Επιχορήγηση έως 80% για σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών.

Print Friendly, PDF & Email

Ειδήσεις (Πέμπτη – 10/01/2013)
Επιχορήγηση έως 80% για σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών.

Ειδήσεις – Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Επιχορήγηση έως 80% για σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών

ΕΧΕΙ προκηρυχθεί και έχει επίσης δημοσιευθεί ο νέος επικαιροποιημένος οδηγός του προγράμματος «ict4 growth», ενώ πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες, αναμένονται και οι φόρμες των υποβολών αιτημάτων ένταξης επενδυτικών σχεδίων.

Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι στο κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων, που μπορεί να φτάσει έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές του προσωπικού της επιχείρησης (τόσο οι μισθωτοί όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες), ενώ στο κόστος για την εμπορική διάθεση συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις.

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά, τομείς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορεί να είναι:

• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ.).

• Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα (π.χ. ιχνηλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).

• Τουρισμός, πολιτισμός και ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κ.λπ.).

• Υγεία και πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

• Μεταφορές.

• Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κ.λπ.).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια..

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, έχει προκηρυχθεί σε έναν κύκλο υλοποίησης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 18/2/2013, ενώ η καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των προτάσεων είναι η 17/5/2013.

Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (προϋπολογισμός – δημόσια επιχορήγηση – ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

• Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage)

• Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (commercialization stage).

Χρονοδιάγραμμα: Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο φάσεις η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο τη Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.

Σημείο εκκίνησης είναι η ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com