Monthly Archives: March 2013

Υπ. Αγροτικής Αν. Αριθμ. 2240/31541/13.03.2013 Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη.

Υπ. Αγροτικής Αν. Αριθμ. 2240/31541/13.03.2013
Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη.

Αριθμ. 2240/31541

(ΦΕΚ Β΄ 613/15.03.2013)

Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (ΦΕΚ 98/Α΄/1.7.1991) «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη», ιδίως το άρθρο 1 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α΄/22.8.1966) «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών».

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 2371/20−.12.2002 (L 358/ 31.12.2002), περί «της διατήρησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

4. Την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των αλιέων με αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ, με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και κατέχουν άδεια σκάφους σε ισχύ ή εντάχθηκαν σε πρόγραμμα στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. − Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών, για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας προκειμένου να καλυφθεί μέρος της διαπιστωθείσας διαθέσιμης αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου, στο πλαίσιο των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η συνολική χωρητικότητα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 1.200 GT και η συνολική ισχύς σε 8.000 ΚW.

2. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται στους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι:

α) Ήταν κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διέθετε άδεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα», εντάχθηκε και διαλύθηκε στο πλαίσιο του Μ.1.1. − Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, με προσαυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, σε εφαρμογή του Σχεδίου Προσαρμογής Αλιευτικής Προσπάθειας.

β) Είναι τέκνα ή/και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια σκάφους σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και δεσμεύεται να αφαιρέσει το εργαλείο αυτό από την άδεια αλιείας του σκάφους.

3. Οι δικαιούχοι εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 της παρούσας, πρέπει να πληρούν επιπλέον και τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 50 ετών με τουλάχιστον δεκαετή ενασχόληση με την αλιεία.

β) Δεν είναι κάτοχοι άλλου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται σε σκάφη με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) ολικό μήκος μεγαλύτερο των έξι μέτρων (>6,00m) έως και δέκα μέτρα (≤10,00m)

β) χωρητικότητα έως πεντέμισι GT (≤5,50 GT)

γ) ισχύς κινητήρα μικρότερη ή ίση των σαράντα KW (≤ 40 KW)

5. Τα σκάφη στα οποία θα χορηγηθούν οι νέες άδειες δεν θα πρέπει να έχουν ηλικία (μετρούμενη από το έτος ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας) μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών.

6. Με την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο θα προσκομίζονται και τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου της περιοχής που διαμένει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 1361/1983 (ΦΕΚ 66/ Α΄/1983), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α΄/1997) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.9.2011), ότι είναι επαγγελματίας ψαράς και ότι έχει προϋπηρεσία στην αλιεία τουλάχιστον για μια δεκαετία.

β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι δεν έχει ο ίδιος στην πλοιοκτησία του άλλο σκάφος ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης.

γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, νόμιμα επικυρωμένη.

δ) Φωτοτυπία Ατομικής Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας, νόμιμα επικυρωμένη.

ε) Φωτοτυπία των εκκαθαριστικών της εφορίας για τα τρία προηγούμενα έτη (οικονομικό έτος: 2012, 2011 και 2010). Για το οικονομικό έτος 2013 κατατίθενται φωτοτυπία του εντύπου Ε1.

7. Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι δυο μήνες από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ανωτέρω Διεύθυνση) και θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.

8. Τα σκάφη των οποίων οι άδειες θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, δεν θα μπορούν να ενταχθούν για την επόμενη δεκαετία σε προγράμματα χρηματοδότησης για μόνιμη παύση αλιευτικής δραστηριότητας.

9. Η μεταβίβαση των σκαφών, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, επιτρέπεται να γίνεται μετά παρέλευση 5ετίας από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και μόνο σε επαγγελματίες αλιείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 261/1991. Από τον περιορισμό των 5 ετών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω πραγματικής αδυναμίας − ανικανότητας του πλοιοκτήτη για λόγους υγείας, να εργασθεί επί του σκάφους.

10. Σε περίπτωση θανάτου του πλοιοκτήτη, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του Π.Δ. 261/1991.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1061/28.03.2013 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κ

ΠΟΛ 1061/28.03.2013

Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη

Τηλέφωνο : 210-3610030

FΑΧ : 210-3615052

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

ΠΟΛ. : 1061

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ( ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 – ΦΕΚ 222 Α΄) και σε συνέχεια των εγκυκλίων μας ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 και ΠΟΛ. 1036/22.2.2013, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με την παρούσα τα εξής:

1. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ. 1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, και στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.

Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, χωρίς όμως να αποκλείεται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υποχρεούνται στην αναγραφή επιπλέον δεδομένων στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, η δυνατότητα (προαιρετικής) χρήσης Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, για την έκδοση των εν λόγω αποδείξεων. Σημειώνεται ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παράλληλα με την δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν και δραστηριότατα ενοικίασης μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου να μην εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με διαφορετικό τρόπο ανά δραστηριότητα και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω αποδείξεις με τον προαναφερόμενο τρόπο, δηλαδή είτε χειρόγραφα είτε προαιρετικά με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

2. Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) – Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.

Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις περιπτώσεις που αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

3. Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής», μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή.

Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

4. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων .

Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένες νέες κατηγορίες υπόχρεων να προμηθευτούν φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ. ή Ε.ΑΦ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εν λόγω προσαρμογής, με την παρούσα μετατίθεται έως την 12.4.2013, η προθεσμία που έληγε την 29.3.2013 που είχε παρασχεθεί με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1036/22.2.2013

Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (12.4.2013), οι εν λόγω υπόχρεοι, μπορεί να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, με τον ίδιο τρόπο που εξέδιδαν αυτές με βάση το καθεστώς του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ..

5. Προθεσμία περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

Η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών μπορεί να διενεργηθεί μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Κάθε αντίθετη θέση, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, παύει να ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Please follow and like us:

Ειδήσεις (Παρασκευή – 29/03/2013) Προωθείται νομοσχέδιο για να εισπράττονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλ

 

Προωθείται νομοσχέδιο για να εισπράττονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Προωθείται νομοσχέδιο για να εισπράττονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές

Μέσα στο επόμενο διάστημα κατατίθεται στη Βουλή, η διάταξη για την υπαγωγή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προς τα ταμεία, κάτω από την «ομπρέλα» του ΙΚΑ.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι μια τριετία μετά, το 2017, όλες αυτές οι οφειλές να εισπράττονται από το υπουργείο Οικονομικών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην εργασία.

Οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι

Ο υπουργός, στην επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, κατέθεσε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια τα ολοκληρωμένα στοιχεία για τις 51.551 καταχρηστικές συντάξεις ανά κλάδο του ασφαλιστικού συστήματος.

Το σύνολο των αναπόγραφων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανέρχεται σε 6.251 το 2012 και σε 6.168 το 2011, στον ΟΓΑ το 2012 οι αναπόγραφοι ανήλθαν σε 4.624 και το 2011 σε 502. Στον ΟΑΕΕ οι αναπόγραφοι ανήλθαν συνολικά σε 1.151, στο ΕΤΑΠ- ΜΜΕ σε 21, στο ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα) 86, στο ΤΕΑΔΥ οι αναπόγραφοι ανέρχονται σε 5.518, στο ΤΕΑΠΑΣΑ σε 830, στο ΕΤΑΤ σε 794, στο ΕΤΕΑ σε 1,253, στο ΜΤΠΥ σε 2.484, στο ΝΑΤ σε 4.780 στο ΓΛΚ (συντάξεις δημοσίου) σε 2.277 αναπόγραφους.

Κατά την ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου το 2013, οι αναπόγραφοι του ΟΓΑ ανέρχονται σε 995, του ΕΤΑΑ σε 5.205, του ΤΕΑΠΑΣΑ σε 2.204, του ΝΑΤ σε 1.167, του ΕΤΑΤ σε 294 και του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ σε 110 αναπόγραφους.

Συντάξεις αιτία θανάτου

Όπως ενημέρωσε επίσης ο υπουργός, σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμα η απογραφή των συντάξεων αιτία θανάτου. Η απογραφή αυτή που αφορά 521.000 συντάξεις γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί το σώμα των συνταξιούχων και το χρονοδιάγραμμα είναι και αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μήνες.

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταχρηστικών συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι όλα τα στοιχεία θα σταλούν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Προσωρινή διακοπή

Για τις «αταυτοποίητες» συντάξεις, δηλαδή, τις συντάξεις που δεν είναι μεν καταχρηστικές, αλλά υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τα ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ, ο υπουργός εξήγησε ότι σήμερα μόλις 350.000 είναι αυτές οι συντάξεις, για τις οποίες υπάρχουν ελλιπή στοιχεία σε ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ. Στόχος είναι να μηδενιστούν οι αποκλίσεις μέχρι το τέλος Απριλίου. Για τις λίγες περιπτώσεις “αταυτοποίητων” που θα παραμείνουν, ο κ. Βρούτσης εξήγησε ότι θα υπάρξει μια διακοπή προσωρινή στο τέλος Απριλίου, δυσάρεστη μεν αλλά προσωρινή, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, μέχρι οι συνταξιούχοι να δώσουν τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ.

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης

Ειδικά για τις διατάξεις που αφορούν στο πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης, ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι επεκτείνεται το φορολογικό πιστοποιητικό και σε ασφαλιστικό πιστοποιητικό, δηλαδή ο έλεγχος θα γίνεται και για τις φορολογικές και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Ξεκαθάρισε όμως ότι έχουν προβλεφθεί ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους ελεγκτές που θα υπογράφουν πιστοποιητικά όταν δεν πρέπει.

Οικονομική αστυνομία-ΣΕΠΕ

Για τη συνεργασία του ΣΕΠΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, ο κ. Βρούτσης είπε ότι η οικονομική αστυνομία εμπλέκεται στο τμήμα της αδήλωτης εργασίας με τρόπο που να ενισχύει και να συμπληρώνει το ΣΕΠΕ και όχι με τον τρόπο που να το επικαλύπτει.

Τα κόμματα

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Κοντογιάννης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και τάχθηκε υπέρ της ψήφισης επί της αρχής.

Την εκτίμηση ότι όχι μόνο δεν θα καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή και η αδήλωτη εργασία, αλλά ότι θα ενισχυθούν κιόλας, διατύπωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης και κατήγγειλε ότι ιδιωτικοποιείται ένας ακόμη ελεγκτικός τομέας, αυτός για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αφού θα ανατίθεται σε ελεγκτικά γραφεία, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του καταψηφίζει.

Την πεποίθηση ότι το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» δημιουργεί ένα πλέγμα διασυνδέσεων, που θα αποτρέπει την παραβατικότητα, εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Κουτσούκος που τάχθηκε υπέρ της ψήφισης επί της αρχής. Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποίησε ότι με τις διατάξεις που οδηγούν σε αύξηση των εισφορών στο εργόσημο μπορεί να υπάρξει αύξηση της εισφοροδιαφυγής.

Την απόφαση των Ανεξάρτητων Ελλήνων να μην στηρίξουν το νομοσχέδιο επί της αρχής, έκανε γνωστή ο Παύλος Χαϊκάλης καταγγέλλοντας προχειρότητα και ελλιπή στήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνος με πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου, δήλωσε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Δημήτρης Κουκούτσης, αλλά σημείωσε ότι θα καταψηφίσει επί της αρχής επειδή το σύστημα «Αριάδνη» θα οδηγήσει στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Στο μεγάλο όφελος, δημοσιονομικό, ηθικό και πολιτικό, των διατάξεων αναφέρθηκε η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Κατερίνα Μάρκου κυρίως διότι «γνωρίζοντας τον ακριβή αριθμό των συντάξεων μπορεί να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές». Εξέφρασε, όμως, σοβαρές επιφυλάξεις στις διατάξεις για το εργόσημο αν και το κόμμα της ψηφίζει επί της αρχής.

Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, ο οποίος κατήγγειλε ότι προωθούνται μέτρα απαλλαγής των εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές και προειδοποίησε ότι τις διατάξεις για το εργόσημο θα τις αξιοποιήσουν οι εργοδότες εις βάρος όσων δουλεύουν κανονικά.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Ελεύθεροι επαγγελματίες στο νόμο Κατσέλη

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Β13-5/01.02.2013
Ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

ΤΗΛ. : 213 15 14 305

Email: gemporiou@gqe.gr

FAX : 210 3837843

Αθήνα, 01/02/2013

Αριθ. Πρωτ.: Β13-5

ΠΡΟΣ :

Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων (2)

ΚΟΙΝ.:

Υπουργείο Οικονομικών Γρ. κ. Υπουργού -Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου.

Σχετ.: Ερώτηση 5685/10-01-2013.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Ευνοϊκές ρυθμίσεις περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Ο υφιστάμενος νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/03.08.2010) «Για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», τροπολογία του οποίου βρίσκεται σε στάδιο διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, και προϋπόθεση ένταξης αυτών στον νόμο είναι να μην έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Το άρθρ. 2 παρ. 1 του πτωχευτικού κώδικα ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Κατά το Β.Δ. 19-04/1-5/1835 άρθρο 1, ορίζεται ότι έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία.

Επίσης κατά το Β.Δ. 2/14-05-1835, προβλέπεται ποιες είναι οι εμπορικές πράξεις βάσει των οποίων κάποιος αποκτά την εμπορική ιδιότητα.

Συνεπώς, στα πλαίσια του ν. 3869/2010, υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται ως έμποροι.

Προσθέτως υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).

Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Σημειώνεται περαιτέρω, ότι νομολογιακά 1 και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ήδη υπάγονται και οι “μικροέμποροι” δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές από εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 άρθρου 5 προβλέπεται για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η αναστολή των πλειστηριασμών οι οποίοι επισπεύδονται νια την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Περαιτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012), η φράση «μέχρι την 31-12-2012» της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31-12-2013». Συνεπώς μέχρι την 31- 12-2013, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρο 9 του ν. 3869/2010. Η διάταξη δε, αυτή εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.

Αναφορικά με την υπερχρέωση των εμπόρων που έχουν πτωχευτική ικανότητα αυτοί υπάγονται στον πτωχευτικό κώδικα. Σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

_____

1 Βλ 16/2012 ΕιρΠατρών, 2/2011 ΕιρΠαμίσου όπου ορίζεται ότι η ενέργεια εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα εφόσον εμφανίζεται ως αμοιβή σωματικής καταπόνησης (υπαίθριοι μεταπωλητές, μικροπωλητές κλπ) δεν προσδίδει σε αυτόν την εμπορική ιδιότητα

Please follow and like us:

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1050785 ΕΞ 2013/21.03.2013 Υπόμνημα με αίτημα την εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α.

 

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1050785 ΕΞ 2013/21.03.2013
Υπόμνημα με αίτημα την εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. στα κράνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.3.2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1050785 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣ:0000877/31.1.2013

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ – Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Ορφανάκη

Τηλέφωνο : 210- 3645378

Fax : 210- 3645413

e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα με αίτημα την εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. στα κράνη

Σχετ: Το με αρ. Πρωτ. 0002790/11.12.20112 υπόμνημα, το οποίο διαβιβάστηκε από το γραφείο του Υφυπουργού, με το με αρ. Πρωτ. 0000877/ 31.1.2013 έγγραφο

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο αφορά στο αίτημά σας για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα κράνη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως ισχύει, ορίζονται τα αγαθά, στα οποία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή. Η ως άνω οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας με το ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει και τα αγαθά που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα αυτού. Τα κράνη, ως μη αναφερόμενα στο Παράρτημα αυτό, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.

Περαιτέρω και με δεδομένο ότι η χρήση των κρανών από τους μοτοσικλετιστές είναι υποχρεωτική επειδή σχετίζεται με την ασφάλειά τους, το ζήτημα της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα κράνη έχει επανειλημμένα τεθεί από τη χώρα μας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Ωστόσο (όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενο έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον σύνδεσμό σας), το εν λόγω αίτημα δεν έτυχε έως και σήμερα της απαιτούμενης υποστήριξης από τις λοιπές εθνικές αντιπροσωπείες, ώστε να γίνει αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας τροποποιούνται με ομοφωνία του συνόλου των κρατών -μελών.

Συνεπώς, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα κράνη, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί βάσει του ισχύοντος ενωσιακού νομικού πλαισίου, με δεδομένο ότι οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αποτελούν ενσωμάτωση διατάξεων της ανωτέρω κοινοτικής Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε κοινοτική παράβαση με δυσμενείς νομικές και δημοσιονομικές συνέπειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Please follow and like us:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1006175 ΕΞ 2013/14.01.2013 Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Δαπάνης

 

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1006175 ΕΞ 2013/14.01.2013
Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Δαπάνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/1/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1006175 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3610065

FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Δαπάνης.

Σχετ.: Η από 26.11.2012 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ρωτάτε εάν είναι δυνατόν να μην υπογράφονται οι Αποδείξεις Δαπάνης που εκδίδονται από την Υπηρεσία σας για την καταβολή αμοιβών στους δικαιούχους, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 8 (περ. β΄) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ( ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄) η απόδειξη δαπάνης εκδίδεται διπλότυπη και φέρει την υπογραφή του δικαιούχου και κατά συνέπεια δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα.

Ακριβές αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

Please follow and like us:

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013/10.01.2013 Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων –

 

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013/10.01.2013
Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων – προμηθειών σε εφημερίδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/1/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3610065

FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων – προμηθειών σε εφημερίδες.

Σε απάντηση της από 7.9.2012 αίτησής σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ.0002024/12.10.2012 έγγραφο από το γραφείο του κ. Υφυπουργού, αναφορικά με την έκδοση των τιμολογίων για την καταχώρηση διακηρύξεων μελετών έργων ή προμηθειών στις εφημερίδες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, ν.4093/2012/ΦΕΚ 222 Α΄) υφίστανται και εφαρμόζονται για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των πράγματι αντισυμβαλλομένων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία.

2. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον για τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων, εντολείς είναι οι Δήμοι, τ. Νομαρχίες και άλλοι δημόσιοι φορείς, ορθώς τα τιμολόγια εκδίδονται επ’ ονόματί τους, αφού είναι οι πράγματι και άμεσα αντισυμβαλλόμενοι και επιπλέον κατά την περίοδο των δημοσιεύσεων ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι άγνωστος, ασχέτως εάν κατά νόμο και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο (ανάδοχο) (Σχετικό έγγραφό μας 1087849/489/0015/1.12.2008, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων δεν επηρεάζεται από τον χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης – είσπραξης της δικαιούμενης αμοιβής.

Ακριβές αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

Please follow and like us:

Υπ. Ανάπτυξης Aριθμ. Οικ. 3450/256[ΦΚ/Α.21]/12.03.2013 Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκα

Υπ. Ανάπτυξης Aριθμ. Οικ. 3450/256[ΦΚ/Α.21]/12.03.2013
Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

Aριθμ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)

(ΦΕΚ Β΄ 690/26.03.2013)

Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ τ.Α).

2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 τ.Α΄/1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 τ.Α΄/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 τ.Α΄/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1989».

3. Την υπουργική απόφαση 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ 2094/ τ.Β/6−7−2012) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Χατζηδάκη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων Σκορδά».

4. Την με αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

5. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

6. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

7. Την με αριθμ. C (2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

8. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ τ.Β΄/1965/2008).

9. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. 46680/ΕΥΣ6517/13.10.2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/ 18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/ 26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/ 2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

12. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».

13. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

14. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή, Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του π.δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

16. Τις διατάξεις του π.δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.»

17. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφάλαιο Α΄.

18. Την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/B/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 – ΠΑΑ».

19. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 6752/1510Α1/ 0020−Α10 (ΦΕΚ Β΄ 3529/31−12−2012) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

20. Τα υπ’ αριθμ. 6114/1571/Α2/23−11−2012 και 1649/382/ Α2/8−3−2013 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 10.000.000,0 €,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την εφαρμογή της Πράξης «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Παραρτήματος (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ).

2. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνημμένου Οδηγού του Προγράμματος.

3. Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 10.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος, από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:

1. Ποσό 4.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5338/26−10−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας

2. Ποσό 1.500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161PO006). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Συγχρόνως το πρόγραμμα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά στην «Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας».

3. Ποσό 3.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας−Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337 /26−11−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» και εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας − Θράκης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337 /26−11−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ». Εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο «Δημιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώμενης με τον τομέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρμογή της στις διεθνείς απαιτήσεις» και ειδικότερα με τον πρώτο επιμέρους στόχο «Διαφοροποίηση και εμπλουτισμό της παραγωγικής δομής με την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

5. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας−Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5332/26−10−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο (Κορμό παρεμβάσεων) «Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων».

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:

Α) υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Οδηγού του Προγράμματος, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

Β) Για το παρόν Πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02.

Γ) Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Δ) Βασική επίσης προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του Οδηγού του Προγράμματος

5. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από € 30.000,00 έως € 400.000,00 με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος ο οποίος είναι Παράτημα της παρούσης.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.

6. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.

7. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15−04−2013 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 31−05−2013 ώρα 24:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis. gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος. Η περίοδος υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων και να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.

Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ − συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

Συνημμένα (.pdf)

Η απόφαση αυτή καθώς και τα παραρτήματά της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Please follow and like us:

Υπ. Ανάπτυξης Aριθμ. Οικ. 3450/256[ΦΚ/Α.21]/12.03.2013 Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκα

Υπ. Ανάπτυξης Aριθμ. Οικ. 3450/256[ΦΚ/Α.21]/12.03.2013 Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». Aριθμ. Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) (ΦΕΚ Β΄ 690/26.03.2013) Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ τ.Α). 2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 τ.Α΄/1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 τ.Α΄/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 τ.Α΄/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1989». 3. Την υπουργική απόφαση 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ 2094/ τ.Β/6−7−2012) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Χατζηδάκη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων Σκορδά». 4. Την με αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 5. Την με αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 6. Την με αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 7. Την με αριθμ. C (2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 8. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ τ.Β΄/1965/2008). 9. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθμ. 46680/ΕΥΣ6517/13.10.2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/ 18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/ 26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/ 2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 12. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις». 13. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 14. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή, Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του π.δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009). 15. Τις διατάξεις του π.δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 16. Τις διατάξεις του π.δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» 17. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφάλαιο Α΄. 18. Την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/B/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 – ΠΑΑ». 19. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 6752/1510Α1/ 0020−Α10 (ΦΕΚ Β΄ 3529/31−12−2012) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 20. Τα υπ’ αριθμ. 6114/1571/Α2/23−11−2012 και 1649/382/ Α2/8−3−2013 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ». Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 10.000.000,0 €, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την εφαρμογή της Πράξης «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Παραρτήματος (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). 2. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνημμένου Οδηγού του Προγράμματος. 3. Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 10.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος, από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα: 1. Ποσό 4.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5338/26−10−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2. Ποσό 1.500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161PO006). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Συγχρόνως το πρόγραμμα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά στην «Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας». 3. Ποσό 3.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας−Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337 /26−11−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» και εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 4. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας − Θράκης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337 /26−11−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ». Εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο «Δημιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώμενης με τον τομέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρμογή της στις διεθνείς απαιτήσεις» και ειδικότερα με τον πρώτο επιμέρους στόχο «Διαφοροποίηση και εμπλουτισμό της παραγωγικής δομής με την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». 5. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας−Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5332/26−10−2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και εναρμονίζεται με τον Γενικό Στόχο (Κορμό παρεμβάσεων) «Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων». Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο. 4. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση: Α) υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Οδηγού του Προγράμματος, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009. Β) Για το παρόν Πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02. Γ) Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Δ) Βασική επίσης προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του Οδηγού του Προγράμματος 5. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από € 30.000,00 έως € 400.000,00 με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος ο οποίος είναι Παράτημα της παρούσης. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος. 6. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος. 7. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15−04−2013 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 31−05−2013 ώρα 24:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis. gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος. Η περίοδος υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων και να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ − συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: Συνημμένα (.pdf) Η απόφαση αυτή καθώς και τα παραρτήματά της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Please follow and like us:

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 5/4/2013, συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού & των Παραρ

Υπ. Ανάπτυξης (Τετάρτη – 27/03/2013) 
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 5/4/2013, συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού & των Παραρτημάτων του Προγράμματος: «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων».

Υπ. Ανάπτυξης

26/03/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 5/4/2013, συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού & των Παραρτημάτων του Προγράμματος: «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» – Συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος & των Παραρτημάτων και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (26/3/2013)

Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013

Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/4/2013

Συνολική δαπάνη: 40.000.000 ευρώ

Δημόσια δαπάνη:

Περίληψη

Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος.

Περιφέρειες:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,Βορείου Αιγαίου,Δυτικής Ελλάδας,Ηπείρου,Θεσσαλίας,Ιόνιων Νήσων,Πελοποννήσου,Κρήτης,

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή

 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Για την τεκµηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκοµιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • ‘Ανεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων.
 • Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα.
 • Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο διάστηµα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
 • Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρηµένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοµα του δικαιούχου.
 • Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
 • Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011).

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα µπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεξιµότητα της ενδιαφερόµενης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Β. Αιγαίο ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, email: infopep@elanet.gr, site: http://www.elanet.gr/
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 622711, email: ifigeneia@patrascc.grvaivalis@patrascc.gr; site: http://www.diaxeiristiki.gr/
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ ( ΔΕΣΜ-ΟΣ), Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ τηλ. 25310 35916, email: desm-123@otenet.gr; site: http://www.desm-os.gr/
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Θεσσαλία, ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ( ΑΕΔΕΠ), Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 76894, email: kpapathanasiou@aedep.gr; site: http://www.aedep.gr/
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κρήτη, ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ( ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, email: axatzaki@ank.gr; site: http://www.ank.gr/

Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300,

Στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 – 6985210.

Αρχεία

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Οδηγός του Προγράμματος & Παραρτήματα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (Νέο Αρχείο 22-3-13)

Συχνές Ερωτήσεις (Νέο Αρχείο – 22/3/2013)

Σημείο ενημέρωσης & υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Πρότασης ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (22/2/13)

Συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος & των Παραρτημάτων και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (26/3/2013)

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com