Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής

Print Friendly, PDF & Email

Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 5-4-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Α.Π.: 2324/531/Α2

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ Α2

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56

Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει.

3. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

5. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 19020/ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την με Α.Π. 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚΒ 655/07.03.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/ 2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚΒ΄2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

10. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού.

11. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/04.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.

12. Τη με Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.

13. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

14. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

15. Το με υπ’ αριθμ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των ‘Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 16. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29.07.2008) καθώς και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.

17. Την με Α.Π. 4226/1019Δ/14.4.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/ 2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.

18. Το με Α.Π. 3268/21-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα «Ορισμός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ»

19. Την με Α.Π. 316/49/Α2/18.01.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

20. Την με Α.Π. 2019/456/Α2/26.03.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων “Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων. 21. Το ηλεκτρονικό μήνυμα με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2315/05.04.2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΑ με το οποίο χορηγείται σύμφωνη γνώμη στην προτεινόμενη από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ παράταση.

22. Την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής λόγω τεχνικών προβλημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στις 30 και 31 Μαρτίου 2013.

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 17:00. Συνεπώς, οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Β. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr/ , του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr/ , του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr/ , του ΕΠΕΑΑ http://www.epeaa.gr/ .

Ο Υπουργός

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών & Δικτύων

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com