπάνω. Επομένως και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 11εδ. γ’ του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 2-4-2011 αίτηση του Χ. Γ. του Α. για αναίρεση της 1281/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στη δικαστική δαπάνη της αναιρεσίβλητης την οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2012. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2012.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Please follow and like us:

Οι 10 ερωτήσεις SOS για τη φετινή δήλωση

 

Οι 10 ερωτήσεις SOS για τη φετινή δήλωση

Του Σπύρου Δημητρέλη

Ξεκίνησε την Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου (ή Ιουλίου εφόσον, όπως είναι το πιθανότερο, δοθεί παράταση) η περίοδος υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Για πρώτη φορά φέτος όλοι οι φορολογούμενοι –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω του διαδικτύου (www.gsis.gr), ενώ υπάρχουν και αρκετά σημεία SOS που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν προκειμένου να μην βρεθούν προ της δυσάρεστης έκπληξης να πληρώσουν περισσότερο φόρο από αυτόν που τους αναλογεί ή να καταβάλουν πρόστιμα για λανθασμένη συμπλήρωση. Οι βασικότερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι:

1. Θα υποβάλλω για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Τι πρέπει να κάνω;

-Θα πρέπει να απευθυνθείς στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπου υπάγεται προκειμένου να αποκτήσεις (εφόσον δεν διαθέτεις) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Θα υποβάλεις ηλεκτρονική αίτηση στο www.gsis.gr προκειμένου να πιστοποιηθείς στο taxisnet και να λάβεις τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Στη συνέχεια θα επισκεφθείς το τμήμα Μητρώου της εφορίας προκειμένου να λάβεις το σχετικό κλειδάριθμο. Με τον κλειδάριθμο θα ενεργοποιήσεις την υπηρεσία πρόσβασης στο taxisnet.

2. Γιατί δεν έχω λάβει προτυπωμένο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;

-Από την φετινή χρονιά οι φορολογικές δηλώσεις όλων το φορολογούμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και επομένως δεν θα αποσταλούν έντυπα. Ωστόσο μπορείτε μέσω του taxisnet να εκτυπώσετε κενά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για δική σας χρήση. Εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία σας (π.χ αλλαγή ΔΟΥ, οικογενειακή κατάσταση) θα πρέπει να ενημερώσετε το τμήμα μητρώου της ΔΟΥ πριν την υποβολή της δήλωσης.

3. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ , του ΟΓΑ ή του ΝΑΤ και δεν έχω λάβει την βεβαίωση εισοδήματος από το ασφαλιστικό ταμείο. Τι πρέπει να κάνω;

-Θα πρέπει να επισκεφθείς τον ιστότοπο του ασφαλιστικού σου ταμείου και να αναζητήσεις τη σχετική βεβαίωση. Από τις αρχές Ιουνίου θα μπορείς να λάβεις τη σχετική βεβαίωση και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

4. Πώς θα δηλωθούν φέτος τα προστατευόμενα τέκνα;

-Από φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ για τα προστατευόμενα τέκνα που είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Θα πρέπει επίσης να δηλωθεί και το ΑΜΚΑ των παιδιών και των υπόλοιπων προστατευόμενων μελών.

5. Πρέπει να δηλωθούν και οι τόκοι;

-η δήλωση κάθε πηγής εισοδήματος, ακόμη και των τόκων, είναι από φέτος υποχρεωτική. Θα ισχύσει όμως ένα όριο ποσού τόκων ανά φορολογούμενο κάτω από το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτική η δήλωσή του (εξετάζεται σοβαρά το όριο των 250 ευρώ). Οι φορολογούμενοι με μεγαλύτερα ποσά τόκων θα πρέπει να απευθυνθούν στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται και να ζητήσουν τις σχετικές βεβαιώσεις.

6. Είναι υποχρεωτική η δήλωση του αριθμού παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος;

-από φέτος η δήλωση του αριθμού παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια και τη δευτερεύουσα κατοικία του φορολογούμενου είναι υποχρεωτική. Η δήλωση γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η εφορία στην βεβαίωση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το γνωστό χαράτσι.

7. Πώς θα δηλώσω την έκτακτη εισφορά που μου παρακρατήθηκε;

-Στον πίνακα 8 της φορολογική δήλωσης έχει προστεθεί ο κωδικός 333-334. Σε αυτόν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να αναγράψουν το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 προκειμένου να αφαιρεθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης από το ποσό της εισφοράς που τους αναλογεί με βάση το σύνολο του εισοδήματός τους.

8.Είμαι εργαζόμενος με μπλοκάκι. Τι πρέπει να κάνω για να γλιτώσω από το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος;

-Στον πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης ο οποίος αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία έχει προστεθεί ο κωδικός 019-020. Οι φορολογούμενοι καλούνται να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην ερώτηση αν είναι επιτηδευματίες οι οποίοι φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ουσιαστικά ζητείται να απαντήσουν αν εργάζονται ουσιαστικά ως μισθωτοί αλλά τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι». Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι έχουν έναν εργοδότη και σύμβαση εργασίας. Μπορούν επίσης να έχουν και έως τρεις εργοδότες αρκεί το 75% των εσόδων τους να προέρχεται από έναν. Εφόσον, εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να απαντήσουν καταφατικά στην ερώτηση. Εφόσον απαντήσουν καταφατικά θα επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ αντί για 650 ευρώ που ισχύει για τους υπόλοιπους επιτηδευματίες.

9. Μπορώ να υποβάλω τροποιητική ή συμπληρωματική δήλωση Φόρου Εισοδήματος μέσω internet;

-Η υπηρεσία TAXISnet δεν δέχεται τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια εφορία με την εκτύπωση της δήλωσής σας που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι η Δ.Ο.Υ. θα μπορεί να προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σας δήλωσης μετά την ενημέρωση του συστήματος TAXIS σχετικά με την εκκαθάριση της δήλωσής σας. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. σας για την υποβολή της τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σας δήλωσης, μετά την οριστική εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης.

10. Το αυτοκίνητο μου παρέμεινε σε ακινησία το 2012 αφού είχα καταθέσει τις πινακίδες στην εφορία. Πρέπει να το διαγράψω από την κατάσταση των αυτοκινήτων που μου εμφανίζεται στο σύστημα;

-Στην περίπτωση αυτή θα κάνετε τροποποίηση της σχετικής εγγραφής. Πρώτα κάντε Διαγραφή της εγγραφής και στη συνέχεια εισαγωγή Νέας εγγραφής όπου καταχωρείτε τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στη λίστα που ανοίγει και συγκεκριμένα στη στήλη «Λόγος μη εφαρμογής αντικειμενικής δαπάνης» επιλέγετε «ακινησία». Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειες αυτές επιλέξτε «Μεταφορά στη Δήλωση».

Διαβάστε ακόμα:

Πηγή:www.capital.gr

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com