Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013/10.01.2013 Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων –

Print Friendly, PDF & Email

 

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013/10.01.2013
Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων – προμηθειών σε εφημερίδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/1/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3610065

FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων – προμηθειών σε εφημερίδες.

Σε απάντηση της από 7.9.2012 αίτησής σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ.0002024/12.10.2012 έγγραφο από το γραφείο του κ. Υφυπουργού, αναφορικά με την έκδοση των τιμολογίων για την καταχώρηση διακηρύξεων μελετών έργων ή προμηθειών στις εφημερίδες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, ν.4093/2012/ΦΕΚ 222 Α΄) υφίστανται και εφαρμόζονται για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των πράγματι αντισυμβαλλομένων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία.

2. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον για τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων, εντολείς είναι οι Δήμοι, τ. Νομαρχίες και άλλοι δημόσιοι φορείς, ορθώς τα τιμολόγια εκδίδονται επ’ ονόματί τους, αφού είναι οι πράγματι και άμεσα αντισυμβαλλόμενοι και επιπλέον κατά την περίοδο των δημοσιεύσεων ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι άγνωστος, ασχέτως εάν κατά νόμο και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο (ανάδοχο) (Σχετικό έγγραφό μας 1087849/489/0015/1.12.2008, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων δεν επηρεάζεται από τον χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης – είσπραξης της δικαιούμενης αμοιβής.

Ακριβές αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

(Visited 39 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com