Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. οικ.14880/933/18.12.2012 Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. οικ.14880/933/18.12.2012
Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για την Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Γενική Δ/νση Στήριξης της Βιομηχανίας

Δ/νση Ανάπτυξης & Συντονισμού

Τμήμα :Α

Πληροφορίες: Α. Σέρβος

Τηλ.επικ.: 210 6965887

Fax: 210 6965961

e-mail: servos_a@ypan.gr

Ταχ. Δ/νση:Μεσογείων 119

Ταχ.Κώδικας: 101 92

Αθήνα, 18/12/2012

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 14880/933

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7,

Τ.Κ 10180

Τηλ.: 210 3332128

FAX: 2103332761

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για την Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων»

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α’32/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 αρ. 4 του Ν. 4038/2012, με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της κατά νόμο διάθεσης – πώλησης – διανομής άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3919/2011, καταργήθηκε το σύνολο των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα, μεταξύ των καταργηθέντων περιορισμών, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – Αρθρο 3 του ν.3919/2011

Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 (Α’24).

Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική διάταξη Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Σπύρος Ευσταθόπουλος

(Visited 17 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com