Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμ. αποφ. 12/638/11.2.2013 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή κα

Print Friendly, PDF & Email

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμ. αποφ. 12/638/11.2.2013
Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο − Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης − Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων − Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

Αριθμ. αποφ. 12/638/11−2−2013

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο − Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης − Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων − Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 80 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/250/20.12.2012).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 583/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου.

3. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 20ης Δεκεμβρίου 2010 (CESR/10−1321) «Υπόδειγμα των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές».

4. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 1ης Ιουλίου 2010 (CESR/10−673) «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές − Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης».

5. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 1ης Ιουλίου 2010 (CESR/10−674) «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές − Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων».

6. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 20ης Δεκεμβρίου 2010 (CESR/10−1318) «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές − Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ».

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ΦΕΚ Α/98/2005),

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και ορισμοί

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη δομή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (Κεφάλαιο 1), τον τρόπο υπολογισμού του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (Κεφάλαιο 2) και των τρεχουσών επιβαρύνσεων (Κεφάλαιο 3), και επίσης παρουσιάζει σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ (Κεφάλαιο 4).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό τους τμήμα, και στις εταιρείες διαχείρισης, για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται. Η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ και ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ που ασκεί η ίδια τη διαχείρισή της, αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ως η «Εταιρεία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Δομή και περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Άρθρο 3

Υπόδειγμα των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Βασικές πληροφορίες για επενδυτές ( . pdf )

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Visited 17 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com