Monthly Archives: January 2013

Την τέταρτη θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η Ελλάδα σε ότι αφορά την νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών

Την τέταρτη θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η Ελλάδα σε ότι αφορά την νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Την τέταρτη θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η Ελλάδα σε ότι αφορά την νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών

Την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και την έβδομη διεθνώς κατέλαβε η Ελλάδα σε ότι αφορά την νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών το 2012, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών.

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν 912 νέα μεγαβάτ (MW) φωτοβολταϊκών το 2012 ή αντίστοιχα το 88% όλης της νέας ισχύος ΑΠΕ που προστέθηκε τη χρονιά που πέρασε.

Τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν πάνω από το 3% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, παράγοντας 1,7 δισ. κιλοβατώρες (1,7 TWh) ή αλλιώς το 30% όλης της πράσινης ενέργειας το 2012. Χάρη στα φωτοβολταϊκά, το 2012 αποφεύχθηκε η έκλυση 1,12 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/02/2013) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/02/2013)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις

Α.Π.Δ.

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων κοινών επιχειρήσεων

[Άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 της από 05.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 237/05.12.2012)] (βλ. και το από 29/01/2013 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Από 1 έως 28 Φεβρουαρίου

2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Από 1 έως 31 Μαρτίου

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web−site) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.

Βεβαίωση αποδοχών

Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 83 §2 του Κ.Φ.Ε., όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

Ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

Γ.Ε.Μ.Η.

Προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. Κ1−1798 οικ./28.09.2012 απόφασης: «Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1−941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
(βλ. και το από 28/09/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης)
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
(έληξαν)

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

(έληξαν)

Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :
• Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε..

Με το από 12/11/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης ορίζεται ότι: «Για τους υπόχρεους των οποίων η προθεσμία απογραφής έχει λήξει (ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2), η απογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να γίνει πλέον ΜΟΝΟ από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Κ1-941/2012 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ1-1798/2012 Απόφαση.
Υπενθυμίζουμε ότι προβλέπεται πρόστιμο τουλάχιστον €600 για την παράλειψη εγγραφής εντός των προθεσμιών.
Τονίζεται επίσης ότι για τις εν λόγω εταιρίες έχει ήδη παύσει η αρμοδιότητα των προγενέστερων μητρώων (Πρωτοδικεία και Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά περίπτωση) για καταχώριση πράξεων και στοιχείων (τροποποιήσεις καταστατικών/εταιρικών συμβάσεων, καταχωρίσεις διοικητικών συμβουλίων κλπ.) ενώ νομιμοποιούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρία είτε απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε έληξε η σχετική προθεσμία.
Ενημερώνουμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία απογραφής των αστικών συνεταιρισμών και των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εταιριών της αλλοδαπής.

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

(Ατομικές επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία)

Δώρο Χριστουγέννων

Ασφαλιστικές εισφορές – προθεσμίες καταβολής

Με το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπ΄ αριθμ. Α20/251/115/01.11.2012 ορίζεται ότι:
«… με το υπ΄ αριθμ. Φ80000/25028/1685/31-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Ως εκ τούτου , για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν οι κείμενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσμίες:
Οκτώβριος 2012 : από 1/11/2012 έως 30 /11/2012
Νοέμβριος 2012 : από 3/12/2012 έως 31 /12/2012
Δεκέμβριος 2012 : από 2/1/2013 έως 31/1 /2013
Δώρο Χριστουγέννων 2012 : από 2/1/2013 έως 28/2/2013»

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Ε9

Δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9)

Σύμφωνα με το άρθρο 23§1 του Ν. 3427/2005, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η Δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Από το έτος 2012 και επόμενα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Για την ακίνητη περιουσία των προστατευομένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στο όνομα του τέκνου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται κατ΄ έτος ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθώς και ο τρόπος, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, όπως τέθηκε με το άρθρο 51§2 του Ν. 3842/2010, από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη Δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 15/2
2 έως 18/2
3 έως 19/2
4 έως 20/2
5 έως 21/2
6 έως 22/2
7 έως 25/2
8 έως 26/2
9 έως 27/2
10, 20, 30
40, 50
έως 28/2
60, 70, 80, 90 και 00 έως 1/3

Ε9 ετών 2011-2012

Με την παράγραφο 1 της ΠΟΛ 1002/31.12.2012 ορίζεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 παραμένει στη διάθεση των φορολογουμένων μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης των δηλώσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων των αντίστοιχων ετών.

Ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.λ.π.

Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών

Σύμφωνα με τα άρθρα 3-10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1077/26.03.2012, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (3), τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης (4), οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης (5), τα ταμεία ασφάλισης (6), οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (7), οι πάροχοι – εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας (8), οι εταιρείες ύδρευσης (9) και οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών για τις συναλλαγές καρτών πληρωμών εκδοτών εκτός Ελλάδος (10) υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα στοιχεία που ορίζονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο.

Ομοίως, τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994, οφείλουν να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. στου Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 12§2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1077/26.03.2012 και την παρ.4 της Α.Υ.Ο. 1195/12.10.2012, η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου (στοιχεία χρήσης 2012) *

* Μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ 1011/21.01.2013, για τα στοιχεία χρήσης 2011 ισχύουν τα ακόλουθα:

η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 της ΠΟΛ. 1077/2012, και του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1195/201 2 (Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) θα γίνει έως και την 20-02-2013. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10 της ΠΟΛ. 1077/2012, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011.

Κλειδάριθμος

Με το από 28/12/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ 1228/27.12.2012ορίζεται ότι: «με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.
Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.»

Μέχρι 30 Απριλίου

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

Με την παράγραφο 1 της ΠΟΛ 1216/17.12.2012 ορίζεται ότι για το οικονομικό έτος 2012, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και η οποία λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται μέχρι 29.03.2013.

Μέχρι 29 Μαρτίου

Πλοία πρώτης κατηγορίας

Δήλωση και καταβολή φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 27/1975, μέχρι τέλους του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους επιδίδεται από τον υπόχρεο δήλωση προς τον αρμόδιο οικονομικό έφορο και καταβάλλεται μαζί με τη δήλωση το ένα τέταρτο (1/4) του οφειλόμενου φόρου και της κατά το άρθρο 10 του Ν. 27/1975 εισφοράς. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις εντός των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους της υποβολή της δήλωσης.

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Φόρος υπεραξίας

Με το από 30/01/2013 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992 και η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013, παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Χρέη βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. και τα τελωνεία

Με την ΠΟΛ 1222/21.12.2012 ορίζεται ότι παρατείνεται μέχρι 31.12.2013 η προθεσμία παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 2012 και 2013.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΝOΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [άρθρου 101 Ν. 2238/94]

1. Kαταβάλλεται η τέταρτη δόση του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής του φόρου από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ημεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισμούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς, δημόσιες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισμό στις 30.6.2012 (Άρθρο 110 § 1α Ν. 2238/94).
2. Τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισμοί, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ημερομηνία, υποβάλλουν δήλωση μέχρι την 10η του πέμπτου μήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης (Άρθρο 107 § 2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

3. Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα:
– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος εφάπαξ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

Όταν παρατείνεται η εκκαθάριση πέραν του έτους καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος εισοδήματος και η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα εκάστου έτους με υποβολή προσωρινής δήλωσης, επιφυλασσομένης της υποβολής της οριστικής δήλωσης με τη λήξη της εκκαθάρισης. (Άρθρο 107 § 2 γ’, δ και άρθρο 111 § 2 Ν. 2238/94). Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/94 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους υποχρεούνται να συντάξουν στη λήξη κάθε έτους απογραφή όλων των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας, προσωρινό ισολογισμό, λογ. αποτ/των χρήσης και κατάσταση λογ/σμού εκμετάλλευσης.

Σε ένα μήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόμο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ 2δ΄ Ν. 2238/94).

Σε ένα μήνα
από τη διάλυση

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε., Ε.Ε.) ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
[άρθρου 10 Ν. 2238/94]

1. Καταβάλλεται η πέμπτη δόση φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό στις 30.6.2012 (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).
2. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, μετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. και λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι 30.11 που μετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσμάτων. (Άρθρο 64 § 1 περ. δ’. Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3 μήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή μετατροπή

– Παρόμοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94), Πολ. 1042/8.2.1993).
Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης υπόχρεων προσώπων της § 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας θα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Μείωση της βεβαιωθείσας προκαταβολής μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 53 του Κ.Φ.Ε. και μόνο για τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που με βάση τα παραπάνω ορθά βεβαιώθηκε, εφόσον πρόκειται για μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. και επειδή από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος δεν υπάρχει υποχρέωση περαιτέρω υποβολής δήλωσης φορολογίας εισόδηματος για την Ο.Ε., επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά από σχετική αίτηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1071/24.2.1993).

Μέσα σε 3,5 μήνες από την ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήματα από ομολογίες και χρεώγραφα ημεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή η είσπραξη των μερισμάτων από τον δικαιούχο πραγματοποιήθηκε μέσα στον μήνα Ιανουάριο. (Άρθρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

2. ΤΟΚΟΙ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα μέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εμπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον μήνα Ιανουάριο. (Άρθρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).
– Ομοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% (άρθρο 12 παρ 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο.
Στους τόκους που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή και παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος υποχρεούται να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης. ( Ν. 4110/2013)
β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos :
Οι Τράπεζες και τα μέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήματα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, για εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη
ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα μέλη του Χ.Α. εφάπαξ με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα και περιλαμβάνει τα εισοδήματα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (εν προκειμένω κατά το μήνα Ιανουάριο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Σημείωση: Όσον αφορά εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται με συντελεστή 7%.
γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και μετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκομεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια) μέσα στο μήνα Ιανουάριο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94 και Ν. 4110/2013)
δ) Παράγωγα χρηματοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo μήνα Ιανουάριο φόρου 20% στο εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3 Ν.2238/94 και Ν. 4110/2013).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% ή 20% κατά περίπτωση για εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μηνός Ιανουαρίου. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειας του δικαιούχου και η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή των προμηθειών ή αμοιβών. (Άρθρο 19 §8 περίπτ. ζ΄ Ν. 2214/11.5.94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

5. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικίασης δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το μήνα Ιανουάριο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δημόσιο καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΟΙΚΟΥΣ

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών των πρακτόρων, μεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς κατά τον μήνα Ιανουάριο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε τον μήνα Ιανουάριο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωμής και υπολογίζεται με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύμβαση, β) οι λαμβανόμενες υπηρεσίες ή προμήθειες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεγραφήματα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).
Με το άρθρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκμεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξομοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε το μήνα Ιανουάριο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστημα που διαρκεί μέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρο 59 § 2 Ν. 2238/94)

Με την ΠΟΛ. 1214/7.12.2012 ορίζεται ότι:

«1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά , υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) http://www.gsis.gr/.
2. Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, εφόσον οι αρχικές προσωρινές δηλώσεις είχαν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο με την επισήμανση ότι ήδη δεν έχει υποβληθεί άλλη παρόμοια τροποποιητική δήλωση στην Δ.Ο.Υ.»

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 20/2
2 έως 21/2
3 έως 22/2
4 έως 25/2
5 έως 26/2
6 έως 27/2
7 έως 28/2
8 έως 1/3
9 έως 4/3
10, 20, 30
40, 50
έως 5/3
60, 70, 80, 90 και 00 έως 6/3

9. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού που αναλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας

10. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αμοιβές δικηγόρου κατά το μήνα Ιανουάριο για εργατικές υποθέσεις από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

Μέχρι 11 Φεβρουαρίου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% με υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήματος, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].
Σημείωση: Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται με συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα (άρθρο 5§2 ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη μεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% με υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την μεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος που είναι συναφές με την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος (όπως δικαιώματος μίσθωσης, υπομίσθωσης, προνομίου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από μισθωτικά δικαιώματα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέραν από τα μισθώματα προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη μεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% με υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγματική αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99 και Ν. 4110/2013) [από 1.7.2013 ο φόρος αυξάνεται σε 20%].
Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε κ.λπ. (άρθρο 101 § 1) με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

Πριν από τη μεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Αποζημίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζημιώσεων λόγω απολύσεως των μισθωτών που καταβλήθηκαν μέσα στο μήνα Ιανουάριο. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/2010, από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου ο φόρος υπολογίζεται με την εξής κλίμακα:

0 – 60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

O φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 28
Φεβρουαρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αμειβόμενους αθλητές, το εισόδημα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Ιανουάριο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αμειβόμενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 28
Φεβρουαρίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

Για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus). (άρθρο 54§5 Ν. 2238/94 και Ν. 4110/2013)
[Ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.].

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το μήνα Ιανουάριο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζημιώσεων και δικαιωμάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκμίσθωση μηχανημάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισμούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα κατά το μήνα Ιανουάριο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% με υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον μήνα Ιανουάριο ακαθάριστες αμοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση μελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 7 του Ν. 2238/94 και άρθρο 9 § 2 Ν. 3091/2000).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

10. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις μετοχών εισηγημένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού και αφορούν το μήνα Ιανουάριο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).
[Ο φόρος 1,5‰ υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών]. (Άρθρο 27 § 2 Ν. 2703/99).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το μήνα Ιανουάριο στα χρηματικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών ομάδων από το Δημόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

12. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% στα εισοδήματα μηνός Ιανουαρίου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

13. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αμοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

14. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεματικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους με την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται με συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέσα σ’ ένα μήνα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

15. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των πιο πάνω νομικών προσώπων, εφ’ όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον μήνα Ιανουάριο.
Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόμενες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή: α) σε αφορολόγητα αποθεματικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι Ε.Π.Ε. μέχρι 30.6.1992 με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων. (Άρθρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

16. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Καταβάλλεται φόρος, με υποβολή δηλώσεως, που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα από κινητές αξίες (δεν συμπεριλαμβάνονται μερίσματα και τόκοι από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών Α.Ε.), που αποκτήθηκαν μέσα στο μήνα Ιανουάριο στην Ελλάδα, από εταιρείες αλλοδαπές και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μη υποχρεωμένου του δικαιούχου να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. (Άρθρα 114 § 2 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 2 Ν. 2873/2000).
Σημειώνεται πως στους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

17. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σμούς που εκδόθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου

18. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 54 §3 του Ν. 2238/1994, στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 §7 περ. β΄ του Κ.Φ.Ε., ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και τα οποία παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση.

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Β.Σ.

1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου από τον εκδότη των τιμολογίων για αγορές αγαθών από ιδιώτες ή βιβλίων από συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους. (Άρθρο 12 § 5 του Κ.Β.Σ. και άρθρα 13§ 1 δ και 15δ του Κ.Τ.Χ.).

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου

2. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

– Περάτωση της ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε θεωρημένες καταστάσεις, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. που έκλεισαν ισολογισμό στις 31.12.2012. (Άρθρα 17 § 7 και 27 § 1 Π.Δ. 186/92).
– Επίσης, σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. και τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγαθών κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1 – 31/12/2012 υπερέβησαν τα 150.000 Ευρώ.
Η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι 20/2 και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (Άρθρα 17 § 7, 27 § 1 και 6§6 του Π.Δ. 186/92 και άρθρα 4§12γ, 4§10.2 και 4§20 Κ.Φ.Α.Σ. ).

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου

IV. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσημο:
α) Των δανείων μεταξύ των εμπόρων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων,
β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών μέσα στο μήνα Ιανουάριο.
[Το χαρτόσημο υπολογίζεται ως εξής;
(α) για δάνεια μεταξύ εμπόρων τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 2%,
(β) για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%,
(γ) για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2%.
(Τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και
(δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες σε 1%].
Όταν συνάπτεται γραπτή σύμβαση δανείου, το χαρτόσημο αποδίδεται εντός 5 ημερών.

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδομές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συμφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκμισθωτές που εκμισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκομίζουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94). Τα έγγραφα αυτά προσκομίζοντια για θεώρηση εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα.

Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβάλλονται στο Πολεοδομικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

– Υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου, το σχετικό αντίγραφο της απόφασης για οφειλόμενες αποζημιώσεις και αμοιβές βάσει δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης ή οποιασδήποτε αναγνώρισης ή συμβιβασμού από εταιρίες ή επιτηδευματίες προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί, ολόκληρο το ποσό, προστίθεται στα λογιστικώς ή εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη. (Άρθρα 55 § 4 και 71 του Ν. 2065/92).

Πριν από την καταβολή ή πίστωση

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί κλπ όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο κ.λπ. και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Εντός πέντε (5) ημερών από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι πιο πάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην πιο πάνω. Δ.Ο.Υ. φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου Ν 2523/97 (άρθρο 82 §4 Ν. 2238/94).
Με την Εγκ. 1007025/28 ΠΟΛ. 1015/19-1-98 δόθηκαν οι εξής οδηγίες:
Όταν κατατεθούν τα συμφωνητικά αυτά στη Δ.Ο.Υ. αποστέλλονται άμεσα με FΑΧ στο αρμόδιο Σ.Δ.Ο.Ε. το οποίο συγκροτεί συνεργείο ελέγχου. Τα αποτελέσματα ελέγχου των Περ. Δ/νσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. και να τηρούνται σ’ αυτές μαζί με το σχετικό συμφωνητικό, το τιμολόγιο του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου και τις τυχόν εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις σε χωριστό φάκελο, ώστε να είναι δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος από τους αρμόδιους Επιθεωρητές.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγματοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λπ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
Σημειώνεται ότι από 11-9-1997, επιβάλλονται τα νέα πρόστιμα από 117 Ευρώ έως 1.170 Ευρώ που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν 2523/1997: Συμβιβασμός στο ένα τρίτο.

Μέσα σε 5
ημέρες από την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματος του, καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξη του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλομένου. (Άρθρο 82 § 8 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10
ημέρες από την κατάρτιση

8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή πίνακα ( ΠΟΛ. 1193/8.9.2011).
2. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου

9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 ορίζεται ότι, ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση όλων των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους. Με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο της, ο τρόπος υποβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (Ενότητα Α΄, παρ. 3 της ΠΟΛ 1026/26.01.2012)

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας μηνός Ιανουαρίου και αποστέλλεται το γραμμάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 11 Φεβρουαρίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π.

– Καταβάλλεται, με υποβολή δήλωσης, στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Ιανουαρίου (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέχρι 11 Φεβρουαρίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται με υποβολή δήλωσης στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Ιανουαρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται – είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο – φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα επί των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009].

Στην προθεσμία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως μέχρι 11 Φεβρουαρίου

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Καταβάλλεται, με υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Ιανουαρίου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93).

Μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται από τον υπόχρεο ΦΠΑ

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τον νόμο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόμενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος, είτε με έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:
– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
– η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,
– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.
– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήμιση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).
δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, βάσει του εκδιδόμενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.
Όταν τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσμα, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 και ΠΟΛ. 1242/24.10.2002]

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του μηνός Ιανουαρίου 2013.
[Η ίδια ημέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω Τραπεζών].
Με την ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 ορίζεται ότι:
1. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
2. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, ενώ οι δηλώσεις αυτές από 1.4.2012 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
3. Για φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2010 οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.
4. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται στο δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η περιοδική δήλωση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
5. Ο ΦΠΑ που οφείλεται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή λήψη αγαθών ή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ, από υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, καταβάλλεται από τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υπόχρεο στο φόρο με την περιοδική δήλωση που υποβάλλεται για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 18 του Κώδικα ΦΠΑ. Με την ίδια περιοδική δήλωση ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, εφόσον και στο βαθμό που παρέχεται τέτοιο δικαίωμα.

Μέχρι 26
Φεβρουαρίου [μέσω Internet υποχρεωτικά]

Β) Επίσης επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αρχική εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός Ιανουαρίου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, εφόσον:
– Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί σχετική δήλωση μεταβολών,
– Πρόκειται για επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, απορροφώνται ή διασπώνται,
– Πρόκειται για υποβολή δηλώσεων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Π.Δ., τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα & από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1,2 έως 20/2
3,4 έως 21/2
5,6 έως 22/2
7,8 έως 25/2
9,0 έως 26/2

Γ) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του μηνός Ιανουαρίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26 Φεβρουαρίου

Δ) Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006)

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
( ΠΟΛ. 1019/2003 )

Οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.
Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για μία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα:
i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή
ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Υποκείμενοι στον φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύφωνα με την υπ’ αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.
β) Υποκείμενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση.
γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες; οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ με έκτακτη περιοδική δήλωση με το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονομικών).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/ 2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις μας. (Άρθρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Στη περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ορίζεται μέχρι την 20ή του επομένου μήνα ημέρα που ακολουθεί την φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκειμένου και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων καθώς και του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση με την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 μήνες από τη μετάταξη

6. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ.
(Άρθρο 41 §13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ημέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών

7. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατομικής ή εταιρικής δραστηριότητος.
Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγματοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νομικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσμη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ημέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001).

Πριν από την έναρξη των εργασιών

8. ΑΥΤΟΨΙΑ

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης επαγγελματικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7. ΠΟΛ. 1169/9-6-98, βλ. όμως και υπ’ αριθμ. 1220/4.9.2002, και 1102/2005 και 1051/2004 ΠΟΛ που παρέχουν οδηγίες ελέγχου).

9. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποιαδήποτε μεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυμίας, του αντικειμένου εργασιών, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης (υποκαταστήματος – γραφείου – αποθήκης), αλλαγής μελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήματος – γραφείου – αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται από την ημερομηνία μεταβολής και πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, με εξαίρεση την μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002).

Μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή

11. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νομικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δημοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δημοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νομαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).
– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα στην παραπάνω προθεσμία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάμιξή τους στην επιχείρηση που κληρονομείται.
– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύματα (ΠΟΛ. 1273/2001 και 1102/2005).

Μέσα σε 10
ημέρες από το χρόνο
οριστικής παύσης των εργασιών
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα και μέσα σε 30 ημέρες για τα νομικά πρόσωπα

12. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μεταβολών μετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιανουάριο ταυτόχρονα με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.
Υποχρέωση υποβολής αυτής της δήλωσης έχουν μόνον αυτοί που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα όριο (στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης) το οποίο, για το έτος 2013 καθορίστηκε στο ύψος των 100.000 EURO για τις αφίξεις, και 90.000 EURO για τις αποστολές. (Άρθρα 36§5 και 38§1 Ν. 2859/2000 καθώς και η από 14.1.2013 ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Μέχρι 26 Φεβρουαρίου
[ηλεκτρονική υποβολή]

β) Ειδικά για τους τηρούντες Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Φ.Α.Σ. η δήλωση INTRASTAT αποδεσμεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε μήνα.

Μέχρι 26 Φεβρουαρίου
[ηλεκτρονική υποβολή]

γ) Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μέσα στο μήνα Ιανουάριο 2013, (Άρθρο 36 παρ. 5 Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1127/25.9.2009).

Μέχρι 26 Φεβρουαρίου
(μέσω Internet υποχρεωτικά]

δ) Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Listing) για παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς άλλο κράτος μέλος μέσα στο μήνα Ιανουάριο 2013 (Άρθρο 36 παρ 5 Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1127/25.9.2009.

Μέχρι 26 Φεβρουαρίου (μέσω Internet υποχρεωτικά]

14. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής δεν καλύπτεται με δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται μέσα σε δυο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92, 35 Ν. 2238/94, Α.Υ.Ο.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

15. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).

16. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούμενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που ελήφθησαν μέσα στο μήνα Ιανουάριο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

VIII. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

– Υποβάλλεται αντίτυπο του ημερολογίου διαφημίσεων από τα ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά, εφημερίδες) στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012. (Άρθρο 12 του Ν. 2328/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 2429/96 και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κοινής Υπ. Αποφάσεως 1086567/40/1 και ΕΦ/29.7.1996).

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου

IX.ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛ.Γ.Α.

Δήλωση εισφοράς ΕΛ.Γ.Α. για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012 (Άρθρο 5α΄ § ΄7Ν. 1790/88).

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου

Χ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κινηματογράφων (άρθρο 38 Ν. 3220/2004 και ΠΟΛ 1009/2004).

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

ΧΙ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισμών μηνός Ιανουαρίου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

ΧΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010 )

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας μηνός Ιανουαρίου.
2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επομένου μηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρμόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.
4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.
5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. ΠΟΛ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

ΧΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1. Υποβολή δήλωσης από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος κατά τον μήνα Ιανουαρίου ειδικού φόρου 20% επί των διαφημίσεων (άρθρο 5§12 Ν. 3845/2010).

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Please follow and like us:

Ενισχυμένη αναμένεται η αξία της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής, το 2013

Ενισχυμένη αναμένεται η αξία της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής, το 2013

Στα 1,080 τρισ. ευρώ αναμένεται να φτάσει η αξία της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής, το 2012, εκ των οποίων τα 347,07 δισ. ευρώ αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα 467,8 δισ. ευρώ τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα 265,7 δισ. ευρώ αφορούν το λογισμικό, ενώ, για το 2013, το σύνολο της αξίας της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής εκτιμάται να ανέλθει στα 1,130 τρισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Τεχνολογία (ΕΙΤΟ), που επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, έπειτα από σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάπτυξης, από το 2009 έως το 2011, η παγκόσμια αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού θα ωφεληθεί, τα επόμενα χρόνια, από τον αντίκτυπο της διείσδυσης του mobility τόσο στους οικιακούς όσο και στους επαγγελματίες χρήστες. Φορητές συσκευές, tablets, έξυπνες συσκευές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, θα αντισταθμίσουν την περιορισμένη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες εξοπλισμού πληροφορικής.

Παρά τις εκτιμήσεις ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί, διεθνώς, μοχλό ανάπτυξης, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις κάθε χώρας και γεωγραφικής περιοχής επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.

Κύρια σημεία της έρευνας:

Η μείωση στις δαπάνες εξοπλισμού στη Δυτική Ευρώπη 6,6% οφείλεται στη συρρίκνωση των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην επιβράδυνση των δαπανών για υποδομές των επιχειρήσεων.

Μετά από μία μέτρια ανάκαμψη, το 2010, η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δυτικής Ευρώπης υπέστη δραματική πτώση, το 2011.

Σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα tablets, η αγορά των εκτυπωτών στη Δυτική Ευρώπη ήταν πιο συγκρατημένη.

Η αγορά των υποδομών βρίσκεται σε φάση μετάβασης και δυναμικής ανάπτυξης, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής, το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης συστημάτων.

H αποδοτικότητα αποθήκευσης και η μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων κατέχουν εξέχουσα θέση στη στρατηγική των επιχειρήσεων.

Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αναμένει αύξηση 6,3%, το 2012. Παράλληλα, όμως, με τις δαπάνες για «παραδοσιακό» τεχνολογικό υλικό, όπως λογισμικό, υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο Third Platform.

Η μετακίνηση προς το cloud computing από πολλούς ευρωπαίους χρήστες προσφέρει στους προμηθευτές Υπηρεσιών Πληροφορικής μία μεγάλη ευκαιρία, ώστε να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες για τη μετάβαση σε αυτή την υποδομή.

ΠΗΓΗ:ΑΜΠΕ

Please follow and like us:

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Αυξημένη η παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων το 2012

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τον απολογισμό της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς για το έτος 2012 και δήλωσε: «Παράλληλα με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που αλλάζουν την εικόνα της αγοράς, τα αποτελέσματα των ελέγχων για το 2012 αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα».

Η Διεύθυνση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 31/12/2012, διενήργησε ελέγχους σε 6.219 επιχειρήσεις και επέβαλλε 1.506 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.195.600 €.
Προτεραιότητα δόθηκε στα σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές) για θέματα παραπλάνησης του καταναλωτή, όπως διαφορετική χρέωση από την αναγραφόμενη τιμή, ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση σχετικά με την προέλευση του πωλούμενου είδους, ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση σχετικά με τον εάν το προϊόν που διατίθεται προς πώληση είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο, ψευδείς ή παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις κλπ.
Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκε ιδιαίτερα υψηλή παραβατικότητα στις λαϊκές αγοράς όπου επιβλήθηκαν 739 πρόστιμα συνολικής αξίας €254.600. Σημαντικός αριθμός παραβάσεων διαπιστώθηκε και στα σούπερ μάρκετ όπου επιβλήθηκαν 196 πρόστιμα συνολικού ύψους €159.000.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σε 1.827 ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα και πολυκαταστήματα, κυρίως στα είδη ένδυσης και υπόδησης, επεβλήθησαν 227 πρόστιμα συνολικού ύψους €412.500.
Παράλληλα, ελέγχθηκαν παραγωγικές μονάδες, εισαγωγικές και χονδρεμπορικές επιχειρήσεις για την ορθότητα της πληροφορίας που αναγράφουν στα τιμολόγια τους ή στις ετικέτες των προϊόντων σχετικά με την προέλευσή τους, το καθαρό βάρος ανά τεμάχιο κλπ.
Το 2012 και με μεγαλύτερη ένταση στο 2ο εξάμηνο τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Ελέγχων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την ΕΛΑΣ, επικεντρώθηκαν σε εστίες παραεμπορίου (σταθμοί μετρό, εμπορικοί δρόμοι, παραλαικές) και συνέταξαν 358 πρωτόκολλα κατάσχεσης – καταστροφής από 32 το 2011, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Επιπλέον επεβλήθησαν 76 πρόστιμα συνολικής αξίας €55.500.
Επίσης, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Ελέγχων, από τον Ιούνιο 2011, ελέγχουν στους χώρους δράσης τους και την έκδοση αποδείξεων ταμειακών μηχανών. Κατά τους εν λόγω ελέγχους συνέταξαν 260 εκθέσεις ελέγχου οι οποίες έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Ακολουθούν συγκεντρωτικοί πίνακες με τον ετήσιο απολογισμό της Διεύθυνσης Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς.

Πίνακας Ι: Ετήσιος απολογισμός ελέγχων 2010-2012
2012 2011 2010

Αριθμός κλιμακίων 1.489 1.484 938

Σύνολο Ελεγχομένων Επιχειρήσεων 6.219 6.328 4.690
Λαϊκές 951 1.142 431
Βαρβάκειος Αγορά 619 404 155
Δημοτικές Αγορές 23 69 129
Σούπερ Μάρκετ & Πολυκαταστήματα 804 932 266
Εμπορικά Καταστήματα 1.827 2.069 2.019
Καταστήματα Εστίασης-Αναψυχής 588 829 608
Κρεοπωλεία-Οπωροπωλεία-Ιχθυοπωλεία 431 100 206
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια-Φροντιστήρια 12 32 25
Κυλικεία σε Χώρους Ελεγχόμενης Πρόσβασης 211 263 161
Πρατήρια Καυσίμων 334 101 331
Υπαίθριο Εμπόριο-Παρεμπόριο 220 237 –
Χονδρέμποροι εντός & εκτός ΚΑΑ 11 44 18
Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων 11 – 26
Επιχειρήσεις ξυλείας 53 – –
Συσκευαστήρια, πτηνοτροφία, σφαγεία – 10 27
Άλλοι έλεγχοι 124 96 288

Σύνολο Διαπιστωθεισών Παραβάσεων 1.506 1.354 452
Ποινικές Διώξεις 42 30 47
Εκθέσεις Ελέγχου για μη έκδοση αποδείξεων
προς Δ.Ο.Υ 260 226 –
Πρωτόκολλα Κατάσχεσης-Καταστροφής
(από τον Ιούνιο 2011) 358 32 –

Συνολική Αξία Προστίμων 1.195.600 € 1.208.900 € 362.400 €
Νόμος 3668 (σήμανση προϊόντων) 836.500 € 711.500 € 190.500 €
Νόμος 2323 (λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο) 325.100 € 207.100 € 66.900 €
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 34.000 € 59.000 € 105.000 €
Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια – 223.290 € –

Πίνακας ΙΙ: Παραβατικότητα ανά σημείο πώλησης
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Λαϊκές 951 739 254.600 € 77,7%
Υπαίθριο Εμπόριο-Παρεμπόριο 220 76 55.500 € 34,5%
Σούπερ Μάρκετ & Πολυκαταστήματα 804 196 159.000 € 24,4%
Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων 11 2 1.000 € 18,2%
Επιχειρήσεις ξυλείας 53 9 4.500 € 17,0%
Κυλικεία σε Χώρους Ελεγχόμενης Πρόσβασης 211 35 90.000 € 16,6%
Καταστήματα Εστίασης-Αναψυχής 588 85 111.000 € 14,5%
Πρατήρια Καυσίμων 334 45 42.000 € 13,5%
Δημοτικές Αγορές 23 3 1.500 € 13,0%
Εμπορικά Καταστήματα 1.827 227 412.500 € 12,4%
Άλλοι έλεγχοι 124 15 12.000 € 12,1%
Κρεοπωλεία-Οπωροπωλεία-Ιχθυοπωλεία 431 51 25.500 € 11,8%
Χονδρέμποροι εντός & εκτός ΚΑΑ 11 1 5.000 € 9,1%
Βαρβάκειος Αγορά 619 22 21.500 € 3,6%
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια-Φροντιστήρια 12 – – –
Σύνολο 6.219 1.506 1.195.600 € 24,2%

Please follow and like us:

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 2456/246/29.01.2013 Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορί

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 2456/246/29.01.2013
Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας.

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI

YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40

Tαχ. Kώδικας: 101 82 AΘHNA

Πληροφορίες: Α. Ντόβα

Tηλέφωνο: 210 3214310

Fax: 210 3214310

e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr

URL: http://www.ypakp.gr/

Aθήνα 29-01-2013

Aρ. πρωτ: 2456/246

ΠΡΟΣ:

Πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πλείστα ερωτήματα, στα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον πίνακα του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε. ν.3850/2010), όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας ανά κλάδο δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του με α/α 20 πεδίου του πίνακα

A/Α

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

20

α) Εμπόριο

β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες

γ)Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα.

Ασφάλειες

δ) Λοιπές Υπηρεσίες

6

7

8

9

Πτυχιούχοι A.Ε.I.

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος

Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής

Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

όπου προβλέπεται στις παρατηρήσεις «Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων» .

Για το θέμα αυτό, σημειώνονται τα ακόλουθα:

I. Ιστορικό

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου (ν.1568/1985 και π.δ.294/1988) δεν προβλεπόταν η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικός ασφάλειας.

2. Στη συνέχεια, με το π.δ.17/1996 και τον ν.3144/2003 [περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.] δόθηκε στον εργοδότη η δυνατότητα απασχόλησής του ως τεχνικός ασφάλειας, σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης 10 ωρών και χωρίς καμία άλλη επιπλέον απαίτηση ως προς τα τυπικά προσόντα του.

3. Επίσης, με το π.δ.95/1999 και ειδικότερα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίσθηκε ότι ο επιστημονικός τεχνικός υπεύθυνος ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ΕΣ.Υ.Π.Π. (θέση με αυξημένες αρμοδιότητες συντονισμού του έργου των τεχνικών ασφάλειας και προσυπογραφής σχετικών εντύπων, κλπ) μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο σύνολο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

4. Ειδικά για ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερα αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 3 και 19 πεδία του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) έχουν εκδοθεί ειδικές ευρωπαϊκές οδηγίες ελαχίστων προδιαγραφών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με προεδρικά διατάγματα. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο εθνικό μας δίκαιο για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 15 πεδίο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). Για τις περιπτώσεις αυτές, από το άρθρο αυτό, προβλέπεται η απασχόληση συγκεκριμένων ειδικοτήτων ως τεχνικοί ασφάλειας (πολιτικοί μηχανικοί, ναυπηγοί Τ.Ε.Ι. κλπ.).

5. Παράλληλα, από το Τ.Ε.Ε. εκδόθηκαν σχετικές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), για κάποιες περιπτώσεις (Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, κλπ.).

II. Θεμελιώδεις αρχές Δημόσιας Διοίκησης

Η Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί εφαρμόζοντας τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:

• Η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων.

• Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

• Η αρχή της δράσης της διοικήσεως, η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

• Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.

• Η αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων.

• Η αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια.

• Η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

• Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης σκοπό.

• Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

• Η αρχή της ισότητας, και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.

• Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων.

III. Καθυστέρηση στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον τεχνικό ασφάλειας

Αν και έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, η διαδικασία αυτή απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα.

IV. Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερθέντα και μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας (Εμπόριο, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες, Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά Ιδρύματα, Ασφάλειες και Λοιπές Υπηρεσίες, κλπ), δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και σε άτομα με ειδικότητα πλέον αυτών που ορίζονται στο με α/α 20 πεδίο «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ως εξής:

Α. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50

Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.

Β. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων 50 και άνω

α) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και εφόσον διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη για τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και δέκα έτη για την περίπτωση (γ) της ίδιας διάταξης. Η εν λόγω προϋπηρεσία μπορεί να μειώνεται κατά ένα και τρία έτη αντίστοιχα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

β) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, σε άτομα που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις που ανήκουν στα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου. Σημείωση: τα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως προαναφέρθηκε, αφορούν σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους και συγκεκριμένα σε Ορυχεία Άνθρακα, Μεταλλεία, Λατομεία, Αλυκές, Κατασκευή Μεταφορικών Μέσων, Δημόσια Έργα.

γ) Σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες, όπου ο επαγγελματικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερος, όπως γραφεία με κοινές εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης κλπ. μπορεί οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας να παρέχονται από πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση (Α).

δ) Σε περιπτώσεις όπου στην ίδια επιχείρηση συναντώνται εργασίες, οι οποίες κατατάσσονται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας Α΄, Β΄ ή Γ΄ (π.χ. νοσοκομεία, δήμοι κλπ) και παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους που προέρχονται από το είδος των εργασιών αυτών, γίνονται αποδεκτές οι ειδικότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (Β).

O ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1013/29.01.2013 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της

ΠΟΛ 1013/29.01.2013

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.: 1013

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84

Τηλέφωνο : 210.3375314-6

FAX : 210.3375001

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά το έτος 2013, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (12.880) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (16.744). Για μεταβιβάσεις μεριδίων κλπ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ. 1200/ 28.6.2000 εγκύκλιο.

2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Κριτσέλης

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1011/21.01.2013 Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ 1077/2012Α.Υ.Ο. αναφορικά με τ

ΠΟΛ 1011/21.01.2013

Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ 1077/2012Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑN. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10

Τηλέφωνο : 210-3375149

Fax : 210-3375001

Ταχ. Κώδικας

: 10484, Αθήνα

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης

Ταχ. Κώδικας 18345, Μοσχάτο

Τηλέφωνο : 210-4802004, 7

Fax : 210-4802019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΛ. 1011

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ 1077/2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ. »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρ. 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α’), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/τ.Β/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1077/26-3-2012 Α.Υ.Ο.

1.1. «Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών Κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την ιατρική πράξη,

β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,

γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/ ιατρικών πράξεων. Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς που παρέχουν με προσωπική εργασία τις ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις τους είτε στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι ιδιοκτήτες, είτε στα ιατρεία τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.»

1.2. «Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής.

15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως και την 20-02-2013. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1195/12-10-2012 Α.Υ.Ο.

2.1. «Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

3.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην περίπτωση δ’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’), διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.

3.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

γ) Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, ιδιαίτερα μαθήματα,

κ.λ.π.).

3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48, της περ. γ’ της παρ.4 του άρθρου 9 και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, Ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτα, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, σχολές οδήγησης, ωδεία και μουσικές σχολές, σχολές χορού, πολεμικών τεχνών και γυμναστήρια)».

2.2. «Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

7.1. Η παρούσα, αναφορικά με το άρθρο 3 αυτής, ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής.

7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 3 θα γίνει έως και την 20-2-2013».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/15/28.01.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/15/28.01.2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 – Αθήνα

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-245-246

210 52 15 256-258

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 28/1/2013

Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/15

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκαταστήματα &

Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΣΧΕΤ. : Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/29/19-1-12, Γ99/1/94/17-4-12, Γ99/1/101/14-5-12, Γ99/1/144/27-7-12 & Γ99/1/183/19-10-12.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 μέσω διαδικτύου, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) και Οικοδομοτεχνικών έργων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 5/2/2013 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛ

Please follow and like us:

Τα 3 προγράμματα για την επιδότηση νέων επιχειρήσεων

Τα 3 προγράμματα για την επιδότηση νέων επιχειρήσεων

Θέλετε να ξεκινήσετε νέα επιχείρηση με επιδότηση από το ΕΣΠΑ ή τον ΟΑΕΔ; Αυτά είναι τα 3 νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα επιδοτήσουν έως και 100% νέες επιχειρήσεις εμπορίου, μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού. Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα αφορούν τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ή μη, γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΠΕΠ του ΕΣΠΑ)
Το πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, μεταποίησης (βιοτεχνίας), παροχής υπηρεσιών και τουρισμού θα «τρέξει» από 25 Φεβρουαρίου σε όλη την Ελλάδα. Η ηλικία και το φύλλο των υποψηφίων επιχειρηματιών, καθώς και το αν είναι άνεργοι ή όχι, δεν παίζει ρόλο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όλοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση, αρκεί αυτή να αφορά δραστηριότητα (ΚΑΔ) που επιδοτείται. Σημειώνεται ότι το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και η εστίαση εξαιρούνται. Δείτε ποιες δραστηριότητες εντάσσονται στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2013 (Ενημερωμένο αρχείο 25/1/2013).

Ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000 έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Το ποσοστό της επιδότησης είναι από 40% – 60% ανάλογα με την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης. Επομένως, η επιδότηση κυμαίνεται από €8.000 έως €180.000. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι το 100% μπορεί να καλυφθεί από χρήματα του νέου επιχειρηματία, από τραπεζικό δάνειο, ακόμη και δάνειο με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΕΑΝ.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ο οδηγός των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ είναι διαθέσιμος εδώ.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ)
Το πρόγραμμα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας»δίνει επιδότηση 100% σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών για την ίδρυση επιχείρησης, ακόμη και με έδρα το σπίτι. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΘνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει προκηρυχθεί και ξεκινάει τη 1 Μαρτίου 2013.

Η επιδότηση προσδιορίζεται ως εξής:

από €10.000 έως €20.000 ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
επιπλέον: μέχρι €12.000 του ετήσιου μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ενός ανέργου (ισοδύναμο μίας ετήσιας μονάδας εργασίας – ΕΜΕ).
Το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας θα «τρέξει» στις εξής Περιφέρειες:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Βορείου Αιγαίου,
Δυτικής Ελλάδας,
Ηπείρου,
Θεσσαλίας,
Ιόνιων Νήσων,
Πελοποννήσου,
Κρήτης.
Στη γυναικεία επιχειρηματικότητα εντάσσεται το σύνολο σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων, εκτός του αγροτικού τομέα. Τον επίσημο οδηγό του προγράμματος, με τους όρους και τις εξαιρέσεις, θα βρείτε εδώ.

Νέοι επαγγελματίες (ΟΑΕΔ)
Το τριετές πρόγραμμα νέων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο Φεβρουάριο 2013. Αφορά ανέργους 22 – 64 ετών, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι θα επιδοτηθούν με €24.000 για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η επιδότηση είναι στο 100% των δαπανών.

Η επιδότηση, που εντάσσεται στον προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ, θα δοθεί σε 4 ισόποσες δόσεις, η πρώτη μετά την έγκριση της αίτησης και η τελευταία μετά από 3 χρόνια. Και σε αυτό το επιδοτούμενο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως π.χ. κλειστά επαγγέλματα, εποχικές επιχειρήσεις, καντίνες, νυχτερινά μαγαζιά και φροντιστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κάρτα ανεργίας, να έχουν ολοκληρώσει την εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας. Και τα τρία βήματα γίνονται δωρεάν στον ΟΑΕΔ. Μετά από αυτά, οι υποψήφιοι άνεργοι πρέπει να κάνουν έναρξη επιχείρησης, πριν υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τον ΟΑΕΔ, όταν προκηρυχθεί το πρόγραμμα.

28/01/2013

Πηγή: epidotisimag.gr

Please follow and like us:

Αλλαγές στον τρόπο ελέγχου και επιστροφών ΦΠΑ

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο ελέγχου και επιστροφών του ΦΠΑ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη.
Όπως είπε ο υφυπουργός βασικός στόχος είναι να πιστώνεται γρηγορότερα το ΦΠΑ στους συνεπείς επιχειρηματίες, αλλά και να ελέγχονται, από τις φορολογικές αρχές, όσοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. “Πρόθεσή μας μας είναι να αξιολογείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο τρόπος επιστροφής”, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στην εκδήλωση, με θέμα: “Προκλήσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη το 2013”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης παραμένει και η αλλαγή φορολόγησης στο χώρο της εστίασης, με μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς όμως να προσδιορίσει χρονικά πότε θα αποφασιστεί.
Όπως παραδέχθηκε, με τη διατήρηση του ΦΠΑ στο 23% “δεν είχαμε τα αναμενόμενα έσοδα, υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ενισχύθηκε η φοροδιαφυγή, ενώ έκλεισαν και επιχειρήσεις”.
Έκανε επίσης γνωστό ότι υπέγραψε τις αποφάσεις για επιστροφές ΦΠΑ, άνω των 300.000 ευρώ, σε δικαιούχους , ενώ για ποσά μικρότερα των 300.000 ευρώ, είπε ότι η διαδικασία ελέγχων θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες από τις ΔΟΥ της χώρας.
Αντίθετα, ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας σε ερωτήματα βιομηχάνων, υπεραμύνθηκε του μέτρου για την εξίσωση του φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο, επαναλαμβάνοντας ότι η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης όχι μόνον δεν μείωσε τα δημόσια έσοδα αλλά καταγράφηκε και αύξηση, κατά 20%, το πρώτο εικοσαήμερο του Ιανουαρίου, έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.
Στην ομιλία του, τόνισε ότι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2013 είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, η επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, η επανέναρξη των μεγάλων δημοσίων έργων, κυρίως στους 4 οδικούς άξονες της χώρας, η πιο ορθολογική αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Θόδωρος Καράογλου και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Νικόλαος Πέντζος, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, είπε ότι η “γλυκόπικρη γεύση της διάσωσης, έστω και την τελευταία στιγμή, της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας να σηματοδοτήσει μια νέα ευκαιρία για τη χώρα”.
Ο κ. Πέντζος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι ορισμένα από τα μέτρα, που εφαρμόζονται (με την αύξηση των φόρων στο πετρέλαιο, στα τέλη κυκλοφορίας στην ενέργεια) αποδεικνύουν ότι δεν δημιουργούν κανένα δημοσιονομικό όφελος, αλλά, όπως είπε, πρόβλημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. “Αναρωτιόμαστε μήπως οι εταίροι μας θέλουν ανάπτυξη χωρίς ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις. Πως αλλιώς μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Απόδειξη η τεράστια ύφεση που βιώνουμε”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέντζος.
Μεταξύ των αιτημάτων, που υπέβαλλαν στον κ. Σταϊκούρα οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων (στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο περιθώριο της εκδήλωσης) είναι: το χρηματοοικονομικό κόστος, της επιστροφής του ΦΠΑ, του συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις επιχειρήσεις, η πληρωμή του υπολοίπου των οφειλών του κράτους προς τις εγχώριες επιχειρήσεις, η σταθερότητα ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος για επιχειρήσεις και πολίτες και ο εξορθολογισμός της αγοράς ενέργειας.

Please follow and like us: