Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποι

Print Friendly, PDF & Email

 

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 1821/436 A1/0020 – A10/15.03.2013
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Αριθμ. 1821/436 A1/0020 – A10

(ΦΕΚ Β΄ 787/04.04.2013)

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).

2. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012).

3. Το π.δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (Α/141)» άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄ 160/10.8.2012).

4. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.07).

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 1260/99, (L 210/31.7.2006 σελ. 25-78) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, (L210/31-7-2006 σελ. 1-11) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

7. Τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, (L 371/27.12.2006 σελ. 1-183) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

8. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540 Β΄/27.03.2008), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

9. Την με ΑΠ 1121/408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)».

10. Το π.δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού.

11. Την με ΑΠ. 37142/ΔΙΟΕ 883/ΦΕΚ Β΄ 2379/27.8.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα».

12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2012) 9515/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης».

13. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2012) 9526/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2012) 9521/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου».

15. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2012) 9522/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής».

16. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5441 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νησιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2012) 9559/11.12.2012 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νησιών».

17. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του π.δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

18. Την υπ’ αριθμ. 35312/ΕΥΣ 5239/11-08-2010 (ΦΕΚ 1356/ 1.9.2010) υπουργική απόφαση για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 1087/ΕΥΣ 1138/ 11.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 248/8.2.2013).

19. Το υπ’ αριθμ. 200/31/11-01-2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ «Διαβίβαση δελτίων κωδικού θέματος προτεραιότητας της κατηγορίας πράξης: “Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013″».

20. Την υπ’ αριθμ. 205/28/Α2/11.1.2013 υπουργική απόφαση για την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών”» και τον συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής αυτής.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται

αρμοδιότητες διαχείρισης

Με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (εφεξής Ε.Φ.Δ.) της Κατηγορίας Πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (εφεξής ΕΦΕΠΑΕ).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της εκχώρησης

1. Ο φορέας του άρθρου 1 αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για τη κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Το Πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επιδιώκει:

• τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.

• την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

• την ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες.

Η ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη των κατηγοριών πράξεων ανέρχεται σε 456.000.000 € και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΠ

Περιφέρεια

Άξονας

Δημόσια Δαπάνη

(13) ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττική

03

130.500.000

(09) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ

Κεντρική Μακεδονία

04

90.000.000

Δυτική Μακεδονία

05

22.500.000

Ανατ. Μακεδονία−Θράκη

06

22.500.000

(12) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ− ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεσσαλία

07

22.500.000

Στερεά Ελλάδα

08

18.000.000

Ήπειρος

09

22.500.000

(10) ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δυτική Ελλάδα

04

22.500.000

Πελοπόννησος

05

22.500.000

Ιόνια Νησιά

06

22.500.000

(11) ΚΡΗΤΗΣ, Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Κρήτη

04

22.500.000

Βόρειο Αιγαίο

05

22.500.000

Νότιο Αιγαίο

06

15.000.000

Αναλυτικά, οι αρμοδιότητες διαχείρισης που αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

2. Αρμοδιότητες διαχείρισης διατηρεί και η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της 1087/ΕΥΣ 1138/11.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 248/8.2.2013), όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

3. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνεται για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα στους χρηματοδοτικούς πίνακες εκχώρησης διαχείρισης των συνημμένων Παραρτημάτων Ι & ΙΙ.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

1. Αναφορικά με τις στο άρθρο 2 αναφερόμενες κατηγορίες πράξεων, ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 της ΥΑ 1087/ΕΥΣ 1138/11.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 248/8.2.2013).

i. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις αναθεώρησής της.

ii. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχει σε αυτήν κάθε πληροφορία που ζητείται.

iii. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που του έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

iv. Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΕΠΑΕ –η οποία είναι αρμόδια σύμφωνα με το Άρθρο 3(ix) της ΥΑ 1087/ΕΥΣ 1138/ 11.1.2013 – στις ενέργειες δημοσιότητας, ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τον τρόπο υποβολής προτάσεων από τους δικαιούχους που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης και παρέχει προς αυτούς, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

iv.i. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες αιτήσεις επιχορήγησης (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

iv.ii. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων επιχορήγησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,

iv.iii. τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων αιτήσεων επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων και ένταξής τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,

iv.iv. τα αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες

iv.v. την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η αίτηση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής και στις επί μέρους εφαρμοστικές αποφάσεις.

v. Παραλαμβάνει, συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις επιχορήγησης που υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. Καταχωρεί τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

vi. Ελέγχει την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Καταχωρεί τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

vii. Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τις Περιφέρειες σε όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την διοργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων επιχορήγησης που υποβλήθηκαν, όπως αυτή ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.

Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης:

vii.i. καταχωρεί όλα τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

vii.ii. κάνει χρήση του Μητρώου Αξιολογητών το οποίο έχει καταρτίσει,

vii.iii. αποστέλλει τις αποφάσεις ένταξης στους δικαιούχους

vii.iv. συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τις αποφάσεις ένταξης/ανάκλησης/τροποποίησης και τα Τεχνικά Δελτία Πράξεων.

viii. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.

ix. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Στο πλαίσιο αυτό:

x. Συλλέγει τις Εκθέσεις Προόδου και τις Εκθέσεις Ολοκλήρωσης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους (επενδυτές) προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη επιχορήγηση και τις καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων.

xi. Σε συνέχεια των ως άνω αναφερόμενων Εκθέσεων, διενεργεί διοικητικές ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν Τεχνική και Οικονομική Πιστοποίηση του αντικειμένου, κατά τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι:

xi.i. ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπάνες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις Εκθέσεις Προόδου, σύμφωνα με τους κανόνες του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης,

xi.ii. το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί,

xi.iii. οι Εκθέσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,

xi.iv. η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,

xi.v. τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο.

Στην περίπτωση που σύμφωνα με τους κανόνες του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στην αίτηση του δικαιούχου με την οποία επιβεβαιώνει σωρευτικά ότι:

– προσκομίζεται τουλάχιστον ισόποση εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα

– καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της εφαρμογής της επιχορήγησης και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το αργότερο τρία έτη μετά το έτος καταβολής της προκαταβολής,

– τηρούνται τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης.

xii. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

xiii. Καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τις Εκθέσεις Ελέγχου που προκύπτουν από τις διοικητικές/επιτόπιες επαληθεύσεις και τις πιστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης.

xiv. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή /και δημόσιας συνεισφοράς της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης σύμφωνα με τις οριζόμενες στην ΥΠΑΣΥΔ διαδικασίες και καταχωρεί στο ΟΠΣ και στο Πληροφοριακό Σύστημα τις λογιστικές εγγραφές που αντιστοιχούν στην ακύρωση, είτε αυτή επιβάλλεται από επιτόπια επαλήθευση, είτε από επιθεώρηση της Αρχής Πληρωμής, από έλεγχο της ΕΔΕΛ ή κοινοτικού ελεγκτικού οργάνου.

xv. Καταχωρεί στο ΟΠΣ και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τις πιστοποιημένες δαπάνες που προκύπτουν και όποια άλλα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων/επιχορηγήσων απαιτούνται από το σύστημα.

xvi. Εξετάζει και εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

xvii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ των τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

xviii. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των επενδυτικών σχεδίων/επιχορηγήσεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του Καν. 1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

xix. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ και στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις πιστοποιήσεις/επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε αίτηση χορήγησης επιχορήγησης των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

xx. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων στους δικαιούχους για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

xxi. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Στις περιπτώσεις που οι πιστοποιημένες δαπάνες και τα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση καταχωρούνται σε άλλο πληροφοριακό σύστημα εκτός του ΟΠΣ, διασφαλίζει την σε ημερήσια βάση αξιόπιστη διαβίβαση των δεδομένων στο ΟΠΣ.

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την στο άρθρο 2 αναφερόμενη κατηγορία πράξεων, ασκεί το σύνολο των λοιπών αρμοδιοτήτων που δεν έχουν εκχωρηθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στον ΕΦΕΠΑΕ.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται

αρμοδιότητες διαχείρισης

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3614/2007 όπως αυτό ισχύει και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Ε.Φ.Δ. αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ και την ΕΥΣ ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών και εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης του Προγράμματος.

2. Αποδέχεται τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, καθώς και ελέγχους από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχει σε αυτή τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την ΕΥΣ και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

4. Διασφαλίζει -με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης- ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για:

• διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,

• διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του μερικού κλεισίματος,

τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή μητρώα για κάθε καθεστώς ενισχύσεων επί δέκα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση βάσει του εν λόγω καθεστώτος. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται στους ισχύοντες Κανονισμούς περιλαμβανομένων των πληροφοριών για το καθεστώς των επιχειρήσεων των οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς τους ως ΜΜΕ.

5. Διαβιβάζει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων σώρευσης των ενισχύσεων.

6. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΠΑΕ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου του προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ενημερώνει έγκαιρα τον ΕΦΕΠΑΕ για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και τον υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΠΑΕ, σε σχέση με τις δράσεις που εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:

i. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ από τον ΕΦΕΠΑΕ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ.

ii. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετήσια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει ο ΕΦΕΠΑΕ και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

iii. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

iv. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις στον ΕΦΕΠΑΕ και στους δικαιούχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση των έργων.

4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης.

Άρθρο 6

Ειδικοί Όροι

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η συνολική δημόσια δαπάνη της κατηγορίας πράξεων που ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσης, δύναται να τροποποιείται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (.pdf)

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us: