Monthly Archives: December 2012

Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ μέχρι 30 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου

Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.

Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1225/24.12.2012 Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυ

ΠΟΛ 1225/24.12.2012

Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3375360

ΦΑΞ: 210 3375834

e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΛ. 1225

ΘΕΜΑ: Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 τ.Α΄) και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 23 Α΄ του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 τ.Α΄), όπως ισχύουν.

3. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Την ολοκλήρωση της δημιουργίας Περιουσιολογίου Ακινήτων για το έτος 2010 στο Υπουργείο Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας

Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων συντίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος – δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους.

Άρθρο 2

Διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων

Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεως αυτών, με υποβολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.

Ο υπόχρεος δύναται, στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2:

α) να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 27 του ν. 3842/2010,

β) να τροποποιήσει στοιχεία ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τροποποίηση της περιουσιακής κατάστασης, απαιτείται η αναγραφή, στο πεδίο σημειώσεων του φορολογουμένου, του λόγου μεταβολής της, τα στοιχεία του αντίστοιχου εγγράφου, εφόσον υπάρχει, καθώς και η προσκόμιση των οικείων παραστατικών.

Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την οποία προστίθεται φορολογητέα ύλη, διενεργείται σε σύντομο χρονικό διάστημα νέα εκκαθάριση του φόρου. Με την υποβολή ανακλητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, για την αποδοχή ή μη αυτής αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Εφόσον η δήλωση γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον η δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον η δήλωση γίνεται εν μέρει αποδεκτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα προηγούμενα. Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την οποία εν μέρει προστίθεται και εν μέρει ανακαλείται φορολογητέα ύλη, εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης δεν γίνεται αποδεκτή, η δήλωση εκκαθαρίζεται ως συμπληρωματική και η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει σχετικά επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από το φόρο ακίνητης περιουσίας, στις περιπτώσεις που ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29 του ν. 3842/2010, απαιτείται η υποβολή αίτησης επανεκκαθάρισης του φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με συνημμένα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.

Για την αποδοχή ή μη του αιτήματος χορήγησης απαλλαγής αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Εφόσον το αίτημα γίνεται αποδεκτό, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον το αίτημα γίνεται εν μέρει αποδεκτό, εφαρμόζονται ανάλογα τα προηγούμενα.

Άρθρο 4

Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου

Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί και αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου που αναγράφονται είναι ορθά, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η αίτηση συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Φ.Α.Π., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Εφόσον η αίτηση γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον η δήλωση γίνεται εν μέρει αποδεκτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα προηγούμενα.

Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή, λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, η ορθή εκκαθάριση πραγματοποιείται, μετά τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Γ.ΓΠ.Σ, κατόπιν ενημέρωσής της από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 5

Διαδικαστικά θέματα

α. Για τις διορθώσεις των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων Φ.Α.Π. αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από τον οποίο εκδόθηκε το εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π. του οικείου έτους.

β. Οι δηλώσεις για τη διόρθωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων Φ.Α.Π. και οι αιτήσεις για τη χορήγηση απαλλαγής και τη διόρθωση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων υποβάλλονται από τον υπόχρεο. Δηλώσεις και αιτήσεις που αφορούν την περιουσία ανήλικου προστατευόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., τέκνου υποβάλλονται από τον υπόχρεο γονέα.

γ. Τα οριζόμενα από τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης υποδείγματα, επέχουν θέση δήλωσης Φ.Α.Π. του οικείου έτους.

Άρθρο 6

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποδείγματα (. pdf )

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Please follow and like us:

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. οικ.14880/933/18.12.2012 Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. οικ.14880/933/18.12.2012
Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για την Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Γενική Δ/νση Στήριξης της Βιομηχανίας

Δ/νση Ανάπτυξης & Συντονισμού

Τμήμα :Α

Πληροφορίες: Α. Σέρβος

Τηλ.επικ.: 210 6965887

Fax: 210 6965961

e-mail: servos_a@ypan.gr

Ταχ. Δ/νση:Μεσογείων 119

Ταχ.Κώδικας: 101 92

Αθήνα, 18/12/2012

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 14880/933

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7,

Τ.Κ 10180

Τηλ.: 210 3332128

FAX: 2103332761

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για την Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων»

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α’32/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 αρ. 4 του Ν. 4038/2012, με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της κατά νόμο διάθεσης – πώλησης – διανομής άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3919/2011, καταργήθηκε το σύνολο των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα, μεταξύ των καταργηθέντων περιορισμών, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – Αρθρο 3 του ν.3919/2011

Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 (Α’24).

Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική διάταξη Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Σπύρος Ευσταθόπουλος

Please follow and like us:

Κ.Υ.Α. Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350/19.12.2012 Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄) από

Κ.Υ.Α. Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350/19.12.2012
Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64»».

Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350

Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64»».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ τ.Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ιδίως τα άρθρα 10 παρ. 5 αυτού και 4 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/ τ.Α΄) «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/ τ.Α΄) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/ τ.Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

6. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει.

7. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει.

8. Το Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123/ τ.Α΄) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει.

9. Τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατάξεων», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄), και ιδίως του άρθρου 22 παρ. 3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει.

17. Την αριθ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

18. Την αριθ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

19. Την αριθ. 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

20. Την αριθ. E(2007) 5528/09.11.2007 απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. E(2011)7736 1.0/1KP/28.10.2011 απόφαση της Ευρ. Επιτροπής και ισχύει.

21. Την αριθ. 4337/6.11.2012 πρόταση αναθεώρησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως αποτυπώνεται στο αριθ. 012/1394603/26.11.2012 έγγραφο της Ε.Ε.

22. Την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», που πραγματοποιήθηκε την 22.11.2012.

23. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

24. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

25. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

26. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄) «Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

27. Την αριθ. 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/ τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της αριθ. 107900/16.3.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

28. Την αριθ. 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/ τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της αριθ. 118267/14.12.2000 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

29. Την αριθ. οικ.202/08 (ΦΕΚ 155/Β΄/1−2−2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013” −Αρμοδιότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

30. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» (ΑΔΑ Β4ΜΒΧ−ΩΩΧ) έγκρισης των κριτηρίων που αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Γενικού Στόχου 3 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

31. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

32. Την αριθ. 76051/H/4.7.2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσο Κωνσταντίνο Βολουδάκη».

33. Την αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12−7−2010 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΦΕΚ 1094/Β΄), όπως ισχύει.

34. Την αριθ. 4804/11.12.2012 (ΦΕΚ ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» στον ΟΑΕΔ.

35. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως εκάστοτε ισχύει.

36. Την αριθ. 2/34255/0022/6.6.2001 (ΦΕΚ 746/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, β) την αριθ. 2854/1.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, και γ) την αριθ. 2/96072/0022/4.1.2012 (ΦΕΚ 4/Β΄) όμοια απόφαση, που αφορούν στους διενεργούμενους ελέγχους από τον ΟΑΕΔ.

37. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει.

38. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

39. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

40. Την αριθ. 1130/9/9−3−2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/ τ.Β΄/31−3−2010), ως ισχύει, στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64».

41. Το αριθ. Β147902 − 13/12/2012 έγγραφο του ΟΑΕΔ με θέμα «Υποβολή Πρότασης για τροποποίηση της αρ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ», κατόπιν της αριθ. 3582/54/ 12−12−2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

42. Την αριθ. Β147863 − 13/12/2012 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΟΑΕΔ, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄).

43. Το γεγονός ότι από εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται μέγιστη δαπάνη ύψους 87.408.000 ευρώ που θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΕ 2493 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Η εν λόγω δαπάνη επιμερίζεται ανά έτος ως εξής: Για το έτος 2010: 15.846.000 €, για το έτος 2011: 39.369.000 €, για το έτος 2012: 22.452.800 € και για το έτος 2013: 9.740.200. Επίσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ προκαλείται δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.).

44. Την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 2, 7 14 και 15 της αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−3−2010) απόφασης, ως ισχύει με θέμα «Επιχορήγηση 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64″», λόγω μεταφοράς και ένταξης του Προγράμματος Επιχορήγησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 2, 7, 14 και 15 της με αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/ τ.Β/31−3−2010) απόφασης ως ισχύει, με θέμα «Επιχορήγηση 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64″», ως εξής:

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −επιλέξιμες περιοχές

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει.

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), στο πλαίσιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 87.408.000 ευρώ.

Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται μέσω της Συλλογικής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΑΕ 134/8, κωδικός πράξης 2010ΣΕ13480006).

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» ορίστηκαν και οι 13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 87.408.000 € (ΣΑΕ 134/8, κωδικός πράξης 2010ΣΕ13480006 και ΚΑΕ 2493), η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Γενικού στόχου 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 39.384.000 € και θέσεις 1.641.

• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 34.944.000 € και θέσεις 1.456.

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 13.080.000€ και θέσεις 545.

Το τμήμα του προϋπολογισμού που δεν θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι δαπάνες ανά έτος επιμερίζονται ως εξής:

Για το έτος 2010: 15.846.000 €

Για το έτος 2011: 39.369.000 €

Για το έτος 2012: 22.452.800 €

Για το έτος 2013: 9.740.200 €

Τα ποσά ανά έτος, δύνανται να ανακατανεμηθούν, ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος, με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Γενικό Στόχο 3: «Ενδυνάμωση των Πολιτικών Ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 69 του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», το οποίο και εκχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 4804/11.12.2012 (ΦΕΚ 3329/Β΄/12−12−2012) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» στον ΟΑΕΔ.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Άρθρο 7

Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

• η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ,

• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ,

• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων−Επιλεξιμότητα

Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης, πράξη κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγκεκριμένα:

Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:

• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία, και

• το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου (έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο επιχειρηματικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος).

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.

2. Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.

4. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).

5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη ανάπτυξη.

6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Σχετικά με τα κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφορούν την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αιτουμένης και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Όσον αφορά στα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου και το αξιολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση κλίμακας (υψηλή, μέση, χαμηλή). Ο τρόπος αξιολόγησης θα εξειδικεύεται περαιτέρω στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης της ενδιαφερομένης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

3ο στάδιο: Ένταξη

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με την επαγγελματία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν την επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.

3.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (6.000 €), που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων κ.λπ.).

3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

3.4. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.

3.5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματός, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε η ίδια είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή της και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.

3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένες κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.

3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της επαγγελματία στις περιπτώσεις:

α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

Άρθρο 14

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007−2013» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007 διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 2/34255/0022/6−6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθμό 2854/1−7−2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υπουργική απόφαση του Συστήματος με αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄).

Άρθρο 15

Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με το άρθ. 7 του ανωτέρω Κανονισμού (ΕΚ) θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.

Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, των Δικαιούχων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων

• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων

• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων

Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 6252/246/31−3−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/Β΄/31−3−2010), ως ισχύει, στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22−64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64».

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΑΝ.−ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Please follow and like us:

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 29436/1143/28.12.2012 Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας.

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 29436/1143/28.12.2012
Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας.

Πρωτότυπο έγγραφο

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ

KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN

KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση : Πειραιώς 40

Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA

Fax : 210 3214294

Πληροφορίες : Μ. Καή

Τηλέφωνα : 210 3214310, 210 3213673

e-mail : antchristodoulou@ypakp.gr

Αθήνα 28-12-2012

Aρ.πρωτ: 29436/1143

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ:

Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

Στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄84) και ειδικότερα στο άρθρο 14 προβλέπεται η τήρηση Ειδικού βιβλίου της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Στο βιβλίο αυτό, ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέματα ΑΥΕ και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων (παράγραφος 1), καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, σε περίπτωση ατυχήματος (άρθρο 43 §2β). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων ( ν. 3850/2010, άρθρο 17 παρ.1).

Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και με το δεδομένο ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και με στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη μείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα φαίνονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

Ο

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Παράρτημα

Περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο εργοδότης μπορεί να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας

1. Eπιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης [άρθρο 12 §4 εδάφιο γ του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ( ν. 3850/2010)].

2. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ( ν. 3850/2010)).

3. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών [άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ( ν. 3850/2010)].

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ( ν. 3850/2010)].

5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ( ν. 3850/2010)].

Please follow and like us:

Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Δήλωση του Υπουργού ΑνΥπ Κωσ

Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Δήλωση του Υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 09:31

Μετά από συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Δήλωση υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη για την παρουσίαση νέου προγράμματος στήριξης της ρευστότητας από το ΕΣΠΑ:

«Προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών είναι η στήριξη της ρευστότητας, η επανεκκίνηση των έργων και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία μας σήμερα.

Στο πλαίσιο της στήριξης της ρευστότητας, σήμερα παρουσιάζουμε ακόμα μια δράση.

Ένα πρόγραμμα ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και του τουρισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο οδηγός του προγράμματος θα παρουσιαστεί με όλες τις λεπτομέρειες στις 14 Ιανουαρίου και μέχρι τον Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους.

Η εξειδίκευση επιμέρους παραμέτρων θα γίνει στο μεταξύ από τις περιφέρειες και τα επιμέρους επαγγέλματα που θα ενταχθούν θα προσδιοριστούν από τους Περιφερειάρχες.

Από την πλευρά μας είμαστε δεσμευμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ από το ΕΣΠΑ και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είμαστε ήδη πάνω από το μέσο όρο απορροφήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό δεν μας αρκεί. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο ρευστότητας και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Είναι ανάγκη αυτή την ώρα για τη χώρα».

Please follow and like us:

Εκκλησιαστική γη σε όσους θέλουν να γίνουν αγρότες.

Εκκλησιαστική γη σε όσους θέλουν να γίνουν αγρότες.

Ειδήσεις – Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Εκκλησιαστική γη σε όσους θέλουν να γίνουν αγρότες

Η πατρίδα μας βιώνει κρίσιμες καί οδυνηρές στιγμές αγωνίας καί αβεβαιότητας γιά τον επιούσιο του λαού της και για το αύριο, ανέφερε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, τονίζοντας ότι “καλούμαστε όλοι, ο καθένας μέ τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα χαρίσματά του, να συμβάλουμε στη σωτηρία του τόπου μας. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει ότι η Εκκλησία θα βοηθήσει όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με αγροτικές εργασίες, προσφέροντάς τους τη διαθέσιμη γη της.

Όποιος επιθυμεί να εργαστεί στην ελληνική γη, συμβάλλοντας στη διατροφική επάρκεια της χώρας και στην ανάπτυξη σύγχρονων εξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καί βοσκής, ας γνωρίζει ότι, όση λίγη γη ανήκει ακόμα στην εκκλησία, θα είναι στη διάθεσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ιερώνυμος.

Πηγή: www.express.gr

Please follow and like us:

Ο.Ε.Ε. (Πέμπτη – 27/12/2012) Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς – οι επαγγελματικές ταυτότη

Ο.Ε.Ε. (Πέμπτη – 27/12/2012)
Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς – οι επαγγελματικές ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά.

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

27/12/2012

Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς – οι επαγγελματικές ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5.παραγράφου του Ν 4093/2012 οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ με την οποία θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή -φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών, ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Λόγω της μη ολοκλήρωσης των νέων διαδικασιών της διασύνδεσης του μητρώου των λογιστών φοροτεχνικών με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματικές ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά και σχετικά με τον χρόνο έναρξης της υποβολής της ΥΔ θα ενημερωθείτε με ανακοίνωσή μας.

Please follow and like us:

Ο.Ε.Ε. (Πέμπτη – 27/12/2012) Βασικές παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Βασικές παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προς Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

τον Πρόεδρο και τα Μέλη Αρ. Πρωτ.: Φ/1/12090

της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

της Βουλής των Ελλήνων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

στο σχέδιο νόμου

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει τα χαρακτηριστικά του νομοθετήματος για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων και συνθηκών που περνά η χώρα μας. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο φορολογικής πολιτικής γιατί:

Απουσιάζουν κατά τη γνώμη μας, βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τα φορολογικά νομοσχέδια δηλαδή:

Η Απλότητα

Η Αποτελεσματικότητα

Η Σταθερότητα

Προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές αρχές άσκησης φορολογικής πολιτικής με

– Αναπτυξιακό χαρακτήρα

– Κοινωνική Δικαιοσύνη

– Δημοσιονομική Αποτελεσματικότητα

– Αναδιανομιτικού χαρακτήρα

Ικανοποιεί απαιτήσεις των δανειστών για την αναγκαία δανειοδότηση της χώρας και τις παραμέτρους των οικονομετρικών εξισώσεων των σχεδιαστών του μνημονίου.

Επί των ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Η προτεινόμενη κλίμακα συνεχίζει την αφαίμαξη των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων ενισχύοντας την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών αφαιρώντας ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Η αύξηση των κλιμακίων είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει η προοδευτικότητα της φορολογίας και προτείνουμε:

Κλιμάκια

Φορολογικός Συντελεστής

0 – 10.000

0%

10.000 – 15.000

10%

15.000 – 20.000

15%

20.000 – 25.000

20%

25.000 – 30.000

25%

30.000 – 45.000

35%

45.000 & άνω

45%

Ετήσια τιμαριθμοποίηση κλιμακίων.

Η προτεινόμενη κλίμακα για μη μισθωτούς με τη μείωση ανώτατου συντελεστή στο 33% (από 45%) ευνοεί σκανδαλωδώς τα μεγάλα εισοδήματα και αφυδατώνει τους μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και επαγγελματίες. Προτείνουμε ενιαία κλίμακα όπως την έχουμε περιγράψει παραπάνω.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

i. Για πολύτεκνους

ii. Για δαπάνες υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλισης

iii. Για το μέτρο έκπτωσης δαπανών με προσκόμιση αποδείξεων από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής από τα φοροδιαφεύγοντα επαγγέλματα.

Ειδική μέριμνα για την έκπτωση των δαπανών ασφάλισης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για να αποφευχθεί η ακύρωση στην πράξη της μεταρρύθμισης του Ν. 3029/2002.

ΑΡΘΡΟ 2

Η αυτοτελής φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης αν δεν συνδέονται με αναπτυξιακά κίνητρα και στοχευμένες πολιτικές δε συμβάλλει στην κοινωνική διάσταση της φορολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3 & 4

Ο Λογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματικών απαιτεί ακριβή προσδιορισμό των εκπεστέων δαπανών για την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών από τα ελεγκτικά όργανα, στοιχείο διαμάχης και δικαστικών προσφυγών με αποτέλεσμα την μείωση των δημόσιων εσόδων, αυξημένες δαπάνες για τους φορολογούμενους. Η φορολόγηση Α.Ε. και Ε.Π.Ε πρέπει να συνδέεται με κριτήρια απασχόληση και ανάπτυξης.

Το ποσοστό παρακράτησης φόρου πρέπει να κινείται στα όρια του μέσου όρου που προκύπτει από τη φορολογική κλίμακα η δε προκαταβολή δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Η φορολόγηση έτσι των αδιανέμητων και διανεμημένων κερδών πρέπει να ικανοποιεί τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων και να προστατεύει την παραμονή των κεφαλαίων στη χώρα δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις.

Η φορολόγηση των αδιανέμητων κερδών να κινείται στα επίπεδα που ενισχύουν την τάση για επενδύσεις (15%- 25%) και των διανεμόμενων με προσαύξηση (5% – 10%) που να ενισχύεται η διάθεση παραμονής των κερδών στη χώρα.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ψηλοί συντελεστές ΦΠΑ έχει αποδειχθεί ότι δεν ενισχύουν τα φορολογικά έσοδα, απεναντίας οδηγούν σε φοροκλοπή σε βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου.

Η ταξινόμηση των ειδών ευρείας λαϊκής κατανάλωσης με χαμηλό συντελεστή συμβάλει στη φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων.

Η διαδικασία της άμεσης καταβολής του ΦΠΑ στην Πολιτεία σε πραγματικό χρόνο κατά τη διενέργεια των οικονομικών πράξεων θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής.

Ο ουσιαστικός έλεγχος του πόθεν έσχες για το σύνολο των φορολογουμένων είναι εφικτός με τη θέσπιση του ατομικού περιουσιολογίου και ταυτόχρονα ο περιορισμός των οικονομικών συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος θα δώσει τη δυνατότητα στην

Πολιτεία να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.

Το ΟΕΕ σταθερά κατά της φοροκλοπής και φοροδιαφυγής έχει προτείνει στην Πολιτεία την ολοκλήρωση της οργάνωσης και αξιοποίησης του πιστοποιημένου φοροτέχνη – λογιστή μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης καθιστά το λογιστή – φοροτεχνικό αποτελεσματικό εργαλείο στη μάχη κατά αυτής της κοινωνικής και οικονομικής γάγρενας.

Δύο επισημάνσεις

1. Λογιστής – Φοροτεχνικός

Είναι το πλέον απελευθερωμένο επάγγελμα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, αποκλίσεις και προκαθορισμένες αμοιβές. Είναι στα όρια της αστειότητας οι αναφορές στις λίστες των προς απελευθέρωση επαγγελμάτων. Όταν η πρόσβαση των ενδιαφερομένων είναι ελεύθερη και ανάλογη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που ορίζει ο νόμος.

Με το μνημόνιο η Πολιτεία προσδιόρισε και τροποποίησε ορισμένες διατάξεις του Π.Δ. 340/98. ΄Εκπληξη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 10 ημέρες μετά, που γίνεται προσπάθεια ανατροπής των προβλεπόμενων από το ψηφισθέν μνημόνιο. Υπάρχει πρόβλεψη δημιουργίας νομικού προσώπου που εκτελεί Λογιστικές – Φορολογικές Εργασίες με μετόχους ή εταίρους άτομα χωρίς καμία σχέση με το επάγγελμα παρά μονάχα με ένα εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση της Εταιρίας άτομο που έχει τα προσόντα του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Είναι ευνόητες οι ερμηνείες που μπορούν να γίνουν αν η Βουλή επικυρώσει αυτή την πρόταση.

Φαινόμενο σπόνσορα ποδοσφαιρικής ομάδας στη Θεσσαλία δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν άμεση εμπλοκή στη φορολογική και φοροεισπρακτική λειτουργία της Πολιτείας.

2. Πιστοποίηση Λογιστή – Φοροτεχνικού

Με τις διατάξεις του Ν. 3842/10 η Πολιτεία θέσπισε τον πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό ως ενδιάμεσο θεσμό ανάμεσα στον πολίτη και την Πολιτεία.

Το ΟΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει την πιστοποίηση

α) Με την έναρξη της διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 17024. Εκτιμούμαι ότι έως το τέλος του 2013 θα έχουν πιστοποιηθεί όλοι όσοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί διαθέτουν τα προσόντα χωρίς αποκλεισμούς.

β) Με την πιστοποίηση και την εφαρμογή του Κώδικα δεοντολογίας που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μηταράκη και αναμένομε την έγκρισή του, η Ελληνική Πολιτεία θα έχει στα χέρια της ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο στον Πόλεμο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής.

γ) Η υπάρχουσα οργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού είναι ξεπερασμένη, αναποτελεσματική και στηρίζεται στα πρόσωπα και όχι σε σταθερές και αντικειμενικές δομές με βάση τη μηχανοργάνωση του συστήματος. Για την συμμετοχή μας στην επιτροπή της φορολογικής μεταρρύθμισης εργαζόμαστε με μόνιμη ομάδα δουλεύοντας για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φορολογικής πολιτικής στην χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Γεώργιος Ι. Κυδωνάκης

Please follow and like us:

Άρειος Πάγος Απόφαση 905/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 7

Άρειος Πάγος Απόφαση 905/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι με τους όρους της συμφωνίας τους αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του προς αυτές (Ολ.ΑΠ 28/2005 ).

Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι με τους όρους της συμφωνίας τους αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του προς αυτές (Ολ.ΑΠ 28/2005 ). Η σύμβαση αυτή διακρίνεται από την αναφερόμενη στο άρθρο 681 ΑΚ σύμβαση μισθώσεως έργου, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως γιατί με τη σύμβαση εργασίας οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, υπαλληλικής συμβάσεως.

Απόφαση 905/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B2′ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Δημήτριο Μουστάκα, Χριστόφορο Κοσμίδη και Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Απριλίου 2012, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: Ε. Σ. του Γ., κατοίκου …, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αντώνιο Ρουπακιώτη και κατέθεσε προτάσεις.

Της αναιρεσιβλήτου: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (“ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ.”)” η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Πήττα και κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 2/2/2006 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας και προσώπων που δεν είναι διάδικοι στην παρούσα δίκη, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 1937/2008 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 2699/2010 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 12/6/2011 αίτησή της.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Ασπασία Καρέλλου ανέγνωσε την από 9/4/2012 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή του πρώτου λόγου, μέρος δεύτερο και του δεύτερου λόγου, μέρος πρώτο και την απόρριψη των λοιπών λόγων αναιρέσεως.

Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος της αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι με τους όρους της συμφωνίας τους αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του προς αυτές (Ολ.ΑΠ 28/2005 ). Η σύμβαση αυτή διακρίνεται από την αναφερόμενη στο άρθρο 681 ΑΚ σύμβαση μισθώσεως έργου, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως γιατί με τη σύμβαση εργασίας οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, υπαλληλικής συμβάσεως. Ο χαρακτηρισμός δε μιας συμβάσεως, ως εργασίας ή έργου ανήκει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει με βάση τα περιστατικά τα οποία θα προκύψουν από την αποδεικτική διαδικασία, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτήρα που έδωσαν στην έννομη σχέση τα συμβαλλόμενα μέρη (Ολ.ΑΠ 19/2007, Ολ.ΑΠ 18/2006). Εξάλλου, κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, στον οποίο υπάγονται, ως προς τις προσλήψεις του προσωπικού της και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και οι θυγατρικές της (άρθρο μόνο του Π.Δ. 307/1996), με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ ή με άλλες διατάξεις .απαιτείται προηγούμενη έκδοση ΚΥΑ στην οποία, πλην άλλων, καθορίζεται το συγκεκριμένο έργο που πρέπει να εκτελεσθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ,το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτελέσεως του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεσθεί από υπαλλήλους του. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν άκυρη. Περαιτέρω, επί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ή έργου, που καταρτίσθηκαν από το Δημόσιο, κλπ. πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28/6/1999 (που δημοσιεύθηκε την 10/7/1999 στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10/7/1999) και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τα ΠΔ 81/2003 και 164/2004 και των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος, που προστέθηκαν κατά την αναθεώρηση του έτους 2001 και ισχύουν από 18/4/2001, με τις τελευταίες των οποίων απαγορεύεται η μονιμοποίηση του προσλαμβανόμενου ως άνω προσωπικού (με συμβάσεις έργου ή διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου), ακόμη και σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω συνταγματικές και άλλες διατάξεις, διότι αυτές (συμβάσεις έργου ή εργασίας) έχουν προσλάβει ήδη κατά το χρόνο που εκτείνεται η έννομη σχέση και το αντικείμενο της, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος των συνταγματικών και λοιπών διατάξεων, τον χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ακόμη και αν κατά την πρόσληψη ή την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της συμβάσεως, των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/194 και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Ολ.ΑΠ 7/2011, ΑΠ 15/2012, ΑΠ 1233/2011, ΑΠ 1618/2011). Εξάλλου, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά το άρθρο 16 του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2170/1993, μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτορείων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμηθείας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το μεσίτη ασφαλίσεων είναι σύμβαση έργου. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου (κατ’ άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2170/1993), είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου. Η αμέσως παραπάνω διάταξη δεν απαγγέλλει ρητώς ακυρότητα της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που καταρτίζεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του μισθωτού της, ο οποίος παραλλήλως έχει την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, ούτε δε από το συναγόμενο από την ερμηνεία της εν λόγω διατάξεως σκοπό, που συνίσταται στην αποφυγή συγχύσεως των καταναλωτών, μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ότι η εν λόγω ρύθμιση αποβλέπει στην επαγωγή ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας, πράγμα άλλωστε που ήταν αντίθετο με το συνταγματικώς προστατευόμενο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος).

Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε, κατ’ ανέλεγκτη κρίση, τα ακόλουθα: Η ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα κατάρτισε, την 1/6/2000, με την εταιρεία “Αγροτική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής και Υγείας”, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την εναγομένη και ήδη αναιρεσίβλητη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Αγροτική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφηθείσας, σύμβαση “σύμβαση παραγωγού ασφαλίσεων” (ασφαλιστικού συμβούλου), με κωδικό αριθμό 71926, δυνάμει της οποίας ανέλαβε ως έργο τη μεσολάβηση μεταξύ της εταιρείας της και του κοινού για τη σύναψη ασφαλίσεων ζωής στην περιφέρεια της Κρήτης και τη διαμεσολάβηση για τη σύναψη Γενικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό και της ως άνω εναγομένης εταιρείας. Η ως άνω σύμβαση όμως, δευτερευόντως λειτούργησε με αυτό το περιεχόμενο, αφού η εργοδότρια τη χρησιμοποίησε, κατά βάση, προς κάλυψη των πάγιων, μόνιμων και διαρκών αναγκών της σε γραμματειακή υποστήριξη, δοθέντος, ότι απασχολήθηκε στο γραφείο πωλήσεων της εταιρείας στο Ηράκλειο και στη συνέχεια από το Δεκέμβριο του 2002 μεταφέρθηκε και συνέχισε να απασχολείται στην Περιφερειακή Υποδιεύθυνση Ηρακλείου. Ειδικότερα τα καθήκοντά της συνίσταντο κυρίως: α) στον έλεγχο των παραλαμβανομένων νέων προτάσεων ασφάλισης κλάδου αυτοκινήτων, β) στη διεκπεραίωση των ως άνω προτάσεων με την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό σύστημα και γ) στην εκτύπωση των νέων συμβολαίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενάσκησης των καθηκόντων της παρείχε την εργασία της υπό τις έγγραφες οδηγίες, εντολές και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων της εναγομένης, τηρώντας το ίδιο ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης με το προσωπικό της τελευταίας στο Ηράκλειο, που υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, υπογράφοντας σε δελτίο παρουσίας κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής της από το χώρο της εργασίας της, ενώ αμειβόταν με πάγιο μηνιαίο μισθό, 586,94 ευρώ. Ωστόσο, η ενάγουσα, η οποία μετά την κατάρτιση της ως άνω συμβάσεώς της και συγκεκριμένα στις 6/6/2002 γράφτηκε στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών συμβούλων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε ελάχιστο βαθμό άσκησε και τα καθήκοντα του ασφαλιστικού συμβούλου, και με τη διαμεσολάβησή της καταρτίσθηκαν 12 ασφαλιστήρια συμβόλαια το 2003, από τα οποία έλαβε προμήθεια 134,09 ευρώ, 20 ασφαλιστήρια το 2004, από τα οποία έλαβε προμήθεια 228,62 ευρώ και 23 ασφαλιστήρια συμβόλαια το 2005, από τα οποία έλαβε προμήθεια 264,33 ευρώ. Η σύμβαση όμως εξαρτημένης εργασίας, την οποία κυρίως παρείχε η ενάγουσα υπήρξε άκυρη, αφενός μεν επειδή η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου είναι εκ του νόμου ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, αφετέρου δε επειδή για την πρόσληψή της, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα ασφαλιστικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως επεδίωκε η εναγομένη και στην πραγματικότητα παρείχε αυτή (ενάγουσα) δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Κατ’ ακολουθίαν των παραδοχών αυτών το Εφετείο, δεχόμενο την έφεση της εναγομένης, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση που είχε δεχθεί ότι η σύμβαση εργασίας της ενάγουσας ήταν έγκυρη. Κρίνοντας το Εφετείο ότι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που στην πραγματικότητα είχε συνάψει η αναιρεσείουσα με την αναιρεσίβλητη είναι άκυρη, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου ως άνω διατάξεις, καθόσον, α) η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της αναιρεσείουσας δεν έπασχε ακυρότητα εκ του λόγου ότι η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου, την οποία αυτή στην πραγματικότητα είχε, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, και β) η σύμβαση εργασίας δεν είναι άκυρη, εκ του λόγου ότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την πρόσληψή της και συγκεκριμένα γιατί δεν τηρήθηκαν, κατά την πρόσληψή της οι διατάξεις του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, αφού η σύμβαση αυτή, η οποία είχε συναφθεί την 1/6/2000, δηλαδή πριν από την ισχύ της Οδηγίας 199/70/ΕΚ, των Π.Δ. 181/2003, του Π.Δ. 164/2004 και των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος του 2001, είχε αποκτήσει το χαρακτήρα εξαρτημένης συμβάσεως εργασίας σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος των διατάξεων αυτών. Επομένως, οι πρώτος, μέρος δεύτερο και δεύτερος, μέρος πρώτο, λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ.1 του Κ.Πολ.Δ. είναι βάσιμοι. Περαιτέρω το δεύτερο μέρος του δεύτερο λόγου αναιρέσεως και ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., με τον οποίο η αναιρεσείουσα αιτιάται το Εφετείο, α) για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004 (και του Π.Δ. 180/2004) και β) των από 7/4/1989 και 23/3/1990 Σ.Σ.Ε., μεταξύ της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, που προβλέπουν, κατ’ εξαίρεση και ειδικά για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, την πρόσληψη μικρού αριθμού προσωπικού, με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη διαδικασία του άρθρου 3 της Σ.Σ.Ε. 1989, είναι αβάσιμοι, καθόσον στην προκείμενη υπόθεση, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των ως άνω προεδρικών διαταγμάτων και Σ.Σ.Ε., για το λόγο ότι, α) η σύμβαση εργασίας της αναιρεσείουσας είχε συναφθεί πριν από την ισχύ αυτών της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ και των προστεθεισών στο Σύνταγμα διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 103 και β) η πρόσληψη της αναιρεσείουσας, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως έγινε για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της αναιρεσίβλητης, ενώ δεν διαλαμβάνονται παραδοχές ότι συνέτρεχαν επιτακτικές ανάγκες που δεν καλύπτονταν με δημόσιο διαγωνισμό, καθώς και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Σ.Σ.Ε. του 1989. Εξάλλου, ο πρώτος λόγος, μέρος πρώτο, από το άρθρο 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ., με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει ανεπαρκείς αιτιολογίες, γιατί δεν διασαφηνίζεται εάν και σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η ιδιότητά του ως υπαλλήλου της αναιρεσίβλητης, ώστε να συνεκτιμηθεί και ο χαρακτηρισμός του ως ασφαλιστικού συμβούλου, είναι αλυσιτελής, καθόσον η αναιρεσείουσα ισχυρίσθηκε με την αγωγή της ότι η συνδέουσα αυτή με την εναγομένη έννομη σχέση είναι η της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, στην οποία και στηρίζει κα τις αξιώσεις της, και όχι σύμβαση έργου το αυτό δε δέχθηκε και η προσβαλλόμενη απόφαση.

Συνεπώς, πρέπει, κατά παραδοχή των πρώτου, μέρος δεύτερο και δεύτερου μέρος πρώτο, λόγων αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το ανωτέρω αναφερόμενο μέρος (κατά το κεφάλαιο που δέχθηκε ότι η συνδέουσα την αναιρεσείουσα με την αναιρεσίβλητη σύμβαση εργασίας είναι άκυρη) και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το μέρος αυτό προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές είναι δυνατή (άρθρο 580 αρ. 3 περ. ββ’ Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί, κατά το μέρος που στο σκεπτικό αναφέρεται, την 2699/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το μέρος που αναιρέθηκε, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.

Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της αναιρεσείουσας, το οποίο ορίζει σε χίλια (1.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2012.

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 29 Μαΐου 2012.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Please follow and like us: