Κ.Υ.Α. Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350/19.12.2012 Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄) από

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350/19.12.2012
Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64»».

Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350

Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64»».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ τ.Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ιδίως τα άρθρα 10 παρ. 5 αυτού και 4 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/ τ.Α΄) «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/ τ.Α΄) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/ τ.Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

6. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει.

7. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει.

8. Το Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123/ τ.Α΄) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει.

9. Τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατάξεων», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄), και ιδίως του άρθρου 22 παρ. 3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει.

17. Την αριθ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

18. Την αριθ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

19. Την αριθ. 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

20. Την αριθ. E(2007) 5528/09.11.2007 απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. E(2011)7736 1.0/1KP/28.10.2011 απόφαση της Ευρ. Επιτροπής και ισχύει.

21. Την αριθ. 4337/6.11.2012 πρόταση αναθεώρησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως αποτυπώνεται στο αριθ. 012/1394603/26.11.2012 έγγραφο της Ε.Ε.

22. Την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», που πραγματοποιήθηκε την 22.11.2012.

23. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

24. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

25. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

26. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄) «Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

27. Την αριθ. 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/ τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της αριθ. 107900/16.3.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

28. Την αριθ. 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/ τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της αριθ. 118267/14.12.2000 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

29. Την αριθ. οικ.202/08 (ΦΕΚ 155/Β΄/1−2−2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013” −Αρμοδιότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

30. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» (ΑΔΑ Β4ΜΒΧ−ΩΩΧ) έγκρισης των κριτηρίων που αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Γενικού Στόχου 3 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

31. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

32. Την αριθ. 76051/H/4.7.2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσο Κωνσταντίνο Βολουδάκη».

33. Την αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12−7−2010 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΦΕΚ 1094/Β΄), όπως ισχύει.

34. Την αριθ. 4804/11.12.2012 (ΦΕΚ ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» στον ΟΑΕΔ.

35. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως εκάστοτε ισχύει.

36. Την αριθ. 2/34255/0022/6.6.2001 (ΦΕΚ 746/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, β) την αριθ. 2854/1.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, και γ) την αριθ. 2/96072/0022/4.1.2012 (ΦΕΚ 4/Β΄) όμοια απόφαση, που αφορούν στους διενεργούμενους ελέγχους από τον ΟΑΕΔ.

37. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει.

38. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

39. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

40. Την αριθ. 1130/9/9−3−2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/ τ.Β΄/31−3−2010), ως ισχύει, στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64».

41. Το αριθ. Β147902 − 13/12/2012 έγγραφο του ΟΑΕΔ με θέμα «Υποβολή Πρότασης για τροποποίηση της αρ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ», κατόπιν της αριθ. 3582/54/ 12−12−2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

42. Την αριθ. Β147863 − 13/12/2012 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΟΑΕΔ, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄).

43. Το γεγονός ότι από εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται μέγιστη δαπάνη ύψους 87.408.000 ευρώ που θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΕ 2493 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Η εν λόγω δαπάνη επιμερίζεται ανά έτος ως εξής: Για το έτος 2010: 15.846.000 €, για το έτος 2011: 39.369.000 €, για το έτος 2012: 22.452.800 € και για το έτος 2013: 9.740.200. Επίσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ προκαλείται δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.).

44. Την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 2, 7 14 και 15 της αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−3−2010) απόφασης, ως ισχύει με θέμα «Επιχορήγηση 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64″», λόγω μεταφοράς και ένταξης του Προγράμματος Επιχορήγησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 2, 7, 14 και 15 της με αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/ τ.Β/31−3−2010) απόφασης ως ισχύει, με θέμα «Επιχορήγηση 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64″», ως εξής:

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −επιλέξιμες περιοχές

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει.

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), στο πλαίσιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 87.408.000 ευρώ.

Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται μέσω της Συλλογικής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΑΕ 134/8, κωδικός πράξης 2010ΣΕ13480006).

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» ορίστηκαν και οι 13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 87.408.000 € (ΣΑΕ 134/8, κωδικός πράξης 2010ΣΕ13480006 και ΚΑΕ 2493), η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Γενικού στόχου 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 39.384.000 € και θέσεις 1.641.

• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 34.944.000 € και θέσεις 1.456.

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 13.080.000€ και θέσεις 545.

Το τμήμα του προϋπολογισμού που δεν θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι δαπάνες ανά έτος επιμερίζονται ως εξής:

Για το έτος 2010: 15.846.000 €

Για το έτος 2011: 39.369.000 €

Για το έτος 2012: 22.452.800 €

Για το έτος 2013: 9.740.200 €

Τα ποσά ανά έτος, δύνανται να ανακατανεμηθούν, ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος, με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Γενικό Στόχο 3: «Ενδυνάμωση των Πολιτικών Ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 69 του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», το οποίο και εκχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 4804/11.12.2012 (ΦΕΚ 3329/Β΄/12−12−2012) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» στον ΟΑΕΔ.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Άρθρο 7

Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

• η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ,

• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ,

• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων−Επιλεξιμότητα

Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης, πράξη κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγκεκριμένα:

Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:

• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία, και

• το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου (έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο επιχειρηματικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος).

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.

2. Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.

4. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).

5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη ανάπτυξη.

6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Σχετικά με τα κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αιτουμένης και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Όσον αφορά στα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου και το αξιολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση κλίμακας (υψηλή, μέση, χαμηλή). Ο τρόπος αξιολόγησης θα εξειδικεύεται περαιτέρω στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης της ενδιαφερομένης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

3ο στάδιο: Ένταξη

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με την επαγγελματία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν την επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.

3.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (6.000 €), που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων κ.λπ.).

3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

3.4. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.

3.5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματός, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε η ίδια είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή της και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.

3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένες κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.

3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της επαγγελματία στις περιπτώσεις:

α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

Άρθρο 14

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007−2013» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007 διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 2/34255/0022/6−6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθμό 2854/1−7−2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υπουργική απόφαση του Συστήματος με αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄).

Άρθρο 15

Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με το άρθ. 7 του ανωτέρω Κανονισμού (ΕΚ) θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.

Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, των Δικαιούχων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων

• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων

• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων

Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−3−2010), ως ισχύει, στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64».

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΑΝ.−ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com