Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 1493/331/A2/04.03.2013 Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 1493/331/A2/04.03.2013
Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» – Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ Α2

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56

Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Ημερομηνία: 4-3-2013

Α.Π.: 1493/331/A2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» – Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει

3. Την με Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την με Α.Π. Ε(2007) 5337/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την με Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Την με Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Την με Α.Π. Ε(2007) 5441/5-11-2007, απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

11. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 14 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – ΓΑΚ).

12. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

13.Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού.

14. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.

15. Τη με Α.Π. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.

16. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

17. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

18. Έγγραφο ΕΥΘΥ με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις».

19. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.01.2013 Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.

20. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

21. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των προγραμάτων Ε.Π. Αττικής, Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

22. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» και την από 25.01.2013 Ορθή Επανάληψη αυτής ως προς το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια».

23. Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08.02.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15.02.2013) με το οποίο αίρονται τα κριτήρια διαχωρισμού του κεφαλαίου 10.2.5.2. του ΠΑΑ για τον Κωδικό Δραστηριότητας 55 στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

24. Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 1045/28.02.2013 (Α.Π. Γεν. Γραμματεία ΔΕ-ΕΣΠΑ 23557/28.02.2013) αναφορικά με τις ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ).

25. Την ΚΥΑ με αρ. 4424/721/2.6.2010 «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) (ΦΕΚ Β 772/03.06.2010), όπως ισχύει.

26. Την ΚΥΑ με αρ. 2974/710/8.4.2009 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β 670/10.04.2009), όπως ισχύει.

27. Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα συγχρηματοδότησης συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων.

28. Επισημάνσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με Α.Π. 504032/18.02.2013 και του Υπουργείου Τουρισμού.

29. Επισημάνσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ – NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτής από 25.01.2013 ως προς το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συγκεκριμένα, προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

�� στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του 24.52

�� στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03.

Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».

Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.

2. Την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ» και ΧΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013 και Ορθή Επανάληψη αυτής από 25.01.2013 ως προς το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08.02.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15.02.2013) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον Κ.Α.Δ. 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας της Χώρας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύουν.

3. Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/ , www.ependyseis.gr/mis ) μέχρι και τις 10.05.2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα VIII, Πίνακας Α του οδηγού).

4. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr/ , του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr/ και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr/ .

5. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 – 6985210, το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και στα παρακάτω τηλέφωνα των Περιφερειών και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ.

Αν. Μακεδονία-Θράκη: τηλ: 25310 35916, 25313 52309, 2531352178 Αττική: τηλ: 210 3620242, 213-2065021, 213 2065209, Βόρειο Αιγαίο τηλ: 210 3620242, 22510-23201, Νότιο Αιγαίο τηλ: 210 3620242, 22810 98810, 22813 60800, 22410 36200 Δυτική Ελλάδα, τηλ: 2610 622714, 2613 613600, 2613 613602, Πελοπόννησος τηλ: 2610 622714, 2710 237410, Ηπείρου, τηλ: 2610 622714, 26510 87306, Ιονίων Νήσων, τηλ: 2610 622714, 2661 361530, Δυτικής Μακεδονίας τηλ: 2310 480000, 24610 52736, Θεσσαλίας τηλ: 24210 76894, 2413 506325-6, Κεντρική Μακεδονία τηλ: 2310 480000, 2313 319627, 2313 325440, Κρήτη τηλ: 2810 302400, 2813 410145, Στ. Ελλάδα τηλ: 22613 0322, 2231 351218.

Περισσότερα Σημεία Ενημέρωσης Κοινού αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του Oδηγού της Προκήρυξης.

Ο Υπουργός

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Συνημμένα:

Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος

Συνημμένα (.zip)

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com