ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφ. 558/VΙI/2013 Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν

Print Friendly, PDF & Email

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφ. 558/VΙI/2013
Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5−10 του ν. 3959/2011.

Αριθμ. απόφ. 558/VΙI/2013

Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5−10 του ν. 3959/2011.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 7η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης.

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λουκάς.

Μέλη: Εμμανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Το μέλος Ιωάννης Μπιτούνης απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.

Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5−10 του ν. 3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4127/29.6.2011 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη με την παρούσα, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής υπ’ αριθμ. 523/VI/2011 προηγούμενης απόφασής της για το ίδιο θέμα, προκειμένου να εξειδικευθούν περαιτέρω τα κριτήρια υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων συγκεντρώσεων με βάση το έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης και να καταστεί, κατ’ αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων πιο επικεντρωμένος και αποτελεσματικός, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, ομόφωνα αποφασίζει και: καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5−10 του ν. 3959/2011, όπως αυτό αποτυπώνεται στα έντυπα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιανουαρίου 2013.

Έντυπα – Παραρτήματα (.pdf)

Η απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή έντυπα / παραρτήματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011).

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com