Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/26225/1757/25.02.2013 Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/26225/1757/25.02.2013
Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 3996/2011.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ:Β’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα

Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου

Τηλέφωνο : 210 3368112

tmeidasf@0013.syzefxis.gov.gr

Αθήνα 25/02/2013

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/26225/1757

ΠΡΟΣ: ΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενική Δ/νση Ασφ. Υπηρεσιών

Δ/νση Παροχών

Τμήμα Κύριας Σύνταξης

Αγ. Κων/νου 8, Αθήνα 102 41

ΚΟΙΝ: Σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΘΕΜΑ: « Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 3996/2011 »

Σχετ. 1: Έγγραφο Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με αριθμ. Γ99/119/3.03.2003

Σχετ. 2: Έγγραφο Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με αριθμ. Σ40/283/2.11.2012

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Σ40/283/2012 έγγραφο σας (Σχετ. 2), μας απευθύνατε ερώτημα για το εάν υφίσταται δυνατότητα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν υπεβλήθη και αίτηση για αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 από εσφαλμένη αντίληψη του ασφαλισμένου για το χρόνο ασφάλισής του, να θεωρείται ότι εμπεριέχεται σχετικό αίτημα πάνω στο σώμα της αίτησης κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου και μετά από γραπτή συναίνεσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματος σας και δεδομένου ότι το Ίδρυμά σας ήδη με το ως άνω έγγραφο (σχετ. 1) έχει δώσει οδηγίες στα Υποκαταστήματα του για την αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων και λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων να ενεργούν στα πλαίσια της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης καθώς και της αρχής της ισότητας, θεωρούμε ότι με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύουν. Κρίνουμε, δηλαδή, ότι όσοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, είχαν λανθασμένη πεποίθηση ότι θεμελιώνουν σχετικό δικαίωμα με όσες ημέρες ασφάλισης είχαν ήδη πραγματοποιήσει και για το λόγο αυτό δεν ζήτησαν στην αρχική αίτησή τους αναγνώριση κάποιων από τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του ν. 3996/2011, θα πρέπει -εφόσον δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις υπάρχουσες ημέρες ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- να θεωρείται ότι εμπεριέχεται και αίτημα για αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων από τους ως άνω πλασματικούς χρόνους, κατόπιν επιλογής και γραπτής συναίνεσης του ενδιαφερομένου πάνω στο σώμα της αίτησης, ακόμα κι αν δεν έχουν συμπληρωθεί από τον αιτούντα οι αντίστοιχες ενδείξεις στο έντυπο της αίτησης ή έχει συμπληρωθεί η ένδειξη «όχι». Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν στην ασφαλιστική νομοθεσία με τη ψήφιση των ν. 3863/2010, 3996/2011 και μετέπειτα του ν. 4093/2012, (σταδιακή κατά περίπτωση αύξηση τόσο του χρόνου ασφάλισης, όσο και των ορίων ηλικίας, ύπαρξη διευρυμένων πλασματικών χρόνων, υφιστάμενος περιορισμός στο κατ’ έτος ανώτατο όριο αναγνωριστέου χρόνου), θα πρέπει κατά την υποβολή από τον ασφαλισμένο της μεταγενέστερης δήλωσής του/γραπτής συναίνεσης για αναγνώριση πλασματικού χρόνου -κατά τα ως άνω αναφερόμενα- να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ασφαλιστικά του δεδομένα, προκειμένου να μην υπάρξουν αιτήσεις συνταξιοδότησης βασισμένες σε λανθασμένα στοιχεία και περαιτέρω απορριπτικές επ’ αυτών αποφάσεις συνταξιοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παρακαλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες προς τα υποκαταστήματα και τα αρμόδια διοικητικά όργανα που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. APT. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

(Visited 17 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com